Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 97. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, predsedniče Narodne skupštine.

Jako ću kratko. Ako uzmemo u obzir da je svrha disciplinske odgovornosti da se sudija upozori ili sankcioniše zbog neprimerenog ponašanja ili propusta u radu koji ugrožava autoritet i nepristrasnost suda. Ako uzmemo u obzir da su članom 97. predviđeni taksativno disciplinski prekršaji kao nesavesno vršenje sudijske funkcije ili ponašanje sudije koje je nedostojno sudijske funkcije. Do tačke 21) sam samo izvršila dopunu. Tačka 22) glasi: "ne dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje prigovora protiv odstupanja od redosleda prijema predmeta ili oduzimanja predmeta". U tom smislu je samo dopunjena odredba člana 97. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 97. amandman su zajedno podneli poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.

Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Ovo je dosta, da kažem, složen amandman. Ja ću se fokusirati… Mi tražimo da se brišu tačke 6) i 20), da se precizira tačka 12) u stavu 1. To su sve neke stvari za koje mislimo da bi mogle da se zloupotrebljavaju kada je reč o disciplinskim prekršajima sudija.

Sada bih se fokusirala na ono što predlažemo da se unese, a to je u stavu 1. odredba 23) - u slučajevima disciplinskih prekršaja predviđenim drugim zakonima ta odredba ostavi, s obzirom da stoji da tako nešto nije moguće ovim zakona. Dakle, direktna posledica takvog rešenja koje je u ovom Predlogu zakona je da se derogira član 6. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji predviđa da će ne postupanje sudija i zamenika javnih tužilaca u rokovima koji su određeni ovim zakonima predstavljati disciplinski prekršaj. Dakle, jedan zakon koji ima nekakve efekte, dakle, sa ovim zakonskim rešenjem se derogira i mislimo da je to prilično opasno. Mislim da nema razloga da ne prihvatite makar ovu odredbu u amandman, ako ne celo.

Podsetiću da mi imamo dosta slučajeva nasilja u porodici koji završavaju smrtnim slučajem. Evo, jedan takav primer gde imamo situaciju u kojoj je sudija izrekao i objavio kaznu zatvora za nasilnika u porodici od dve godine i osam meseci, to je slučaj u Somboru gde su stradale majka i dve ćerke, a onda pustio počinioca nasilja u porodici iz pritvora koji je onda učinio ono što je sve vreme pretio svih prethodnih godina da će učiniti.

Dakle, u takvim slučajevima zaista sudije bi morale da disciplinski odgovaraju i to bi moralo da bude na spisku disciplinskih prekršaja. Nažalost, ovde po ovom rešenju, sada kako stoji, ispada da je mnogo važnije štititi imovinu od života žena, pogotovo u ovoj zemlji. To je nedopustivo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 98. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su svi poslanici grupe „Ujedinjeni“ i zajedno Zoran Lutovac, Rakić, Novaković, Jovančićević i Mitrović.
Na član 99. amandman su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Stojanović.
Na član 101. amandman su zajedno podneli Gajić, Aleksić, Jovanović.
Na član 101. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Niste mi dali reč za amandman 71. Koleginica se igra sa nama ovde da li možemo da pritisnemo u jednoj sekundi, kada izgovori prezime. Potpuno neprimereno ovakvoj diskusiji, ali dobro.

Oni su slični, u stvari manje–više identični. Evo, pogledajte. Znači, član 71, naslov je – položaj sudije u postupku za utvrđivanje razloga za njegovo razrešenje zbog učinjenog teškog disciplinsko prekršaja. Član 101 – nedisciplinski postupak.

Moji amandman, jedan i drugi, su jako slični. Tražim da se stav 5. promeni i da glasi – disciplinski postupak je hitan i javan i vodi se uz sva jemstva pravičnog suđenja.

Znate, ne možemo da uvek proglasimo da su ti postupci tajni, osim ako sudija smatra da može da bude javan. Valjda se proglašava da je javan, a ako sudija smatra da treba da bude tajan da da svoje razloge i obrazloženja zbog čega to tako da bude.

Zašto je uvek naopako i zašto se tako radi u Srbiji, to je sad pitanje za sve nas, ali mi to možemo da promenimo ako pokažete dobru volju. Ako nemate dobru volju, kao što ovih dana niste baš nešto bili spremni da čujete dobra, razumna obrazloženja sa ove strane, onda dolazimo u situaciju da ćemo imati blokadu parlamenta kada budemo birali sa dve trećine one članove VST i VSS bez dogovora sa vama, pa će to da propadne glasanje, pa će onda komisija o tome da odlučuje i onda će sudije, faktički, indirektno, posredno, ali sa velikim, snažnim političkim uticajem birati predsednik Narodne skupštine.

To će biti suština. To nas čeka. To će biti naša stvarnost, nažalost.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Bojović, po amandmanu.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloratka Bojović

NADA - NOVI DSS - POKS
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege, u Predlogu zakona o sudijama u članu 99. stav 1. predviđeno je da VSS ili disciplinska komisija u slučaju težeg disciplinskog prekršaja sudija može da pokrene postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije.

Amandmanom smo predložili da su VSS i disciplinska komisija u obavezi da pokrenu postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje sudija u slučaju težeg disciplinskog prekršaja, jer u Poglavlju 7 disciplinska odgovornost sudija od člana 95. do člana 106. precizno su definisani svrha disciplinske odgovornosti, disciplinski prekršaj i vrste disciplinskog prekršaja.

Tako da, gospođo ministarka, u ovom vašem Predlogu zakona ovo može da znači i da ne mora. To je zato što je apsolutno neprecizno.Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Novaković i Radovanović.
...
Narodni pokret Srbije

Slavica Radovanović

Narodna stranka
U članu 101. koji se odnosi na disciplinski postupak dodaje se novi član 8. koji glasi – podnosilac disciplinske prijave iz stava 1. ovog člana ima pravo da učestvuje u disciplinskom postupku iznošenjem činjenica i predlaganjem dokaza, a disciplinski organi su dužni da mu dostave sve odluke koje u disciplinskom postupku se donose.

Ovo je veoma važno zbog transparentnosti samog postupka i vođenja postupka, jer prema sadašnjem rešenju nakon što se podnose disciplinska prijava podnosilac nema nikakvog više prava u disciplinskom postupku.

S obzirom da to može biti lice koje je oštećeno disciplinskim prekršajem ili lice koje se stara o javnom interesu po zakonu ili u skladu sa ciljevima osnivanja pravnog lica osnovanog i registrovanog u skladu sa zakonom, opravdano je da se licima koja podnose disciplinski prijave ili se pridružuju omogući i prisustvo kako bi se i ostvarila vladavina prava i kako bi i ta strana bila zadovoljena. Hvala.