Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/123-21

2. dan rada

20.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedniče. Zaista ću biti kratak.

Želim, pre svega, da pozdravim potpredsednicu Vlade i resornu ministarku sa saradnicima i ostale kolege.

Pored toga što ovi predlozi zakona imaju za cilj uštedu energije i samim tim smanjenje troškova po budžet Republike Srbije i zaštite životne sredine, želim pre svega da pohvalim napore Vlade Republike Srbije, a posebno potpredsednice gospođe Mihajlović što je u vrlo kratkom vremenskom periodu, zajedno sa kolegama, predložila ovako jedan značajan set zakona.

Obzirom da se radi o jednoj vrlo osetljivoj oblasti, s jedne strane želimo da napravimo uštedu u našem sistemu, u budžetu, ali s druge strane da odgovorimo na sve potrebe EU koje su pred nama.

Govorio sam već ovde u plenumu pre nekih mesec dana kako pripadam generaciji koja je osamdesetih godina prošlog veka pohađala osnovnu školu i da smo učeni na pogrešan način da je Srbija jedna bogata zemlja. Nažalost, to nije tako. To je vrlo uticalo na naš pristup kako u proizvodnji, tako i u potrošnji električne energije. Nije zaista za čuđenje što prosečna potrošnja energije u Srbiji je duplo veća od prosečne potrošnje u 35 zemalja OECD-a.

Naravno da ovi predlozi zakona treba da reše određene probleme, ali ja želim da ukažem na jedan pozitivan primer prakse koji treba, po meni, da bude realizovan na prostoru naše države, govorio sam ovde u plenumu, ali obzirom da je potpredsednica po prvi put ovde na ovu temu o kojoj govorimo, želim da ponovo pomenem jedan projekat koji se razvija na prostoru grada Sremska Mitrovica, grada iz kojeg ja dolazim, a radi se o regionalnom sistemu, pardon, regionalnom centru za održivi razvoj gde je grad Sremska Mitrovica zajedno sa Regionalno razvojnom agencijom Srem razvio jedinstveni koncept.

Taj centar bi imao više podcentara, a jedan od podcentara bio bi edukaciono-inovacioni centar za energetsku efikasnost i obnovljivi izvor energije. On bi služio za obuku inženjera, studenata, učenika, tehnologa, projektanata i imao bi određene demonstracione instalacije vezano za termostolare, centrale, vetrogeneratore, vodene pumpe i sve ono što treba da postoji u takvom jednom sistemu.

Takođe, u planu je da se izgradi logistički centar za biomasu gde bi se prikupljala biomasa i od nje proizvodio briket i pelet. Za ovakav jedan centar postoji već građevinska dozvola. Grad Sremska Mitrovica je opredelio svoje zemljište i zaista smatram da država Republika Srbija treba da uloži značajna sredstva u ovakav jedinstveni koncept na prostoru našeg grada.

Zašto? Mi smo u prilici da kroz jačanje budžeta finansija privučemo strane investitore, donatore, da iz sopstvenih sredstava rešimo određene probleme, ali ovakav jedan centar bi bio jedna dobra baza gde bi se okupljala nauka, struka, gde bi se okupljali ljudi koji mogu da daju svoje predloge i mišljenja. Po meni bi to bila dobra jedna prilika da se i donatori na jednom mestu uvere kako određeni sistemi, vezano za energiju i samouštedu mogu da funkcionišu.

Ovakav koncept bi zaista mogao da služi kao centar za čitav region i on bi privlačio donatore i određene ljude koji bi plasirali svoja sredstva i na taj način pokazivali kako smo kao država i kao društvo odgovorni.

Naravno da u Danu za glasanje ću podržati ovaj predlog, odnosno predloge svih zakona. Da budemo zaista svi svesni da i za u narednih dve do tri, pet godina takođe možemo da razgovaramo na temu energije, energetske efikasnosti, jer smo svesni činjenice da EU za nove tehnologije zaista traži brze i efikasne promene i da o ovoj temi kojoj sada u Danu za glasanje dajemo konačan sud i potvrđujemo da takođe može da se menja u godinama koje su pred nama. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 88. amandman je podneo narodni poslanik, dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Đorđe Milićević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću.

Poštovana potpredsednice Vlade, ministarko, poštovani predstavnici Ministarstva, obzirom da se rasprava bliži kraju, dozvolite da napravim jedan kratak rezime i najpre da se zahvalim vama potpredsednice i ministarko na jednoj konstruktivnoj i kvalitetnoj raspravi o izuzetno važnom setu zakonskih predloga. Naravno da podržavamo ovaj amandman, kao i amandmane koje su podnele kolege, koje je podneo resorni odbor. Reč je dakle, o paketu zakona iz oblasti energetike. Kolege su govorile u načelnoj raspravi, to su pre svega, Predlog zakona o izmeni Zakona o energetici, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i dva nova zakona, Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnom korišćenju energije i Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Upravo značaj energetike za privredu i ukupan razvoj našeg društva zahteva i zakonodavnu mobilnost, odnosno stalno usklađivanje zakonodavnog okvira iz oblasti energetike iz više razloga, su značajna rešenja koja su predložena i o kojima smo govorili ovih dana. Prvo, naša je obaveza kao kandidata za članstvo u EU, da uskladimo naše zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU koja veliku pažnju posvećuje upravo energetskom sektoru kako sa stanovišta obezbeđenja energije, tako i sa stanovišta uticaja energetike na životnu sredinu.

