Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 112. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke osim što učestvuje veoma vredno i stručno u raspravama o predlozima određenih zakona i ostalih akata, kao i u podnošenju amandmana i obrazloženju svakog od našeg amandmana, mi osim ovoga što nam vi namećete o čemu treba da raspravljamo, što naravno nije problem, vlast ste, može vam se, ali mi, osim toga, radimo, odnosno, pre svega radi javnosti skrećemo pažnju i Vladi i ministrima na neke krucijalne životne stvari, na neke stvari od nacionalnog interesa i očekujemo da konačno ministri počnu da se bave i tim našim inicijativama i predlozima i ne samo da se bave, nego zaista da to postane sastavni deo našeg života.

Ja ću sada da ponavljam radi javnosti, da podsetim šta je to što su poslanici SRS u poslednje tri, skoro četiri godine, od kad smo u ovom sazivu Narodne skupštine, šta smo mi to od opšteg interesa zahtevali od Vlade Republike Srbije i od vladajuće većine. Tražili smo da se ukine postojeći Zakon o izvršiteljima, kolokvijalno rečeno i da se donese nov zakon, da se postupak izvršenja vrati u nadležnost sudova.

Tražili smo, ministre, i konkretno od vas da se najhitnije u Srbiji formira institut koji bi se bavio presudama Haškog tribunala i svom ostalom dokumentacijom koja u Haškom tribunalu postoji. Ne možete reći da to nije od nacionalnog interesa.

Tražili smo da država Srbije u znak zahvalnosti štampa dela Petra Hankea i to je juče ministar kulture rekao u odgovoru na naše pitanje da se već vode razgovori i da će biti zaključen ugovor sa „Službenim glasnikom“ i to je zaista odlično. Dobro je da postoje ministri koji prihvataju naše inicijative.

Tražili smo da se kao krivično delo uvrsti da krivično odgovara svako onaj ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid. Takođe, nešto što je toliko važno, nacionalno pitanje, da je prosto neverovatno da vi nemate razumevanja za takvo nešto.

Tražili smo da se Ruskom humanitarnom centru u Nišu dodeli diplomatski status i da se još jedan takav centar otvori u Novom Sadu.

Tražili smo da najniža plata i najniža penzija budu 37.000 dinara, koliko je vrednost najniže potrošačke korpe.

Tražili smo da se ukinu prijemni ispiti za upis na fakultete. Ministre Šarčeviću, dobro je, vi ste pre neki dan najavili da će to zaista i da se desi.

Dakle, vidite da ništa ne boli kada se prihvati inicijativa SRS, ali bismo voleli da osim ovoga prihvatite i tu našu inicijativu, obećali ste čak, rekli ste da ćete kao patriota da uradite sve da se to uradi, da se najhitnije formira taj institut za analizu haških presuda i ostalog dokaznog materijala koji postoji u Haškom tribunalu. To su suštinske stvari.

Ovo što mi danas ovde raspravljamo u ovom predlogu zakona, vi ovde opet ništa suštinski ne menjate. Govorite vi o tome da treba da se, ne znam, uskladi ovaj zakon sa Zakonom o zaštiti podataka o zaštiti ličnosti, pa ne znam koji su to još informacioni sistemi itd. To su više, ovo što danas ovde imamo u ovom predlogu zakona, to su više stvari za podzakonske akte nego suštinski za zakon.

Zato mi insistiramo i ponavljaćemo vam do kraja ovog mandata koje su to bitne stvari od opšteg društvenog i nacionalnog interesa i državnog interesa na kojima srpski radikali insistiraju već skoro četiri godine, a za koje vi nemate sluha. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, smatram da su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja od izuzetne važnosti i značaja.

Naime, uočeni su oni nedostaci koji su bili kao poteškoća u primeni zakona i da bi se oni otklonili, upravo u tom cilju su rađene izmene i dopune ovog zakona.

Ono što posebno želim da pohvalim, što je Vlada i vaše Ministarstvo vredno i odgovorno radilo, a to je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete jedno je od strateških opredeljenja Vlade Republike Srbije i njegovo unapređenje je od izuzetnog značaja sa aspekta onih koji donose odluke.

Naime, da bi imali valjane, pouzdane, tačne i precizne podatke u sistemu prosvete i obrazovanja, svi sistemi moraju da budu umreženi i da bi donosioci odluka donosili valjane zakone, odnosno davali predloge za donošenje valjanih zakona. Ova izmena je od izuzetnog značaja.

Želim, takođe, da istaknem da u 1.500 škola na teritoriji Republike Srbije uveden je elektronski dnevnik, što je, takođe, značajno i sa aspekta ukupnog prosvetnog sistema, ali i sa aspekta i roditelja i učenika.

