Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

3. dan rada

07.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Da još jednom naglasimo, ne postoji nikakva kriza.
Predstavnik Vlade, predstavnici najvećih i svih poslaničkih grupa ovlašćenih jesu u sali. Dakle, možemo normalno da radimo.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načeli i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Kao što sam rekao i za prethodni amandman, odnosno po prethodnom predlogu zakona, i ovde dolazi do iste situacije. Trebalo bi da pokažemo primerom kako se poštuje hijerarhija pravnih normi. Ako je Ustav najviši pravni akt Republike Srbije, onda bi trebalo da donosimo zakone koji su usaglašeni sa tim. Prosto i vrlo jednostavno.

Opet naglašavam da je Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije u članu 2. rekao da će se uskladiti sa amandmanima pravosudni zakoni u roku od godinu dana. Znači, uskladiti, ne treba da stupe na snagu. Ne postoji razlog da pravimo osam dana kraći rok.

Sa druge strane, odredbe drugih zakona uskladiće se sa amandmanom u roku od dve godine. Znači, ne moramo druge zakone da stavljamo danas na dnevni red, ali to je upravo vladajuća većina uradila i napravila veliki problem.

Danas imamo, između ostalih, i Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, o kome nećemo stići da razgovaramo o amandmanima. Imamo Predlog zakona o Javnom tužilaštvu, nećemo stići da razgovaramo o amandmanima. Imamo Predlog zakona o Visokom savetu sudstva, nećemo razgovarati o amandmanima na ovaj predlog zakona.

Dalje imamo Predlog zakona o uređenju sudova, ni o tome danas nećemo raspravljati zato što ste, gospodo, objedinili raspravu. Imamo mogućnosti da pričamo samo 10 sati o 1.200 amandmana i dobro znate da to nije izvodljivo.

Ovo ste uradili namerno, ovo je klasično pravno nasilje i ovo su ti otrovni plodovi drveta o kome sam pričao.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Pošto smo završili pretres o podnetom amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio amandmane narodnih poslanika: Marinike Tepić, Borka Stefanovića, Jelene Milošević, Dalibora Jekića, dr Danijele Grujić, Đorđa Đorđića, Željka Veselinovića, prof. dr Vladimira Obradovića, Marije Lukić, Tatjane Pašić, Slaviše Ristića, Natana Albaharija, dr Anne Oreg, Pavla Grbovića i Janka Veselinovića na čl. 44. stav 1, 71, 73. i 94. Predloga zakona.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Reč ima podnosilac amandmana, Aleksandar Olenik.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, poštovani građani Vojvodine, ja ću da pričam o zakonu, jer mislim da smo danas ovde zbog toga.

Najveći problem u celom ovom setu pravosudnih, pa tako i u Zakonu o Visokom savetu tužilaštva, su istaknuti pravnici, jer su oni namenjeni da zamene predsednike sudova koji su do sada vršili politički uticaj.

Prvi, osnovni i najveći problem izbora istaknutih pravnika nije ono što će se desiti ovde u Skupštini kada budemo o njima glasali, nego prvi korak, a to je Odbor za pravosuđe. Po ovom Predlogu zakona, Odbor za pravosuđe predlaže osam visokih pravnika, odnosno kandidata za istaknute pravnike.

Međutim, Odbor tih osam odlučuje tako što će ih glasati na Odboru dvotrećinskom većinom ili možda čak i jednom običnom većinom, što znači, ako to prevedemo na uobičajeno postupanje, da pogledamo kako je sada u Odboru, imamo 17 članova, od toga 11 članova vladajuće koalicije, tako da možemo da tvrdimo, sa velikom sigurnošću, da će ovaj sadašnji Odbor da predloži osam kandidata SNS za istaknute pravnike i onda će tih osam kandidata da dođe ovde u Skupštinu, taj predlog, i onda ćemo mi ovde da glumimo demokratiju, tako što ćemo da biramo koja su četiri kandidata SNS najbolja u odnosu na osam kandidata SNS. I tada će tih četvoro kandidata SNS da odu u Visoki savet tužilaštva i da nam biraju tužioce.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam, uvažena gospođo Kovač.

