Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Couplet Chorus Replica: episode no. 50

[21.12.2020.]

How the police will seize illegally acquired bitcoins, why the former members of the regime did not invest even in the toilets and who wants our region to swim in blood? Look up answers in the new episode of #CoupletChorusReplica.

Twenty items on the agenda fit in three days of discussion, a little bit of tax and finances, a little bit of regional relationships, a little bit of criticism towards the opposition. Explaining the benefits of the agreement with Albania on crossing the border with an ID card, the Minister of the Interior Aleksandar Vulin sets the topic “Balkans to Balkanians”

“Only those who do not believe in the strength of Serbia, in the strength of the Serbian people, can be afraid of our opening and of faster flow of people and capital. President Aleksandar Vučić had the courage to say – the Balkans to the Balkanians, and I ask you to support that sentence and convey to all citizens of Serbia that this is actually good news.“

Some MPs understood this slogan as an invitation to investors, the others criticised the western world. Aleksandar Mirković, Milenko Jovanov, and Ljiljana Malušić.

“It seems to me that the Balkans to the Balkanians, as the President, Aleksandar Vučić, said, has finally given us the opportunity to decide and apply together for all foreign investments in order to raise the quality of life in our countries to a higher level.“ 

Nothing has changed, ladies and gentlemen, since Bismarck’s famous sentence that the whole Balkans is not worth as much as the bones of a Pomeranian soldier. That’s how they all see us. Now the key question, for all of us, especially for the younger generations, is whether we will continue to be fools who constantly stumble over the same stone, or will we finally learn lessons from our painful and blood-soaked past.“

 “Why am I talking about the ‘Mini-Schengen’? Because the point of the story is to connect the region. There was enough blood, there was enough war. Precisely European Union, I’m not saying all of them, but most of them, want something to happen here, they want us to swim in blood. Well, that’s enough. Whoever wants a war, may the war be in their house. Nevermore, people. Nevermore.“

And in the debate on new currencies, there were those who admitted that they did not know what they were supposed to vote for. Let us hear the question asked by Dragan Marković Palma, part of the answer of Minister Siniša Mali and the conclusion made by Ivica Dačić.

“What is a bitcoin? Whose money is that? What does it mean that he buys a machine and digs and now, I don’t know, he earns this much, that much.“

“These are cryptocurrencies. Bitcoin is the most famous. There are several of these cryptocurrencies and they said ‘let’s use this bitcoin as a means of payment’ and they found enough people, a critical mass of people who accepted it.“

“I know that this is quite complicated, because I’ve just asked Minister Vulin how the police will seize illegally acquired bitcoins, but we are already entering into metaphysical discussions, and that is not on our today’s agenda.“

At this session, there were also terrible criticisms of the opposition, but this time we have chosen an amusing one: Luka Kebara.

“For decades, our dream has been a normal toilet with a functional, let’s say, toilet, that is, toilet paper, soap. It was an abstract notion. Those members of that former tycoon regime, that Đilas, that Jeremić, that Tadić, they did not invest even in the most basic things, let alone procure some modern IT systems, computer equipment, network equipment and so on.”

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Ivica Dačić sazvao Deseti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[21.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Deseti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 22. decembar, sa početkom u 9 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13, u sali 1.

STROFA REFREN REPLIKA: 50 EPIZODA

[19.12.2020.]

Kako će policija da zapleni nelegalno stečene bitkoine, zašto bivši režim nije ulagao u toalete i ko želi da naš region pliva u krvi? Odgovore potražite u novoj epizodi #StrofaRefrenReplika.

 

Dvadeset tačaka dnevnog reda stalo je u tri dana rasprave, red poreza i finansija, red regionalnih odnosa, pa red kritike opozicije. U objašnjenju benefita od sporazuma sa Albanijom o prelasku granice sa ličnom kartom ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zadaje temu „Balkan Balkancima“.

„Samo onaj ko ne veruje u snagu Srbije, u snagu srpskog naroda, može da se plaši našeg otvaranja i bržeg protoka ljudi i kapitala. Predsednik Aleksandar Vučić je imao hrabrosti da kaže – Balkan Balkancima, a ja molim vas da tu rečenicu podržite i prenesete svim građanima Srbije da je ovo dobra vest.“

Neki poslanici su ovu parolu razumeli kao poziv investitorima, u diskusijama drugih kritike na račun zapada. Aleksandar Mirković, Milenko Jovanov, pa Ljiljana Malušić.

„Čini mi se da Balkan Balkancima, to što je rekao i predsednik, Aleksandar Vučić, konačno sada mi možemo biti u prilici da odlučujemo i da zajedno apliciramo ka svim stranim investitorima kako bi kvalitet života u našim zemljama podigli na viši novo.“ 

Ništa se nije promenilo, dame i gospodo, od one čuvene Bizmarkove rečenice da ne vredi ceo Balkan koliko kosti jednog pomeranskog vojnika. Tako nas sve zajedno doživljavaju. Sad je ključno pitanje, za sve nas, posebno za mlađe generacije, da li ćemo i dalje da budemo budale koje stalno spotiču o isti kamen, ili ćemo konačno da izvučemo pouke iz svoje bolne i krvave prošlosti“.