Drugo, važno je da stvaramo zakonodavne okvire koji podrazumevaju racionalno korišćenje naših energetskih resursa, što zahteva realizaciju projekata energetske efikasnosti kojima se smanjuje utrošak energije. Znamo da naš energetski sektor, odnosno proizvodnja energije počiva na fosilnim gorivima, pre svega na uglju, koji je nažalost veliki emiter ugljendioksida, ali i na hidroenergiji i drugim izvorima koje treba racionalno trošiti uz uvođenje novih tehnologija kojima će se smanjiti negativan uticaj proizvodnje energije na životnu sredinu i to je proces dekarbonizacije.

Znamo da je proizvodnja energije naročito iz uglja veliki emiter CO2, i drugih otrovnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, odnosno smanjuju količinu kiseonika potrebnu za život naše planete. Dva nova zakona znače energetski put Srbije ka, rekao bih, većem korišćenju obnovljivih izvora energije kojima bi se zamenili neki klasični izvori, pre svega ugalj, znače racionalno i odgovorno korišćenje energetskih potencijala i znače pre svega zaštitu životne sredine kao neophodan uslov za dalji opstanak i održivi razvoj.

Na taj način se ovim paketom zakona o kojima smo govorili prethodnih dana ostvaruju naši, ali i evropski energetski ciljevi kao što je bogata rudama, ugljem, gasom i naftom, kao klasičnim energentima, tako je Srbija bogata i obnovljivim izvorima energije, počev od energije vetra, solarne energije, energije termalnih voda, a da ne govorimo o energiji koja se može proizvoditi otpada, proizvodnjom paleta. Ne treba zaboraviti geotermalne vode koje nam danas otiču u reke, a Srbija ima banje sa najtoplijim izvorima u Evropi.

Mi podržavamo ove predloge zakona. Želim na samom kraju još jednom da kažem, Poslanička grupa SPS naravno, podržava ove zakonske predloge, uvereni da će zakonska rešenja omogućiti da svoje resurse koristimo u skladu sa evropskim standardima, da nećemo po svaku cenu dozvoliti da neko eksploatiše naše rude bez obaveze da brine o zdravlju ljudi i životnoj sredini ili da gradi hidroelektrane u zaštićenim područjima koja su zaštićena upravo zbog toga da bi nama i našim naslednicima obezbedili čist vazduh, čistu vodu, kao izvore života.

Još jednom zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 111. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 124. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatam amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 139. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatam amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 153. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatam amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 155. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 163. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 166. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Ovde na listama više nemam nijednog prijavljenog.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika određujem utorak, 20. april 2021. godine, sa početkom u 18.30 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Zahvaljujem se potpredsednici Vlade i ministarki Zorani Mihajlović i njenim saradnicima i saradnicama na dragocenom učešću u našem radu. Hvala vam.
Pre nego što počnemo glasanje, želim samo da napomenem da se u ovoj nedelji održava zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, tako da vas molim da oprostite poslanicima, odnosno članovima Parlamentarne skupštine i njihovim zamenicima, to je sedam plus sedam, na tome što smo onlajn angažovani gotovo po ceo dan ovde u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Takođe bih želeo da vas još jednom podsetim da sam za sutra zakazao sledeću, Devetu sednicu Prvog redovnog zasedanja, da ćemo sutra ukoliko se saglasite sa tim, pošto je to predlog po hitnom postupku, razmatrati Zakon o izmenama Zakona o budžetu, odnosno rebalans budžeta, da ćemo u četvrtak raditi načelni pretres o tačkama od 2. do 6. dnevnog reda, to znači kada prihvatimo kao Prvu tačku – rebalans, da ćemo sledeći utorak raditi od 7. do 13. tačke dnevnog reda i u sredu ovih nekoliko sporazuma, s tim što bi shodno potrebi da rebalans budžeta i odgovarajući zakoni koji su važni za nekoliko gorućih tema, glasanje o rebalansu budžeta i ovih pet zakona, gde ćemo raspravu u celini praktično završiti u četvrtak, glasanje bi bilo u četvrtak na kraju radnog dana.
To znači da sednicu počinjemo sutra, a završavamo je u sredu.
Za četvrtak, 29. aprila, ćemo zakazati Desetu sednicu i na toj sednici ćemo započeti raspravu o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i imaćemo poslednji četvrtak u mesecu, kao što znate, poslanička pitanja Vladi Republike Srbije, od 16 do 19 sati.
Po obaveštenju nadležnog ministarstva, neradni dani su petak, ponedeljak i utorak, što znači da nastavljamo one tamo srede, 5. maja.
Hvala vam.
Mislim da je dobro da znate našu agendu za naredni period.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dođe kraj i Osme sednice, a ništa se spektakularno nije desilo.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 188 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Veroljuba Matića i dr Bobana Birmančevića na čl. 4, 10, 21. sa ispravkom, 46, 59. sa ispravkom, 61, 91. i 95, kao i amandman Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na član 62.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Uglješa Marković i Dijana Radović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 25, protiv – jedan, nije glasalo – 165.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 190, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O KORIŠĆENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani na čl. 2, 4, 24, 58, 87, 88, 89. i 108.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 190, nije glasao - jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 189, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani na čl. 1, 3, 57, 72, 79, 88, 111, 124, 139, 153, 155, 163. i 166.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENjA KRIVIČNIH SANKCIJA.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši izborne nadležnosti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 189, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Osmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Zahvaljujem.