Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Predsednik Narodne skupštine sazvao Četvrto vanredno zasedanje za 9. jun

[25.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačića sazvao je Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije za sredu, 9.jun 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevni red sednice određen je u zahtevu 240 narodnih poslanika:
 

1. Predlog zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, koji je podnela Vlada (broj 011-835/21 od 13. maja 2021. godine);

2. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo, koji je podnela Vlada (broj 011-882/21 od 21. maja 2021. godine);

3. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje, koji je podnela Vlada (broj 011-881/21 od 21. maja 2021. godine);

4. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo - Loznica, koji je podnela Vlada (broj 011-880/21 od 21. maja 2021. godine);

5. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći (broj 02-393/21 od 9. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine;

6. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (broj 02-528/21 od 30. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine;

7. Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2020. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke (broj 02-564/21 od 31. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine i

8. Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti (broj 02-769/21 od 29. aprila 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine.

Sednica će biti održana u Velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 68

[24.05.2021.]

The long-awaited Law on Gender Equality was adopted in the Serbian Parliament, as well as amendments to the Law on Discrimination. The MPs experienced the parliamentary debate differently, so for example, the United Serbia leader asked the Minister for Human and Minority Rights and Social Dialogue for support on a favourite topic – that he was falsely accused of procuring, while the opposition were real violators.

“I haven’t heard you talk about that case, but you have to ask for that case to be accelerated for the sake of the job description and the function you represent. I really trust you.”

The Code of Ethics of the Government of the Republic of Serbia prohibits all members of the Government from publicly commenting on court, investigative and police proceedings, and that is good, and I adhere to that.”

“There is a report signed by Iva Đilas and that report exists. All they have against me is just hearsay – they wanted to get back at me for asking about Đilas, [for asking if] it is true that you earned so much money, if it is fair that you took the money to some other countries, if you paid taxes to the state of Serbia? That fake dirty attack on me started right away tomorrow. Please give me an answer regarding the report of Dragan Đilas’s wife.” 

“The good news for you is that I am a member of the Government, and not the chairperson of the Assembly session. That’s good news. So, I have the obligation to answer every question, I am always at your disposal. If offered to exceed the described competencies, even for an iota, as a member of the Government, I am not at anyone’s disposal nor will I ever be.”

 

Some MPs submitted amendments to the Law on Gender Equality, explaining that women’s occupations’ names or the introduction of biological instead of gender equality – are destroying the Serbian tradition.

 

“But it’s excellent that you’ve mentioned traditional values. How far into tradition [should we go]? Seventy years ago, I couldn’t choose to go to school, a hundred years ago, I didn’t have the right to vote, 150 year ago I didn’t have the right to leave the house, 200 years ago they married me to whomever they wanted, 50 years ago they prescribed how many children I will give birth to, 40 years ago they decided about my body. What tradition do you really want to keep in our present life?”

A large number of MPs made sure that we do not forget what is important when it comes to human rights and all other topics. Protect Aleksandar Vučić and his family.

“Because without Aleksandar Vučić, there will be no fight against the mafia, there will be no vaccines, no economic growth, no respect for human and minority rights.”

“Without Aleksandar Vučić at the head of the Republic of Serbia, there will be no progress of this country, no higher salaries, no safer future for all our children.”

 

In the end, journalist Milorad Vukašinović was elected a new member of the REM council, without even hinting why he is a better choice than his opponent, also a journalist.

 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao 32. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[24.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je 32. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 25. maj 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.

STROFA REFREN REPLIKA: 68 EPIZODA

[22.05.2021.]

U Skupštini Srbije usvojen je dugo čekani zakon o rodnoj ravnopravnost kao i izmene zakona o diskriminaciji. Skupštinsku raspravu poslanici su različito doživeli, pa je na primer lider Jedinstvene Srbije tražio od Ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podršku za omiljenu temu – da ja on lažno optužen za podvođenje, a opozicionari su nasilnici.