Dame i gospodo narodni poslanici, javila sam se po amandmanu zato što želim da reagujem na jednu stvar koja se spočitava ovde vladajućoj koaliciji, naročito SNS, odnosno narodnim poslanicima SNS.

Stalno se priča o tome kako ćemo mi na osnovu pripadnosti nekoga određenoj političkoj partiji, odnosno SNS, birati kandidate odnosno istaknute pravnike.

Moram da kažem da to nije tačno, s obzirom na to da sam učestvovala i u prošlom mandatu kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u sprovođenju promena i ovih pravosudnih reformi, slobodno mogu tako da nazovem. Nije tačno i nije lepo da se sa ovog mesta iz Narodne skupštine obmanjuju građani Srbije.

Tačno je koliko članova ima Odbor za pravosuđe, ali je takođe i tačno da će svaki član Odbora za pravosuđe ili zamenik člana moći da predloži kandidata za istaknutog pravnika.

Dakle, ako sa jedne strane možemo da kažemo da će kandidate moći da predlažu narodni poslanici SNS ili naše koalicije, možemo da kažemo da će moći da ih predloži i opozicija. Pa šta to znači – da ću ja sada ovde da kažem da će opozicija predložiti zaboga kandidata koji će doći na plenum Narodne skupštine o kome će se odlučivati.

Dakle, ako smo želeli sa jedne strane da politika izađe iz izbora nosilaca pravosudnih funkcija, dajte da onda do kraja ostanemo stručni i da na taj način i raspravljamo. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Po amandmanu narodna poslanica Dubravka Kralj.
...
Socijalistička partija Srbije

Dubravka Kralj

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Zahvaljujem predsedavajuća.

Ja samo želim da podržim ono što je rekla koleginica Žarić Kovačević i da dodam da umesto da predviđamo šta će da se desi, što uopšte ne mora da bude tako, da treba da interes nezavisnog pravosuđa stavimo ispred našeg partijskog interesa i da dođemo do konsenzusa oko toga ko su te nesporno ugledne, da kažem, mudre, stručne pravničke glave koje će svojom stručnošću moći da pobede političke pretenzije i da zaista zastupaju građane Srbije u tom VSS u sastavu u kome će on biti na način koji će omogućiti da se ostvari intencija ovog zakona. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu narodni poslanik Nebojša Cakić.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Koristim vreme po amandmanu.

Dakle, tvrdnje dve koleginice koje su se sada javljale, a koje su zajedno sa mnom u Odboru za ustavnost i pravosuđe, prosto se ne može verovati. One tvrde da će taj postupak biti pošten, u skladu sa zakonom.

Moram da vam kažem da sa ja tom istom Odbor za ustavnost i zakonitost tražio i predao zahtev za utvrđivanje autentičnog tumačenja o zakazivanju redovne sednice. Taj zahtev nije uvršćen ni u dnevni red, apsolutno je zakonit. Tom Odboru sam ja predložio da se u dnevni red uvrsti interpelacija u roku od 30 dana, kako je to propisano Poslovnikom i zakonom. Isti taj Odbor je to odbio da uradi. Istom tom Odboru sam predložio, doduše o tome smo raspravljali, da nema potpisa vezani za zakon i onih čuvenih desetak, 15 kutija. Ni tada se ništa nije uradilo.

Dakle, vi ste prosto vojnici partije i kada vama budu rekli da izglasate istaknutog pravnika recimo gospodina Rističevića vi ćete ga izglasati.

Prema tome, vi niste nikakva garancija za to da će istaknuti pravnici naročito kada vi ustanete i to tvrdite. Hvala.