Takođe, želim da iznesem da je predstavljajući program „Srbija 2025“ predsednik Aleksandar Vučić naglasio da će za sistem obrazovanja biti izdvojeno 600 miliona evra, da će ta sredstva biti upotrebljena za dalju digitalizaciju i dostupnost interneta svakom učeniku i svakoj osnovnoj školi. Naime, ovim planom „Srbija 2025“ predviđeno je da ta sredstva budu uložena u digitalizaciju 30.000 učionica, znači, u digitalizaciju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, želim da naglasim da je predstavljajući svoj program „Srbija 2025“, predsednik Aleksandar Vučić, a tiče se domena obrazovanja, naveo da će 90 miliona biti utrošeno, odnosno upotrebljeno za veštačku inteligenciju, jer naravno, hvatanje u korak sa industrijskom revolucijom 4.0. od izuzetne je važnosti za uspešan prosperitet, za napredak, za ekonomski razvoj, za bolji životni standard svakog građanina Republike Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić, politika SNS, i naravno, politika Vlade i konkretno vašeg Ministarstva, imaju viziju razvoja Republike Srbije u svim segmentima, pa i u segmentima obrazovanja onako kako odgovara i učeniku i roditelju i prosvetnom radniku i poslodavcu i celokupnoj Srbiji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, odlukom Vlade Republike Srbije od 30. maja 2019. godine, grad Leskovac je sedište Akademije strukovnih studija južna Srbija, koji čini Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Visoko poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija Prokuplje, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane, sa privremenim sedištem u Bujanovcu i Visoko-tehnološka umetnička škola strukovnih studija Leskovac.

Svojim dosadašnjim radom visoke škole u Leskovcu stekle su reputaciju savremenih i visokoprofesionalnih ustanova sa stručnim nastavnim kadrom i modernim obrazovnim procesom. Dokaz tome je i da su studijski programi Visoke poslovne škole strukovnih studija usklađeni sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine i da su već pratili koncept dualnog obrazovanja kroz obavljanje praktičnog dela obrazovanja u zemlji i inostranstvu, pre svega u zemljama EU, i da im mnogi poslodavci nude mogućnost zapošljavanja još u toku studija, zbog čega ova škola, a sad i Akademija, su privlačne studentima iz užeg i šireg regiona.

Kao preduslov za realizaciju dualnog modela studija zakon propisuje obrazovanje mreže poslodavca sa kojima visokoškolska ustanova sarađuje, a koji imaju potrebu za kadrovima koje ta visokoškolska ustanova obrazuje.

Visoka škola strukovnih studija u Leskovcu je među prvim formirala Savet poslodavaca 27. januara 2018. godine, putem koga poslodavci mogu da utiču na vrstu i kvalitet studijskog programa.

Zato sa pravom možemo da očekujemo da su ovo već postavljeni dobri temelji za implementaciju ovog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 2. ovog zakona govori o tome pod kojim uslovima deca stranih državljana, lica bez državljanstva i tražioci državljanstva uče srpski jezik kao strani jezik ukoliko ga ne znaju. I tu je zakon dodao ovaj stav, što je u redu.

Međutim, ja sam mojim amandmanom tražio da se ove stvari malo bolje i jasnije preciziraju. Zbog čega? Pa, imamo situaciju da je veliki broj lica bez državljanstva, tražioca državljanstva srpske, a i drugih nacionalnosti, da je srpski jezik njihov maternji jezik. To isto mora da se navede i precizira u zakonu. Onda je sasvim bespotrebno da se kod ovih lica smatra da im je srpski strani jezik, kad je on maternji.

Znači, nije u pitanju samo kad su ljudi srpske nacionalnosti, nego znamo da ima mnogo ljudi i drugih nacionalnosti čiji je jezik srpski jezik maternji. Oni ga danas mogu zvati i ovako i onako i bošnjački i hrvatski i crnogorski itd, ali svi znamo da je to u osnovi srpski jezik i da taj jezik razumeju.

Dakle, ova stvar treba da bude predviđena zakonom kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i, pre svega, kako bi se tim ljudima izašlo u susret kod izučavanja ovog jezika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovom predloženom izmenom člana 73. osnovnog zakona precizirano je polaganje razrednog ispita u skladu sa posebnim zakonima, budući da je posebnim zakonima koji uređuju osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje polaganje ispita već uređeno.

Međutim, mi smatramo da ova vaša formulacija, da je nedovoljna i da je potrebno dodatno precizirati i da pored usklađivanja sa posebnim zakonima, ovu oblast treba precizirati i uskladiti sa odgovarajućim pravilnicima.

Zakon bez odgovarajućih pravilnika predstavlja samo mrtvo slovo na papiru.

Ovo je posebno vidljivo u jednoj ovako osetljivoj oblasti. Mi zato smatramo da polaganje razrednog ispita mora biti jasno i precizno definisano i da je naša amandmanska intervencija kojom se posebno u zakonskom tekstu naglašava da polaganje razrednog ispita je, u skladu sa posebnim zakonima i odgovarajućim pravilnicima, preciznije i sveobuhvatnije i da ovakvo rešenje doprinosi poboljšanju same primene zakona i otklanjanju svih nejasnoća i mogućih propusta, kao i bilo kakvih zloupotreba tokom same primene. Zahvaljujem.