Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovani narodni poslanici koji ste u Skupštinskim klupama, jedan od problema koji predlogom zakona treba da se reši, kao i ciljevi rešenja, koja su predložena je omogućavanje veće dostupnosti kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja za svu decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, putem izrade smernica, kojima bi se unapredio njihov vaspitno obrazovni rad i sagledane potrebe i mogućnosti svakog pojedinačnog deteta kao i grupe u celini.

Zato su date smernice koje bliže uređuju način prilagođavanja programa nastave učenja i pružanja individualne, odnosno grupne dodatne podrške za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetu.

Ja ću samo da napravim jednu digresiju i da kažem, kada smo govorili o ovom predlogu zakona o izmenama zakona i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, primetili ste da na član 3. nije stavljen nijedan amandman koji govori o ovoj problematici što će reći da je ovaj član vrlo lepo napisan.

Što se tiče predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, takođe se definiše ova problematika, tako da učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju ili jezičkim barijerama, polaže opštu maturu u uslovima, koji obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i komunikacijskih prepreka.

Poštovani ministre, ovim izmenama i dopunama pomenutih zakona, obezbeđen je jednak pristup slobodnom inkluzivnom kvalitetnom obrazovanju koje je prilagođeno potrebama učenika sa smetnjama u razvoju, i invaliditetom, kao jednak pristup fizičkom okruženju, transportu informacijama, komunikacionim tehnologijama i drugim uslugama.

Prilikom pisanja ovih zakona, moram da kažem da ste vodili računa o Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom, međunarodnim dokumentima, kao i o domaćim zakonima i o strategijama.

Ustavom Republike Srbije, Zakonom o sprečavanju diskriminacija po osnovu invaliditeta, Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i Zakonu o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom.

Poštovani ministre, narodni poslanici, svakog dana kada prolazim kroz moj grad, ja vidim da Naučno tehnološki park u Nišu, o kome ste vi ministre u uvodnom izlaganju i govorili, svakog dana se sve više i više gradi.

Ako se ne varam, a vi me ispravite, Republika Srbija je, mislim oko 15 miliona evra, uložila u taj projekat.

Gle čuda, kao što reče jedan narodni poslanik, Naučno tehnološki park se već nije ni završio, a Kompanija Dži tehnolodži, IT kompanija iz Turske, koja sarađuje sa velikom svetskom kompanijom, „Huavej“, zainteresovana je da bude jedan od stanara Naučno tehnološkog parka u Nišu, koji je na usluzi, kao što znamo mladim naučnicima, da bi olakšali i pomogli start ap kompanijama.

Da završim, parafrazom Katona Drugog – mislim da i dalje treba da se preispitaju 620 miliona, tajkuna Đilasa.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, ja se naravno, u potpunosti slažem sa diskusijom mog kolege gospodina Rančića, ali dodala bih još nešto. U fokusu obrazovnih zakona je zaštita najboljeg interesa učenika. U fokusu zakona o srednjem obrazovanju, takođe je zaštita najboljeg interesa učenika i povećanje obuhvata dece koja pohađaju srednju školu, jer znamo da je obrazovanje jedan od osnovnih uzroka smanjenja siromaštva, da je obrazovanje vezano za ekonomski napredak zemlje, ali takođe i na smanjenje siromaštva.

Kada su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom, naravno da se susrećemo ta deca, njihovi roditelji susreću sa poteškoćama u vaspitno-obrazovnom procesu, ali ja odajem veliko priznanje Ministarstvu prosvete i vama ministre lično, što ste prepoznali poteškoće sa kojima se ova deca susreću, što su doneti individualni obrazovni planovi upravo da bi se svako dete sa teškoćama u razvoju obrazovalo u skladu sa svojim potencijalima i u skladu sa onim što ono može da postigne.

