Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, u članu 2. Predloga zakona menja se član 7. i glasi: „U članu 7. stav 4. menja se i glasi - Fond može u skladu sa posebnim aktima Vlade preuzimati obaveze privrednih subjekata i drugih pravnih lica u većinskom državnom vlasništvu u slučajevima u kojima su za te obaveze garancije, po posebnim programima Vlade, izdala pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se bave kreditnim poslovima, poslovima osiguranja, odnosno poslovima izdavanje garancije, pri čemu za tako preduzete obaveze ostaju sredstva obezbeđena u skladu sa navedenim posebnim programima Vlade. Stav 5. se briše“. Stav 2. menja se i glasi: „Dosadašnji stavovi 6. i 7. postaju stavovi 5. i 6“.
Znači, u obrazloženju ovog amandmana imali smo prilike da čujemo da je ovo jedan vid praktično oslobađanja, odnosno rasterećenja negativnih efekata svih onih preduzeća koja se odnose na privatizaciju, a da ono što je bilo dato članom 2. praktično se odnosi na određena buduća finansiranja iz budžeta, odnosno garancije, tako da ne dođe do nekih zamena teza u ovom obrazloženju člana 2.
Ono što je rečeno još ovde, to je da postoji deo koji se odnosi na već izdate obaveze i garancije koje ostaju, koja su definisane Fondom za razvoj i one garancije koje su po programima Vlade usklađene sa sporazumom sa MMF-om, tako da ovakav amandman suštinski treba da obuhvati i ono što je nekada ranije radio prethodni režim sa Fondom za razvoj i ono što su izdavane garancije i od strane budžeta, a i od strane samoga Fonda, jer sada imamo da sve ono što je bilo opterećenje budžeta bude opterećenje Fonda kroz imovinu Fonda i taj deo je pokušan da ovim amandmanom bude na određeni način obuhvaćen za sve slučajeve, znači, za sva društvena preduzeća, za sva preduzeća koja se odnose na proces privatizacije. Da kažem još da je ministar na Odboru prihvatio ovakvu formulaciju amandmana Odbora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Ivan Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Molim ministra da razmisli, pošto je prihvatanje ovog amandmana sada neophodno, nakon što ste prihvatili amandman Odbora, koji kaže da može javni dug posebnim programom i odlukom Vlade.
Nigde u ovom zakonu ne piše da se to odnosi na postojeće obaveze. Zakon kada ima član, taj član važi. Članom 3. vi hoćete da omogućite Fondu da nema godišnje programe. Kao ideja, može da se razgovara o njoj. Ukoliko to ostavite sada, nema načina, jer u zakonu to nigde ne piše, da za buduće poslove posebnim programima Vlade ne bude pretvaranje u javni dug.
Ja razumem nameru, razumem i obrazloženje, ali vas molim da razmislite. Sad je važno vratiti Fond na godinu dana, jer ga onda stavljate u budžetske alokacije, gde se nalaze sredstva za već izdato pretvaranje u javni dug onih koji se bave osiguranjem, javna preduzeća itd.
Razumem da vi znate da je ovakav amandman potreban da bi mogli da radite sa pozicijama javnog novca koji već postoji, ali on će da bude na snazi dokle god ga ne promenimo. Onda je važno da vratite Fond na godišnji program.
Potpuno se slažem da je to tema razgovora i da je jednako dobro kao i tri godine, bez ovog člana. Sa ovim članom, za kontrolu štete je dobro da bude godišnji program. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine i poštovani gospodine Sertiću i gospodo iz Ministarstva, priključujem se sada ovom jednom apelu narodne poslanice Gordane Čomić da se razmisli o usvajanju amandmana na član 3. koji smo podneli u istovetnom tekstu, uvažavajući argumentaciju koju je saopštila gospođa Čomić, ali i uvažavajući i argumente koje smo mi ponudili za usvajanje ovog amandmana, a hteo bih da vas podsetim na njih, gospodine Sertiću.
Vi predlažete članom 3. da godišnji program bude zamenjen rečju „program“, a da se brišu reči da se taj godišnji program donosi do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.
Nama se čini, gospodine Sertiću, da ovim vi šaljete poruku da niko nije radio i da se sada ozakonjuje to što neko nije radio. Suprotno transparentnosti na koju se pozivate u razlozima za donošenje zakona, nama se čini da ovim članom 3. u ovom Predlogu zakona vi šaljete poruku – nerad, nerad, nerad, nerad i nerad. Dakle, nerad puta pet, gospodine Sertiću i, plus, to postaje deo zakona.
Čini nam se, takođe, da ukoliko bi se usvojilo ovako kako vi predlažete, suprotno onome što je vaša argumentacija u razlozima za donošenje zakona, da to počinje malo da miriše na korupciju. Moram da vas ipak podsetim još jednom na pitanje na koje niste odgovorili, iako ste ga pomenuli – kolika je imovina Fonda?
Mi razumemo da Fond sada počinje da odgovara svojom imovinom, da se tu pravi jedan raskid sa Vladom, ali vas molim da kažete kolika je onda to imovina, da znamo mi narodni poslanici sa čime Fond može da računa? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik dr Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, imovina Fonda je onolika kolika je imovina garancija koje je Fond uspeo od privrednih subjekata da naplati, od onih koji su uzeli sredstva iz tog Fonda. Tako imamo TG Borovicu, garancija „Razvojne banke Vojvodine“ od 2006. godine do danas, do 2012. godine, s obzirom da smo mi izveštaj dobili zaključno sa 2012. godinom kao Odbor, 148,7 miliona. „Jugoremedija“ Zrenjanin, koja je jedna od 24 sporne privatizacije iz 2008. godine, garancije  „Razvojne banke Vojvodine“ 119,25 miliona.
