Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 100 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 104 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Branko Ružić, Aleksandar Čotrić i Olgica Batić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Reč ima dr Vladimir Pavićević, po Poslovniku. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministre Sertiću i gosti iz Ministarstva, smatram, poštovana predsednice, da je povređen Poslovnik član 107, i to u stavovima 1, 5. i 9. i član 283. Poslovnika, budući da je narodni poslanik Zoran Živković ponovo sprečen da uđe u skupštinsku salu kako bi učestvovao u raspravi o amandmanima na ove predloge zakona.
U odnosu na taj slučaj, poštovana gospodo, imamo izvesnu promenu okolnosti i moj predlog je, poštovana predsednice Narodne skupštine, da se narodnom poslaniku Zoranu Živkoviću omogući da uđe u salu i da učestvuje u raspravi. Evo zašto to predlažem i mislim da bi se usvajanjem tog predloga pridržavali Poslovnika Narodne skupštine.
Naime, narodni poslanik Zoran Živković podneo je ustavnu žalbu u kojoj je zatraženo odlaganje izrečenih sankcija do okončanja postupka pred Ustavnim sudom.
Smatram da je veoma važno da postupimo kako sam predložio, kako bismo zaštitili dostojanstvo zakonodavnog i predstavničkog tela, koje je centralna politička institucija u našem predstavničkom sistemu.
Poštovana gospodo, mislim da je ovde reč o principu legitimnosti, jer po našem sudu ne može sloboda govora da se ograničava samo zbog toga što se neki govor ili neka reč čini neprijatnom ili stvara neprijatnost npr. predsedniku Vlade. Kako Skupština ne bi došla u situaciju da je Ustavni sud opominje zbog izvesne vrste delanja, mislim da bi najbolje bilo da gospodin Živković može da učestvuje do okončanja postupka pred Ustavnim sudom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Član 107. neću komentarisati. To je prethodna radnja, tako sam i razumela.
Član 284, sami ste rekli da ste podneli Ustavnom sudu ustavnu žalbu sa predlogom privremene mere. Naravno da ćemo poštovati svaku odluku Ustavnog suda. Kako nije odlučeno po vašem predlogu privremene mere da donošenja konačne odluke poslaniku bude omogućeno da prisustvuje sednicama, ne možemo ni mi da prejudiciramo tu odluku našim činjenjem, tako da ćemo to sačekati.
Da li želite da glasamo o povredi Poslovnika?
(Vladimir Pavićević, s mesta: Da.)
Zahvaljujem.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: ministar privrede Željko Srtić, ministar finansija dr Dušan Vujović, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, pomoćnik ministra privrede Milun Trivunac, posebni savetnik ministra privrede Marko Obradović i Ivana Janačković i Andrijana Stojković iz Ministarstva privrede.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Ivan Karić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac, kao i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovana predsednice, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ako budem trošio vreme preko, to će biti vreme ovlašćenog predstavnika.
U ovom članu 1. mi smo podneli dva amandmana. Jedan je na naslov iznad člana, a drugi se tiče samog člana i njegove sadržine i mnogo detaljnije ću govoriti kada budem govorio o sadržini samog člana.
Međutim, sva brzina, nespretnost i nekompetentnost predlagača ogleda se i u naslovu ovog člana, u kome se kaže da se radi o zakonu o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima. Iako imamo dva člana kojim se ovaj zakon dopunjava i kada su dva člana, to je obično množina u srpskom jeziku i bilo bi normalno da se zakon odnosno da naslov ovih izmena i dopuna bude – Predlog zakona o izmenama i dopunama, ako postoje dva člana kojim se menja ovaj zakon i kojim se dopunjava ovaj zakon. Zato vas molim da uvažite ovo. Ja ne znam da li ste vi uopšte čitali ove naše amandmane, pošto vidim da kod svih stoji praktično jedno te isto obrazloženje i čini mi se da se niste previše za vikend posvetili analizi ovih naših amandmana, a oni su išli ka ispravljanju loših stvari u ovom zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Dakle, vrlo kratko, kao što smo dobili obrazloženje od Vlade, smatra se da je, što se izmena tiče, načinjena samo jedna. Izvinite, dopuna.
