Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Aleksandar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Zahvaljujem se predlagaču, ali kao što smo rekli u raspravi, smatramo da je najpre potrebno promeniti Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Zakonom su uređeni odgovarajući načini i treba da budu prepoznati novi načini za korišćenje faksimila, za korišćenje pečata. Mislimo da ovo jeste dobar put, ali zaista niko ne treba da brine da ćemo mi nastaviti sa poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu. Uostalom, dokaz za to jeste da smo u ovih godinu i po dana, koliko je trajao mandat ovog ministarstva, ovo je treći zakon iz oblasti poboljšanja položaja života osoba sa invaliditetom. Dakle, orijentacija naše Vlade i orijentacija našeg ministarstva je takva i sigurno se neće prekidati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Vesna Rakonjac.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Rakonjac

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, uvažene kolege narodni poslanici, ovaj amandman, ovakav kakav jeste, uopšte nije sporan i ostaje samo ta izražena sumnja da mi nećemo dovršiti posao do kraja. Meni je samo žao što vaš predstavnik iz Odbora za rad nije danas bio na sednici Odbora kada smo razgovarali o vašem amandmanu. Bili su i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i mogu da vam dam puno uveravanje da će ovaj posao biti nastavljen, da je ovo samo prvi korak.
Potpuno se slažemo sa vašim predlogom, ali je stvarno nemoguće u ovom momentu zakonodavno to sprovesti u kratkom roku. Nije predviđena mogućnost upotrebe faksimila u zakonu koji je za to predviđen i ići ćemo korak po korak. Srbija postaje polako uređena država, tako da ne trebamo raditi ništa preko noći i ništa na brzinu, korak po korak, a imamo uveravanja da ćemo to i odraditi kako valja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, amandman ne sumnjam da je imao dobru nameru, ali naravno ne treba ga prihvatiti. Zašto ga ne treba prihvatiti? Zato što jedna odgovorna Vlada i jedno odgovorno ministarstvo ne predlažu zakone koji su u koliziji jedni sa drugima.

Prihvatanjem ovog amandmana ovaj zakon bio bi u direktnoj koliziji sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, gde je u članovima 12, 13. i 14. jasno i precizno regulisano overavanje potpisa, prepisa i rukopisa.

Ono što moram da istaknem jeste da je ova Vlada i ovo ministarstvo prvi put, donošenjem dopuna ovog Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, uvelo u pravni okvir mogućnost da se lica koja imaju telesna i senzorna oštećenja i druge bolesti mogu, umesto svog potpisa, koristiti pečat sa ugraviranim identitetom, odnosno faksimil. Sve su to razlozi zbog čega ovaj amandman ne treba prihvatiti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Ninoslav Girić.
...
Srpska napredna stranka