„Nisam ništa čuo da govorite o tom slučaju, ali taj slučaj morate da tražite da se ubrza zarad opisa posla i funkcije koju vi predstavljate. Ja vama mnogo verujem”

Etički kodeks Vlade Republike Srbije zabranjuje svim članovima Vlade da javno komentarišu sudske, istražne i policijske postupke, i to je dobro, i ja se toga držim.“

„Postoji prijava svojeručno potpisana Ive Đilas i ta prijava postoji. Protiv mene, je samo laž i rekla - kazala, da mi vrate što sam pitao Đilasa, da li je istina da si zaradio tolike pare, ako je pošteno što si odneo u neke druge države i da li si platio porez državi Srbiji? Odmah od sutra je krenuo taj lažni prljavi napad na mene. Molim vas, odgovorite mi vezano za prijavu supruge Dragana Đilasa.“ 

„Dobra vest za vas je što sam ja članica Vlade, a ne predsedavajući sednici Skupštine. To je dobra vest. Dakle, sa obavezom da vam odgovorim na svako pitanje, ja vam uvek stojim na raspolaganju. Sa ponudom da i za jotu prekoračim opisane mi nadležnosti, kao članice Vlade, ne stojim nikome na raspolaganju niti ću ikada.“

 

Neki poslanici podnosili su amandmane na Zakon o rodnoj ravnopravnosti objašnjavajući da ženski nazivi zanimanja ili uvođenje rodne umesto polne ravnopravnosti  - urušavaju srpsku tradiciju.

 

„Ali ste odlično pomenuli tradicionalne vrednosti. Koliko daleko u tradiciju? Sedamdeset godina, da je ne mogu da biram da idem u školu, sto godina, da nemam pravo glasa, 150 godina, da nemam pravo da izađem iz kuće, 200 godina da me udaju za koga oni hoće, 50 godina da mi propišu koliko ću dece rađati, 40 godina da oni odlučuju o mom telu. Koju tradiciju zaista želite da ostane usvojena u našem sadašnjem životu?“

Veliki broj poslanika postarao se da ne zaboravimo šta je važno kada je reč o ljudskim pravima i o svim ostalim temama. Zaštitite Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

„Jer nama bez Aleksandra Vučića nema ni borbe protiv mafije nema ni vakcina ni ekonomskog rasta ni poštovanja ljudskih i manjinskih prava.“

„Bez Aleksandra Vučića na čelu republike Srbije nema napretka ove zemlje, nema većih plata, nema sigurnije budućnosti za svu našu decu.“

 

Na kraju za novog člana saveta REM-a izabran je novinar Milorad Vukašinović, a da nije ni nagovešteno zbog čega je on bolji izbor od svog protivkandidata, takođe novinara.

 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Ivica Dačić sazvao Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

[18.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 25. maj 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada i

2. Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 67

[17.05.2021.]

Twelve items on the agenda were discussed last week, including five laws to which no one had amendments. Most of the time is dedicated to the Museum of Genocide Victims, but in such a way that almost everyone talked about oneself.

You know, my great-grandfather Mile Božičković did not die as a patriot, nor as a Chetnik, nor as a partisan. He did not have a rifle in his hand when the Ustashas took him, the Muslim Ustashas took him to the slaughter. He had a sieve in his hand, he was sieving flour at that moment and he was with his daughter Staka, my grandmother, who later told all that to me and to all other grandchildren. Well, that’s why we need this museum, Mrs. Gojković, so that our grandmothers wouldn’t have to teach us history anymore.“

“It is not easy, you know, I am a descendant of a family that suffered from 1945 onwards. In the Second World War, we hid from the Germans, but we have suffered since 1945. Until recently we had to keep silent about that part of history when our grandfathers sacrificed their lives for the freedom of Serbia.“ 

We must preserve our history. For me as a man, as a descendant of a fighter who lived until a few years ago, a man who taught me everything, but I was always on the other side, I thought differently and I always sang Draža’s songs, Chetnik songs, but, of course, when my grandfather is not there.”

 

And when it came to a decision about a court president who is retiring, there was talk for hours about the son of the president of Serbia, who was accused by a tabloid portal of having connections with hard-line fan groups. Those who did not read the portal did not even know what it was about, but MPs repeated that the one who attacks the Vučićs – works for the mafia.

 

Aleksandar Vučić rose up against the mafia and because of that he and his family were criminalised. No one could have expected that all this would go so far, that lies and misinformation about the President of the Republic and his family would be spread even through the media and certain political parties belonging to the opposition.“

 

Publishing the news on six pages about Danilo Vučić, the eldest son of the President of the Republic, is equal to drawing a target on his forehead and equal to calling for his lynching and murder. The portal ‘Direktno’ proved to be a newssheet [disseminating] deception and lies, and with this text about Danilo Vučić, the portal ‘Direktno’, Đilas’s portal, proved to be the newssheet of the Belivuk clan, the newssheet of the armed wing of the mafia and terror.“

“We are witnessing such heinous attacks, such sick insinuations and lies related to children who have often not yet come out of the cradle. Although as innocent as lambs, the older children will turn to be the ones who actually organised the Veljko Belivuk clan, Kavački clan or some other clan. And they will probably soon be accused of being donors of the Sicilian mafia.“

The Serbian Progressive Party MPs say that they will not retaliate against the attacks of the opposition because they know what is sacred and what is decent.

