Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/178-20

1. dan rada

01.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Slavenko Unković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Jesam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pozdrav, vratio se.
...
Jedinstvena Srbija

Slavenko Unković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovani gosti, uvažene kolege narodni poslanici, korupciju definišemo kao zloupotrebu službenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru radi lične koristi ili koristi za druga lica.

Korupcija je pojava koja urušava vladavinu prava, ugrožava ljudska prava i negativno utiče na ekonomski razvoj svake zemlje i zato borba protiv korupcije predstavlja jedan od najznačajnijih zadataka u demokratskom društvu, za razvoj demokratskog društva.

Vlada Srbije je u svom programu od šest tačaka jasno naglasila odlučnu i kao nikada do sada odlučnu borbu protiv korupcije. Danas razgovaramo o izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, njihovom izveštaju i često se u javnosti meša pojam „savet“ i „agencija“. Savet je savetodavno telo Vlade Srbije, a agencija nezavisni državni organ koji odgovara Narodnoj skupštini i koji ima kontrolnu, nadzornu i predlagačku funkciju. Po mom mišljenju, ovaj izveštaj je vrlo sveobuhvatan, precizan i na koncizan način objašnjava sve ono što ste vi radili 2019. godine.

Ovaj nezavisan organ je u 2019. godini obradio 866 predmeta. Predložene su 664 mere. U 182 slučaja su pokrenuti prekršajni postupci i podneto je 38 krivičnih prijava.

Najznačajniji rezultati kada je u pitanju kontrola finansiranja političkih subjekata je kontrola 30 političkih subjekata o troškovima izbornih kampanja tokom 2018. godine, kao i 32 puta kontrolisani su finansijski izveštaji političkih subjekata. Agencija je pokrenula 15 postupaka zbog povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i 96 prekršaja protiv odgovornih lica.

Kada je u pitanju provera prihoda imovina javnih funkcionera Agencija je obavila 212 provera, 212 izveštaja, pokrenuta su 74 postupka, izrečene su 63 mere protiv funkcionera koji obavljaju javne funkcije. Podneto je 11 krivičnih prijava zbog sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu, kao i 10 zahteva za pokretanje prekršajnih prijava.

Koliko je sukob interesa prisutan u našem društvu govori podatak da Agencija tokom 2019. godine zaprimila 1.427 predmeta koji se uglavnom odnose na sukob interesa i nepotizam.

Kada je u pitanju prevencija jačanja integriteta, Agencija je donela poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru u oblasti prevencije korupcije.

U skladu sa obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 Agencija je izradila i model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave, mada i dalje, kao što smo čuli, neke lokalne samouprave nisu promenile taj plan, a sama primena tog plana i implementacija će biti jako problematična.

Agencija je spremno dočekala i Zakon o lobiranju koji je stupio na snagu 2019. godine i Agencija je podnela neke podzakonske akte kojima se reguliše kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, kao i neke pravilnike.

Pošto Agencija na osnovu svih svojih aktivnosti ima neku široku sliku korupcije u našem društvu ona predlaže i neke posebne mere. Ovoga puta po meni je najznačajnije što je predložila izmenu Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i izmenu i dopunu Zakona o političkim strankama gde bi se pojam grupe građana definisao na bolji i precizniji način i taj pojam sa sobom nosi razne nepravilnosti tako da bi trebalo to da i mi donesemo kao Skupština.

Novi Zakon o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine je krovni preventivni aktikorupcijski propis koji jača ingerencije i same Agencije koja se po novom zakonu zove Agencija za sprečavanje korupcije i čini mi se da je ovaj naziv prikladniji jer treba da jačamo mehanizme u prevenciji korupcije, što je prioritet.

Osnovni ciljevi novog zakona su zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, jačanje odgovornosti i integriteta organa javnih vlasti, kao i funkcionera. Cilj je usklađivanje strateških dokumenata u oblati borbe protiv korupcije sa nekim budućim akcionim planovima.

