Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Predsednik Narodne skupštine sazvao Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[13.07.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za sredu, 21. jul 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevni red sednice određen je u zahtevu 233 narodna poslanika:
 

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja, koji je podnela Vlada;

7. Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca, koji je podnela Vlada;

8. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i

9. Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

 
Zasedanje će biti održano u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

COUPLET CHORUS REBUTTAL E75: LOAN FOR A BETTER LIFE

[12.07.2021.]

On the day when the Assembly indebted Serbia for another 768.8 million euros, the Minister of Finance and MPs continued to repeat that we have never done better and that the path of unrestrained borrowing is actually the right path of progress. According to the Minister, investments will be made in ecology, roads and railways because that is a precondition for the arrival of investors and for the economic growth.

“If we continue to grow at this rate, there will certainly be room for a further increase in salaries, a further increase in pensions, despite, [as] I’ve just said, the biggest economic crisis, caused by the covid-19. You can see that a large number of countries in the world are still suffering the consequences of that. Unlike [these countries], that are more developed and bigger than Serbia, Serbia is moving forward unstoppably and rapidly. The growth rates of our economy confirm this.”

 

Why so many loans then, how are we going to repay them, what are the interest rates, have we spent previous debts and how? No, there were no questions like this. The MPs were happy to support the government’s proposal.

 

In the year marked by the coronavirus, in the first six months, our foreign direct investments grew by about 19%. That is important news for Serbia. In order to have even more news like this, we need to support these proposals, which will, of course, affect the faster development of the economy and our country in general.“

“With such dynamics and projections, we should end this year with over three billion euros of foreign direct investments, which tells you that Serbia is a desirable economic destination in which both foreign and local investors want to open their production capacities.“

“With the dedicated and persistent work of our President Aleksandar Vučić and his team in March this year, despite the global problem that arose due to the coronavirus pandemic, the average salary amounted to as much as 555 euros and we expect that in January 2022 it will be 612 euros.“

“Through Vučić’s economic doctrine, we have now [achieved] to have at least one factory in every city, in every municipality. We have opened opportunities [] for our citizens and for our young people and everyone, which is the most important [].“

We are witnesses that Serbia is developing rapidly, that the standard of living of the citizens of the Republic of Serbia is increasing and that the inflow of both local and foreign investments is increasing, which leads to a decrease in the unemployment rate in our country below 10%. The reason for that is, first of all, the successfully implemented reforms in our country, but above all, the reputation that our President Aleksandar Vučić and the Government of the Republic of Serbia have in the world.“

The goals set by our President Aleksandar Vučić in the Serbia 20-25 programme are clear. It is the average salary of 900 euros in the Republic of Serbia.“

 

And as one MP expertly said, today we have a lot of investments, and I guess we are raising loans so that we can pile them up.

 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić


Predsednik Ivica Dačić sazvao 38. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[12.07.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Tridesetosmi redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 13. jul 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.
 

Strofa refren replika E75: Bolji život na kredit

[10.07.2021.]

U danu kada je Skupština Srbiju zadužila zemlju za još 768,8 miliona evra i ministar finansija i narodni poslanici nastavili su da ponavljaju kako nam nikad bolje nije išlo i kako je put nesputanog zaduživanja, pravi put napretka. Ulagaće se, kaže ministar, u ekologiju, puteve i pruge jer je to preduslov za dolazak investitora i privredni rast.

„Ukoliko nastavimo da rastemo po ovim brzinama, apsolutno se otvara prostor i za dalje povećanje plata, dalje povećanje penzija, uprkos, kažem, najvećoj ekonomskoj krizi, izazvanom Kovidom-19. I dalje vidite da veliki broj zemalja u svetu trpi posledice toga. Za razliku od njih koji su i razvijeniji i veći od Srbije, Srbija ide nezaustavljivo i ubrzano napred. Stope rasta naše ekonomije to potvrđuju.

 

Zašto onda ovoliki krediti, kako ćemo da ih vratimo, kolike su kamate, da li smo i kako potrošili prethodna zaduženja? Ne, nije bilo ovakvih pitanja. Poslanici su bili srećni što mogu da podrže predlog vlade.

