Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.05.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

3. dan rada

24.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Filipoviću.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao glavni razlog za donošenje ovih izmena zakona naveli ste da je to zbog započetih postupaka u vezi sa izgradnjom i ozakonjenjem objekata i osnovna ideja je da se legalizacija divlje gradnje ponovo vrati na nivo opština.

Legalizacija objekata traje već duži vremenski period i veoma malo objekata se legalizuje. Ono što je neophodno uraditi da bi se taj broj povećao, da bi se legalizovao veći broj objekata nego što je do sada jeste preciziranje uslova legalizacije.

Naš stav je da sve što je izgrađeno na privatnom zemljištu treba i legalizovati i to po najpovoljnijim cenama.

Takođe smatramo da je neophodno ubrzati proceduru legalizacije i veoma je bitno da svi oni građani koji ulaze u sam postupak legalizacije objekata unapred znaju sve uslove i koliko će ta legalizacija koštati.

Poslovi oko legalizacije, ukoliko se ne završe u nekom doglednom roku, doneće veliku štetu i znate i sami da država gubi zbog toga velike prihode.

Kada je amandman u pitanju koji smo podneli na član 10. Predloga zakona koji se odnosi na gradsku upravu, ovim članom vrši se usklađivanje sa Zakonom o glavnom gradu i sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i nismo amandmanski i na ovaj član intervenisali i tražili smo brisanje stava 2. jer završeni pravni fakultet i položeni stručni ispit podrazumeva sve što je predviđeno u predlogu stava 2. što znači da takva formulacija pokriva ceo predloženi opis i da nema posebne potrebe to isticati ponovo u pomenutom članu zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15,00 časova. Zahvaljujem.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala. gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, moja amandmanska intervencija se odnosi na član 11. stav 2. Predloga zakona. Tekst – ukoliko je gradska uprava organizovana kao jedinstveni organ, briše se, sa obrazloženjem da gradska uprava jeste jedinstveni organ i predlog ne može sadržati pretpostavke.

Dame i gospodo, nastavlja se dobro prepoznatljiv manir rada Vlade da predlaže Narodnoj skupštini donošenje zakona po hitnom postupku.

U obrazloženju predlagača za ovakav postupak naveli ste da je razlog taj što su započeti postupci u vezi sa izgradnjom i ozakonjenjem ili legalizacijom objekata, što jednostavno ne stoji kada znamo da ti postupci traju godinama. Objekti, tj. problemi se gomilaju, a mali broj njih se i rešava.

Srpska radikalna stranka je principijelno protiv ovakvog manira rada Vlade za donošenje zakona po hitnom postupku, jer kada se nešto radi na brzinu, tu se uvek provejava sumnja, čak i opravdana, da se tu nešto želi prikriti, sakriti i da se jednostavno nešto provuče.

Nemamo ništa protiv mnogih stvari predloženih ovim izmenama i dopunama, pa i decentralizacije tj. poveravanje opštinama određenih nadležnosti grada. Ali, zašto samo Beograda? Mnoga ovde predložena rešenja su mogla i morala odnositi se i na ostale delove Srbije, kao recimo, demografska politika. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Bojiću.

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Ovakve izmene Zakona o glavnom gradu, koje je predlagač predložio u članu 12. Predloga zakona, Narodna skupština ne bi smela da usvoji ni u kom slučaju.

Ukoliko Narodna skupština ne prihvati ovaj amandman poslaničke grupe SRS, biće pogaženi svi osnovni principi na kojima treba da se zasniva najminimalniji dijalog vlasti i opozicije.

Predlagač želi da ubuduće načelnik Gradske uprave grada Beograda za svoj rad i rad uprave ne odgovara Skupštini grada, kako je definisano sadašnjim odredbama zakona.

Naime, u važećem zakonu piše da načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću u skladu sa statutom grada i aktom u organizaciji gradskih uprava za pojedine oblasti.

Predlagač želi da iz zakona izbaci odgovornost načelnika prema Skupštini grada i da ubuduće on odgovara samo Gradskom veću.

Svima nama je dobro poznato, ali ću to ipak reći, da sastav Gradskog veća čine predstavnici vlasti, a da sastav Skupštine čine odbornici, kako vladajuće većine, tako i opozicioni odbornici.