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Ivica Dačić sazvao 31. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[17.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je 31. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 18. maj 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.

Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.


STROFA REFREN REPLIKA: 67 EPIZODA

[15.05.2021.]

Prošle nedelje razmotreno  je dvanaest tačaka dnevnog reda među kojima pet zakona na koje niko nije imao amandmane. Najviše vremena posvećeno je Muzeju žrtava genocida, ali tako što je skoro svako pričao o sebi.

 

Znate, moj pradeda Mile Božičković nije stradao ni kao rodoljub, ni kao četnik, ni kao partizan. On nije imao pušku u ruci kada su ga ustaše, muslimanske ustaše odvele na klanje. On je u ruci imao sito, sejao je brašno u tom trenutku i bio sa svojom ćerkom Stakom, mojom babom, koja mi je posle pričala sve to, kao i svim drugim unucima. E, zato nam je potreban ovaj muzej, gospođo Gojković, da nas više babe ne uče istoriju.“

„Nije lako, znate, ja sam potomak porodice koja je stradala od 1945. pa na dalje. U Drugom svetskom ratu smo se sakrivali od Nemaca, ali smo stradali od 1945. godine, ali smo do skoro morali da ćutimo o tom delu istorije da su i naši dedovi svoje živote, žrtvovali svoje porodice radi slobode Srbije.“ 

„Moramo čuvati našu istoriju. Za mene kao čoveka, kao potomka jednog borca koji je živeo do pre nekoliko godina, čovek koji je mene svemu naučio, ali ja sam uvek bio na nekoj drugoj strani, razmišljao drugačije i pevao sam uvek Dražine pesme, četničke pesme, ali, normalno, kada nije tu moj deda.

 

A kad je na red došla jedna odluka o jednom predsedniku suda koji ide u zasluženu penziju, satima se govorilo o sinu predsednika Srbije kojeg  je jedan tabloidni portal optužio za veze sa navijačkim grupama. Ko nije čitao portal nije ni znao o čemu je reč, a poslanici su  ponavljali da onaj ko napada porodicu Vučić - radi za mafiju.

 

Aleksandar Vučić je ustao protiv mafije i zbog toga je doživeo kriminalizaciju i sebe i svoje porodice. Niko nije mogao da očekuje da će to toliko daleko da ode da se čak preko medija i kroz određene političke partije koje pripadaju opoziciji plasiraju laži i dezinformacije o predsedniku republike i njegovoj porodici.“

 

Objaviti vest na šest strana o Danilu Vučiću najstarijem sinu predsednika republike je ravno crtanju mete na njegovom čelu i ravno je pozivu na njegov linč i ubistvo. Portal direktno je ovim dokazano glasilo obmane i laži  i ovim tekstom o Danilu Vučiću je portal Direktno, Đilasov portal, dokazao da je glasilo klana Belivuk glasilo oružanog krila mafije i terora“.

„Svedoci smo takvih gnusnih napada, takvih bolesnih insinuacija i laži koje su vezane za decu koja čestito još nisu izašla iz kolevke a za onu stariju vidimo da će uskoro ni kriva ni dužna biti ta koja su u stvari organizovala klan Veljka Belivuka, Kavački ili neki drugi a verovatno će ih uskoro optužiti i da su donovi sicilijanske mafije“

Poslanici SNS-a kažu da neće uzvraćati na napade opozicije  jer znaju šta je sveto i šta je pristojno.

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Ivica Dačić sazvao Četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[14.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, za utorak, 8. jun 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predsednik Narodne skupštine utvrdio je dnevni red sa jednom tačkom:

 

1. Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, koji je podnela Vlada.

 

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.


Dačić sazvao Dvanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

[11.05.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Dvanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini za utorak, 18. maj 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Predsednik Narodne skupštine predložio je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o obnovi kulturno - istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, koji je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine;

5. Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima (Interbus sporazum) i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima, koji je podnela Vlada i

11. Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.