 „Zašto govorim o Malom Šengenu? Jer je poenta priče povezivanje regiona. Dosta je bilo krvi, dosta je bilo ratova. Upravo ta Evropska unija, ne kažem svi, ali većina želi da se ovde nešto dešava, da mi plivamo u krvi. Pa, dosta je bilo. Ko rat želi, rat mu bio u kući. Nikada više. Ljudi, nikada više.“

A u raspravi o novim valutama, bilo je i onih koji su priznali da ne znaju o čemu treba da glasaju. Slušamo pitanje Dragana Markovića Palme, deo odgovora ministra Siniše Malog i zaključak Ivice Dačića.

„Šta je bitkoin? Čije su to pare? Kako to kupi mašinu i kopa i sad, ne znam, zarađuje ovoliko, onoliko“.

„To su kripto valute. Bitkoin je najpoznatiji. Imate više tih kripto valuta i rekli su hajmo da iskoristimo ovaj bitkoin kao sredstvo plaćanja i našli su dovoljno ljudi, kritičnu masu ljudi koja je to prihvatila.“

„Ja znam da je ovo dosta komplikovano, jer malopre sam pitao ministra Vulina kako će policija da zapleni nelegalno stečene bitkoine, ali to je sada već ulazimo u metafizičke rasprave, a to nije danas na dnevnom redu“

Bilo je i na ovoj sednici strašnih kritika na račun opozicije, mi smo ovog puta odabrali jednu zabavnu. Luka Kebara.

„Nama je višedecenijski san normalni toalet sa funkcionalnim, da kažem, toaletom, odnosno VC papirom, sapunom. To je bila misaona imenica. Ti pripadnici tog bivšeg tajkunskog režima, taj Đilas, taj Jeremić, taj Tadić, oni nisu najosnovnije ulagali, a kamoli da su nabavljali nekakve moderne IT sisteme, računarsku opremu, mrežnu opremu i ostalo.”

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.

 


Ivica Dačić sazvao Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[17.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, za subotu, 26. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

1. Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra 2020. godine i Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 17. decembra 2020. godine;
 

2. Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra 2020. godine;
 

3. Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu, koji je podneo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 17. decembra 2020. godine;
 

4. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 23. novembra 2020. godine.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Osmu sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

[16.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 22. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predlažen je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada i

9. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića broj 13.

Couplet Chorus Replica: episode no. 49

[14.12.2020.]

Hear about the best Minister of Finance, higher salaries and Djilas who melted the weapons of our grandfathers in the new episode of #CoupletChorusReplica.

 

We will have the smallest drop in GDP in Europe this year, the biggest economic growth next year, we will increase pensions, as well as salaries in the public sector and invest more than ever in roads and railways; and the construction of the subway will commence. And of new hospitals. And we will take care of the environment and attract more foreign investments. This is, in short, the plan of the Budget for 2021, which was presented to the MPs by the Minister of Finance Siniša Mali.

“A few years ago, President Vučić promised that the average salary in the Republic of Serbia would be 500 euros in December last year. We have fulfilled that promise, let’s move on, we should reach 900 euros by the end of 2025.“

Doubts that the budget may be unrealistic and that salaries will then grow faster than the economy were expressed by the Fiscal Council at the board meeting, the day before, but those criticisms were vehemently rejected, and the president of that institution was characterised as an opposition spokesman. In the plenum itself, one could hear mostly praises from members of the ruling coalition – Marko Atlagić, Emeše Uri, Milorad Mijatović, and Janko Langura. 

“Mr. Minister Mali, whatever they may say, for me, you have been the best Minister of Finance in the last 20 years, I do not have time to explain.”

“The Alliance of Vojvodina Hungarians will support the Budget Bill for 2021, because it is the best, it is the best possible distribution of existing funds“.

 “This budget is good, this budget is realistic, it is stable, it represents continuity and, what is most important, it’s what you’ve just said, it is maintaining citizens’ standards of living.“

“When it comes to the Budget, I really don't know what to add that my colleagues haven’t already mentioned, except, of course, words of praise for the Government of the Republic of Serbia, Minister Siniša Mali and, of course, Prime Minister Ana Brnabić and President Aleksandar Vučić.“

When they did not praise the Government, the President and the Minister, the MPs talked about rivals from the non-parliamentary opposition. This time, we will single out Ana Čarapić, Milan Savić and the reaction of the chairperson Vladimir Orlić.

