Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem. Do dva minuta je replika.
Reč ima ministar gospođa Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Trudiću se, zaista, da ne odgovaram na sve neistine i kojekakva razmišljanja, možda upravo onako kako bi neko voleo ili misli da bi bilo.
Ali, ono što je jako važno, most „Bratoljub“ ima sve dozvole, od građevinske do upotrebne dozvole. Most „Bratoljub“ je izgrađen sredstvima Vlade Republike Srbije. Most „Bratoljub“ trenutno čeka sporazum Bosne i Hercegovine, dakle, sa Srbijom i nadamo se da će do tog sporazuma doći, kako bi ljudi zaista mogli da koriste ono što čini suštinu svih ekonomskih, ljudskih odnosa, a to je povezivanje ljudi, pa i ovim mostom.
Što se tiče legalizacije, predlažem svakako da možda odbor skupštinski, iako mi na svaka tri meseca dajemo sve izveštaje, mi ćemo to uputiti ponovo odboru da se napravi rasprava o tome. Sa zadovoljstvom želim da o tome pričam, naročito sa SRS i sa svim onim što se dešavalo u nekim periodima vezano za dodelu placeva bez ikakve komunalne infrastrukture, pa dodela placeva za male kuće, pa one ispadoše kuće od hiljadu, dve hiljade i više metara kvadratnih itd. Nisu jedini, naravno, bilo je i mnogih drugih.
Prema tome, ako se neko potrudio da uspostavi određeni sistem u oblasti ozakonjenja objekata, onda je to sigurno Vlada Republike Srbije od 2014. godine pa do današnjeg dana. Nije jednostavno, mnogo je tih objekata.
Dakle, moj predlog je da danas zaista, ako je moguće, nastavimo da pričamo o ovom važnom infrastrukturnom projektu. Ministarstvo nudi, ja nudim da dođemo na odbor i da napravimo raspravu samo i isključivo o ozakonjenju. Sa zadovoljstvom ćemo razgovarati o tome i pružiti sve informacije koje imamo, na čemu radimo i šta smo uradili.
(Predsedavajući: Privodite kraju.)
Što se tiče izmena Zakona o ozakonjenju, mislim da su zakoni živi i da onda kada vidimo da nešto treba da popravimo, da to zaista treba da uradimo. Mi smo sada… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, koleginica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministar ne može da nudi bilo šta Narodnoj skupštini, već ministar mora da odgovara na ono što narodni poslanici traže od nje. Ne može ministar da kaže kad je ona raspoložena i na kom nivou da odgovara, da razgovara o nekom predlogu zakona, a neće da odgovori na pitanje narodnog poslanika ovde i sada, a to se od nje tražilo.

Što se tiče izgradnje u vreme kada je SRS bila vlast u opštini Zemun, najponosniji na taj deo, da, da, samo vi vrtite glavom, najponosniji, gospođo Mihajlović, vi i tada vaš URS i tada vaši sa kojima ste bili u to vreme, protiv tih naših rešenja vodili ste postupak do tada do Ustavnog suda. I Ustavni sud i sve instance pre toga rekli da je sve apsolutno u skladu sa tadašnjim zakonom i odlukama koje su regulisale status i izgradnju objekata i dodelu zemljišta na teritoriji grada Beograda.

Kada o tome hoće da se govori, mora nešto da se zna, mora nešto da se pročita.

Dakle, mi smo ponosni na činjenicu da smo formirali naselje Busije, naselje Grmovac, naselje Plavi Horizonti, deo Ugrinovaca, deo Batajnice, da su ljudi koji su proterani, izbegli, koji su pobegli od ustaškog noža, da su našli utočište u opštini Zemun, da je SRS i Vojislav Šešelj kao tada predsednik opštine Zemun, da smo našli zakonsko rešenje da pod izuzetno povoljnim uslovima, bez ijednog dinara zarade tim ljudima dodelimo te parcele, da su to naselja, gospođo Mihajlović…

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

… sa ulicama širokim 12 metara… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč?
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo i u okviru načelne rasprave, a i danas isticali, da će sa primenom ovog zakona biti mnogo problema. Mi smo našim ozbiljnim amandmanima pokušali da ovako koncipiran predlog maksimalno popravimo.

Mi se slažemo i smatramo da nam je svakako autoput potreban. Mi protiv toga nemamo ništa.

