TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 12.02.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.

Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 185 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Srđi Popoviću, Dušanu Prorokoviću, Kosti Nikoliću, koji se nalaze na dužem bolničkom lečenju i Bojanu Pajtiću.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Dostavljen vam je zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 22. januara 2001. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

Ako nema, molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Pošto nije bilo primedbi, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini.

Konstatujem da su u sali prisutna 173 narodna poslanika i da postoji kvorum za odlučivanje.

Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 22. januara 2001. godine.

Za 162, protiv niko, uzdržana četiri, nije glasalo 26, ukupno prisutna 192 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 22. januara 2001. godine, bez primedbi.

Dostavljen vam je zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 23. januara 2001. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

Pošto nema primedbi na zapisnik, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da postoji kvorum za odlučivanje.

Stavljam na glasanje zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 23. januara 2001. godine.

Za 181, protiv dva, uzdržanih pet, nije glasalo 13, ukupno je prisutan 201 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština Republike Srbije većinom glasova usvojila zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 23. januara 2001. godine, bez primedbi.

Dostavljen vam je zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 25. januara 2001. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

Pošto nema primedbi na zapisnik, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da postoji kvorum za odlučivanje.

Stavljam na glasanje zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 25. januara 2001. godine.

Za 182, protiv niko, uzdržana tri, nije glasalo 18, ukupno prisutna 203 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 25. januara 2001. godine, bez primedbi.

Dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, koje je sazvano na zahtev Vlade Republike Srbije, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Trećeg vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.

Kao što ste mogli da vidite, za Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d :

1. Predlog zakona o amnestiji,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o svojinskoj transformaciji,

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o radio-televiziji,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim pravima i dužnostima predsednika Republike,

5. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju,

6. Predlozi odluka o prestanku funkcija i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija,

7. Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija.

Istovremeno, Vlada je predložila da se navedeni predlozi zakona razmatraju po hitnom postupku.

Pre nego što krenemo sa prvom tačkom dnevnog reda, obaveštavam vas da upravo dobijate, pretpostavljam, ostavku narodnog poslanika Čedomira Radojkovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ove ostavke, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 88. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika Čedomira Radojkovića danom podnošenja ostavke.

Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Čedomiru Radojkoviću, izabranom sa izborne liste Demokratske opozicije Srbije - dr Vojislav Koštunica, danom podnošenja ostavke.

Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI

Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane narodnih poslanika Marijana Rističevića i Teodore Vlahović.

Primili ste amandman Vlade Republike Srbije.

Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe i upravu i Zakonodavnog odbora.

Otvaram načelni pretres.

Pre nego što dam prvom narodnom poslaniku reč, predlažem da, saglasno članu 92. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, ograničimo vreme trajanja izlaganja na pet minuta.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Da li imate neki drugi predlog? (Da.)

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da poštujemo Poslovnik i da vreme predviđeno za diskusiju po ovoj  tački dnevnog reda bude deset minuta.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Imamo dva predloga.

Molim, pre nego što glasamo, da utvrdimo kvorum, pa molim da radi utvrđivanja kvoruma ubacite kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog da se diskusija ograniči na pet minuta.

Za 154, protiv 50, uzdržanih jedan, nije glasalo 12, ukupno je prisutno 217 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog da se trajanje diskusije po ovoj tački dnevnog reda ograniči na pet minuta.

Otvoren je načelni pretres.

Da li predstavnik predlagača želi reč? (Da.)

Izvolite, gospodine Batiću.

Vladan Batić

Dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici, zbog objektivnog informisanja javnosti, zbog velike polemike koja je stvorena povodom Predloga zakona o amnestiji, želim da kažem nekoliko reči. Amnestija je akt milosrđa, amnestija je nešto što je uobičajeno u praksi demokratskih zemalja, amnestija je nešto što je bilo uobičajeno i u zakonodavnoj praksi ove zemlje. Dakle, od Drugog svetskog rata pa naovamo, doneto je više zakona o amnestiji. Želim da kažem da je i Crna Gora donela Zakon o amnestiji, da će i na prvoj narednoj sednici Savezne skupštine biti donet zakon o amnestiji za krivična dela propisana saveznim zakonom, dakle, na saveznom nivou .