Mi u ovom trenutku nemamo antikorupcijsku strategiju koju smo imali između 2013. do 2018. godine. Možda je sada pravi trenutak da Agencija donese tako neki dokument koji bi naravno bio u skladu sa ciljevima Vlade Srbije.

Sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da ne rade to samo neke ili nekoliko institucija, već to da rade sve institucije ove države. Poznato je da je Ministarstvo pravde oformilo neka posebna odeljenja koja se bave procesuiranjem krivičnih dela sa koruptivnim elementima. Tako da mi u ovom momentu imamo zaokružen pravni okvir koji nam omogućava da se efikasnije borimo protiv korupcije, potrebna nam je možda još samo politička volja i naravno partnerski odnos između svih institucija države i građana.

Poslanička grupa JS će podržati ovaj izveštaj, kao i svaki budući akt koji doprinosi unapređenju borbe protiv korupcije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodna poslanica Nina Pavićević ima reč.
...
Socijalistička partija Srbije

Nina Pavićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani predstavnici agencija, uvažene kolege narodni poslanici, kao što znamo Agencija za suzbijanje korupcije je nezavisno regulatorno telo, čiji rad konstituiše Narodna skupština Republike Srbije kroz razmatranje godišnjeg izveštaja o radu.

Ovoga puta na dnevnom redu je izveštaj Agencije za 2019. godinu. Kao organ sa preventivnom funkcijom o suzbijanju korupcije i tokom 2019. godine Agencija se suočavala i sa propustima nosilaca javnih funkcija u obavezama prema zakonu.

O pitanjima imovine nosilaca javnih funkcija, sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, zatim u području finansiranja kontrole političkih aktivnosti i drugim slučajevima, za koje imaju isključivu nadležnost, zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji pokrenuto je ukupno 866 postupaka, a izrečeno preko 600 mera. Ima i onih koji su još uvek u toku.

Akcenat u radu Agencije, što je za svaku pohvalu, jeste na aktivnostima usmerenim na podizanju svesti o odgovornom i zakonitom ponašanju nosilaca javnih funkcija, kao osnov njihovog ličnog integriteta, što se u krajnjem odražava na savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Jedan od mehanizama za sprečavanje korupcije svakako je kontrola finansiranja političkih aktivnosti, naročito načina finansiranja izbornih kampanja. Agencija kroz ovaj oblik kontrole upoznaje javnost sa prikupljanjem i trošenjem sredstava političkih subjekata, kako za redovan rad, tako i za izbornu kampanju.

U skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije sve stranke su dužne da podnesu izveštaj Agenciji do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, kao i izveštaj o prilozima i imovini uz prethodno mišljenje revizora. Na ovaj način se kontrolišu svi prihodi stranaka koji moraju biti legalni i pre svega transparentni.

Kada su u pitanju troškovi za sprovođenje izbornih kampanja i tu postoji rok od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata. Kada svi učesnici u izborima Agenciji moraju da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje kako bi se izbeglo nezakonito trošenje novca, a koji se u izbornom procesu na svim nivoima izdvaja iz budžeta.

Kontrola imovine javnih funkcionera vrši se kroz podnošenje izveštaja, pri stupanju na javnu funkciju, kao i po prestanku mandata. Provera izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, kao i praćenje njihovog imovinskog stanja tokom vršenja javne funkcije snažan je mehanizam za sprečavanje korupcije koji doprinosi jačanju ličnog i institucionalnog integriteta.

Dakle, ovo se može smatrati antikoruptivnom merom jer su svi prihodi funkcionera javni, vidljivi i mogu se pratiti. Njihovim stalnim praćenjem i proverom izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, praćenjem njihovih promena Agencija preventivno deluje, ali isto tako ako postoji sumnja da je do korupcije došlo Agencija je dužna da takve slučajeve prosleđuje ostalim nadležnim organima.

