Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Upravo dolazimo do toga člana, olako shvatamo stvari koje pišu u Ustavu, prosto, znate kada u Ustavu nešto piše, ispod njega ide međunarodni neki ugovori, to je ta hijerarhija, pa ispod tog međunarodnog ugovora i opštih prihvaćenih međunarodnih pravila, pa onda imamo zakon, pa druge podzakonske akte i sve to stvara jedna sistem. Ako olako prihvatamo reči koje su napisane u samom Ustavu, a gde kaže, recimo, ja sam se pozvao na član 96. stav 2. Ustava Republike Srbije, gde se kaže – zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana o dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije, samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. To znači da možemo da imamo razne razloge.

Vi ste danas naveli da je to u pitanju ovih drugih zakona, terminologija, usklađivanje terminologije, ali to nije naročito opravdan razlog. Naročito opravdani razlog je kada bi recimo od toga zavisilo funkcionisanje pravosuđa ili funkcionisanje tužilaštva, ali ovde nije. Zašto insistiramo da stupe na snagu danom donošenja.

Mislim, prosto, da li shvatate šta radimo, mi dajemo primer drugima, dajemo primer građanima, da može sve da se uradi onako ispod radara, da uradimo kako mi želimo, da ne poštujemo odluku, stav, napisan u Ustavu Republike Srbije. To su ključne stvari koje moraju da nas razlikuju od običnih političarenja i da u ovom trenutku uvedemo struku na ozbiljniji način u ovu raspravu.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ministarka Popović.

Maja Popović

| Ministarka pravde
Nama je intencija bila da omogućimo primenu ovih zakona kada se konstituiše saveti i to je jedini razlog zašto smo ovo uradili, a kao što sam vam rekla i iz napred navedenih razloga. Nama je jako bitno da krenemo sa primenom ovih zakona nakon što formiramo savete i Visoki savet sudstava i Visoki savet tužilaštva.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o sudijama.
Primili ste amandmani na predlog zakona koju su podneli narodni poslanici, kao i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Naravno da želim reč jer je za DS svaki član zakona važan i želimo da razgovaramo o svemu. Lično sam podneo 71 amandman, DS preko 220 amandmana, sedeli smo, razgovarali smo, smatramo da možemo da popravimo nešto što je već grbavo rođeno. Već sam pričao o tome da se mi danas nalazimo u situaciji da jedemo plodove otrovnog drveta i tu celu konstrukciju na kraju u završnoj reči, kako bi dolikovalo pravosudnim zakonima reći ćemo danas ako budemo imali vremena i ako se to danas završi.

Ovako, amandman broj 1. na član 1. koji sam podneo traži da se nakon „nespojivost sa sudijskom funkcijom“ dodaju reči „etički principi vršenja sudijske funkcije pravo na udruživanje i javno delovanje“.

Ono što je za nas važno da ti etički principi, javno delovanje bude posebno naglašeno, smatramo da će na taj način da se stavi u fokus, ne samo delovanje sudije, nego način njegovog ponašanja, a on mora da bude primer drugima, da dovedemo situaciju u našoj državi, našem društvu takvu, da možemo da shvatimo da su nam sudije izuzetno važne, da u njih građani imaju poštovanje, da imaju poverenja u njih.

Mi možemo da pričamo da je Vlada ovakva ili onakva i da je ona stvorena tako što je većina glasova za nju, ali sudija mora da bude sudija svih nas i mora da bude sudija u koju ćemo svi imati poverenje i koji će biti etički princip onoga kako se deli pravda, pravdu građani očekuju od sudija i zbog toga tražimo da taj etički princip bude satkan u ovaj deo prvog člana zato što smatramo da je to važno.

Prvi član zakona uvek govori o čemu se radi u tom zakonu? Zašto se u tom zakonu određene stvari dešavaju na način kako to zakonodavac smatra da treba? Pa, mi smo taj zakonodavac i hajde da damo poruku građanima da smatramo da je etika važna.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent doktor Biljana Đorđević, Robert Kozma, profesor doktor Jelena Jerenić, profesor doktor Đorđe Pavićević.

Reč ima Biljana Đorđević.

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Naš amandman predlaže da se termini koji se koriste u ovom zakonu i propisima, koji se na donose na osnovu njega, koje imaju rodno značenje, izraženi u gramatički muškom rodu kao što su svi vaši zakoni, podrazumevaju prirodni ženski, muški i pol lica na koji se odnose.

Već smo podneli ovakve amandmane i na prethodni zakon, u kome smo razmatrali, na neke koji će doći, nakon ovoga, prosto moram opet da se pozovem na to mišljenje Vlade da prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i nema obaveze da se ovakav član uvede.

Međutim, ima obaveze da se prati da li se zapravo sprovodi korišćenje rodo osetljivog jezika kada je reč posebno u nazivima, položaja, zvanja i zanimanja i to je sad jedna kontradikcija, da imate obavezu da pratite nešto, nemate obavezu da zapravo to implementirate.

Mislim da je čak i tako, da je došlo do takvog propusta u tom zakona na koji ste tako ponosni, govorim o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, najmanje što bi mogli da uradite jeste da primenjujete nešto što posebno, kada je reč o pravosuđu i sudijama se tiče 75% možda i više zaposlenih, dakle to su žene, gotovo da ste mogli čitav zakon da napišete u ženskom rodu i ne biste pogrešili jer se on najčešće odnosi na ženi.