Prema tome, to je nešto što je na neki način poznato, uobičajeno, standardno, a pogotovo to je nešto što važi uvek u prilikama kada dolazi do značajnih političkih promena, kakve smo imali u Srbiji. Kada je reč o amnestiji za krivična dela propisana Krivičnim zakonom Republike Srbije, moramo da imamo u vidu i uslove i okolnosti koje postoje u kazneno-popravnim domovima, odnosno u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora, koji još više, čak sa stanovišta humanosti, na neki način provociraju donošenje zakona o amnestiji, jer uslovi u našim kazneno-popravnim domovima zaista su manje-više mizerni. Oni su ispod dostojanstva, elementarnog dostojanstva ličnosti. Zato smo imali jednu dozu moralne obaveze da, ispravljajući ono što smo zatekli preuzimanjem vlasti, pristupimo Predlogu zakona o amnestiji. Ovim zakonom osuđena lica dobiće oprost od kazne ili smanjenje vremenske kazne, pošto često u javnosti postoji fama da će, maltene, osuđena lica izaći iz zatvora, prestati sa izdržavanjem kazne odmah po usvajanju zakona o amnestiji.

Ne. Radi se o vremenskom skraćenju kazne, o oprostu dela kazne. Dakle, biće obuhvaćeno 4.167 osuđenih lica, a od toga lakši oblici krivičnih dela su otprilike 58% lica koja se nalaze na izdržavanju kazne ili 2.412 osuđenih lica. Zatim 15% oprosta kazne imaće 1.755 osuđenih lica, a što iznosi 42% svih osuđenih lica. Želim da kažem da je bilo raznih pritisaka od strane osuđenih lica, pre podnošenja Predloga zakona o amnestiji, i pobuna, i štrajkova glađu, o čemu je javnost upoznata. Mi sa druge strane imamo pritiske jednog dela javnosti, a pre svega humanitarnih organizacija, nekih nevladinih organizacija, koje su protiv donošenja zakona o amnestiji. Dakle, imamo neku vrstu centrifugalnih i centripetalnih sila. Ova vlada neće biti talac ničijih pritisaka, nikakvih pobuna, neće prihvatati nikakve ucene i ultimatume, ona je jednostavno nastojala da nađe jednu pravu meru, rukovođena razlozima koje sam prethodno pomenuo.

Dakle, želeći da, s druge strane, prihvatimo da u onim zakonskim projektima koji nemaju nikakav ideološki ili politički predznak, kao što je zakon o amnestiji, postignemo što viši stepen konsenzusa na nivou Narodne skupštine Republike Srbije, uvažavajući one primedbe i one sugestije koje su se čule na sednicama skupštinskih odbora i tela, mi smo amandmanom koji je Vlada podnela, prihvatili da se dva dela koja spadaju u grupu dela protiv dostojanstva ličnosti i morala, iz člana 105. Krivičnog zakona Republike Srbije, obljuba ili protivprirodni blud nad nemoćnim licem i iz člana 106. Krivičnog zakona Republike Srbije, obljuba ili protivprirodni blud nad licem koje nije navršilo 14 godina, dakle decom, izuzmu od amnestije i da ta lica nemaju vremensko skraćenje kazne ni u kakvom procentu.

Zauzeli smo stav da od amnestije treba da budu izuzeta lica koja su više od tri puta na izdržavanju kazne zatvora, gde očito resocijalizacija nema mnogo efekta i smisla. Nastojali smo da između onih stavova koji su se čuli na sednicama Zakonodavnog odbora i Odbora za pravosuđe pronađemo neku meru konsenzusa i ovaj predlog je baziran na toj meri konsenzusa do koje smo uspeli da dođemo.

To što je Vlada predložila donošenje zakona o amnestiji ne znači da će biti blagonaklona prema sve većoj eskalaciji kriminala u ovoj zemlji. Srbija je sa minulom vlašću postala balkanska banana republika i došlo je do kriminala u ovoj zemlji. Vlada Republike Srbije priprema donošenje zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije ili možda donošenje novog zakona koji će odgovarati odnosima u društvu i koji će sankcionisati neka nova krivična dela koja nije sadržao dosadašnji Krivični zakon Republike Srbije i koji će znatno pooštriti kaznenu politiku za neka krivična dela. Dakle, mi moramo stati na put kriminalu i to je jedan od prvih zadataka i jedan od imperativa nove Vlade Republike Srbije.

