Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani ministre gospodine Sertiću i poštovani gosti iz Ministarstva, moram sada tri stvari ovde da pomenem, gospodine Sertiću, jer mi se čini da ćemo u jednoj vrsti posebnog neznanja doći do momenta glasanja o amandmanima i o ovom predlogu zakona u celosti.
Da li je tačno, gospodine Sertiću, ovo što ste vi napisali, da je Fond za razvoj RS pravno lice koje obavlja poslove odobravanja kredita, izdavanja garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanja akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja, kao i druge poslove u ime i za račun RS, u skladu sa zakonom? Da li je to Fond?
Ako jeste, možete li onda da mi odgovorite na ovo oko čega je nastala jedna nejasnoća, sada ja mislim i prilikom govora gospođe Tomić. Pošto ovde, ovim izmenama se predviđa da Fond preuzima neke obaveze na osnovu svoje imovine, a ja sam razumeo gospođu Tomić sada koja je poslanica SNS, da je sada u proceduri konstatovanje te imovine. Da li je to tačno gospodine Sertiću? Da li to znači da mi u ovom trenutku ne znamo kolika je imovina Fonda a da u zakon stavljamo da će Fond uprkos tome što ne znamo kolika je njegova imovina, da svojom imovinom garantuje za izvesne poslove?
Pa čekajte poštovana gospodo, da li je moguće da je to tako? Evo, gospodine Sertiću, ja nisam iz te struke, dozvoljavam da je moguće da sam pogrešio, ali logika me je dovela do ovog pitanja.
Druga stvar, ja sam razumeo sada ovde, da se imovina poistovećuje sa garancijama u pogledu Fonda. Pa nije valjda da je to isto ovako kao i u tački 2. gospodine Sertiću. Molim vas za razjašnjenje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Ivan Jovanović, Vesna Martinović i Ivan Marković.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani ministre gospodine Sertiću i gosti iz Ministarstva, neophodno je, ja mislim, povodom amandmana na član 5. koji se tiče dana stupanja na snagu ovog predloga zakona, kao zakona, da ponovim, ova pitanja koja sam prethodno postavio gospodine Sertiću.
Najpre, oko neodgovornosti u pristupu Vlade, na šta je ukazao i narodni poslanik Janko Veselinović, kada je rekao da je ovde stigao jedan tekst, jednog predloga zakona, da smo mi kao narodni poslanici ovde imali priliku da predložimo izmene tog teksta predloga zakona, a da sada imamo zahvaljujući delanju Odbora, potpuno izmenjenu sadržinu ovog predloga zakona.
To znači, poštovana gospodo da je Vlada poslala jedan predlog, za čas posla se taj predlog strašno izmenio, i imamo sada drugu sadržinu, pa o čemu onda mi glasamo? Ja verujem, gospodine Sertiću da ovde skoro da nema nijednog poslanika koji će na kraju znati o čemu će da glasa. Pa da li to treba da bude slika jednog našeg zajedničkog rada oko usvajanja, po mom osećaju, trebalo bi da bude najboljih, najkvalitetnijih predloga zakona, odnosno zakona u ovoj skupštini.
Neophodno je još jednom da vam postavim pitanje – da li je tačno, od prekjuče, kad smo ono imali raspravu u načelu, sada sam već zaboravio, da li je tačno da mi u ovom momentu ne znamo kolika je imovina Fonda a da saopštavamo da će Fond da garantuje svojom imovinom za neke radnje uprkos tome što ne znamo sada kolika je ta imovina.
Molim vas, gospodine Sertiću, samo da kažete da ili ne, pa da imamo jasnu informaciju i odgovor, eto na to, jedno od mnoštva pitanja, poštovani gospodine Sertiću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ako niste pričali o amandmanu, Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Amandman o kojem reč kojim predlažemo brisanje je - stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja i meni je ovde važno da ponovim šta će stupiti na snagu.
Zakon koji će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u svom jednom članu imaće font kojim samo imovinom može da daje garancije, osim obaveza za koje garantuje Republika Srbija, a u drugom članu, izmenjenim, imaće takođe mogućnost da izdaje javne garancije ali po posebnom programu koji daje Vlada.
Šta će stupiti na snagu? Problem je što nijedan od članova zakona koji stupaju na snagu nema ni rok, ni vrstu onoga na čega će se odnositi izdavanje garancije, osim usmene dobre volje u koju ja uopšte ne sumnjam. I to će biti problem. Kada god je nešto nejasno u zakonu naša zajedničko iskustvo je da se napravi šteta. Kad god ne uložimo dovoljno volje da saslušamo u čemu je procena da će štete biti, šteta se napravi. Sednica koja sledi je dokaz.
