Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Reč ima Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Moram u startu da kažem da je teško očistiti od korupcije bukvalno sve sfere života, a to podrazumeva, kad govorim sve sfere života i funkcionisanje institucija među kojima su institucije u oblasti zdravstva i prosvete i sudstva itd.

U tom pravcu bih mogao da se saglasim sa kolegom poslanikom i kolegom po profesiji Nemanjom Šarović, da zaista postoje ovi problemi na koje ukazuje, ali imamo različite pristupe u tim problemima.

Pošto je otvoreno posebno odeljenje Tužilaštva koje se bavi isključivo koruptivnim krivičnim delima, primeri iz sudske prakse koji su meni poznati po profesiji kojom se bavim, dakle, advokatskoj, su takvi da je u zadnje vreme veliki broj lekara procesuiran upravo od posebnog odeljenja koje se bavi koruptivnim krivičnim delima. Da li je to u pitanju primanje mita, zloupotreba službenog položaja, ili neko drugo krivično delo, u svakom slučaju, građani treba da znaju da ih ima mnogo.

Posebna grupa krivičnih dela su krivična dela na koje je kolega Šarović ukazao, a to je nesavesno lečenje pacijenta. Činjenica je da se za utvrđenje postojanja ili nepostojanja krivične odgovornosti sud mora vezati za nalaz i mišljenje veštaka. Opet je činjenica da taj nalaz i mišljenje mora doneti stručno kompetentna ili institucija ili fizičko lice koje se bavi veštačenjem, koje je zakleti sudski veštak, odnosno nalazi se na evidenciji sudskih veštaka pri Ministarstvu pravde. Činjenica je da je vrh piramide u veštačenju sudsko-medicinski odbor pri Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu koje se bavi veštačenjem.

Imamo situacije gde se utvrđuje da je zaista došlo do povrede određenog materijalno-pravnog propisa i ko tada odgovara, uvaženi ministre? Po principu objektivne odgovornosti odgovara država. Zašto? Zato što će lekar biti solidarno odgovoran sa državom, odnosno Ministarstvom zdravlja, zato što se tužbe tako uglavnom i podnose. Zato je zdravstveni centar u Užicu, iz koga ja dolazim, opterećen ogromnim brojem predmeta, ogromnim brojem pravosnažnih sudskih odluka koje upravo dovode u situaciju totalnog finansijskog kolapsa i nemogućnosti da se neke obaveze izmiruju na način kako bi se izmirivale.

Gde je najveći teret? Opet teret na Ministarstvu zdravlja, odnosno na državi, jer država mora te troškove, nažalost, da pokriva i opet se tu u praksi svi pozivaju na princip objektivne odgovornosti.

Ne želim, niti imam razloga da sumnjam da postoji izuzetan napor i Ministarstva zdravlja i vas kao ministra da se sve te, da ih nazovemo štetne pojave, otklone, ali ih nažalost ima i uvek će ih imati, jer krivična odgovornost je individualna odgovornost i nikad se ne zna da li će i onaj ko je najstručniji i najkompetentniji nehatno ili umišljajno učiniti neku protivpravnu radnju koja ima obeležje krivičnog dela.

Šta je bitno? Bitno je da se uvek pomno prate situacije koje predstavljaju rizične situacije kada su u pitanju moguće štetne posledice i uvek preventivno reagovati kako bi se te opasnosti od štetnih posledica otklonile.

Ja po Užicu znam da vi to radite i da ste radili više puta u više navrata i da ste reagovali. I zbog toga smatram da je to jedini put, i kažem, saglašavam se sa Nemanjom u tom pravcu, jedini put da iskorenimo jednu pošast koju, istini na volju, teško je iskoreniti ne u Srbiji, nego u celom svetu.

Ne postoji država na zemaljskoj kugli koja nije opterećena problemom koji se zove korupcija, ali je mi smanjujemo na najmanji mogući nivo, najmanji mogući stepen. Nadam se da će se u tom pravcu borba i nastaviti i da će dati rezultate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U ovom Predlogu zakona je ovim redosledom nekako dato u nadležnost briga o zdravlju, pa je rečeno na prvom mestu država, na drugom mestu autonomna pokrajina, na trećem jedinica lokalne samouprave, pa onda poslodavac i na kraju pojedinac.

Ja lično mislim da je mogao pojedinac da bude i na prvom i na poslednjem mestu, jer kako vi, gospodine ministre, rekoste juče, čini mi se, uspešno lečenje je samo ono lečenje koje se otkrije na vreme. Znači, pojedinac bi morao takođe mnogo više pažnje da obrati ne zato što on to hoće ili neće. Ovo je nešto što ne može mnogo da se ostavi na ruku pojedincu, zato što to posle mnogo košta i državu i sve druge. I zbog toga, zbog te snage i značaja po zdravlju o kojem mi treba da vodimo računa, mi smo predložili da se u članu 14. i preventivni lekarski pregled radi jednom godišnje, gde bi bilo u obavezi poslodavca da to organizuje, na njegov zahtev, naravno, uz njegovo plaćanje.

Znate zbog čega bi bio važan redovan, sveobuhvatan godišnji pregled? Malopre ili u toku današnjeg dana o nekoliko stvari koje ministarstvo sprovodi, pa smo došli do zaključka da građani Srbije ili pacijenti nisu upoznati o tim dobrim stranama brige o njihovom zdravlju. Lakše je sa nivoa organizovanosti, a poslodavac je organizovaniji nego što je pojedinac.