S druge strane, mi ćemo učiniti sve da život u zatvorima bude dostojan čoveka, da kazneno-popravni domovi ne liče na srednjovekovne kazamate, da nas ne podsećaju na Sivi dom, na Arhipelag Gulag i na Dostojevskog. Sa jedne strane ćemo pooštriti kaznenu politiku, a s druge strane ćemo napraviti sistem modernijeg zatvora, gde neće biti narušeno elementarno dostojanstvo ljudi. Još nešto da kažem, šta nam je ostalo u nasleđe od prethodnog režima. Danas na izdržavanju kazne u kazneno-popravnim domovima nalazi se nešto više od 6.000 osuđenih lica. Danas na izdržavanje kazne treba da bude upućeno jer su im pravosnažne presude, nešto više od 2.000 ljudi, koje nemamo gde da uputimo, jer su kapaciteti i uslovi za izdržavanje kazne takvi da nema uslova za normalan smeštaj osuđenih lica. Velika obaveza na planu te kriminologije, izvršenje krivičnih sankcija je pred nama i mi ćemo nastojati da tu obavezu ispunimo.

Predloženi zakon, ponavljam još jednom, na neki način je predložen da se nađe ona mera koja odgovara uslovima u kojima se nalazimo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se neko od narodnih poslanika javlja za reč? (Obraća se Tomislavu  Nikoliću: Vi izađite za govornicu i to recite.)

Branislav Ivković

Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo, članovi Vlade Republike Srbije, članovi parlamenta ekspertske republike, jer kako izgleda u poslednjim mesecima, u ovoj našoj Srbiji u svakom ćošku čuče najmanje po tri eksperta i to eksperti koji imaju osnovni zadatak da dokažu da su u prethodnoj vlasti svi bili nepismeni i neznalice, lopovi i korumpirani, a sada su sve eksperti. Šta je rezultat rada eksperata? Rezultat rada je dnevni red ove današnje skupštine, koji je tako urađen, sa takvim predlozima zakona koji su doživeli takve amandmanske izmene od samih poslanika, a i od same Vlade Republike Srbije, da zasigurno tolike izmene zakona ne služe na čast ovoj Vladi Republike Srbije koja je ta zakonska rešenja predložila. Zato mi je potpuno jasno zašto je većina izglasala da diskusija traje pet minuta, a ne deset minuta, jer bi se o ovim rešenjima mnogo govorilo.  Da li reći samo činjenicu da je u Predlogu zakona o javnom informisanju amandmanima u celini ukinut Predlog zakona i uveden jedan jedini novi član zakona. Znači, faktički, Vlada je amandmanima napisala novi zakon, iako to nije htela da prizna. Da ne govorim da se u ovom materijalu i dnevnom redu ukidaju zakoni kojima se definišu prava o donošenju novih zakona. Jednostavno, ekspertski rad Vlade nimalo nije dobar za sam rad Vlade na početku i zato smo ograničeni na pet minuta, jer bi o svakom predlogu i te kako mogli da diskutujemo.
Što se tiče Predloga zakona o amnestiji, potpuno je jasno da ovaj akt milosrđa treba učiniti i prirodno je da ova država preko svog najvišeg tela, a to je Narodna skupština Republike Srbije, učini određene ustupke i pruži ruku onima koji su i te kako u zatvoru postali svesni da nisu trebali da učine ono što su učinili i zbog čega su u zatvoru. Jasno je i dobro je što je Vlada reagovala na zahteve poslanika i izmenila svoj predlog i tako izuzela protivprirodni blud nad maloletnom decom i jasno je da u novom Nacrtu zakona i te kako treba pooštriti odredbe vezane za ugrožavanje dece u našem zakonodavstvu. Kada govorim o izmenama Zakona, ja bih samo sugerisao ovde prisutnom ministru pravde, da u tom novom zakonu o krivičnim delima posebno obradi do sada u demokratskom društvu nepoznatu varijantu, a to je direktno ugrožavanje članova skupština opština, njihovih porodica, posebno ako pripadaju SPS-u ili SRS, jer u Beloj Palanci, u Kuršumliji, na Ubu je u toku jedno pravo divljaštvo prema odbornicima da podnesu ostavke da bi Vlada Srbije bila u prilici da uvede prinudnu upravu, odnosno DOS-ovsku vlast.