Naravno, zakonom su predviđene smernice koje će dodatno timove stručnjaka koji rade u obrazovanju uputiti da se detetu pruži puna i zdravstvena i obrazovna i socijalna podrška, a sve u skladu sa nalazom i mišljenjem interresorne komisije. Naravno, da ovo nije samo pitanje obrazovnih institucija, ovo je pitanje mnogo šire u vaspitno-obrazovni proces, kao podrška moraju da budu uključene i lokalne samouprave i centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove.

Ali ono što na kraju želim da kažem, za razliku od žutog tajkunskog preduzeća, Đilasa, Tadića, Jeremića, koji su pljačkali, opljačkali decu ometenu u razvoju, samo kroz dvorac „Heterlend“ za 150 miliona, mi i te kako vodimo računa o zaštiti najboljeg interesa i učenika smetnjama u razvoju. To je jedan proces, on će biti nastavljen i stalno će se ići na unapređenje da i ova deca steknu znanje u skladu sa svojim sposobnostima i u skladu sa njihovim interesom. To je politika SNS, to je politika ove Vlade, to je politika Aleksandra Vučića. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam želela da se nadovežem na svog kolegu iz Niša koji je govorio o velikim rezultatima u oblasti obrazovanja. Srednje obrazovanje koje je on pomenuo, je jako dobro, obzirom da je ovaj predlog zakona povezan sa predlogom zakona koji se odnosi na dualno obrazovanje, koji se odnosi na srednje stručno obrazovanje.

Uključivanje dece i mladih je nešto što je prioritet ne samo SNS, već i prioritet Vlade Srbije i vi ste ministre to u više navrata i pokazali.

Ja sam već u načelnoj raspravi navela više škola kao primere dobre primene zakona koji se odnose na oblasti obrazovanja. Svedoci smo dobrih rezultata koji su nastali kao rezultat primene Zakona o dualnom obrazovanju, koji je u tesnoj vezi sa ovim predlogom zakona o kojem danas govorimo. Do danas smo videli da ima mnogo zainteresovanih škola, ali sa druge strane i kompanija kako domaćih tako i stranih i da su pozitivni efekti primene zakona koji se odnose na povezivanje obrazovanja, srednjeg obrazovanja i privrede na zadovoljavajućem nivou.

Pre svega, dobar je predlog da se u dualni sistem obrazovanja uključe i državni organi, to sam u načelnoj raspravi izostavila da pohvalim, naročito Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Još jedno dobro rešenje o kome bih ja želela da nešto kažem jeste obezbeđivanje mogućnosti upisa učenika na dualni model u pred roku, kako bi se obezbedio prioritet upisa dualnih profila. Na taj način će se obezbediti i promocija dualnog obrazovanja kao modela na kome učenici stiču kompetencije na vrlo visokom nivou.

Podaci i statistika su neoboriv dokaz da određeni rezultati postoje da npr. model dualnog obrazovanja daje dobre rezultate. Prema podacima iz školske 2019-2020. godine čak 72 srednje stručne škole realizuju neki obrazovni profil po dualnom modelu. Tada je oko 2.600 učenika upisalo prvi razred po dualnom modelu obrazovanja. U svim razredima to je oko 7.000 učenika u 104 škole, na 37 različitih dualnih obrazovnih profila.

Prema podacima Privredne komore oko 400 kompanija je već akreditovano ili je u postupku akreditacije. Kompanije kako domaće, tako i strane, zainteresovane su za uključivanje u dualni model obrazovanja, zainteresovane su za saradnju sa srednjim školama.

Na dobitku su učenici, ali upravo i te kompanije koje će imati stručne zaposlene koji će apsolutno biti osposobljeni za rad u tim kompanijama. To će, naravno, uticati i na dalji razvoj privrede u Republici Srbiji.

Veliki napredak u oblasti obrazovanja koji smo napravili do sada obavezuje nas da i dalje radimo na razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, rad Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja koji je uspostavila Vlada Republike Srbije radi sprovođenja i unapređivanja dualnog obrazovanja i trogodišnjih vrednovanja ostvarenih rezultata je veoma aktivan.