To su sve podaci koje smo uspeli da dobijemo zvanično preko Odbora u 2013. godini, zaključno sa 2012. godinom. Sigurno je da su cifre mnogo veće. „ABS Minel-Transformatori“ 2007.-2011. godina, 118,22 miliona, plus 271,77 miliona.
Hoću da kažem da imamo milijarde i milijarde dinara i evra, kada pretvorite, u mnogim kompanijama koje su uzimala sredstva iz Fonda za razvoj, davale garancije „Agrobanke“, „Razvojne banke Vojvodine“ i za toliko praktično oštetili državu, jer ako te garancije danas ništa više ne vrede, onda jednostavno imate umanjenu imovinu Fonda za onoliko koliko su praktično te pare uzete, a danas su u stečaju, kada pričamo o „Agrobanci“.
Prema tome, ako bi hteli da zaista kažemo kolika je imovina Fonda za razvoj, mi smo tek u proceduri konstatovanja te imovine.
Kada uzmete sva dugovanja koja su do sada napravljena neracionalnim trošenjem i davanjem sredstava iz Fonda za razvoj i davanjem garancija u kojima ste namerno praktično uzimali firme i bacali u stečaj, da biste izvlačili ta sredstva iz državne kase, onda umanjujete i imovinu tog fonda. Samim tim, vi na neadekvatan način raspolažete imovinom Države Srbije.
Mnoga sredstva koja su davana iz Fonda za razvoj bila su u kombinovanom imovinskom stanju, zato što su mnoga sredstva bila knjižena na Ministarstvo finansija kao komision, a mnoga sredstva su direktno kao imovina Fonda i u tom delu, kod konsolidacije finansija treba imati u stvari, jedan način na koji ćete ta sredstva vraćati. Ono što je dato preko sporazuma sa MMF i budžetom Srbije ima potrebe da se u naredne tri godine napravi plan vraćanja tih finansija i ne možete na osnovu godišnjeg plana predvideti koliko ćete para vratiti.
Ali, ono što je važno reći da kroz postupke privatizacije koje ćemo tek imati u ovoj godini i u narednim godinama i završetka tog postupka što smo se obavezali, naravno, u sporazumu sa EU, mi ćemo tek onda moći da kažemo da zaista imovina određenog fonda vredi određenu količinu finansijskih sredstava. Iz prostog razloga, što do sada ni na jedan način, te finansije nisu bile stavljene na jedno mesto. Bile su raštrkane, bile su jednostavno davane kroz određene banke koje su bile u određenom procentu, u društveno određenom delu, privatne. Čak sam ovde našla u jednom izveštaju da je Hipo Alpe Adrija banci dat kredit iz Fonda za razvoj RS, u 2010. godini. Mislim da to jednostavno pokazuje neodgovornost onih koji su to vodili, a ono što se na kraju navodi kroz samog izveštaja, to je u napomeni, da proces preuzimanja instrumenata obezbeđenja za Razvojnu banku Vojvodine i Privredne banke po Zakonu o preuzimanju imovine i obaveza koje se odnosi očuvanje radi stabilnosti finansijskog sistema RS, na osnovu izdatih garancije koje je jednostavno imala Razvojna banka Vojvodine.
Prema tome, mnogi odgovori koji se danas postavljaju, po pitanju Fonda, treba pitati i Vladu Vojvodine, jer ona ima sigurno odgovore na ovakva pitanja, kolika je imovina Fonda RS. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Željko Sertić.

Željko Sertić

Jako nam je važno da se razume da u članu 3. definišemo godišnje programe rada fonda. To su oni fondovi koje, odnosno programi, preko kojih smo omogućili  i poplavljenim područjima, odnosno kompanijama i firmama, sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, posebne povlastice prilikom povlačenja kredita. Ne samo u smislu manjih kreditnih iznosa, odnosno kamata interesa, nego i po pitanju obezbeđenja.
U tom delu nam je važno da imamo mogućnost šireg delovanja i predvidivosti na neki drugi deo. To ne podrazumeva odluke Vlade koja će biti u ovom prethodnom slučaju, u članu 2, vezana posebno, posebno će Vlada donositi odluke jedno pa drugo. Ovo je isključivo pitanje formulisanja programa po kome će raditi kreditno zaduživanje. Dakle, dugoročni, kratkoročni krediti i sve ostalo.
Ono što želim da napomenem, to je, za tri meseca od momenta kada smo ponovo pokrenuli realizaciju kredita preko Fonda, skoro dve milijarde dinara je dato za privredne subjekte u Srbiji. imamo još sredstava i pozivam sve ostale privrednike da se slobodno jave u Fond za razvoj, niko više nikada neće biti po partijskoj liniji opredeljivan da li će dobijati sredstva iz Fonda. Sredstva za Fond su namenjena razvoju, pre svega proizvodnji, za dugoročna obrtna sredstva, za uzimanje opreme koja je potrebna i po tom osnovu, Fond je otvoren za svakog privrednika da dođe i da razgovara na tu temu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurićić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović-Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević, i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Ivan Jovanović, Vesna Martinović i Ivan Marković.
Reč ima dr Vladimir Pavićević.