Kada govorimo o Zakonu o amnestiji, želim da kažem da tražim pojašnjenje ministra pravde oko zločinačkog udruživanja, a tražim zbog toga što je 23. januara ove godine delegacija Saveznog parlamenta, na čelu sa gospodinom Mićunovićem, prisustvovala Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, gde je ova skupština ovom narodu nepismenom, koji ne zna da živi, izdiktirala šta i kako treba da radi, da bi Skupština Saveta Evrope odlučila da nas prihvati u svoje okrilje. Naravno, tu je diktirana izmena Zakona o amnestiji, ali moram reći da kod šefa naše delegacije nije bilo prigovora na to što je traženo od nas.
Od nas je traženo decidno da se oslobode albanski politički zatvorenici. Zločinačko udruživanje može da podvede i sve one Albance koji su smišljali i sprovodili određeni terorizam i separatizam na Kosovu i Metohiji, koji je započeo ubistvom šest mladića u pećkom kafiću, ako se sećate u novembru 1997. godine.
Znači, zločinačko udruživanje obuhvata oblast političkih zatvorenika i odmah da znate da ćemo glasati protiv toga. Dalje, preuzeta je obaveza da se oslobode politički zatvorenici koji se nalaze u pritvoru i preduzeti su svi koraci da se pronađu oni koji su nestali i da im se omogući da se vrate. Nažalost, moram da kažem, za vaše informisanje, naša delegacija nije prihvatila da treba da preuzme neophodne mere zajedno sa međunarodnom zajednicom, zemljama regiona i nadležnim organizacijama, kako bi rešili probleme izbeglica i raseljenih lica u SRJ. Naravno, vidimo da ovde nigde nije rečeno ništa o uslovima vraćanja tih izbeglih i prognanih lica na teritoriju Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih republika bivše Jugoslavije i da zaštite svu kulturnu baštinu i istorijske spomenike.
Naravno, niko iz naše delegacije nije rekao reč o spaljenim i srušenim spomenicima na Kosovu i Metohiji. Na kraju, znam da je vreme, ali da ne bih ponovo koristio svoje pravo da tri puta izlazim po 5 minuta, jer ste me skratili, mislim, gospodine Batiću, da ovaj predlog zakona o amnestiji treba da povučete iz jednog razloga, jer on nije celovit. S obzirom na ono kako vlada, aktuelna DOS-ovska vlast u ovoj republici, i kome sve pruža ruku na teritoriji Republike Srbije, trebalo bi da predvidite i amnestiju NATO zločinaca, koji su osuđeni od Okružnog suda u Beogradu, na 20 godina robije. Jer, i vi lično, i predsednik ove vlade, pružili ste ruku takvom jednom čoveku, dopustili mu da bude na teritoriji ove države iako je za njim izdata poternica. Zašto to kažem? Što u istom diktatu Parlamentarne skupštine saveta Evrope stoji da se obavezuje naša država da propagira i širi informacije o Tribunalu, odnosno da širi sve ono što ide kao akt samooptuživanja ovog naroda, da ispada da je ovaj narod apsolutno kriv za sve ono što mu se dogodilo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč gospodin Pelević.