Ninoslav Girić

Srpska napredna stranka
Hvala.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, koleginice i kolege narodni poslanici, slažem se sa obrazloženjem ministra i sa koleginicama koje su govorile pre mene. Ovo je novina, tek se sada uvodi kao mogućnost u naš sistem. Mislim da je sasvim u redu pokrenuti inicijativu za izmene i dopune Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i da na taj način ova materija bude sveobuhvatno regulisana. U principu ovaj amandman SNS neće prihvatiti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Markićević, Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić.
Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Koristiću svojih pet minuta.
Dakle, rekao sam u raspravi u načelu da u ime Pokreta za PREOKRET ću glasati u danu za glasanje za ovaj zakon i da je ovaj zakon solidan, nedovoljan, ali solidan u smislu da nemam primedbi na ova njegova četiri člana.
Na ovaj član 1. jesam podneo amandman i objasniću razlog zbog čega … Da, da, koristiću pet minuta.
Dakle, zbog čega smatram da je Vlada trebala da prihvati ovaj amandman, čak je Vlada u obrazloženju odbijanja amandmana prihvatila moje argumente, samo je vidljivo da nije razumela šta sam ja sa ovim amandmanom želeo da postignem. Kažem – ovaj zakon nije loš. I moram da kažem da Vlada otkad je u ostavci podnosi solidne zakone, što bi značilo da bi bolje bilo da je već kada je izabrana podnela ostavku i moguće da ne bi napravila tolike štete.
Recimo, za ovaj član može da se kaže da će on popraviti položaj osoba sa invaliditetom, da će oni moći da se potpišu na izvestan način, bez poteškoća, zato što će imati tehničku spravu koja će im to omogućiti i njihov hendikep će biti otklonjen.
Međutim, ono što je sporno i što sam pokušao da ispravim kroz ovaj amandman koji je podneo Pokret za preokret, jeste sledeće: u stavu 2. ovog člana se kaže: „Isprave koje predstavljaju formu ugovora ili nekog drugog pravnog posla ne mogu se potpisivati u skladu sa stavom 1.“ Dakle, stav 2. definiše izuzimanje iz opšteg pravila iz stava 1. Međutim, ako ga tumačite u skladu sa onim što se podrazumeva pod pravnim poslom, vi u suštini anulirate ovaj zakon. Zašto? Zato što je pravni posao i kupovina karte u autobusu, pa čak i ono što u obrazloženju kaže zakonopisac, odnosno Vlada, brakorazvodna parnica. To je isto pravni posao. Stavom 2. na implicitan način isključujete mogućnost da se upotrebi taj pečat. I vi kažete – sve što je pravni posao, ne može biti overeno ovim pečatom. Predlog Pokreta za preokret je bio da se doda reč: „teretnog“. Dakle, bilo bi da se pečat ne može upotrebiti u slučaju teretnog pravnog posla, koji bi stvarao pravnu obavezu za onoga ko je taj pečat koristio.
U obrazloženju se kaže sve ono što su i moje argumentacije. Međutim, amandman se ne prihvata. Dakle, nije u stavu, gospodo iz Ministarstva, nije u stavu 2. proširena mogućnost stava 1, već je ograničena mogućnost tog stava 1. I vi kažete – ne, u pravne poslove spada to, to i to i ne dozvoljavate da se ubaci reč: „teretna“ i praktično anulirate stav 1. i kažete da bi ovo što ja predlažem moglo da se reguliše eventualno nekim drugim zakonom. Niste u pravu.
Ja sam samo želeo da se ne desi da neka osoba sa invaliditetom želi da koristi pečat za overavanje nekog dokumenta i da mu kažu – ne može to, to je pravni posao. A sve je pravni posao. Sad sam vam objasnio šta je pravni posao, a i vi ste to objasnili u odbijanju mog amandmana. Dakle, brakorazvodna parnica, neki drugi postupak itd. je pravni posao, nije teretni pravni posao, ali je pravni posao. I vi praktično na taj način omogućavate faktički da ovaj zakon neće moći biti primenjen ukoliko ga neko bude tumačio ekstenzivno, ukoliko pravni posao bude tumačio u suštini onom šta on jeste. A teretan pravni posao se jasno zna šta je – to je onaj posao koji stvara obavezu, materijalnu ili neku drugu obavezu za učesnike u tom poslu.
Zbog svega ovoga, još jednom vas molim da prihvatite ovaj amandman, da uvažite ove činjenice koje preciziraju i ne omogućavaju ekstenzivno tumačenje ove pravne norme koja, na neki način, ugrožava samu svrhu ovog zakona. Vaše obrazloženje, molim vas, pročitajte ga pažljivo, ide u korist mog amandmana, samo ste vi moj amandman pogrešno protumačili. Dakle, da bi ovaj zakon više išao u korist osoba sa invaliditetom ili da se ne bi desilo da on ne bude primenjen, ja vas molim i predlažem da prihvatite ovaj amandman. Ja ću svakako glasati za ovaj zakon, međutim, bojim se da ćemo sutra imati problema sa primenom ovog zakona. Hvala.