Vas radi, Vlade radi, nas svih radi je važno u tumačenju, u podzakonskom aktu, zaključkom Vlade, kako god vama volja, vaša je nadležnost, da pojasnite pošto u ovom zakonu ne postoje ni rokovi ni vrste za koje postoje garancije, odnosno mogućnost da fond daje garancije, da to bude nedvosmisleno, jer iskustvo da, ako može da se tumači, tumačiće se na najlošiju moguću varijantu po javne finansije, nažalost. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasnu članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem 19. januar 2015. godine sa početkom u 15 časova i 10 minuta kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Znači, za nekih 7, 8 minuta počećemo glasanje, samo da dobijem sinopsis i vi isto.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubave svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 145 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv pet, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri, od ukupnog prisutnih 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman na član 2. koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157, od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163, od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164, od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163, od ukupno prisutna 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164, od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Ivan Jovanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166, od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167, od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 3.
Podsećam vas da je Vlada predložila da član 3. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
Stavljam na glasanje predlog Vlade kojim se predlaže povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 166, protiv – deset, uzdržanih – nema, nije glasalo dva, od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 166, protiv – deset, uzdržanih – nema, nije glasalo dva, od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 164, protiv – devet, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima.
2. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – 11, uzdržanih – nema, nije glasalo troje od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je sastavni deo Predlog zakona postao amandman na član 2. koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 167, protiv – 11, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 168, protiv – 12, uzdržanih – nema, nije glasalo troje od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije.
3. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA DRUGU FAZU PAKET PROJEKTA KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B ROWER RLANT RROJECT između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 177, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B ROWER RLANT RROJECT između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca.
Prelazimo na odlučivanje o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 15. januara 2015. godine, u 10 časova i 45 minuta, ukazao je na povredu članova 108, 114, 115. i 283. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 19. januara 2015. godine, u 10 časova i sedam minuta, ukazao je na povredu članova 107. i 283. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Zahvaljujem .
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 187 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Skupštine prilikom usvajanja zapisnika postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Branko Ružić, Aleksandar Čotrić i Olgica Batić.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu Vlade.
Dostavljen vam je zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, održane 15, 16, 17. i 18. decembra 2014. godine.
Molim poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 26, od ukupno prisutnih 183 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini, i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom sazivu.
Kao što ste mogli da vidite za sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti;
3. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona;
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju;
6. Predlog zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
(Marko Đurišić, s mesta: Molim vas, po Poslovniku.)
Narodni poslanik Aleksandar Jugović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju i Predlogu zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, a sve te zakone podnela je Vlada.
Da li narodni poslanik Aleksandar Jugović želi reč? (Ne)
Molim narodne poslanike da se izjasnimo.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Marko Đurišić, s mesta: Molim vas, po Poslovniku.)
Ne možete prekinuti postupak glasanja.
Nemojte vikati. Dobićete reč. Izvolite.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – jedan, uzdržanih – jedan, nije glasalo 28, od ukupno prisutnih 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da pozdravim u ime Narodne skupštine Republike Srbije predsednike advokatskih komora u Srbiji, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Prelazimo na rad po dnevnom redu. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik, po Poslovniku, Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice, smatram da ste povredili član 103, a vezano za član 157. Član 103. govori, da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika učinjena povreda na sednici Skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi.
Javio sam se da ukažem da smatram da je povređen Poslovnik pre izjašnjavanja o tome da se objedini rasprava, zato što član 157. stav 2. kaže – da Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana, s tim što se po odlučivanju svakog predloga obavlja posebno.
Ne razumem i ne mogu da shvatim nikakvu vezu između pet zakona prvih, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju. Tu mogu da razumem vezu, jer su ovi zakoni posledica rešavanja štrajka advokata koji traje već četiri i po meseca u Srbiji, ali oni nemaju nikakvu vezu sa Predlogom zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti pravnih organa u postupku za ratne zločine. Ni na koji način rešenja iz ovih pet i ovog šestog zakona nisu povezana ni međusobno uslovljena.
Usvajanjem ovakve objedinjene rasprave, ponovo ste prekršili Poslovnik. Jedino što je zajedničko za ovu raspravu je kapitulacija ministra pravde koji je danas došao da kapitulira …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, po Poslovniku, molim vas. Vi sada kršite Poslovnik, ako vam je to bila poenta, a ako nije odgovoriću na kršenje Poslovnika. Od sednice do sednice vi to ponavljate i nemam ništa novo da vam kažem, osim da ne možete da osporite pravo bilo kom poslaniku da iskoristi svoje pravo iz člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika. To ne mogu ni ja, ne možete ni vi, tako da je to pravo svakog poslanika da predloži, a parlament da izglasa.
Predlog poslanika Aleksandra Jugovića je dobio veliku većinu i mi ćemo raditi spojenu raspravu. Da li ste vi razumeli vezu ili niste razumeli vezu između predloženih zakona i da se o njima vodi zajednički načelni pretres, to je već neka druga stvar. Važno je da je predlagač iskoristio svoje pravo iz Poslovnika i da je omogućila većina da njegov predlog prođe.
Izvolite, ako želite da mi glasamo o tome, kao o povredi Poslovnika, to je vaše pravo i videćemo da li je povređen Poslovnik glasanjem.
Želite? Da, zahvaljujem.
Prvo se javio poslanik Pavićević, samo da vidim u kom delu.