Što se tiče potrebe da se koristi množina, jasno je na koji način predlagač zakona tumači promene koje su predložene ovim zakonom. Imamo jednu izmenu, kao takvu, jednu čistu dopunu, naravno, menjanje je menjanje i zbog toga se izmene koriste u množini, a samo pitanje nije suštinsko, tako da neće uticati ni na kvalitet zakona ni na njegove posledice, ukoliko prihvatimo da ovo što je predloženo tumačimo na način kako je predložio predlagač zakona. Mislim da nema potrebe da insistiramo dalje na ovome. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Sertiću, poštovani gosti iz ministarstva i poštovana predsednice Narodne skupštine, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo amandman na član 1. ovog Predloga zakona o privrednim društvima koji branite danas vi, amandmanski, gospodine Sertiću. Budući da nam je član 1. ovog Predloga zakona na neki način i supstantivni, a da smo mi preporučili da se briše sadržina tog člana 1, ja ću, poštovana predsednice, koristiti sada i vreme po amandmanu koje imam, nezavisno od dva minuta kojim raspolažem za svaki amandman. Dakle, ako sam izračunao dobro, sada imam sedam minuta.
U obrazloženju gospodina Sertića mi smo mogli da pročitamo da naš amandman koji glasi – briše se, se ne prihvata jer ne postoje dovoljno obrazloženi razlozi za njegovo prihvatanje.
Poštovani gospodine Sertiću, mi smo pokušali da obrazložimo zašto taj član i svi članovi ovog Predloga zakona treba da se brišu, u načelnoj raspravi, ali i u amandmanu koji smo podneli u pisanoj formi. I budući da je meni sada ovde jasno iz vašeg odgovora da razlozi nisu dovoljno dobri, ja ću pokušati, gospodine Sertiću, sada ovo vreme da iskoristim da vas ubedim u to da odustanete od odbrane ovog Predloga zakona, poštovani gospodine Sertiću.
Šta je situacija? Dakle, mi smo odlučili da podnesemo amandmane – briše se, na sve članove ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
Tri su stvari za nas veoma važne ovde, poštovana gospodo. Jedno je – ovaj Predlog zakona, gospodine Sertiću, otkriva jednu neodgovornost izvršne vlasti, pre svega Vlade Republike Srbije. Šta znači neodgovornost, gospodine Sertiću? Evo, da navedem samo dve stvari, kao doprinos obrazloženju našeg amandmana da se briše član 1, gospodine Sertiću. Najpre, ovaj Predlog zakona nam otkriva da Vlada ne ispunjava svoje dužnosti prema drugima, na osnovu ukazanog poverenja građana. Jer, ovaj Predlog zakona služi tome da se nadoknadi nešto što je Vlada propustila da uradi, poštovana gospodo. Dakle, Vlada ne ispunjava svoje dužnosti, a to je neodgovornost.
Druga stvar, Vlada, poštovana gospodo, narodni poslanici sada, pre svega, ne podnosi račune za učinjene i neučinjene akte. Naš je dakle sud da pre nego što bismo mi mogli ovde da raspravljamo o Predlogu zakona koji se tiču ovih izmena, Vlada treba da dođe, pre svega predsednik Vlade, i da kaže – bio sam neodgovoran, a onda, gospodine Sertiću, da zajednički ovde raspravljamo o tome kako da se nadomesti šteta koja je učinjena.
Dakle, ovaj Predlog zakona je po mom sudu, po mom čitanju i tumačenju, a član 1. mi je tu najvažniji, jer je osnovni, slika i prilika jedne neodgovorne Vlade. Vlada, gospodine Sertiću, i nadam se da razumete sada ovaj argument, vi ste član te Vlade, znam da znate o čemu se radi, nije uradila u roku nešto što je morala da uradi i sada se Vlada poigrava zakonom i vladavinom prava.
Poštovana gospodo i gospodine Sertiću, moj osnovni argument za ovaj amandman tiče se jednog važnog principa u politici, amandman na član 1. ovoga Predloga zakona, a to je princip etike odgovornosti, gospodine Sertiću. Nadam se da je sada još jasniji naš amandman, da je obrazloženje sada malo potpunije. Etika odgovornosti znači – politika se meri rezultatima. Ako nema rezultata, ako je Vlada nešto propustila da uradi, da se dođe ovde i da se kaže, a ne da se nedostaci, pogreške maskiraju izmenama jednog zakona.
Druga stvar gospodine Sertiću, ovo je jednako važan argument, kao što je bio i prethodni, pazite poštovana gospodo narodni poslanici, šta je nama ovde Vlada predložila. Vlada nam je, da tako kažem, ovde predložila „leks individualis“, da ga tako nazovem, poštovana gospodo. Šta to znači, da objasnim.
