Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
Kolega Savić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, ovaj član 1. ovog zakona govori o tome da pored specijalističkog obrazovanja ovde treba da stoji i majstorsko obrazovanje i obrazovanje uz rad koji traje dve godine.

U principu, slažem se sa tim, to tako i treba da stoji, međutim, suština nije u tome, da li to bilo specijalističko, majstorsko ili obrazovanje u trajanju od dve godine, činjenica je da sve manje ljudi, sve manje učenika, sve manje mladih ljudi pokazuje interesovanje za ovakva zanimanja.

Ako znamo kakvo nam je stanje u obrazovanju, to i ne čudi, danas svi jure, teže onim zanimanja čiji nazivi lepo zvuče, a da li iza toga stoji neka suština ili neki kvalitet, to nije ni bitno, važno je da lepo zvuči. Svi žele biti neki menadžeri i nešto slično, a danas ili da ne ostanu na srednjem obrazovanju nego da studiraju i završavaju nešto više što je i legitimno, ali tome doprinosi činjenica da nikada do sada nije bilo lakše doći do diplome.

Znamo kako se dolazi do diploma. Imamo mnogo i privatne, a imali smo situaciju i na nekim državnim fakultetima da se do diplome dolazilo po sistemu "cash and carry" - kupi i nosi. Bukvalno, važno je da se uplate odgovarajuće rade, radnici, seminarski radovi.

Imamo da su mnogi studenti su polagali ispite, a da nisu ni videli profesore. Imamo, s druge strane, i primere gde su neki funkcioneri imali diplome, a nisu znali tačan naziv stečenog zvanja ili tačan naziv fakulteta ili univerziteta. To su sve stvari koje su dovele do toga da niko ne želi da ide, odnosno mali broj želi da ide u ovo zanimanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Olivera Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju otklanjaju se određeni nedostaci koji su uočeni prilikom dosadašnje primene ovog zakona, a sve sa ciljem da se unapredi razvoj dualnog obrazovanja od sledeće školske godine, odnosno od školske 2020/2021 godine.

Izmenama i dopunama ovog zakona jasnije se definiše razlika između praktične nastave i profesionalne prakse, koje su definisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i učenja kroz rad, koje je definisano Zakonom o dualnom obrazovanju.

Definiše se da praktična nastava i profesionalna praksa se ostvaruje u školi, ostvaruje kod poslodavca ili kombinovano u skladu sa planom i programom učenja u obimu do 25%, dok se učenje kroz rad odvija isključivo kod poslodavca, u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, u obimu od 20% do 80% od fonda stručnih časova.

Izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju se u ovaj sistem dualnog obrazovanja uključuju i državne institucije kao poslodavci i to su u ovom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Takođe se podiže nivo bezbednosti učenika u procesu učenja kroz rad. Poslodavac je, prema ovim izmenama i dopunama, dužan da obezbedi propisane mere bezbednosti, zdravlje na radu, kao i primenu propisa koji uređuju opasan rad za decu.

Takođe, poslodavac je u obavezi da obezbedi osiguranje za slučaj povrede učenika prilikom učenja kroz rad.

Izričito se izmenama i dopunama zabranjuje noćni rad za učenje kroz rad u periodu od 22 časova do šest sati izjutra.

Takođe se i precizira sastav komisije koja utvrđuje ispunjenost uslova za učenje kroz rad kod poslodavca.

Izmenama i dopunama se, takođe, definiše da, ukoliko učeniku nije omogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, škola je u obavezi da tom učeniku omogući da nastavi svoje školovanje u skladu sa Zakonom o srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Takođe, izmene će omogućiti i upis u predroku za učenike osmih razreda pre položenog završnog ispita i ova novina za cilj ima promociju dualnog modela, jer dualno obrazovanje predstavlja budućnost Srbije i od njega zavisi sveukupni razvoj zemlje.

Takođe, dualnim obrazovanjem učenici stiču potrebna znanja i veštine i oni na taj način postaju konkurentniji, postaju lakše zapošljivi. Mladi se ranije osamostaljuju i ranije počinju da stvaraju svoje porodice.

Učenici sve vreme kroz rad, odnosno kroz školovanje i učenje kroz rad dobijaju mesečnu nadoknadu u neto iznosu od 70% od minimalne cene rada koju plaća poslodavac.

Državi Srbiji nedostaju mnoge profesije kao što su vodoinstalateri, zavarivači, bravari i mnoge druge vrste zanatlija i zato kontinuirano moramo da radimo na unapređenju dualnog obrazovanja. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, mi svakako treba da brinemo za budućnost naše dece i naših mladih, a dualno obrazovanje je upravo korak ka tome, jer ovim izmenama i dopunama mi ćemo rešiti mnoga pitanja koja će direktno uticati na kvalitet dualnog obrazovanja u našoj zemlji, jer će usvajanje ovakvog zakona doprineti i povećanju efikasnosti obrazovanja u našoj zemlji i povećan broj učesnika u obrazovanju, takođe u samo uključivanje sistema obrazovanja.Takođe će unaprediti sistem obrazovanja i vratiti poverenje mladih u institucije, što je jako važno.

Održavanje, a uz to i stalno unapređivanje sistema obrazovanja u našoj zemlji nije ni malo lak posao i potrebno je dosta truda, jer kada pogledamo da je 1.200.000 učesnika u sistemu obrazovanja, kada govorimo o mladima koji pohađaju bilo koji stepen obrazovanja, onda nam je jasno i koliko je potrebno napora uložiti da se ovaj sistem održi adekvatno i, s druge strane, da se unapredi.

