Peto vanredno zasedanje, 13.06.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

3. dan rada

13.06.2013

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 11:20 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Hvala. Samo bih molio vas da pitate gospodina Petrovića za ovo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Vesna Stepić.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Stepić

Socijalistička partija Srbije
Hvala poštovani predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede ima za cilj da se kroz saradnju i uže povezivanje dve države, Srbije i Turske, u oblasti poljoprivrede doprinese da se ova privredna grana u našoj zemlji afirmiše na pravi način i da se kroz ulaganja u poljoprivredu, a kasnije kroz prehrambenu industriju, revitalizuju naši poljoprivredni kapaciteti.
Nesumnjivo je da Ministarstvo poljoprivrede čini velike napore da naše poljoprivredne potencijale unapredi, kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Tu pre svega mislim kroz povećanje obima razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, što doprinosi većem stepenu uposlenosti naših proizvođačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrede, a samim tim i do povećanja broja zaposlenih, a posebno opstanak mladih na selu.
Ova pozitivna posledica poljoprivredne saradnje Srbije i Turske lančano uzrokuje druge i to veći broj pozitivnih posledica: razvoj ekonomskih odnosa sa bogatom ekonomski i privredno moćnom zemljom, kao što je Turska, zatim uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a samim tim i podizanje, odnosno poboljšavanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Osim na sam kvalitet poljoprivrednih proizvoda i njihovu preradu, potrebno je doraditi na izradi atraktivnih pakovanja istih, koja bi bila na taj način privlačnija kupcima i tako plasirana na inostrano tržište, takođe, povezivanje preduzeća iz Srbije sa preduzećima iz Turske koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Takođe, pri čestim posetama naših poljoprivrednih proizvođača dolazilo bi do razmene informacija i iskustva u oblasti poljoprivredne proizvodnje, što bi im dodatno olakšalo i samo vođenje njihove proizvodnje, zatim, zajednički projekti u oblasti poljoprivrede, stočarstva, atraktivni izvori energije i slično.
Usvajanjem ovog zakona i potvrđivanja memoranduma o razumevanju između vlade ove dve države omogući će se da kroz koncept organske proizvodnje hrane u našoj zemlji dodatno stimulišemo izvoz i tih poljoprivrednih proizvoda. Poseban značaj ovog zakona se manifestuje kroz definisanje pravnog osnova i pravnog okvira saradnje Srbije i Turske u oblasti poljoprivrede. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Oto Kišmarton.
...
Srpska napredna stranka

Oto Kišmarton

Srpska napredna stranka
Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predsedniče Skupštine i poštovani ministre, o sporazumima, kao što ste i vi rekli, to su tipski sporazumi, nema mnogo toga da se kaže i ne bih prepričavao sporazume, jedino bih naveo nešto što je bitno, a o čemu smo i danas na Odboru za poljoprivredu govorili.
Počeću sa memorandumu o razumevanju između Vlade Republike Turske i Vlade Republike Srbije u oblasti poljoprivrede. Ovaj memorandum, kao što smo čuli, je sa turske strane već potpisan, te ostaje samo da potpiše naša strana. Cilj memoranduma je da se ojačaju postojeći prijateljski odnosi i da se poboljša saradnja između naše dve države, posebno u oblasti poljoprivrede. Naš zajednički cilj je unapređenje celokupne ekonomske saradnje sa našim prijateljima, pa tako i saradnje u svim oblastima, pa i u poljoprivrednoj proizvodnji i prometa poljoprivrednih proizvoda.
Dalji cilj memoranduma je otklanjanje necarinskih barijera i plasman robe na oba tržišta, tj. olakšanje prometa robe preko granica. Memorandumom se predviđa usaglašavanje sertifikata koji prate raznu robu. Ukratko, prihvatanjem ovog memoranduma i sa naše strane omogući će se lakše kretanje robe preko granice i dalja prijateljska saradnja.
Imamo i tri sporazuma na dnevnom redu između Vlade Republike Srbije i Crne Gore. To su: sporazum o saradnji u oblasti veterine, sporazum o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti uslova o hrani i hrani za životinje, biljnog, životinjskog i kombinovanog porekla i sporazum o oblasti zdravstvene zaštite bilja. Ova tri sporazuma sa Republikom Crnom gorom tehnički bi mogli da stanu u jedan, odnosno umesto ta tri mogao je biti jedan sporazum. Ova tri sporazuma imaju za cilj otklanjanje necarinskih barijera i raznih propisa, kako bi se olakšala saradnja i prekogranična trgovina između naše dve države, a u cilju zadržavanja propisanog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životinja. Ovim sporazumima se povećava poverenje u razne naše i crnogorske službe koje izdaju razne sertifikate.
Bitno je reći da se ovakvi sporazumi potpisuju ili su već potpisani sa svim državama CEFTE iz susednih zemalja, posebno iz zemalja bivših jugoslovenskih republika, jer cilj ovog sporazuma je lakši plasman naših poljoprivrednih proizvoda, povećanje prometa i poboljšanje saradnje sa svim našim susedima, pa i šire.
Kao što sam rekao, sporazumi su tipski i interes su Srbije, naravno i druge sporazumne strane, te u danu za glasanje naša poslanička grupa će prihvatiti ove sporazume i memorandume. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Mujo Muković.
...
Bošnjačka narodna stranka