Takođe je važno istaći postojanje antikoruptivnog zakonodavnog okvira u Srbije govori da smo društvo koje sazreva i koje je spremno da se suočava sa korupcijom, kroz koju mogu da otiču ogromne količine novca građana.

Takođe bih istakla veoma važnu ulogu medija u otkrivanju korupcije. Brojni su mediji koji su svojim izveštavanjima pokrenuli određene debate u javnosti, otkrili sumnju, pa čak i konkretne slučajeve korupcije.

Mediji treba da vide svoju ulogu i na polju edukacije o tome šta korupcija zaista jeste, imajući u vidu društveni uticaj korupcije na razvoj društva, a pre svega na pravnu državu koja treba da obezbedi isti položaj za sve pred zakonom.

Međutim, ima slučajeva kada mediji izostavljaju ove teme pravdajući se na postojanje pritiska.

Ono što se vidi iz izveštaja Agencije takođe jeste prilagođavanje Agencije situaciji u uslovima pandemije Kovid 19. U narednom periodu Agencija će održati više konsultativnih sastanaka i onlajn radionica kako bi se svi relevantni subjekti društva upoznali sa najvažnijim novinama Zakona o sprečavanju korupcije koji je donet prošle godine, a 1. septembra je stupio na snagu ove 2020. godine.

Još jedan značajan zadatak Agencije jeste sprečavanje sukoba interesa kod nosilaca javnih funkcija tako što se kontroliše zakonska odredba o tome koje se funkcije ne mogu obavljati istovremeno, a koje se mogu obavljati uz saglasnost Agencije.

Na kraju želim da kažem da Agencija za sprečavanje korupcije ima važan društveni zadatak, a time i odgovornost u kreiranju pravne države i sprečavanju korupcije.

Poslanička grupa SPS podržava rad ovog antikoruptivnog, nezavisnog tj. antikorupcijskog nezavisnog organa i uverena sam da će u narednom periodu svoju funkciju obavljati uspešno, vodeći računa o opštem interesu, a i o tome da se ne povredi lični integritet nosilaca javnih funkcija. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto je Nina iz moje političke partije, znam da joj je ovo prvi nastup, tako da joj čestitam i želim puno sreće.
Sledeća govornica je Stanislava Janošević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala predsedniče Skupštine.

Obzirom da na dnevnom redu imamo izveštaje o radu Agencije, kao i Fiskalnog saveta, ali i komisija. Čeka nas puno rade. Ne samo zato što treba pročitati te izveštaje već odnosi se na analizu rada na period od godinu dana. Pažnja javnosti uglavnom je usmerena ka Agenciji za borbu protiv korupcije ili Fiskalnog saveta, ali ništa manje ni na Komisiju za hartije od vrednosti i druga radna tela koja su prisutna.

Uvek su nam potrebni bolji rezultati, uvek tražimo više i stoga konstantno apelujem na nultu toleranciju prema korupciji. Međutim, nije prethodni period obeležio samo rad Agencije, već odnos svakog pojedinca da ne pribegne ili da ne podlegne korupciji, zloupotrebi službenog položaja ili kriminala.

Ne mogu da se ne osvrnem na 2012. godinu, ne zato što volim da se vraćam unazad, već to je ključni momenat kada se hvatamo u koštac sa pošasti savremenog doba. I godina nakon toga obeležili su slogani „pokrenimo Srbiju“, „budućnost u koju verujemo“, „Srbija pobeđuje-Aleksandar Vuči za našu decu“ i to upravo govori o politici SNS, doslednosti i pravcu kojim idemo i ostvarivanju naših ciljeva. I uvek kada vam ide dobra, bez obzira što smo mi sada u krizi izazvanom korona virusom, kao što je i ceo svet, imamo situaciju da predsednik Republike, kao i te 2012. godine ponovo otpočinje borbu i rat protiv kriminalnih grupa.

