Peto vanredno zasedanje, 02.02.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovana predsednice, javljam se kao član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ja sam u najmanju ruku iznenađen diskusijom prethodnog govornika. On je praktično sada izgovorio da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo glasao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom neki amandmana koji to zaista nisu. Mi moramo imati hitno sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da ovo pitanje razjasni. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik dr Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani predstavnici Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, naravno da sam za odbijanje ovog amandmana jer nema smisla, nije svrsishodan i nedobronameran je prema građanima Republike Srbije.
Podsećam vas, gospodo narodni poslanici, odbacivanjem ovog amandmana iz svih zakona ovog seta zakona ne ide u prilog konsolidacije finansijske stabilnosti zemlje, a što se može, gospodo, negativno odraziti na privredni rast, ukoliko zaista ne usvojimo ove zakone, kao što to gospodin Pavićević i njegove kolege predlažu. Šta dobijemo? Zato ćemo imati slučajeve „Agrobanke“, Razvojne banke Vojvodine i drugih banaka.
Vidite, gospodo, zašto se gospodin Pavićević zalaže da se iz predloga ovih zakona svi članovi brišu. Zato što to odgovara njemu i njegovom predsedniku stranke, što je u starom režimu, u bivšem režimu njegov predsednik stranke oštetio budžet Srbije u prvom mahu samo za 530 hiljada evra, samo zato što je uzeo te pare da bi kalemio vinovu lozu na travu i oštetio, poštovani građani Srbije, vaše džepove. Zato ste, poštovani građani, vi njih vrlo dobro obrisali, a verujem da ćete ih i na sledećim izborima obrisati. Nije dovoljno samo to, već pozivam i određene organe da se određeni procesuiraju i da se pare iz džepova građana Srbije vrate u džepove građana Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Gospođo predsednice, uvaženo predstavništvo, dame i gospodo narodni poslanici, pošto u toku dana nekoliko puta je pomenuto moje ime u vezi sa učešćem u radu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, osećam obavezu da kažem dve-tri rečenice, a drago mi je da moj uvaženi kolega Neđo Jovanović je posle jedno 15 dana shvatio da je sa mnom bio u pravu pre jedno 10-ak, 15-ak dana.
Ali, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je doneo odluku kakvu je doneo i on tamo donosi odluku većinom glasova prisutnih članova Odbora i nema niko pravo da menja sada odluke Odbora. Po meni je to tako i ja sam tada na sednici predložio, imajuću u vidu, da ako neko predloži da se od 100 članova, svih 100 članova briše, to nije želja amandmanom da se poboljša tekst zakona. Amandman je sredstvo da se utiče na poboljšanje teksta zakona. Ja tako shvatam rad u ovoj Narodnoj skupštini kao narodni poslanik koga je izabrala jedna određena grupa građana koja je izašla na izbore i glasala za njega.
Ako neko želi da jedan zakon ne bude u primeni on može jednostavno samo u članu 1. gde se kaže, u svakom zakonu šta taj zakon reguliše, da kaže „briše se“ taj član. Ako bi Skupština prihvatila taj član ilerevantno je više diskutovao o svim ostalim članovima, jer oni su bez predmetni i ne mogu da bud prihvaćeni.
Prema tome, mislim da u buduće morali bi da malo ozbiljnije razmatramo sve amandmane i da vidimo, jer je neko pomenuo tada na Odboru za ustavno pitanje i zakonodavstvo i ocenu Ustavnog suda. Hajde, da donesemo odluku, pa da čekamo jedno dve-tri godine, Ustavni sud će da donese odluku kako će da donese, a mi se sigurno nećemo retroaktivno vraćati, pa ponovo da razmatramo o tim amandmanima. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naziv glave 2, naziv odeljka 1. i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput i gospodine Milekiću i Kokotoviću, razumeo sam da sada, a i povodom našeg amandmana na član 4. ovog predloga zakona postoji jedna sumnja da bi se desila povreda pravnog postupka da se usvoji ovaj naš amandman, odnosno da je jedan od skupštinskih Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a o tome je govorio Neđo Jovanović ovde malopre, da bi moglo da se desi da je taj odbor napravio jednu tešku grešku.
Poštovana gospodo, nikako ne razumem sada tu vrstu obrazloženja zato što amandmanom – briše se, ne može da se napravi nikakva povreda pravnog sistema osim ukoliko se nesaglasimo da je u vremenu koje prethodi primeni ovog zakona, da se kontinuiranom dešava povreda pravnog sistema. Ako se kontinuirano poštovana gospodo, dešava povreda pravnog sistema, onda to znači da mi ovde živimo u jednoj neuređenoj državi. Ako živimo u neuređenoj državi, onda je to zaista pitanje dokidanja ostataka našeg parlamentarizma i pravnog poretka, poštovana gospodo, a ne pravne utemeljenosti jednog amandmana na jedan član jednog predloga zakona.
Onda potvrdu za ovo što govorim nalazim i u članu 36. ovog predloga zakona u kojem piše – danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. To znači da nema povrede pravnog postupka, poštovana gospodo. Nema povrede prava. Vraćamo se zbog greške Vlade na ono što je prethodno stanje uz mogućnost da u redovnoj proceduri do 1. aprila ovde još jednom prodiskutujemo o svim članovima i ovog predloga zakona i onda, poštovana gospodo, usvojimo najbolje. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Hvala gospođo predsedavajuća.
Dame i gospodo narodni poslanici, opet ništa nismo čuli o samom amandmanu, o razlozima zbog čega bismo obrisali ovaj član zakona. Predlažem da se odbije ovaj amandman i istovremeno se pridružujem obrazloženju Vlade Srbije kojim ne prihvata ovaj amandman.
Ali, želim gospođo predsedavajuća još jednom da naglasim i da ponovim iako smo to nekoliko puta rekli, SNS nema ništa protiv i nema ništa protiv da prihvati smislene amandmane. Amandmane koje će proizvesti neki pozitivan efekat. Amandmani koji će služiti da se poprave neki zakoni. Ali, ovo nije taj slučaj, a mi smo našli dobru volju nekoliko puta i demonstrirali i u ovom sazivu. Ne možemo da prihvatimo ovakav amandman za koji lično smatram da predstavlja poigravanje sa zakonom, poigravanjem sa Skupštinom, ali i poigravanje sa građanima Srbije. Molim vas, da odbijemo ovaj amandman. Hvala vam.