Mujo Muković

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Kneževiću, kao i moji prethodnici, neću ništa novo reći ako kažem da su pred nama uobičajeni standardni akti koje država Srbija potpisuje sa državama sa kojima ima dobre trgovinske i ekonomske odnose ili sa državama sa kojima te odnose želi da unapredi još više.
Predlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede je jedan širok sporazum koji, pored onoga što smo već čuli u raspravi, takođe daje mogućnost zajedničkog delovanja u oblasti poljoprivrede, zajedničkih investicija. Želim da iskoristim ovu priliku da zamolim gospodina Kneževića da se lično angažuje u ovoj oblasti, jer postoje mnoge oblasti u Republici Srbiji gde bi Turci mogli da investiraju, a nama su preko potrebne strane investicije.
Jedna od takvih oblasti je i Pešterska visoravan, gde postoje izuzetni uslovi za razvoj stočarstva, a dosadašnji ministri koji su putovali, ne mislim na ministre poljoprivrede, već na one koji su najviše putovali u prošloj Vladi i u ovoj u poseti Turskoj, nisu doneli ama baš ni jednu investiciju do sada, pa zato koristim priliku da gospodina Kneževića zamolim da se lično angažuje u ovoj oblasti, jer je ova oblast od izuzetnog značaj za stanovništvo, pogotovo u pograničnim područjima prema Crnoj Gori, u oblasti Pešter, tamo gde Bošnjačka narodna stranka deluje. Ja kao poslanik Bošnjačke narodne stranke i, naravno, član poslaničke grupe SNS koristim ovu priliku da apelujem na to.
Kada se radi o potvrđivanju sporazuma sa Crnom Gorom, i to sporazuma o saradnji u oblasti veterine, o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, o međusobnom prihvatanju i priznavanju dokaza o ispunjavanju propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog i mešovitog, odnosno kombinovanog porekla, želim da kažem da je takođe Crna Gora izuzetno važna susedna država, jer se radi o državi koja je nekada činila sa Srbijom i ostalim bivšim jugoslovenskim republikama zajednički prostor, zajedničko tržište, da su već tu ustaljene veze i trgovinska saradnja.
Takođe, kada se radi o ovim sporazumima, važno je to kako za državu u celini, tako i za pogranične opštine i sa jedne i sa druge strane granice, gde sam imao prilike da u razgovoru sa ljudima dobijem mnogo pritužbi i zahteva, jer na zvaničnom graničnom prelazu Špiljani, koji se nalazi u opštini Tutin, to je tzv. Mehov krš, šire poznat, ne postoji fitosanitarna inspekcija, odnosno fitosanitarni inspektor i ljudi imaju dosta problema zbog toga. Tu verovatno ima neku nadležnost i Ministarstvo finansija, odnosno Uprava carina, ali takođe koristim priliku da vas zamolim da kao resorni ministar pokušate, takođe ne znam ni da li je lokalna samouprava tražila to od Ministarstva poljoprivrede, a trebala je da traži ako nije, da se angažujete da u narednom periodu dobijemo na tom graničnom prelazu fitosanitarnu inspekciju i da olakšamo građanima koji se bave trgovinom i razmenom roba u tom pograničnom području i, naravno, za sve druge ljude koji se bave uvozom i izvozom robe u Srbiji, pre svega našim građanima koji se bave time. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede je od izuzetnog značaja za razmenu iskustva u oblasti poljoprivrede i održivog ruralnog razvoja.
Republika Turska je, zahvaljujući podsticaju vlade u poljoprivrednom sektoru, preskočila po poljoprivrednom razvoju četiri evropske zemlje, Francusku, Španiju, Italiju i Rusiju, i od 190 zemalja sa 11 mesta zauzela je sedmo mesto na svetskoj rang listi razvijenih zemalja u oblasti poljoprivrede.
Na osnovu ovoga, može se zaključiti da je Turska u pogledu poljoprivrednog razvoja najrazvijenija zemlja u Evropi.
Ovim memorandumom uređuje se saradnja između Republike Srbije i Republike Turske u oblasti biljne proizvodnje, industrije semena, žitarica, vinove loze, stočarstva, krmnog bilja, ribarstva, veterine i zdravlja bilja. Memorandumom se predviđa sprovođenje raznih projekata u oblasti poljoprivrede, stočarstva, preradi hrane, pakovanju proizvoda i marketing promocije. Memorandum o saradnji takođe predviđa unapređenje poslova u ruralnim oblastima i njegovom razvoju, razvoju agroindustrije i edukaciju o alternativnim izvorima energije u staklenicima.
Spajanjem privatnih poljoprivrednih sektora dve zemlje ostvaruje se ekonomska i privredna aktivnost i takođe se vrši razmena informacija, organizuju se posete stručnjaka, seminari, upoređuju se rezultati istraživanja studija i edukacija kadrova.
Na osnovu svega navedenog, zaključuje se da je cilj donošenja zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti poljoprivrede da doprinese obostrani interes u pogledu privrednog i ekonomskog razvoja dve zemlje i unapredi saradnju između poljoprivrednih institucija u oblasti poljoprivrede i poljoprivredne tehnologije.
Ovim memorandumom stvara se osnov za uspostavljanje poslovnih veza poljoprivredno-prehrambene industrije dve zemlje, čime se proširuje i jača ekonomska i privredna saradnja i učvršćuju prijateljski odnosi Republike Srbije i Republike Turske.
Zbog izuzetne važnosti ovoga memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede, u Danu za glasanje poslanička grupa SNS glasaće za Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ima reč Marijan Rističević. Izvolite.