Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima dr Marko Atlagić.

Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine ministre Sertiću, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se amandman odbaci, jer je ne prihvatljiv. Zašto je ne prihvatljiv? Jer zahteva da član 1. briše. To znači da se briše uređenje pravnog položaja javnih preduzeća, naročito osnivanje i podvlačim upravljanje javnim preduzećima, imovina i druga veoma važna pitanja od značaja za položaj javnih preduzeća.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, postavlja se jedno pitanje – zašto predlagači amandmana traže brisanje ovog člana zakona, u kojem se pored ostalog definiše i upravljanje javnim preduzećima? Odgovor je vrlo jednostavan – zato što žele zadržati stanje u javnim preduzećima iz vremena bivše vlasti bivšeg režima kada je u javnim preduzećima vladao haos, bezakonje i kriminal.
Dozvolite da kažem samo jedan primer, direktor jednog javnog preduzeća u Beogradu, odnosno za vreme vlasti tog direktora, a bio je iz stranke bivšeg režima, to preduzeće je proneverilo 310 miliona dinara, a pravosnažno su osuđeni 73 godine zatvora. To je takozvana đubretarska mafija.
U jednom drugom preduzeću 700 hiljada evra su potrošili samo za gorivo, a 110 miliona dinara za reprezentaciju. Više neće moći gospodo iz bivšeg režima i predlagači menjanja člana ovog zakona, jer se ovim članom i čitavim zakonom omogućava kako praćenje, tako i nadzor i kontrolne funkcije nad poslovanjem javnih preduzeća.
Zašto predlagač amandmana dame i gospodo predlaže ovaj amandman, a ja tvrdim da je on ne svrsishodan, čak i ne ozbiljan.
Pored ostalog što sam već obrazložio i zbog toga što predlagač amandmana i jedan i drugi ama baš nikada u danu za glasanje nisu prisutni u ovom visokom domu i ne glasaju za svoj amandman.
Mislim da to što ne glasaju za svoj amandman nije akademski čestito, ni građanski odgovorno. Zato predlažem da se ovaj amandman odbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti, ovako dobar amandman jedan sam nije mogao smisliti. Morala su dvojica da učestvuju. Izuzetno tehnički doteran amandman, pa recimo jedna rečenica ima 85 reči. U ovom obrazloženju amandmana koji glasi – briše se, u obrazloženju je navedeno u jednoj rečenici, prebrojao sam, 85 reči i s obzirom da su predlagači eksperti za zareze, zapete i tačke, mogli su između tih 85 reči staviti neku tačku, da ne bude ova rečenica previše složena.
Između ostalog oni traže da se zakon ovim amandmanom proglasi ništavnim. Iz kojih razloga? Recimo jedan od razloga im je i zato što se između ostalog u načelu raspravljalo i o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Republike Južne Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak. Iz razloga rasprave o tom sporazumu i zakonu oni traže da se njihov amandman usvoji. To im je obrazloženje i nikako mi nije jasno kakve veze ima Koreja sa javnim preduzećima, naslovom – javnim preduzećima, itd.
Nadalje, usmeno obrazloženje. Čuli smo svašta. Čuli smo o korumpiranosti i nepotizmu itd. I dalje tvrdim da dobro treba da razmislimo s obzirom da se radi o ekspertima iz te oblasti, jer su oni to sprovodili. Oni su govorili o organizovanom kriminalu. U te stranke bivšeg režima kada ulaziš, ne znaš da li si ušao u stranku ili u organizovani kriminal i sada oni pričaju kako je nešto organizovani kriminal, a da zakon još nije stupio na snagu, nije još usvojen.
Takođe, rečeno je i govoreno je o javnom interesu, opštem interesu. Oni su umesto opšteg interesa imali privatni interes. Umesto javnih poslova imali su privatne biznise. To je bilo ortačko društvo koje sada predvodi onaj vojvođanski vlastelin, koji nije znao šta je dosta. To je bila mašina za čerupanje naroda koja je ustanovila jedan divlji predatorski kapitalizam, gde sada imamo nekoliko ljudi koji imaju sve, imamo milione koji nemaju sve.
Ovde smo čuli da direktor treba da ima fakultet. Kod njih je samo stvar u imanju. Valjda treba da završi fakultet, a ne da ima fakultet. Toliko o pismenosti.
Na kraju se govorilo o gulašu. Sada pitam – kakav gulaš i koje vino ide uz taj gulaš? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli Goran Ćirić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Vesna Martinović.
Želite reč?
Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Demokratska stranka
Predlog našeg amandmana glasi – član 1. – javna preduzeća su pravna lica, privredna društva čije je osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, uređenu zakonom kojim se uređuje materija privrednih društava, a koja obavljaju delatnost od javnog interesa.
Predloženim amandmanom jasnije se definiše pravno lice koje obavlja delatnost od javnog interesa. Od kolege povodom diskusije o prethodnom amandmanu smo čuli da javno preduzeće ne mora da obavlja delatnost od javnog interesa. Šta bi drugo obavljalo?