Baš u tom periodu imamo pojedince koji istupaju u medijima, koji ne shvataju da ih je vreme pregazilo i koji ne shvataju da nema mesta pretnjama i ucenama i koji upravo prete predsedniku Republike i njegovoj porodici. To zaista smatram nenormalnim. Predsednik Republike je institucija, ali i svaki čovek u ovoj državi kom ne može da se preti. Prosto, ne mogu da verujem da u istom tom periodu kada jedan strani državljanin prizna da mu je nuđen novac kako bi izvršio atentat na predsednika Srbije, niko ne kaže ništa na to. Da li je povezan sa prethodna dva mračna lika, a odnosi se na Dragana Đilasa i njegovog sledbenika Srđana Noga, da li su oni vertikalno povezani pa brane jedni druge zato što je upravo objavljen rat koruptivnim i kriminalnim grupama, ostaje da se istražuje.

Za trenutak ću ostaviti tu temu po strani jer moram primetiti još jednu činjenicu, obzirom da smo prošle nedelje imali sporazume na dnevnom redu, koji su bitni jer se odnose na finansijsku pomoć za suzbijanje posledica korona virusa. Umesto da konstruktivno pričamo na tim sednicama, da što pre usvojimo te sporazume kako bi se implementirali, jedan od naših kolega izneo je zastavu druge strane države na poslaničku klupu. Ne želim ovim da mu dajem na značaju niti da se previše priča o tome, već mi postupak nije jasan.

Ukoliko na severu naše države živimo apsolutno normalno sa 15 i više nacionalnih manjina, kao komšije, prijatelji, kumovi, rođaci, onda ne vidim ni jedan razlog zašto ne bi bilo tako i na jugu države. Da li je motiv samo vratiti se u svoju sredinu i neko da vas potapše po ramenu i kaže – bravo majstore, baš si im pokazao. E, pa nije nam pokazao ništa kolege, osim bezobrazluka. Postoji jedna stara izreka koja kaže – da smo mi ljudi, ali da je malo ko čovek. I zaista je istinita. Nije realno da ja sada iz svoje torbe izvučem bilo koju zastavicu neke strane zemlje osim bedž Republike Srbije sa grbom i nije realno da imamo odštampan ni jedan član zakona, osim onog koji je na dnevnom redu, jer su ga dostavile skupštinske službe.

Da li postoji mogućnost da je postupak instruisan od strane Dragana Đilasa i njegovih sledbenika ili je prosto dobro plaćen od istih? Opet ostavljam nadležnim organima da istraže jer ja nikoga ne osuđujem, nego samo se pitam, ovako glasno razmišljam. Postavljam pitanje, ko je od nas siguran? Još jedno pitanje. Da li će u parlamentu Srbije biti normalne opozicije? Mogu da približim taj pojam, ne tako normalne, nego opozicije sa apsolutno suprotnim stavovima koji demantuju i oponiraju našima. Međutim, to toliko ne govori o nama, nego o njima gospodo, koji tako postupaju.

O čemu se ovde radi, o nama isključivo kao SNS, govore naši potezi, koraci i rezultati, doslednost i odgovornost. Odgovornost kada vodimo finansije, jer očigledno pre nas to niko nije radio bolje, doslednost i odgovornost kada radimo o zdravstvu. Ova dva sektora navodim zato što govore o kvalitetu i načinu življenja, ali takođe i briga o starijim i mlađim naraštajima.

Kada deo mojih kolega priča u Skupštini, često nakon toga plaćeni i instruisani mediji od strane Dragana Đilasa znaju za nas ili neke od nas da kažu da smo botovi ili sendvičari. Apsolutno mi nije bitno kako govore za naše kolege i koje im epitete daju. Ono što ja vidim je lavovska borba. Lavovska borba za svoje stavove, za svoje građane, predsednika i za Srbiju. Modernu i pravednu Srbiju, jer je dosta decenija tlačena i devastirana. To više ne može.