“While Dragan Đilas melted the weapons of our fathers and grandfathers, Aleksandar Vučić and the Serbian Progressive Party are equipping the army with the most modern equipment. During the time of Dragan Đilas, only those suffering from two rare diseases could be treated abroad, while during the time of Aleksandar Vučić, as many as 22 rare diseases can be treated abroad.“

“Let me remind you that by 2012, almost three billion euros went to the area of Kosovo and Metohija from the budget of Serbia. Now, from this stand, I am asking Dragan Đilas and his local partners in Kosovo and Metohija, and I’m not referring to those partners from Priština with whom he has one goal in common, and that is the overthrow of Aleksandar Vučić, his assassination and killing of his family. How many schools could have been built with that money, how many roads, how many hospitals?”

“I wish to thank the MP Milan Savić and I’m joining the applause.” 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Ivica Dačić sazvao Deveti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[14.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Deveti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 15. decembar 2020. godine, sa početkom u 9.30 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.

STROFA REFREN REPLIKA: 49 EPIZODA

[12.12.2020.]

O najboljem ministru finansija, većim platama i Đilasu koji je pretopio oružje naših dedova slušajte u novoj epizodi #StrofaRefrenReplika.

Imaćemo najmanji pad BDP u Evropi ove godine, najveći privredni rast sledeće, povećaćemo penzije kao i plate u javnom sektoru i uložiti više nego ikad u puteve i pruge, a počinje i izgradnja metro. I novih bolnica. A vodićemo računa i o ekologiji i privući još stranih ulaganja. Ovo je ukratko plan Budžeta za 2021. godinu koji je poslanicima predstavio ministar finansija Siniša Mali.

„Predsednik Vučić je još pre par godina dao obećanje da će prosečna plata u Republici Srbiji, u decembru prošle godine, biti 500 evra. To smo obećanje ispunili, idemo dalje, treba doći do 900 evra krajem 2025. godine.“

Sumnje da je budžet možda nerealan i da će plate rasti brže od privrede izneo je Fiskalni savet dan ranije na sednici odbora, ali su te kritike žustro odbačene, a predsednik te institucije okarakterisan kao glasnogovornik opozicije. U samom plenumu, uglavnom pohvale poslanika vladajuće koalicije - Marko Atlagić, Emeše Uri, Milorad Mijatović, pa  Janko Langura. 

„Gospodine ministre Mali, šta god oni da kažu vi ste za mene najbolji ministar finansija u zadnjih 20 godina, nemam vremena da obrazlažem.”

„Savez vojvođanskih Mađara će podržati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu zato što je najbolji, najbolja moguća raspodela postojećih sredstava“.

 „Ovaj budžet je dobar, ovaj budžet je realan, on je stabilan, on predstavlja kontinuitet i ono što je najvažnije i što ste rekli to je održavanje standarda građana.“

„Kada je reč o budžetu, ja zaista ne znam šta bih dodao da moje kolege već nisu govorile osim, naravno, reči hvale na račun Vlade Republike Srbije, ministra gospodina Sinišu Malog i naravno, premijerke Ane Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića.“

Kad nisu hvalili vladu, predsednika i ministra, poslanici su govorili o rivalima iz vanparlamentarne opozicije. Ovog puta izdvajamo Anu Čarapić, Milana Savića i reakciju predsedavajućeg Vladimira Orlića.

„Dok je Dragan Đilas topio oružje naših očeva i dedova, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka opremaju vojsku najsavremenijom opremom. Za vreme Dragana Đilasa samo su oboleli od dve retke bolesti mogli da se leče u inostranstvu dok za vreme Aleksandra Vučića od čak 22 retke bolesti.“

„Podsetiću vas da je do 2012. godine na prostor Kosova i Metohije iz budžeta Srbije otišlo gotovo tri milijarde evra. Sada, ja sa ovog mesta pitam Dragana Đilasa i njegove lokalne partnere na Kosovu i Metohiji, pri tome ne mislim na one partnere iz Prištine sa kojima ima jedini zajednički cilj, a to je svrgavanje Aleksandra Vučića i ubistvo njega i njegove porodice, koliko je to škola moglo biti napravljeno sa tim novcem, koliko puteva, koliko bolnica?”

„Zahvaljujem narodnom poslaniku Milanu Saviću i pridružujem se aplauzima.” 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Razvojni put budžeta Republike Srbije

[08.12.2020.]

Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu ušao je u skupštinsku proceduru 20. novembra 2020. godine. 

Otvoreni parlament putem ove grafike nastoji da skrene pažnju na to da je i ove, kao i mnogih prethodnih godina, Vlada Republike Srbije propustila da na vreme usvoji Predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Umesto do 1. novembra 2020. godine, Vlada je Predlog usvojila sa 19 dana zakašnjenja, čime je ponovo uticala na to da se skrati vreme koje poslanici imaju da razmotre ovaj najvažniji zakon u zemlji i pripreme se za raspravu u Parlamentu. 


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

[08.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 15. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

Predlog zakona o digitalnoj imovini, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;

Predlog kandidata za člana Fiskalnog saveta, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;

Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje i

Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića broj 13.