Sada sa punom primenom Zakona o dualnom o obrazovanju ova Komisija ima još značajniju ulogu jer okuplja predstavnike institucija koje su direktno uključena u implementaciju dualnog obrazovanja, ali one koje učestvuju u kreiranju obrazovnih politika.

Komisija deluje u skladu sa Master planom koji će stalno biti unapređivan na ovim podacima sa terena i podacima koje nastaju usled sistemskih promena. Navedene aktivnosti poput izrade Master plana, izrade okvira za praćenje i evoluciju dualnog obrazovanja, podrške radu Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u okviru zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, Nauke i tehnološkog razvoja i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, podrška u razvoju i uspostavljanju nacionalnog modela dualnog obrazovanja.

Još jedna bitna činjenica je da za njegovo sprovođenje nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu AP jedinice lokalne samouprave. Troškovi realizacije studija po dualnom modelu ne razlikuju se od troškova koje ima visoka školska ustanova za realizaciju tradicionalnog modela, a poslodavac koji učestvuje u realizaciji učenja kroz rad sam snosi svoje troškove, kao i troškove materijalnog i finansijskog obezbeđenja studenata.

Troškovi koji će nastati u primeni ovog zakona su naknade za postupak akreditacije koji se inače plaćaju nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju i za postupak davanja saglasnosti za organizovanje modula u okviru akreditovanog studijskog programa. Ove naknade snose visokoškolske ustanove. Poslodavci učestvuju u realizaciji dualnog modela studija samo ako imaju sopstveni interes, tako da se ne može govoriti o opterećujućim troškovima za njihovo poslovanje.

Na kraju, gram prakse teži je od tone teorija, a sinergija ove dve stvari donosi nam kompletnu obrazovnu ličnost koja doprinosi sebi i čitavoj zajednici.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, zamislite kada profesori univerziteta iškoluju stručni kadar koji predaje u srednjim školama?

Prvo da se izvinim Danici Popović, izneo sam pogrešan podatak. Čini mi se da sam rekao da je platila stan 365 hiljada švajcaraca, a radi se o 365 hiljada evra. Dakle, radi se o 400 hiljada švajcarskih franaka, koje je ona jednokratno isplatila za svoj drugi stan. Priča se da je na tri nivoa, ali tako visok nivo i tako visoka cifra kod jednog profesora, to je malo problematično. Ali, ako znamo, a vi nam gospodine ministre dugujete podatak, šta se dešava sa plagijatom koji je ona izvršila nad udžbenikom pokojnog kolege Babića, verujem da su to prihodi koji dovode do 400 hiljada švajcarskih franaka, odnosno 363 hiljade evra koje je ona jednokratno uplatila.

Ali, gle čuda, iz udruženja „Efektiva“ se žale da je ona sve vreme dok su se oni borili na strani dužnika sa švajcarcima prema bankama, ona zastupala obrnuto. Ona je zastupala banke, umesto da zastupa građane, građane čija su deca studenti itd, koji su imali silne probleme zbog kredita u švajcarcima. Ona nije zastupala građane, već je zastupala banke i verujem da je deo prihoda odatle.

Kada sam već pitao za diplomu Balše Božovića, gospodina Zorana Živkovića, zbog akademske čestitosti njih samih, a i profesorice Vesne Rakić Vodinelić, koja je bila njegova stranačka koleginica, tražim, takođe, da proverite tu vrstu njegove diplome, da vidimo gde je veliki Balša bravar diplomirao. Da li je tačno da je delimično ispite, koje nije mogao da položi na državnom fakultetu, položio na Fakultetu Union kod Vesne Rakić Vodinelić i na takav način sebe predstavlja kao diplomiranog pravnika i baš me interesuje da li je položio na Pravnom fakultetu i ispit kod profesora Begovića, koji je muž ove Danice Popović, koja tako onako enormno profitira da može da kupuje stanove od 400 hiljada evra? Hvala.