Predlagač sada namerava da u potpunosti ukine kontrolu funkcije Skupštine i na taj način omogući načelniku Gradske uprave grada Beograda da radi šta god hoće i on i članovi vladajuće strukture u gradu. Tako nešto ni u kom slučaju ne može da bude dobro, ne može da bude u interesu niti građana grada Beograda, niti u interesu građana drugih jedinica lokalne samouprave, jer će se ovakva rešenja preneti i na njih.

Zato je poslanička grupa SRS podnela ovaj amandman i njegovim prihvatanjem imate mogućnosti da sprečite mnogo toga lošeg u budućnosti što će proizvesti ove odredbe zakona o glavom gradu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ništa novo nije rečeno u ovom članu, gospodine Ružiću. Skoro je identično rešenje prethodnom. I zbog Beograđana i drugih građana Srbije koji prate, on reguliše da glavni grad ima menadžera, da se on stara o ekonomskom razvoju Beograda i da ima najviše pet pomoćnika, što statut, koji smo čuli da je u najavi posle usvajanja ovog zakona i da će biti promenjen do kraja juna meseca, treba da reguliše.

Ono što je naša preporuka, nas srpskih radikala, beogradskoj gradskoj vlasti je da se ipak konkretno opredeli za to šta će koji pomoćnik gradonačelnika da radi. Ovde je ostavljena mogućnost da ih najviše ima petoro, a da oni mogu da se bave ili da budu u oblasti primarne zdravstvene zaštite, sporta, promocije. Mora da se taj princip odgovornosti, ako se već ustanovljavaju takve funkcije, odredi.

Mi imamo, svi gradovi i opštine u Srbiji imaju različite statute, ali u mnogim gradovima gde smo i mi deo koalicione vlasti, jasno i precizno je određeno, kao što su članovi veća zaduženi za pojedine resore, šta rade i ti pomoćnici predsednika opštine.

Zbog čega ovo govorimo? Zbog toga što smatramo da ne može celokupan teret ekonomskog razvoja da padne na leđa gradskog menadžera, već da odgovornost moraju da preuzmu i sada i u budućim koalicijama u vlasti u gradu Beogradu, ovo je ogroman grad koji se razvija, koji ima puno problema, koji pre svega mora da se razvija ne samo kroz prihvatanje tolikog broja ljudi koji se naseli, pa da se vodi računa o toj komunalnoj infrastrukturi, o uređenju tog i tog naselja, o održavanju stanovanja, već pre svega, glavna funkcija treba da bude pronalaženje, iznalaženje mogućnosti za novo zapošljavanje.

Da bi se zaista razvile te prigradske beogradske opštine, o kojima je ovde sada reč, na drugačije uređeni način u ovom zakonu, mi očekujemo da će u dogledno vreme, jer to je i najavio nedavno gospodin Vesić, beogradska gradska vlast da izađe sa tim ličnim kartama svake opštine. To je dobra ideja. Zbog čega? Zbog toga što će tačno da se vidi svaka opština kompatibilno i demografskoj slici i svom ukupnom razvoju kako će da se razvija.

Mi pozdravljamo sve ove do sada pozitivne ideje. Nama je potreban i novi Savski trg. Potrebno je da se reguliše. Jer, znate, sve ono što se dole nalazi je bilo prilagođeno, i ona monumentalna zgrada stare železničke stanice, pre svega se vama Beograđanima obraćam, za vreme kada mnogi od vas, pa i ja, nismo bili rođeni.

Sada je to grad koji se razvio, koji ima mnogo veći broj stanovnika i potrebno je da se to uredi. Pogledala sam najnoviju verziju Savskog trga, koja je korigovana u odnosu na prethodnu. Meni lično se to dopada.

Šta će ove prigradske opštine? Potrebna nam je i gondola i nacionalni stadion i uređenje i završetak projekta "Beograd na vodi", koji inicijalno, inače, vi to dobro znate, pogotovo vi koji ste duže u politici, projekat i nas, srpskih radikala još davnih vremena, ali je potrebno i da se urade te lične karte kako bi se doveli strani investitori i u tom smislu je potrebno da jedan od ovih pet pomoćnika, to vam je ideja, a vi sada vidite, i vi ste, gospodine Ružiću, deo te koalicione vlasti, bude zadužen upravo za to, jer znate, svi oni moraju da dele odgovornost i da vode računa, da svako u skladu sa onim što je njegov resor da maksimum, jer ovde još nedostaje jedna stvar. Kako oni kažu - staraju se, pokreću inicijative, daju predloge, projekte, ali uvedite im i to da podnose izveštaje o svom radu pa da se vidi da li je taj neko samo na papiru ili ima rezultate iza sebe.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.