Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aleksandra Tomić i Sonja Vlahović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima prof. dr Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Ovaj amandman odnosi se na član Predloga zakona o strancima koji se odnosi na to da je stranac – investitor dužan da poštuje zakone Republike Srbije. To je ono na čemu danas suštinski mi pokazujemo da smo zaista za poštovanje zakona svakog investitora, ali i po pravilima Srbije, po pravilima koja se donose ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i samim tim poštovanje Agende 2030 upravo treba da podstakne ekonomski rast i razvoj, ali kroz primenu nacionalnog zakonodavstva, znači, zakona koje donosimo ovde.

Treba reći da je Privredna komora, kao krovna organizacija svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, takođe imala konferenciju jednu na kojoj je postavila pitanje kako ciljevi održivog razvoja u stvari mogu da podstaknu ekonomski rast u Srbiji. Time je na određeni način informisala sve privrednike u Srbiji da u saradnji sa strancima i stranim investitorima treba da se poštuju pravila upravo ona koja poštuju i domaći investitori u Srbiji.

Danas prednost stranih direktnih investicija i investitora koji su ovde je da kada otvaraju i registruju firme ovde u Beogradu u Agenciji za privredne registre to rade po zakonima Republike Srbije, plaćaju poreze za svoje zaposlene u budžet Republike Srbije. Promet roba i usluga koji se obavlja ovde u Republici Srbiji takođe podleže PDV i takođe ide u budžet Srbije. Ono što je još važnije, što je obaveza svih stranih investitora, da 20% plate budu veće od prosečnog minimalca u Republici Srbiji. Time vidite da mnogo toga i velika korist Republike Srbije i budžeta i svih građana Srbije je upravo zbog toga što stranci – investitori poštuju zakone Republike Srbije. Tako da Agenda 2030 je upravo naš put do 2030. godine kako treba da izgleda u saradnji Republike Srbije sa stranim investitorima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Tomić.

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite, koleginice Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom na član 7. Zakona o strancima se dodatno definiše poštovanje zakona Republike Srbije. Cilj samog Zakona o strancima je da se precizno definišu prava i obaveze svih stranih državljana koji ulaze, borave i kreću se preko teritorije Republike Srbije.

Amandman ima za cilj da proširi ove odredbe i na strance koji su spremni da investiraju u našoj zemlji. Dakle, definišu se prava i obaveze, ali se ubrzavaju i procedure i obavezuju državni organi da rade što hitnije i da rade u interesu obezbeđivanja svih potrebnih uslova i dobijanja dokumenata. Sve će ovo direktno uticati na odluku investitora stranih državljana da dođu u našu zemlju, što je najvažnije, i da ulože u Srbiju.

Nakon godina urušavanja privrede, zatvaranja fabrika, zatvaranja radnih mesta, sumnjivih privatizacija, prodaje u bescenje, puno posla na oporavku koji tamo rade. Merama Vlade Republike Srbije, subvencijama koje se odnose na broj otvorenih radnih mesta, poreskih olakšica koje su obezbeđene zavisno od visine ulaganja, refundiranja dela poreza i doprinosa privučeni su brojni strani investitori i sigurno je da je ono što je Republika Srbija uradila na sprovođenju strukturnih reformi, na političkoj i finansijskoj stabilnosti, na borbi protiv kriminala i korupcije doprinelo tome da se Srbija pozicionira kao povoljna destinacija za ulaganje. Mnogo je urađeno i na pripremi same infrastrukture, na povezivanju u regionu, na opremanju industrijskih zona i sasvim je sigurno da sve navedeno utiče na to da investitori se opredele da ulažu u Srbiju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite, koleginice Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, amandmani koje sam podnela odnose se na strance – investitore i njihov uticaj na ekonomski razvoj i korišćenje privrednih potencijala u Srbiji.