 

U godini koju je obeležila korona, u prvih šest meseci nama rastu direktne strane investicije za oko 19%. To je važna vest za Srbiju. Da bismo imali još više ovakvih vesti, treba da podržimo ove predloge koji će uticati, svakako, na brži razvoj i privrede i ekonomije i Srbije uopšte.“

„Sa ovakvom dinamikom i projekcijama mi bi ovu godinu trebali da završimo preko tri milijarde evra stranih direktnih investicija, što vam govori o tome da je Srbija poželjna privredna destinacija u kojoj i strani i domaći investitori žele da otvore svoje proizvodne kapacitete.“

 „Jednim predanim i upornim radom predsednika Aleksandra Vučića i njegovog tima u martu ove godine, i pored globalnog problema koji se pojavio zbog pandemije korona virusa, prosečna plata je bila čak 555 evra i očekujemo da će u januaru 2022. godine ona iznositi 612 evra.“

 „Sada smo mi otvorili, putem Vučićeve ekonomske doktrine, da u svakom gradu, u svakoj opštini imamo bar po jednu fabriku. Otvorili smo ono što je najbitnije za naše građane i za naše mlade ljude, otvorili smo da oni imaju mogućnosti za sve.“

 „Svedoci smo da se Srbija ubrzano razvija, da se povećava životni standard građana Republike Srbije i da je sve veći priliv kako domaćih, tako i stranih investicija, što dovodi do smanjenja stope nezaposlenosti u našoj zemlji ispod 10%. Razlog tome su pre svega uspešno sprovođene reforme u našoj zemlji, ali pre svega i ugled koji naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije imaju u svetu.“

Ciljevi koje predsednik Aleksandar Vučić, postavio u programu Srbija 20-25 su jasni. To je prosečna zarada od 900 evra u Republici Srbiji.“

 

I kako stručno reče jedna poslanica, danas imamo masu investicija, a kredite valjda dižemo da ih bude gomila.

 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić


Proširen dnevni red najavljenog Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[09.07.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za utorak, 13. jul 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevni red sednice određen je u zahtevu 233 narodnih poslanika:
 

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), koji je podnela Vlada i

8. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić - za našu decu“.

Zasedanje će biti održano u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

COUPLET CHORUS REBUTTAL E74: THE LION AND THE MOUSE STORY

[06.07.2021.]

Higher education and agriculture were the topics of the Assembly last week. Several amendments to the laws were even submitted. And just when we thought that the MPs would propose that the clergies should not be allowed to interfere with the selection of teaching staff in theology studies, after a few words about the laws, they started talking on the free topic. The main goal was to explain what exactly happened when the representatives of the People’s Party came to the presidency seeking some sort of confrontation with the President. There were also attempts at humour and media criticism.

“[I’m talking about] ‘Nova’, a new tabloid that’s going to deal exclusively and uniquely, only with the attack on Aleksandar Vučić, and what proves me right, is the cover of the first issue. In the first issue of this newspaper, on the cover we have, of course, who else but Aleksandar Vučić, in the worst possible context. In addition to that cover, Mr. Speaker, on the first two pages, Aleksandar Vučić was mentioned 28 times in a negative context.”

“There’s an evil intention towards Serbia, towards President Vučić, to inflict as much damage as possible on Serbia, Vučić and the Government of Serbia. The basis of the attack, the facts – do not exist. Data – all made up. This is what the fake elite is doing today. That’s what Đilas is doing. That is what Vuk Jeremić is doing. They who ran out of roads, they can no longer put millions in their pockets.”  

“We promote bullies in the media, which are under Dragan Đilas’s control. I’ll be direct. Did you see the other day on TV some wannabe bullies? President of the political party Vuk Jeremić. Should pupils watch the beating of the President in the presidency? Has it ever been done?

 “When I think of the four of them who came to the presidency to threaten the President of the Republic, they are very dangerous. This reminds me, but only in number, of those plays in the Theatre ‘Puž’ – Four Pigs.  It’s the same with them, everything except the content of that play, four pigs came and ran in all directions when a lion came out in front of them, little mice escaped.”

“In the hall he returned to factory settings all immortalised thugs, political hacks, thieves, traitors so they returned to the same boozer from which this lesson in physics started, to mourn the times when they could rip off the people of Serbia.”

 “[Here’s a joke.] Jeremić is sitting in the fountain on Andrić’s wreath washing his feet. There comes a gatekeeper asking him what he’s doing. Jeremić says – I came to beat Vučić up. After a while, a policeman comes asking him what he’s doing. Jeremić says – I came to beat Vučić up. After a while, Vučić comes asking him what he’s doing? Jeremić remorsefully says – I’m cooling my legs and eating crap.”

 

All this happened on the International Day of Parliamentarism, which the parliamentarians did not even mention.

 

 For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine sazvao Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[06.07.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za utorak, 13. jul 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevni red sednice određen je u zahtevu 235 narodnih poslanika:
 

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), koji je podnela Vlada i

7. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić - za našu decu“.

Zasedanje će biti održano u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Predsednik Ivica Dačić sazvao 37. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[05.07.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Tridesetsedmi redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 6. jul 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.
 