Za sam kraj bih samo htela da poručim Agenciji da i dalje dosledno radi svoj posao i da pozovem policiju i tužilaštvo da budu još rigorozniji, jer u danima kada lekari bez obzira na Hipokratovu zakletvu ulažu nadljudske napore da pomognu građanima Srbije, ono što zahtevamo od svih jeste najmanje što mogu, da vrše svoju dužnost, jer to građani Srbije očekuju i zaslužuju. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Života Starčević. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Života Starčević

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici agencija, Fiskalnog saveta i komisija, dame i gospodo narodni poslanici, danas ovde razgovaramo o setu izveštaja o radu, što Agencije za sprečavanje korupcije, što Fiskalnog saveta, što Agencije za hartije od vrednosti i Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki.

Sve ove organizacije i njima slične se bave delatnostima koje im je država poverila, delatnostima koje su od izuzetne važnosti i značaja za sve građane Republike Srbije.

Zato mi iz JS smatramo da je postojanje i rad ovih organizacija, institucija, nezavisnih tela, jako važan iz razloga što predstavljaju neku vrstu kontrole, neku vrstu monitoringa i neku vrstu regulatora pojedinih oblasti iz sfera društvenog života. Takođe smatramo da njihov rad pobuđuje veliku pažnju javnosti i svih građana Republike Srbije.

Ovakve organizacije i agencije, u svetu čak nazivaju i četvrtom granom vlasti, pored zakonodavne, izvršne i sudske. Jedna od zajedničkih odrednica svih ovih tela jeste njihova nezavisnost od preostale tri grane vlasti, ali tu nezavisnost naravno treba shvatiti uslovno, jer da postoji potpuna nezavisnost, ne bismo danas razgovarali ovde u ovom domu i ne bismo usvajali izveštaj o radu i planove rada, što ćemo uraditi tokom sutrašnjeg dana.

Ja danas se neću puno baviti samim izveštajem, npr. Agencije za sprečavanje korupcije, jer su o tome pričale dosta prethodno moje kolege. Sama agencija je od 1. septembra dobila ne samo nov naziv, već i nov alat u ruke i javnost sa pravom očekuje rezultate rada.

Ne sumnjam da ti rezultati postoje, ali kao čovek koji se između ostalog bavi i odnosima sa javnošću imam jednu krajnje dobronamernu i konstruktivnu primedbu. Naime, svi se ovde slažemo da je korupcija pojava koja nagriza, izjeda osnovni supstrat svakog društva i države, da je korupcija pojava koja odvraća strane investitore, da je korupcija pojava koja stvara nepoverenje u institucije, da je korupcija pojava koja uništava na kraju krajeva, ekonomiju naše države. Iz tog razloga, mi iz JS smatramo da je borba protiv korupcije, pored borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, pored borbe za ekonomsko snaženje naše države, otvaranje novih radnih mesta, borba protiv korupcije jeste jedna od najvažnijih politika ove vlasti.

Još je sredinom prošlog veka čuveni nemački ministar finansija Franc Ecel rekao – država nije krava koja se hrani na nebu, a muze na zemlji. Korupcija je tema koja pobuđuje veliku pažnju javnosti, javnost je za nju veoma zainteresovana i, naravno, svi građani Srbije.

Otuda je jako važno da Agencija za sprečavanje korupcije pravovremeno, kvalitetno, objektivno i sadržajno obaveštava javnost i građane o svom radu. Vi ste maločas pomenuli sajt i upravo je to jedna od mojih primedbi.

Naime, pripremajući se za ovaj sastanak, prvo što sam uradio, naravno, posetio sam vaš sajt, sajt Agencije za sprečavanje korupcije, i pretražujući ga video prvo da nije završen, da ima puno stranica koje su u izradi. Takođe, nedovoljno je informativan. Jednostavno, Agencija kao da se usredsredila na svoj neposredni rad, a zapostavila je promociju svog rada.

Međutim, i vi i ja znamo…
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Isteklo vam je vreme, gospodine Starčeviću.
Molim vas.