Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo dalje sa radom.
Obaveštavam vas da sednici neće prisustvovati narodni poslanik Žarko Obradović.
Prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI.
Molim ministra Lončara da uđe u salu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, Vladimir Đukić, Vicko Ferenc i Meho Mahmutović, Nada Vasiljević i Zlata Žižić iz Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja i Nikola Pandrc i Marko Pavlović iz Ministarstva zdravlja.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici i Odbor za zdravlje i porodicu.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Predsednice, poštovani ministre, intervencija naša u članu 2. bila je da se jasno naznači da se u pogledu prava pacijenata u ovom postupku, ukoliko to nije definisano ovim zakonom, primenjuju odredbe zakona kojim se regulišu prava pacijenata. Smatramo da je dobro što je Vlada prihvatila ovaj amandman i time dodatno razjasnila i utvrdila na koji način građani mogu da ostvare svoja prava kroz ovaj zakon u svim mogućim slučajevima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
U članu 3, koji definiše pojmove u ovom zakonu, pojavljuje se pojam „ozbiljni, neželjeni događaji“. U nekim konsultacijama koje smo imali sa ljudima koji se bave ovom oblašću oni kažu da u našoj terminologiji, ni medicinskoj, a ni pravnoj, ovakav termin „ozbiljni, neželjeni događaji“ ne postoji i da je on verovatno posledica prevoda sa nekog drugog jezika na kome su neke definicije korišćenje. Smatrali smo da reč „ozbiljni“ treba da se obriše i da ostane samo definicija „neželjeni događaji“.

Vlada nije prihvatila ovaj amandman sa nekim obrazloženjem da je ta reč potrebna da bi dodatno napravila razliku između događaja koji mogu da se desi, vezano za ovaj proces biomedicinski potpomognute oplodnje. Kroz te konsultacije su nam ljudi skrenuli pažnju da se ti termini u medicini kod nas ne koriste. Smatramo da bi bilo bolje da je ovaj i sličan amandman, koji, takođe, traži reč u nekom kasnijem članu brisanje reči „ozbiljan“, Vlada prihvatila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Lončar.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Zahvaljujem.
Želeli smo da napravimo razliku između neželjenih efekata koji mogu da budu krajnje minimalni i zanemarljivi i onih koji su ozbiljni. To je jedini razlog da bi se skrenula pažnja na ozbiljne posledice.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministre, poštovani saradnici iz Ministarstva zdravlja, koleginice i kolege narodni poslanici, evo posle godinu dana pauze, koliko nisam bio u Narodnoj skupštini, ponovo sam danas sa vama i eto slučaja, opet su na početku zakoni iz zdravstva.

Želim da vam samo jedan segment kažem, godinu dana nisam bio ovde i mislim da se malo atmosfera u Skupštini, nije baš takva kako bi trebalo da bude, i mislim da bi svako od nas trebao da doprinese jednom kvalitetnijem i boljem radu ove Narodne skupštine i radu Parlament.

Ono što želim da kažem da su pred nama dva jako važna zakona koja poboljšavaju zakonodavnu aktivnost i praktično zakonodavstvo u sektora zdravstva. Vrlo dve važne teme – tema o Zakonu o tranfuziji…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, molim vas samo malo o Amandmanu, prešli smo na raspravu o amandmanima. Imate konkretan Amandman član 3, stav 1, tačka 29, reč je o ozbiljnim i „briše se“, u tački 30 reč ozbiljno „briše se“. Svesna sam da ste se tek sada uključili u rad Parlamenta, ali mi smo na amandmanima.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dobro, ako dozvolite, svakako da ste vi ovde predsedavajući, gde možete da mi prekinete ovo što sam želeo. U prošli petak sam položio zakletvu i po nekoj dobroj praksi iz ranijih mandata sam trebao da budem ovlašćen, meni je to onemogućeno i želim da par nekih važnih stvari kažemo, ova dva Predloga zakona koristeći vreme ovlašćenog predstavnika…