Strofa refren replika E74: O lavovima i miševima

[03.07.2021.]

Visoko obrazovanje i poljoprivreda bile su teme skupštine prethodne nedelje, na zakone je bilo podneto čak i nekoliko amandmana. I taman kad smo pomislili da će poslanici predložiti da se crkvama ipak ne dozvoli mešanje u izbor nastavničkog kadra na studijama teologije, oni su malo  govorili o zakonima, a malo više na slobodnu temu. Osnovni cilj, objasniti šta se tačno desilo kad su u predsedništvo dolazili predstavnici Narodne stranke na svojevrsni obračun sa predsednikom, a bilo je i pokušaja humora i kritike medija.

U pitanju je „Nova“, to je novi tabloid koji će se baviti isključivo i jedino, i samo, napadom na Aleksandra Vučića, a da sam ja u pravu, govori naslovnica prvog broja, prvog broja ovog novog lista, na naslovnoj strani je naravno, ko drugi, nego Aleksandar Vučić, u najgorem mogućem kontekstu, i osim te naslovnice predsedavajući, na prve dve strane Aleksandar Vučić je pomenut 28 puta u negativnom kontekstu.

Zla namera Srbiji, predsedniku Vučiću, da se nanese što veća šteta Srbiji, Vučiću i Vladi Srbije. Osnova napada, činjenice – ne postoje. Podaci – izmišljeni. To danas radi lažna elita. To radi Đilas. To radi Vuk Jeremić koji su izgubili konce, ne mogu više milione da trpaju u svoje džepove“.  

„Mi nasilnike promovišemo po medijima, pod kontrolom Dragana Đilasa. Biću direktan. Jeste li gledali prekjuče na jednoj televiziji batinaše u pokušaju? Predsednik političke stranke Vuk Jeremić. Jel to učenici treba da gledaju batinanje predsednika u predsedništvu? Jel to ikad rađeno?„

 „Kada pomislim na njih četvoricu koji su došli do predsedništva da kao zaprete predsedniku Republike, mnogo su oni opasni, setim se, ali samo po broju, one predstave u Pozorištancetu „Puž“ – Četiri praseta. Kod njih je sve tako osim sadržaja te predstave, došla četiri praseta i razbežala se na sve strane kada je izašao lav pred njih, pobegli mali miševi.“

„U holu je ovekovečene bitange, politikante, lopove, izdajnike vratio na fabrička podešavanja, pa su se glavom bez obzira vratili u istu birtiju iz koje je ova lekcija iz fizike započela, da žale za vremenima kada su mogli da pljačkaju narod Srbije.“

 „Sedi Jeremić u fontani na Andrićevom vencu i pere noge, priđe mu portir i pita ga, šta to radi? Jeremić kaže – došao sam da bijem Vučića. Posle izvesnog vremena priđe mu policajac i pita ga, šta to radi? Jeremić kaže – došao sam da bijem Vučića. Posle nekog vremena priđe mu i Vučić i pita ga šta to radi? Jeremić  pokunjeno kaže – ladim noge i jedem ono što se ne jede.“

 

Sve ovo se dešavalo na međunarodni dan parlamentarizma koji parlamentarci nisu ni pomenuli.

 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Jun u Skupštini: Bio nam je predsednik

[02.07.2021.]

Čega se sećamo iz meseca juna, koji je pre nekoliko dana završen Danom parlamentarizma? Šta je to obeležilo ovog juna rad Skupštine Srbije?

 

Koliko god želeli da pišemo o nekom važnom zakonu, o nekoj izmeni koja će doneti poboljšanje za građane, pobedu su ipak odnela 23 besmislena aplauza na posebnoj sednici o Kosovu i svojevrstan nastavak bahatosti na sednici na kojoj poslanici postavljaju pitanja.

O frenetičnim aplauzima kojima je u Skupštini dočekan predsednik Srbije Aleksandar Vučić – već se mnogo čulo.

Kao iz filmskog žurnala ili snimaka iz neke daleke zemlje koja ni ne pokušava da se nazove demokratijom, predsednik Srpske napredne stranke još jednom je pokazao da je pre svega to i da u Skupštinu dolazi među svoje, pa ga samim tim ništa ne obavezuje da se bar malo potrudi.

Vučić zna da će dobiti aplauz i kad kaže da je rešenje za Kosovo kompromis, ali da on ne zna kakav bi to kompromis bio.

On zna da će mu tapšati i kada kaže da u Kosovu Polju više nema Srba iako ih ima i da ni jedan od prisutnih funkcionera sa Kosmeta neće smeti da izusti bar potiho da je predsednik pogrešio. (Izvinio se tek nekoliko dana kasnije kad su mediji objavili priču Srba koji su se osetili napušteno.)