Dolazim iz Bora, grada bakra i zlata. Ko je u Boru bio zna da je Bor danas jedan od najlepše uređenih rudarskih gradova. U Boru se ruda eksploatiše od 1903. godine. Postojeća rudna ležišta su iscrpljena, ali su rudne rezerve ogromne, dovoljne za narednih 100 godina eksploatacije. Da bi se eksploatisala nova rudna ležišta potreban je ozbiljan kapital, kapital koji se meri stotinama miliona dolara. Potrebna je dokapitalizacija, odnosno ulazak u strateško partnerstvo. Obzirom na značaj borskog rudnika za istočni region, pa i celu Srbiju, izbor strateškog partnera je vrlo pažljivo vođen proces. Planirano je da se taj proces završi do kraja ove godine.

Ako se prisetimo kako je dosovska vlast tretirala Borski basen i da je kao jedino rešenje za problem videla prodaju u bescenje, kao što je uostalom i prodala 13 preduzeća iz sastava RTB Bor, od kojih danas samo jedno posluje, danas možemo biti i te kako ponosni što će Basen dobiti razvojnu šansu. Odgovornom politikom predsednika Republike, kao potencijalne strateške partnere za naš RTB Bor mi danas imamo najozbiljnije svetske kompanije iz ove oblasti. Namera ulagača, odnosno budućih učesnika na tenderu je razvoj borske kompanije, uz zaštitu životne sredine, obezbeđivanje nagrada za zaposlene, ali i dobrobit za zajednice u kojima posluje, jednom rečju, sve što karakteriše ozbiljne, uspešne gigante u proizvodnji bakra i zlata. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komplenski i Bojan Torbica.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima kolega Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministre sa saradnicima, možda i mogu da se složim što amandman na član 7. niste prihvatili, možda i jeste pretenciozno zakonom definisali da strani investitor koji svojim poslovanjem podstiče ekonomski razvoj i veću socijalnu ravnopravnost je obavezan da poštuje zakone Republike Srbije. Naravno da su svi strani državljani, kao i državljani Republike Srbije apsolutno obavezni da poštuju zakone Republike Srbije.

Ali cilj ovog amandmana jeste možda bio više da pokažemo da ni na koji način stranac – investitor, bez obzira na svoj značaj, na potrebu za novim investicijama Republike Srbije ne može dobiti nikakvu vrstu privilegovanog položaja da bude iznad zakona koji važe u Republici Srbiji, samim tim da ne može biti postavljen iznad bilo kog domaćeg investitora, pa čak ni iznad običnog stranca, tako da kažemo, koji nema status investitora.

Upravo je to nastavak one diskusije koju sam imao vezano i za amandman na član 6, a to jeste da se moraju obezbediti brže prohodnosti kada je u pitanju dobijanje vize, dobijanje mogućnosti da stranac koji je investitor duže vremena provede u Srbiji, na lakši i jednostavniji način, ali to ne sme prerasti u privilegiju koja će ga na bilo koji način dovesti u povoljniji položaj u odnosu i na domaće investitore, ali i na bilo kog građanina Republike Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima dr Milovan Krivokapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Moj amandman se odnosi na član 7. stav 5. koji se dodaje i glasi - stranac investitor koji svojim poslovanjem podstiče ekonomski razvoj nerazvijenih opština obavezan je da poštuje zakone Republike Srbije.

U stavovima 1, 2, 3. i 4. definisane su obaveze stranaca u smislu saradnje sa nadležnim državnim organima za poslove stranaca kao i dostave neophodne dokumentacije nadležnim državnim organima. Predloženim amandmanom se dodatno definiše poštovanje zakona od strane, stranaca investitora. Neki se bune zašto se ponavljaju, neke stvari pri obrazlaganju ovog zakona, a bune se oni koji su protiv ulaska stranog kapitala u našu zemlju. Neki su u ovom svečanom domu, a neki i van ovog doma i to javno obrazlažu.

E, pa ponoviću hiljadu puta ako treba da se shvati šta znači Predlog zakona o strancima za ekonomski razvoj Republike Srbije, jer onaj koji ih je doveo u Srbiju prolio je mnogo znoja i prolio je mnogo besanih noći da bi uspeo u tome a to je naš predsednik Aleksandar Vučić. Hvala lepo.