Borislav Pelević

Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, svi zakoni koji su danas na dnevnom redu su, zaista, jako važni, ali mi smatramo da ima i važnijih stvari od ovih zakona koji su danas na dnevnom redu. U skladu sa tim, poslanička grupa Stranke srpskog jedinstva je uputila predlog Vladi Srbije da u današnji dnevni red uvrsti i rešavanje problema na jugu Srbije, s obzirom da smatramo da je to jako važno pitanje, kao i problem poljoprivrede, s obzirom da nas očekuje prolećna setva.         Nadam se da se gospoda ministri potpuno slažu sa ovim i nadam se da će na sledećem vanrednom zasedanju ove dve važne teme biti deo dnevnog reda.
Što se tiče Zakona o amnestiji, Stranka srpskog jedinstva se slaže da ne treba amnestirati sve oni koji su nabrojani, a posebno ne počinioce najtežih krivičnih dela, i to: silovanje, protivprirodni blud nad nemoćnim osobama i osobama koje su mlađe od 14 godina. Dakle, i silovanje, s obzirom da i silovanje vređa moral i dostojanstvo građana Srbije, naročito žena.
Činjenica je da su sve zemlje istočne Evrope, koje su promenile politički sistem, takođe donele Zakon o amnestiji, i to negde od 30 do 50%. Ne mogu se izjednačavati profesionalne ubice, dakle plaćene ubice, koje seju smrt po Beogradu i po Srbiji u poslednjih nekoliko godina, sa onima koji ubistvo izvrše iz afekta ili iz nehata, kao što su, recimo, ubistva supruga od strane supruge itd. Tako da i tu treba imati određene kriterijume.
Međutim, ratno okruženje, zatim velika količina oružja, zatim teška ekonomska i socijalna situacija su, takođe, doprineli da se i država mora osetiti jednim delom odgovorna za zločine koji su počinjeni i za koje zatvorenici odgovaraju. Isto tako, nehumani uslovi života u zatvorima, premlaćivanje zatvorenika bez ikakvog razloga, ponekada nanošenje teških telesnih i psihičkih patnji, nedostatak vaspitača koji bi zaista radili na resocijalizaciji, sve to utiče da su uslovi života i rada u zatvorima, zaista, nekoliko puta nehumaniji nego u zemljama Evrope. Isto tako, male plate čuvara zatvora, njihovi teški uslovi života, nerešena stambena pitanja, takođe utiču na stalne konflikte između čuvara zatvora i zatvorenika.
Zato bi amnestiju trebalo shvatiti, u ovom slučaju, ne kao samo milosrđe ili oprost, već kao i obeštećenje za zatvorenike koji su zaista ponekad doživeli ono što se ne može doživeti ni u jednom zatvoru Evrope. Ali, gospodo iz vlasti, vi ste im i obećali, prilikom novembarske pobune, 25% oprosta linearno. To su uradili koministri iz prelazne Vlade. Prema tome, s obzirom da ste ih vi nasledili, trebalo bi da to obećanje izvršite. Na kraju krajeva, vi ste amnestirali i Havijera Solanu, ratnog zločinca koji je pravosnažnom odlukom suda osuđen, a na žalost nije zatvoren, na 20 godina robije. Dočekali ste ga na najvišem mogućem nivou. Izgleda da ste isto postupili kao i prethodna vlast, zato se nemojte smejati vi iz SPS-a zbog ovoga što ću reći, jer ste vi takođe amnestirali Sulejmana Ugljanina, za kojim je bila raspisana poternica, pa ga je posle toga čekao, po povratku iz Turske, a bio je osuđen zbog toga što je obučavao i slao na obuku mlade muslimane da se obučavaju za borbu protiv Srba, ali ste ga vi amnestirali, i onda ga je čekao beli mercedes ispred JAT-ovog aerodroma u Beogradu.
Gospodo iz vlasti, vi ste amnestirali Fjoru Brovinu, takođe, koja je bila pravosnažno osuđena, ali ste amnestirali i mnoge albanske teroriste koji su bili ili u pritvoru ili su već bili osuđeni. Po svemu sudeći, niste ništa učinili da se za te teroriste, koje ste pustili, oslobodi makar jedan jedini Srbin, koji je zatvoren u Kosovskoj Mitrovici, Prištini ili Bonstilu. Takođe, niste ništa konkretno učinili ni da se raspitate šta je sa sudbinom 1 300 kindapovanih i otetih Srba, za koje se ne zna da li su živi ili nisu živi na Kosovu i Metohiji, da li rade po logorima ili ne rade po logorima albanskih balista na Kosovu i Metohiji. Amnestiraćete, po svemu sudeći, i vođe albanskih terorista na jugu Srbije, jer, kako saznajem, delegacija Albanaca sa juga Srbije, koja će pregovarati sa Vladom Srbije, je sastavljena od 9 Albanaca - 6 političara i trojice vođa albanskih terorista. Po svemu sudeći, delegaciju će predvoditi vođa albanskih terorista na jugu Srbije. Dakle, isti scenario kao kada smo se iznenadili što je u Rambujeu vođa delegacije Albanaca bio Hašim Tači, a ne njihov politički lider Ibrahim Rugova. Dakle, izgleda da nas čeka potpuno isti scenario. I, ako se sa njima bude pregovaralo, to znači da ste vi te vođe amnestirali i da nasedate na iste provokacije na koje je nasela i prethodna vlast na pregovorima u Rambujeu.
Iz svega ovoga što sam izneo, s obzirom da ste amnestirali i Albance i Havijera Solanu, onda bi trebalo amnestirati i naše zatvorenike, i to onako kako ste im vi to obećali - 25% oprosta za sve, osim kategorije koje sam nabrojao.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme.

Borislav Pelević

Dakle, ne za silovanje, ne za protivprirodni blud nad maloletnim licima ispod 14 godina, i nad nemoćnim licima. Zahvaljujem se na pažnji.