Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Gajić, Stefan Jovanović i Ivana Parlić.
Da li neko želi reč?
Samo vas molim da slušate pažljivo.
Razgovore između sebe, kada znate da su vaši amandmani na redu, da smanjite i da veća koncentracija bude, jer ja zaista ne mogu nekoga da držim za ruku da bi bio prisutan na sednici.
Izvolite, gospodine Gajiću.
...
Narodna stranka

Vladimir Gajić

Narodna stranka
Hvala vam.

Znate šta, gospođo Božić, vi čitate brzinom kao oni na reklamama ono upozorenje za lek. Ne možete tako brzo.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Molim vas, pređite na obrazlaganje. Imate još 40 sekundi.
...
Narodna stranka

Vladimir Gajić

Narodna stranka
Dao sam ovaj amandman i obrazloženje iz kojih razloga smatram da je u tehničkom smislu manjkav. Ne znam zašto… Rekao sam to i pre neki dan na sednici, ukazao sam na to da iza većeg broja ovih amandmana koje je podnela opozicija, mi smo se konsultovali sa profesorima univerziteta. Neverovatno je da ni Ministarstvo pravde, to očekujemo od većine, nemaju nikada neko obrazloženje zbog čega se ne slažu sa nekim amandmanom, pa čak i sa ovako beningnim koji su potpuno jasni u nekom, da kažem, tom nomotehničkom smislu i sada da ponovim još jednom ono što malopre nisam stigao da kažem do kraja u vezi ova dva poređenja.

Znači, gospodin Orlić je tražio od gospodina Lutovca da on donese dokaze. Dokazi se nalaze u Skupštini, u vezi sa ponašanjem ministra finansija. Zabeleženi su ovde na ovim kamerama. Te dokaze vi treba da date narodnoj poslanici gospođi Rakić. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Borko Stefanović.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Hvala, gospođo predsedavajuća.

Ja ne mogu da imam jasnu sliku o našem predloženom amandmanu bez izjašnjenja predsednika Odbora za pravosuđe, gospodina Vlade Đukanovića. Ja ga molim da nam da njegov stav u ime Odbora, koga se ovo i te kako tiče.

Zaista vas molim još jednom, gospodine Đukanoviću, recite nam vaš stav.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Branimir Jovančićević i Nenad Mitrović.
Izvolite, gospodine Jovančićević.
...
Demokratska stranka

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka - DS
Član 76. Demokratska stranka smatra da bi trebalo da glasi ovako: „Predsednika suda bira Visoki savet sudstva na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog izbora. Visoki savet sudstva mora da objavi javni konkurs za izbor predsednika suda najkasnije tri meseca pre isteka mandata na koji je izabran predsednik suda, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o prestanku funkcije predsednika suda. Pre donošenja odluke o izboru, Visoki savet sudstva obavlja razgovor sa kandidatom koji ima za cilj da utvrdi njegove upravljačke sposobnosti, veštine, integritet i efikasnost, a koji se sprovodi i vrednuje u skladu sa aktom Visokog saveta sudstva. Prilikom izbora kandidata za predsednika suda, Visoki savet sudstva uzima u obzir ocenu dobijenu u postupku vrednovanja rada, ocenu predloženog programa rada i unapređenje suda koji je kandidat podneo, ocenu dobijenu na razgovoru, mišljenje sednice svih sudija suda za koji se vrši izbor predsednika.“

Dakle, tako bi trebalo da glasi član 76. po mišljenju Demokratske stranke, a što se tiče nekog kratkog obrazloženja, samo dve, tri rečenice. Navedeni član nacrta zakona je u nomotehničkom smislu manjkav. Sadrži nepotrebna ponavljanja, nejasan je i neprecizan.

Na primer, nije jasno da li je Visoki savet sudstva vezan za mišljenje sednice svih sudija ili ne. Zatim, nepotrebna su ponavljanja u stavu 5. i 6. obzirom na član 86. nacrta koji predviđa shodno primenu odredbe o sudijama i na predsednike sudova. Neprecizan je jer u stavu 3. ne reguliše cilj razgovara sa kandidatom.

Predloženom izmenom otklanjaju se navedene nepravilnosti, a rešenje je dato u skladu sa međunarodnim pravnim standardima.

Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Robert Kozma.
Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Da, podneli smo amandman na ovaj član 78. kao i na mnoge druge, Zakon o sudijama i na druge pravosudne zakone, prosto, sa ciljem da pokušamo da poboljšamo onoliko koliko se mogu poboljšati ovi pravosudni zakoni, ali ono što definitivno nećemo moći da poboljšamo to je da ovi pravosudni zakoni neće otkloniti ono što je ključni problem, a to će i dalje biti uticaj izvršne vlasti na pravosuđe i o tome smo već više puta govorili.

Što se ovog konkretnog amandmana tiče, predložili smo da kada se postavljaju predsednici sudova, kada istekne mandat predsednika suda i kada se postavlja neko kao vršilac dužnosti, da bi njegova funkcija vršioca dužnosti trebala da traje maksimalno šest meseci, a ne godinu dana, koliko ste predložili. To mislimo da je veoma bitno jer nekako nam se čini da je cela država svedena na vršioce dužnosti, te ne moramo sada još i sudsku granu i predsednike sudova da svedemo na to.

Inače, možete da čitate o tome kako su nam u državi svi vršioci dužnosti. Možete da pročitate i u Izveštaju Evropske komisije o Srbiji kada govori, prosto, o tome na koji način je vladavina prava i pravna država ugrožena u Srbiji, kako to ima uticaj i na nekvalitet života običnih građana i tamo se lepo konstatuje da gotovo u Srbiji možemo da nazovemo da se dešava to da u svakoj instituciji imamo vršioce dužnosti, pa ne moramo sada da stvaramo uslove da imamo tako konstantno prolongirane predsednike sudova koji su vršioci dužnosti i samim tim u tom smislu sumnjaju i u sebe i ne znaju da li imaju puni integritet i da li će biti, na primer, izabrani da u punom mandatu da budu predsednici sudova.

To loše utiče onda i na uređenje sudova, a probleme onda u radu sudstva osećaju obični građani, jer predmeti traju godinama i godinama.

Hvala vam.

Whoops, looks like something went wrong.