U članu 3. Ustava, mi poštovana gospodo i poštovana predsednice Narodne skupštine, imamo vrlo jasan opis toga šta znači princip vladavine prava. Jedan od elemenata principa vladavine prava kaže da zakoni moraju da budu opšti, da opštost zakona jeste važan element svakog zakona i vladavine prava, da sada ne otvaram potpuno tumačenje toga šta podrazumeva vladavina prava, što je zapisano u članu 3. našeg Ustava, poštovani gospodine Sertiću.
Član 98. Ustava takođe se tiče stvari. Tiče se nadležnosti Skupštine, šta Skupština ovde radi. Član 99. Ustava govori da naša Skupština usvaja zakone i druge opšte akte. Zakon je opšti akt, a ja sam vama ovde gospodine Sertiću, u načelnoj rasprava, a sada i povodom člana 1. ovog predloga zakona, pokušao da ukažem na to da ste u obrazloženju za ovaj predlog zakona u svaki pasus obrazloženja stavili naziv jednog privrednog subjekta „Telekom Srbija“, „Telekom Srbija“, „Telekom Srbija“, i četvrti put u četvrtom pasusu „Telekom Srbija“.
Time ste nam poštovani gospodine Sertiću saopštili da ovaj zakon, ovaj predlog zakona ne može da bude opšti akt. To je dakle „leks individualis“, a Narodna skupština poštovana gospodo narodni poslanici, sada se usmeravam i ka gospodinu Babiću koji je šef ovde najveće poslaničke grupe i gospođi Vukomanović i ostaloj gospodi, šefovima poslaničkih grupa, naša Narodna skupština ne bi smela da usvaja „leks individualis“ poštovana gospodo.
Gospodine Sertiću, molim vas da mi odgovorite, da li vam je sada naše obrazloženje jasnije,uz još jedan dodatak, poštovani gospodine Sertiću. Mi smo ovde već imali slične situacije, naše iskustvo sa gospodin Selakovićem je slično, ali vidite šta se njemu dešava gospodine Sertiću. On će danas morati po treći put u pet meseci da dođe u ovu Narodnu skupštinu da brani jedno te isto. Nećete valjda gospodine Sertiću, da sledite lošu praksu? Prekinite lošu praksu, usvojite naš amandman i da ova Skupština radi kako treba. Hvala vam poštovana gospodo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Prvo ovlašćeni, dr Aleksandra Tomić, ispred grupe.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.
Poštovani ministre, kolege poslanici, koristila bih vreme poslaničke grupe.
Imali smo prilike od strane predlagača da čujemo o neodgovornosti, o etici, o tome da naziv pod kome se ovaj zakon vodi pokazuje suštinski nepoznavanje uopšte zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, kada govorimo o privrednim društvima od strane predlagača. Ali, treba reći i insistirati na tome da ovaj Predlog zakona jeste da direktno utiče na vrednost kapitala onog dela akcija koje se odnose na „Telekom“, ali ono što je cilj osnovni svega toga je očuvanje državnog kapitala kroz određeni vid učešća akcija i to je ono što jednostavno predlagač, a i oni na čijoj listi na kojoj je učestvovao na prethodnim izborima, nisu do sada uspeli da očuvaju. To je ono zbog čega danas mi imamo velika dugovanja, velike probleme, ne samo sa „Telekomom“ nego i sa drugim privrednim subjektima koji su u vlasništvu države.
Ono što danas Vlada Srbije u saradnji naravno sa skupštinskom većinom treba da popravi to je da očuvamo državni kapital. Jedino sa takvim konceptom očuvanja državnog kapitala da znamo koliko čega imamo u odnosu na ono što je država Srbija, koliko to vredi i sa čim možemo da izađemo na tržište. Jednostavno pokazujemo odgovornu politiku.
Na kraju krajeva, ukoliko zaista bi se usvojio ovakav amandman, 40 milijardi dinara bi koštalo to neznanje kada uopšte govorimo o očuvanju akcija „Telekoma“.
Ova Vlada sebi ne može da dozvoli takvo ponašanje koje bi dovelo do toga da nije u situaciji da bira i da gubi svakog dana, kao što gubila neka prethodna Vlada koja se zaduživala po nepovoljnim kamatnim stopama, koja se zaduživala i dovela do toga da budžet Republike Srbije ne može da podnese takva dugovanja.
Na kraju krajeva, neusvajanjem, odnosno usvajanjem ovog amandmana prethodnog govornika došli bi to toga da sporazum koji smo potpisali sa MMF-om, ne bi mogli da sprovedemo.
Prema tome, svi činioci govore u korist toga da ovakav amandman treba odbiti. Zahvaljujem se.