Treba naglasiti i suština ovog amandmana je da javna preduzeća rade u javnom interesu da bi popravila kvalitet usluga građanima i na čitavoj teritoriji Republike Srbije pružile približno jednak kvalitet te usluge. Tačno je i to da delatnosti od javnog interesa ne obavljaju samo javna preduzeća, nego obavljaju i druga privredna društva i akcionarska društva i mešovita društva. Za to imamo primer – „Telekom Srbija“ nije javno preduzeće, već akcionarsko društvo, ali obavlja delatnost od javnog interesa, jer je, složićemo se, javni interes da svi građani Srbije u svakom delu Srbije imaju kvalitetnu i internet i telefonsku i svaku drugu mrežu. To jeste javni interes.
Mi smo želeli upravo to i drago mi je gospodine ministre da ste prihvatili našu ideju i DS se zalaže upravo za to – definisanje zakona, pre svega Zakona o javnom interesu u kome će se razdvojiti infrastruktura, što je suštinski važno i ne treba da se privatizuje do iznad 50% drugog kapitala, stranog kapitala, nego država treba da zadrži 51% i to treba jasno reći u tom zakonu i sa druge strane, podsticati utakmicu da bi pojeftinila usluga i da bi bila kvalitetnija uvodeći nove operatere nad tom infrastrukturom. Država bez te infrastrukture u svakom pogledu, od aerodroma, telekomunikacionih kanala, EMS, neće imati mehanizme da upravlja tržištem i da podstiče to tržište da bismo dobili jeftiniju i kvalitetniju uslugu za sve građane Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Hvala gospođo predsednice. Ponovo kratko.
Pozivam da se amandman ne prihvati. Upućujem predlagače na mišljenje koje smo dobili od Vlade i kratko još dodajem da sadržaj koji je predložen daleko više priliči članu 3. i mislim da je tu veza vrlo očigledna. Ovde imamo naslov koji bi ostao predmet ovog zakona, a nemamo tekst koji bi išao u duhu – ovaj zakon reguliše to i to. Verujem da je tu stvar više nego jasna.
Ako je intencija ovog predloga amandmana bila da se onaj javni interes o kome smo pričali malo pre uvede u priču, to je samo dobar početak. Pogledao sam sve amandmane predlagača. Ono što je predloženo ne može da zameni upotrebu opšteg interesa u konkretnom tekstu zakona. Tako da su svi u paketu gledano ovi predlozi loši. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dejan Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Ministre, kada kažete – opozicija je podnela neke amandmane i mi želimo nešto da ukinemo, prvo recite koja stranka u opoziciji ili recite ime i prezime poslanika koji je to podneo da bismo mogli u jednom dijalogu da vam objasnimo šta smo našim amandmanima hteli da kažemo, ako vam već nije jasno.
Podneo sam sedam amandmana vrlo smislenih sa jasnim predlogom. Vređa me kada kažete da ja želim nešto da ukinem. Rekli ste – opozicija, ja sam iz opozicije, te sam shvatio primedbu kao ličnu iako znam da nije upućena meni. Čisto zbog dijaloga, duga je noć, prihvatam izvinjenje, zbog dijaloga koji ćemo voditi.
Dobra je prilika da poslanicima i javnosti objasnite javni značaj javnih preduzeća ili od kog to značaja javna preduzeća treba da obavljaju, od kog značaja javna preduzeća treba da obavljaju svoju delatnost. Od javnog značaja, od opšteg interesa ili od privatnog interesa ili od nekog drugog? U najliberalnijim ekonomijama ti poslovi se poveravaju da li putem „ppp“ ili nekim drugim putem, ugovorima, ali opet ti poslovi koji se poveravaju su poslovi od opšteg ili javnog značaja. Ne znam koji drugi značaj, malo pre smo čuli da javna preduzeća ne bi trebalo ili mogu da obavljaju neke poslove koji nisu od javnog značaja. Koje poslove? Od čijeg značaja?
Tvrdim da javna preduzeća se osnivaju isključivo radi delatnosti od javnog značaja. Koji recimo značaj može da ima „Srbijašume“, „Srbijagas“, „Pošte“, „Elektroprivreda Srbije“? Koji drugi značaj mogu da imaju ta preduzeća osim javnog značaja? Dobra je prilika da to objasnimo.
Dakle, još jednom, ovim amandmanom, on je sled ove grupe amandmana koje sam ja potpisao zajedno sa kolegom Ćirićem, počev od nekoliko stvari, hajde da razdvojimo javna preduzeća, hajde da bolje definišemo javni interes. To možemo da uradimo na dva načina – ili da ovaj zakon redefinišemo, dodamo mu konkretnu definiciju javnog značaja, koje su to delatnosti od javnog interesa ili da razgovaramo o novom zakonu koji će kompletno definisati javni interes, pošto su amandmani na ovaj zakon, ali možemo o tome da razgovaramo.
Do sada nisam čuo argumente protiv naših amandmana. Hvala.