Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, vi diskutujte. Ministra molim vas da diskutuje u mikrofon, a ne sa vama privatno.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Tako da je poenta da se građanima Srbije, pogotovu parovima koji ne mogu da imaju decu da im se olakša i dolazak do tih centara a ne da moraju da odlaze u neke druge sredine. Ima slučajeva gde neki parovi žele da imaju neku diskreciju i kod njih je moguće to i opravdano, ali 90% ljudi se ne stidi toga i nema razloga da se ljudi stide toga, traže pomoć i treba da im se omogući, kao što je i koleginica rekla da to urade u nekom od najbližih centara.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Lončar.

Zlatibor Lončar

Molim vas da se razumemo.
Sve što ste rekli apsolutno nije tačno. Gde ste pročitali da ne može da se otvori centar? Možete da ga otvorite kad ispunite uslove u bilo kom selu, u bilo kom mestu. Jedini razlog zbog čega hoćemo da imamo minimum toga što je neophodno da bi bila bolja uspešnost i veći procenat uspeha kada se radi. Da li smo mi ovde sada regulisali prvi put da mogu i privatne i državne, da su u istom rangu da mogu da otvore gde god ispune ove uslove.
Nemojte da unosimo zabludu ljudima, gde god može, jedini je razlog je da bi bila veća uspešnost. Niti se pravi razlika u kom mestu će da bude, u kom centru, da li će da bude državno, da li će da bude privatno, svako ko ispuni uslove. Nas jedino šta interesuje, a to je da bude uspešnost veća, a ovo je garancija da će uspešnost biti veća.
Vratiću se samo, nisam stigao za abortus. Jedino što država želi, država želi samo da zna koliko je bilo abortusa, da bi mogla da pravi strategiju i da radi dalje. Zato uvodi i privatnike u sistem da bi mogli da imaju uvid koliko se čega radi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre vi niste u pravu. Dobro čitam. Piše – Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju je zdravstvena ustanova ili privatna praksa koja obavlja delatnosti BMPO pa zapeta, pa onda mi hoćemo da brišemo, a vi ste napisali – osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona.

Dakle, tu delatnost ste predvideli samo na jednom mestu. Vrlo precizno i konkretno smo napisali amandman i govorili o tome.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Goran Ćirić i Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala uvažena predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je izuzetno važan zakon i ovo su izuzetno važni amandmani da bi o njima raspravljali sa čovekom koji je drugovao sa ubicama premijera Zorana Đinđića. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu poslaniče. Ne možete da vređate ljude. Čudite se?
(Radoslav Milojičić: Zašto uvredio?)
Ne možete da vređate nikoga, nikoga.
(Radoslav Milojičić: Nisu ovo moje slike.)
Dakle, parlament Republike Srbije neće postati cirkus. Ja vam to obećavam. Ovde se iznosi snaga argumenata. Govorimo o vrlo važnom zakonu. Porodice mnoge očekuju da ovaj zakon bude donet. Pokušavamo da ga poboljšamo, a to što vi iznosite…
Ministre, završavamo sa ovakvim načinom komunikacije od strane poslanika koji ne znaju ništa da kažu o amandmanima.
(Radoslav Milojičić: Zbog čega opomena? Nisam ja ovo slikao.)
Poslaniče, imate konferenciju za štampu, imate DS, verovatno prostorije. Držite konferencije gde god hoćete i pričajte o nečemu što nije tema ovde, a uvrede ne dozvoljavam.
Na član 13. amandman su zajedno podneli poslanici dr Milovan Bojić, Zoran Krasić i Sreto Perić.
Reč ima Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, tema ili problem društveni o kojem mi danas razgovaramo je od izuzetnog značaja, mada i u načelnoj raspravi gospodin Krasić je rekao – promena naziva zakona ranijeg kojim je ova problematika bila regulisana i ovog sada gubi na značaju, odnosno snazi problema kome mi treba da posvetimo pažnju. Pa ste vi rekli da je zakon prethodni na pogrešan način određene stvari odradio i stavio je akcenat samo na obavljanje postupka. Mislim da ništa bitnije nije od samog postupka u ovom problemu i nije važnije. Mada potpuno smo saglasni da treba propisati procedure koje moramo da poštujemo.

Mi smo intervenisali u članu 13, koji govori o delatnosti BMPO, i samu delatnost koju ste vi definisali tako kako ste definisali, da ne ponavljam, nemamo neke posebne intervencije, ali na kraju rečenice stava 1. kaže se – kao i uvoz, odnosno izvoz reproduktivnih ćelija, mi predlažemo da se to briše. Zbog čega predlažemo da se briše? Zato što je to regulisano Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Gospodine ministre, vi niste pravnik pa vam možda ovo nije ni jasno. To bi bilo kao kada bi u Zakonu o stanovanju neko predložio da se može u njemu razmatrati i intervenisati vezano i na BMPO. Iz tog razloga smo predložili da se briše. Prosto i propisima koji su pravnom prometu Srbije treba uneti jednu čistoću i da znamo o čemu ti propisi govore da bi oni na koje se oni odnose lakše to primenjivali i sprovodili.

Saglasni smo i na ovu vašu izjavu gde se rekli da je vaša želja što veća uspešnost. To nije samo vaša želja. To je želja svih onih koji imaju probleme, pa i onih koji ih nemaju na direktan način, ali su u vezi sa osobama koje imaju jedan problem koji vidite da iz dana u dan raste i verovatno ste morali zajedno sa gospođom Slavicom Đukić Dejanović, ministrom koja ima posebnu ulogu da razradi problematiku nataliteta u Srbiji i da da konkretna rešenja, da ovde izađete sa određenim problemima, da nam kažete gde se ovi slučajevi češće pojavljuju, šta je problem, na koji način bi i ljudi morali da se samopomognu da to toga ne bi dolazilo ako je u uticaju nekih možda naših svakodnevnih ponašanja ili nečega što nauka u preventivnom smislu može da odgovori i da kvalitetno rešenja.