„Mi više nemamo u Kosovu Polju nikoga. Ostalo nam je da pevamo ‘Srpska se truba s Kosova čuje’, ali nema nijednog Srbina u Kosovu Polju. Svako mesto gubimo, samo što se mi pravimo da se to ne dešava i možemo da pomažemo koliko god hoćete novcem, ne ide, to je realan život“, rekao je predsednik.

Čemu li su poslanici koji se svakodnevno busaju u grudi da su velike patriote, aplaudirali? Šta je taj “realan život” poslanici nisu pitali.

Predsednik nije rekao ni jednu reč o planu, rešenjima, ili odgovornosti, jer ako on te pregovore godinama vodi i godinama mu ništa ne uspeva, valjalo bi da kaže da li je nesposoban ili mu je plan da sve ostane baš ovako kako je.

Kasnije je premijerka Ana Brnabić objasnila da nije bilo defetističkih tonova u predsednikovom izlaganju, te da su pojedini poslanici zlonamerni, a građani nisu navikli da im neko, kao Vučić, „hrabro i državnički govori istinu“. Šta znači ta istina opet nismo saznali.

 

Pitanja kao šlagvort za preduge monologe Vlade

 

Svašta smo još u Skupštini čuli od premijerke koja je u četvrtak došla da odgovara na poslanička pitanja.

Koristeći neprevodive izraze koji više priliče ulici ili kafani, premijerka Ana Brnabić demonstrirala je poslanicima kako se za nekoliko godina bezrezervne podrške predsednika Vučića, promenila osoba za koju nikada niko u Srbiji nije glasao.

Neverovatno sada zvuči kakvo je osveženje za skupštinske izveštače bila mlada ministarka Brnabić kad je pre sednice pozvala novinare da prvo njima, pre zasedanja, objasni zakon koji predlaže, kako bi im bilo lakše da prate raspravu.

Nećemo prepričavati sednicu na kojoj je samostalnom poslaniku Vladanu Glišiću rekla da je neodgovoran što pita zašto Srbija nema platformu za pregovore, a ostalim poslanicima poručila da ne mogu da znaju o čemu predsednik pregovara jer se „ne smeju otkrivati karte“.

A na pitanje što nema novih otvorenih poglavlja premijerka kaže: „Vidim da se mnogi sa tim šale i sprdaju, što mi je zanimljivo, kada kažem da smo uradili mnogo više nego što je EU očekivala od nas i da smo u tom smislu iznenadili EU. Neverovatno mi je koliko neki ljudi i neki tajkunski mediji jednostavno ne mogu da prihvate da je Srbija danas drugačija zemlja.“

I na ovoj sednici ministri su potrošili neuporedivo mnogo više vremena od poslanika pričajući o digitalizaciji, vakcinama, metodologiji Evropske unije, Egzitu, Guči i još mnogo čemu o čemu su pitani. Ili nisu.

 

Dijalog sa delom opozicije se baš zahuktao

 

Opozicija koja ne želi posredovanje u pregovorima sa vladajućom većinom sastavljena od stranaka koje se uglavnom protive evropskom putu Srbije, baš se odomaćila u Skupštini.

Toliko su konstruktivni, da se u javnosti već čuje mišljenje da je dogovor postignut i da će odnos prema njima u predizbornoj kampanji biti drugačiji od odnosa prema proevropskim političkim snagama.

Naime, u Skupštini su se vlast i opozicija ovog meseca sastali šest puta, bilo je reči o izbornom danu, o medijima, o Kosovu, o skupljanju potpisa za kandidaturu.

Opšti utisak je da su se takozvane desničarske stranke približile vladajućem režimu, provladine televizije su počele da ih pozivaju u goste, za njih poslanici nemaju ni jednu ružnu reč.

Proevropska opozicija koja i dalje čeka da neko iz EU izvrši pritisak na Vučića, za sada je u velikom zaostatku.

Poslednje što smo čuli o njima je da ih poslanici SNS-a optužuju da prizivaju „krv na ulicama“ i da ih je „u svakom izlaganju Vučić demolirao, razotkrio ili ponizio, uništio, izbrisao“, a poslednjeg dana zasedanja analiziran je i susret predsednika sa članovima Narodne stranke u holu predsedništva.

Kako reče jedan poslanik „miševi su se razbežali kad se lav pojavio“. Uostalom, sve ostale diskusije i jesu varijacija na tu temu.

 

Portal Danas u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament svakog meseca objavljuje mesečne izveštaje o aktivnostima u Skupštini Srbije.