Pogotovo treba imati u vidu da imamo i veliki broj firmi koje zapošljavaju veliki broj radnika. Kad kažem veliki broj radnika, mislim od sto, pa možda negde i do 1.000 i ako je neka strana firma, sada mislim i na strane firme, spremna da primi sve subvencije koje se kreću po jednom zaposlenom i do 10.000 evra, pa čak i više, onda ona zbog te društvene, a zbog potrebe zaštite zdravlja, ima odgovornost da vodi računa o zdravstvenom stanju zaposlenih, ne samo da bi bili efikasniji u izvršenju svojih radnih obaveza, nego da bi i naša nacija imala bolje zdravlja.

Sigurno, uz sve ono što postoji kao problem, stanje zdravlja naše nacije nije baš na zavidnom nivou. To ne zavisi samo što će država da učini, uloži ili ne uloži, da se afirmiše ili ne, nego jednostavno ovde je mnogo toga prepušteno pojedincu i pojedinac nije organizovan kao što bi mogao da bude poslodavac.

Rekli ste da je zakonom predviđeno drugačije, pa zato SRS amandmanski interveniše da bi jednom godišnje sa sveobuhvatnim lekarskim pregledom zaposleni, po nalogu poslodavca, trebalo obaviti te preglede.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, dobro je što su ovi medicinski zakoni na dnevnom redu, svakako najosetljivije oblasti društvene delatnosti, jer ljudski život i zdravlje su neprikosnoveno pravo svakog čoveka. U pitanju je zdravlje naroda, a ono je nacionalna odgovornost, jer je i zdravlje uslov života. U zdravstvu ne moramo da jurimo za Evropom, nego da idemo paralelno sa njom. Umesto kaskanja, moramo ići događajima u susret, jer je život ljudi u pitanju.

Pitamo se, gospodine ministre, kakva je situacija u našem zdravstvu? Ova oblast je pogođena mnogim objektivnim, a i unutrašnjim problemima, među kojima je najizrazitija sujeta, zatim karijerno otimanje, problemi izbora lekara, dobijanje specijalizacija i subspecijalizacija, omalovažavanje kolega iz drugih zdravstvenih ustanova i centara.

Od objektivnih problema u ovoj oblasti izdvojio bih, recimo, kao najvažnija, nemogućnost dobijanja stambenog prostora za medicinsko osoblje, nedovoljno su plaćeni i neadekvatni uslovi, ne svugde, za rad, a pogotovo manjih sredina. Zato su ljudi iz ove profesije prvi za napuštanje ove zemlje, a naši zdravstveni stručnjaci su veoma cenjeni u svetu i ovde ne mislim samo na lekare, naravno, mislim na svo medicinsko osoblje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Želeo bih svima da zahvalim na raspravi. Mislim da je mnogo toga moglo da se čuje i mnogo toga će se uraditi, imati efekta. U svakom slučaju, imaće koristi svi građani Srbije i svi pacijenti.
Što se tiče stanja, stanje o onome što građani kažu, što je najbitnije, ide na bolje. Zaustavljeno je propadanje srpskog zdravstva u koje se nije ulagalo 30-40 godina. Zaustavilo se i krenulo je da se ide napred. Još mnogo toga mora da se uradi. Jednostavno, takav je sistem, glomazan je sistem, živ sistem koji se sam po sebi menja, bukvalno, iz meseca u mesec, a ne nešto duže.
Da li će on biti dobar? Biće dobar, biće još bolji ako izbacimo politiku iz njega, ako ga ostavimo ljudima koji su stručni da ga rade i ako pokušamo, što je do nas, svako sa svog mesta i sa svojim mogućnostima, da damo svoj doprinos, da damo podršku tim ljudima da rade u što boljim uslovima i da, naravno, što je svima cilj, im povećamo plate.
Ne želim nikoga da lažem. Ne želim da se zanosimo svi. Znamo svi kako realno stoje stvari. Jednostavno, proces odlaska lekara je nešto što se dešava u celom regionu, u celoj Evropi, u celom svetu. Uvek postoji neka zemlja koja može da da bolje uslove. Lekari idu i iz Nemačke. Iz Nemačke idu u Švajcarsku, iz Nemačke idu u Emirate, idu u Kuvajt, Švedsku. Znači, odlaze tamo gde dobiju bolje uslove. Mi taj proces ne možemo da zaustavimo, ali možemo sigurno da uradimo neke stvari da ga usporimo, a ono što je najbitnije da vi znate, za šta se mi borimo, šta je naš cilj, a to je da naš sistem nestane, nestane, da se zaustavi, da se ne zaustavi. Zemlje EU, Hrvatska, koja je morala da obustavlja rad bolnica, jer nisu imali dovoljno medicinskih sestara da bi održali proces rada. Ista ta zemlja ima otvoren konkurs za preko 150 lekara. Već tri godine se niko nije javio. Naš cilj je da nam se to ne desi, da uradimo sve to, da sistem funkcioniše i da radimo, svako iz svoje nadležnosti, da on bude još bolji.
Ono na čemu insistiram, a to možemo svi da uradimo, da bi ovaj sistem funkcionisao, da bi bio bolji, mora odnos zdravstvenih radnika i pacijenata da se poboljša. To je osnov svega, da tu postoji razumevanje. Kada tu postoji razumevanje, ne postoji problem koji ne možemo da rešimo. Molim vas, imajte to samo na umu. Hvala svima na raspravi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sa ovim bismo završili sa današnjom raspravom.
Nastavljamo u utorak u 10.00 časova.