Vi ste u okviru glave 4, a to je izbor strateškog partnera, rekli da prilikom izbora strateškog partnera i zaključivanja ugovora o projektovanju i izgradnji Moravskog koridora, kao i prilikom izbora stručnog nadzora nad izvođenjem radova, da se ne primenjuju propisi kojima se uređuje postupak javnih nabavki. To je bila naša ozbiljna zamerka. Mi smatramo da poslovi bez javnih nabavki ne mogu da se rade. To je neprihvatljivo, pogotovo kada se radi o "Behtelu", o firmi za koju su vezane brojne afere, što smo vas upozoravali i što stalno ističemo, da je to firma koja posluje po principu potkupljivanja i podmićivanja rukovodstava u određenim zemljama.

Amandman koji smo podneli odnosi se na član 11. stav 4. gde mi kompletno ovaj stav menjamo i novi predloženi amandmanski tekst glasi: "Žalba se u roku od tri podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija". Mi smo našom intervencijom samo precizirali pravo na ulaganje žalbe. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U članu 11. se govori kada je već stigao zahtev za eksproprijaciju kako i na koji način će dalje postupiti organ nadležan za sprovođenje poslova eksproprijacije i u stavu 6. kaže se – vlasnik nepokretnosti je dužan da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju najkasnije u roku od pet dana od dana dobijanja predloga.

Mi smo prihvatili da ovaj rok bude tako kratak, rok od pet dana, da bi se postupak vezan za izgradnju ovako važnog projekta nastavio što pre, naravno, da bi se obezbedili preduslovi, s tim što vlasnik tog zemljišta ima mogućnost po našem predlogu da se izjasni na zapisnik kod nadležnog organa ili dostavljanje overene izjave, takođe, organu nadležnom za sprovođenje eksproprijacije, što smatramo da je efikasnije, brže za postupak, a samim tim i za vlasnika zemljišta koji se ekspropriše. To je jednostavniji način i put.

Samo malo, gospođo ministar, ovo je dobra prilika, kada ste vi ovde, da se još malo podsetimo mosta Bratoljub. Niko nije tvrdio da posao, a ja sam to govorio i pre godinu dana, posao koji je bio do Republike Srbije, odnosno države Srbije u potpunosti završen i u građevinskom smislu, i u smislu obezbeđenja svih dokumenata, ali vi ste tada morali, a ne da čekamo sada na odgovor, odnosno donošenje odluke od strane Saveta ministara BiH, nego valjda su ta dva, odnosno učestvuju dva subjekta, trebalo da se radi istovremeno i paralelno, a ne sačekati da se završi most, da se preda na upotrebu, da se preda na održavanje, a onda sada očekujemo da zavisimo od milosti ili nemilosti Saveta ministara Federacije BiH. Zar je moguće da jedna država tako ne odgovaran pristup ima po pitanju tako važnog objekta?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, koleginice Rakić.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Samo bih uputila moje kolege koje podnose amandmane da računaju na to da neko čita ove amandmane koje oni podnose, a i da sluša ovo o čemu govore.

Samo ću sada pročitati šta je u samom tekstu predloženo – vlasnik nepokretnosti je dužan da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju najkasnije u roku od pet dana od dana dobijanja predloga za eksproprijaciju pisanim putem ili na zapisnik kod nadležnog organa. Prethodni govornik je predložio da se, umesto „pisanim putem“, to uradi overenom izjavom, a malopre je rekao da želi da građanima da, odnosno olakša i da oni na takav način dostave izjavu.

(Vjerica Radeta dobacuje.)

Samo bih podsetila da je pisanim putem nešto što se niti plaća, niti overava, a overena izjava znači da vi morate da odete ili kod nadležnog organa ili kod notara da overite, da platite to što košta, pa da onda odnesete.

(Vjerica Radeta dobacuje.)

Poštovani predsedavajući, moram da vam kažem da ja sve moje kolege pažljivo slušam i nijednom danas nisam dobacila. Moram da priznam da su mi oni izuzetno zanimljivi kada dobacuju ovako, ali pre svega nije kolegijalno, nije fer, a i vi kršite Poslovnik jer ne vodite računa o redu u sali. Ovo nije fer, obzirom da ja nijednu reč nikome nisam dobacila, ali to je kultura.

Vratila bih se na amandman. Još jednom vam kažem da mi čitamo vaše predloge amandmana, a sa druge strane slušamo ono što govorite, tako da samo i vi povedite računa da kada kažete da to vaše rešenje jeste brže, a ono što je zakonom

predloženo je zaista brže i jeftinije od onoga što ste vi predložili amandmanom. Zahvaljujem.