Da bi nam dualno obrazovanje funkcionisalo na pravi način neophodno je i ulaganje u ekonomiju, a naša Vlada Republike Srbije svakako je dala veliki napor za stalno ulaganje u ekonomiju, jer svakako čini sve što je u mogućnosti da se popravi ekonomija u našoj zemlji.

Kao osnovni prioritet i osnovni cilj ove Vlade jeste i ulaganje u mlade i otvaranje mogućnosti za sve mlade da se obrazuju za poslove budućnosti, da uspeju da steknu nove veštine, a to je jedino moguće kroz dualno obrazovanje, odnosno učenje kroz rad.

Ako uzmemo u obzir da je 7.000 učenika uključeno u dualno obrazovanje i u preko stotinu škola da se dualno obrazovanje sprovodi, jasno nam je da rezultati dualnog obrazovanja u našoj zemlji već postoje i to je za svaku pohvalu, tako da moram da naglasim da je već nekoliko godina kako imamo vidljiv model dualnog obrazovanja i da je model dualnog obrazovanja prilagođen potrebama naše privrede, privrede u našoj zemlji, a ove izmene i dopune će svakako i uticati direktno na unapređenje saradnje i sistema obrazovanja, s jedne strane, i privrede, s druge strane, odnosno povezivanje nauke sa privredom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo dalje sa radom.

Poslanička grupa SNS potrošila je vreme koje joj po Poslovniku pripada.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi smo predložili da se obuhvate i drugi republički organi, a ne samo Ministarstvo policije i Ministarstvo odbrane zato što mi srpski radikali smatramo da treba da se jačaju kapaciteti obrazovni za vojsku i za policiju, ali veoma je važno da se i druga ministarstva uključe u ono što je neophodno za obrazovanje mladih ljudi.

Niko nije tokom ove rasprave, vi pretpostavljam da znate taj podatak, pomenuo činjenicu da preko pet hiljada ljudi koji su se školovali za oblast poljoprivrede u Srbiji danas nema posla, zapuštene srpske najkvalitetnije oranice, čitave opštine devastirane kada je u pitanju poljoprivreda i vi sada ovde pričate non-stop o stranim investitorima, o nekim njima potrebnim kapacitetima zanatlija, koliko je u drugim zemljama, kako je u Nemačkoj, a ne gledate naše dvorište, da je domaća poljoprivredna proizvodnja u takvoj situaciji da su čitavi krajevi Srbije apsolutno zapušteni.

Ne znam sa čime to može da se poredi? Sa nekom zaista kataklizmičnom situacijom. Kada vi krenete po krajevima Srbije, gde je očigledno da nema uopšte ni stočnog fonda, ni proizvodnje onoga što se decenijama, vekovima proizvodi na tim poljima i vi ne razmišljate o tome da povećate vrednost te zemlje? Sada zamislite koliko ima hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, puta određeni broj novca koji može da donese prinos po hektaru za određenu kulturu. Imate nezaposlene, ljude iz oblasti stočarstva, povrtarstva, voćarstva i vi sada iz SNS non-stop pričate o modelu dualnog obrazovanja, da se stvaraju zanatlije za fabrike koje ste vi doveli i dali im pri tome deset hiljada evra za svako radno mesto, a propada vam ono što je državna nacionalna vrednost, a to je zemlja iz koje se stvara novi prihod. To niko normalan ne može da prihvati i da razume.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada ste pre dve godine ovde donosili ovaj Zakon o dualnom obrazovanju, mi srpski radikali smo bili protiv donošenja ovakvog zakona i tada smo izneli niz argumenata za koje smo verovali da su zaista pravi razlozi zbog čega ovakav zakon nije trebalo donositi.

Mi smo i kroz načelnu raspravu pre dva dana i danas kroz ovu raspravu o amandmanima dosta toga ponovili. Ono što je interesantno jeste da je pre nekoliko dana predsednik Vlade, Ana Brnabić, na nekoj konferenciji ili u nekom direktnom obraćanju na nekoj televiziji, kaže da su rezultati primene Zakona o dualnom obrazovanju impresivni i da su poslodavci izuzetno zadovoljni. Mislim da je baš bukvalno ovako rekla.

Sada ja pitam - kako to neko može da bude baba vanga da zna kakvi su rezultati i koliko su impresivni rezultati u primeni zakona, odnosno dualnog obrazovanja, koje se zapravo primenjuje od ove školske godine? Još se školska godina nije završila, a neko zna koliko su impresivni ili nisu impresivni rezultati i koliko su zadovoljni poslodavci.

Možda ima istine u ovome da su poslodavci zadovoljni, jer oni zaista jesu došli do još jeftinije radne snage od one koju inače jeftino dobijaju u Srbiji, kada dovode svoje pogone ovde za po 10 hiljada evra po radnom mestu.

Ovaj zakon, zapravo, jeste donet da bi se udovoljilo, kao i sve što donosite, da udovoljite stranim investitorima i raznim tim vašim evropskim pajtosima.

Ali, interesantno je zašto ste uopšte, ministre, završavam, Arsiću, ovom rečenicom, zašto ste se uopšte odlučili da menjate ovaj zakon, zašto niste sačekali bar jednu školsku godinu, pa da vidite još eventualno neka iskustva, e ne, eto, sada vam palo na pamet, menjate nešto, suštinski ništa. A, ovakav zakon nikada nije trebalo ni doneti. Hvala.