Meni je razumljivo zašto je ovde to neshvatljivo jer u ovom domu na žalost imamo narodne poslanike koji šire govor mržnje i to posebno prema ženama. U obraćanjima određenim kolegama, mogli smo da čujemo prethodnih dana i ta pitanja da li je neko muškarac, pa da li može da dokaže da je neko muškarac? Ako ne može da dokaže mora da je to nešto strašno biti nešto drugo do muškarac.

Dakle, ta vrsta širenja mržnje prema ženama i predstavljanje uopšte žena u nekom manjem vrednom ključu, perpetuiranje stereotipa koji postoje o ženama se ovde zapravo nastavlja, tako da ako ništa drugo mogli biste barem da se protiv toga institucionalno borite uvažavanjem ovakvih stvari u zakonima koje usvajamo.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po amandmanu.
...
Jedinstvena Srbija

Nenad Filipović

Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Orliću, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnikom, poslanička grupa JS neće podržati ovaj skup amandmana na Predlog zakona o sudijama, ali ćemo u danu za glasanje podržati Predlog zakona o sudijama zato što smatramo da je Ministarstvo zajedno sa svojom Radnom grupom radilo to odlično i da je ovim Predlogom zakona unapredilo i unapređuje položaj sudija. Ja bih tu u svrhu i rekao par rečenica da ovo opravdam.

Jedna od glavnih činjenica jeste da smo mi ovde u ovom parlamentu do skoro birali sudije. U parlamentu sudije su birali narodni poslanici. Da bi sudija bio izabran moralo je da bude većina narodnih poslanika koje će glasati za tog sudiju, a to podrazumeva da je vlast mogla da izabere sudije, što nije imalo veze nikakve sa opozicijom, što znači da je vlast mogla da ima određene uticaje političke na sudstvo.

Međutim, ovo je prva vlast u Srbiji koja se te privilegije i tog prava, tog benefita, odrekla, tako da samo po sebi govori da se unapređuje položaj sudija odnosno nezavisnost sudstva. Neko će reći, znači, ne postoji direktan uticaj na sudije, ali postoji neki indirektni zbog toga što imamo 11 članova, koji će sada birati sudije i tu mogu da kažem da i tu imamo unapređenje, jer 4 istaknutih pravnika se biraju ovde u Narodnoj Skupštini dvotrećinskom većinom, a složićete se sa mnom, dvotrećinsku većinu retko kada će imati samo u vladajućoj većini, već će tu biti jedna politička homogenost prema kojoj težimo.

Treća stvar, ono što je bitno, ovaj zakon, predlog zakona daje mogućnost svakom izabranom sudiji da ima mogućnost da bude nezavisnost u svom radu , pa tako ovaj zakon kaže u članu 2. sudija je nezavistan u vršenju sudijske funkcije. U članu 3. sudijska funkcija je stalna, u članu 5. govori o iznosu finansijskih sredstava da budu nezavisni, materijalno sigurni itd, da ne ulazim u detalje.

Da li je to dovoljno? Ja mislim i pre bih rekao da je to potreban uslov nezavisnosti sudija, a dovoljan uslov pre svega zavisi od samog čoveka. Da li će sudija da bude nezavistan u svom radu, da li će biti nepristrasan, odgovoran, da li će biti dostojan svoje funkcije, vršenja sudije, to sve zavisi od njega. Kada bismo imali isprogramirani robot da je sudija, onda ne bismo govorili o ovim etičkim principima, već bi znali o čemu se radi, ali oni su samo ljudi, a kao ljudi imaju određene pritiske.

I ovde i u javnosti se spominje i govorilo o tim pritiscima i ja bih rekao da pritisci nisu samo na sudije, pritiske imaju i narodni poslanici, pritiske imaju i učitelji i nastavnici, profesori u školama, lekari, u svim sferama društvenog života postoje pritisci, samo što je njihov intenzitet drugačiji i različit.

Kada govorimo o tim pritiscima, mi moramo da kažemo, nisu samo politički pritisci, ovde govorimo o političkim pritiscima, a imate i pritiske javnosti preko članova porodice iz vašeg okruženja, indirektne, direktne, putem društvenih mreža, itd, razne vrste pritisaka.

Ako hoće neko da se bavi javnom funkcijom, on mora i da bude otporan na te pritiske. Ako neko želi da bude sudija, on mora da ima malo više hrabrosti od običnog pojedinca. Mi sa ovog mesta, odavde, ne bismo trebali da još više dolivamo ulje na vatru, što se tiče pritisaka, jer smatram da ima dosta kvalitetnih ljudi i sudija, koji su potrebni ovoj državi i ovom narodu, da rade svoj posao onako kako treba, a ako mi radimo tako, mi takve ljude možemo da izgubimo, jer se ne nose svi podjednako sa pritiscima isto. To je jedan tip ljudi.

Ovim bih završio. Postoji i drugi tip ljudi, nekada se u srpskom selu znalo da su najcenjeniji učitelj, učitelj i pop.

To se negde u vremenu ovom izgubilo i na kraju i na početku, niz krivaca koji su to doprineli, u suštini jeste taj pojedinac, odnosno čovek koji smatra i mnogi danas smatraju da je dovoljna njihova lična pojava ili još gore, dovoljno je da kažu koju funkciju rade da bi dobili status cenjenog, a status, nezavisnost i sloboda nisu besplatni. Za njih se valja boriti. Hvala.