Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Kolega Lukić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege, podnošenjem ovog amandmana želim da se afirmiše sveukupni razvoj Srbije.

Sveukupni razvoj Srbije je nužno da bude ravnomeran. To se postiže isključivo privlačenjem investitora, otvaranjem novih fabrika i radnih mesta, kako bi se motivisali ljudi da ostanu u svojim lokalnim samoupravama. Za to je potrebno koristiti postojeće kapacitete i stvoriti ambijent za maksimalno iskorišćavanje potencijala kojim lokalne sredine raspolažu.

Fiskalna disciplina podrazumeva da svi učesnici na tržištu izmiruju svoje obaveze u skladu sa zakonskim i ugovorenim rokovima, da bi se povećala predvidivost poslovanja, izvršila pravilna raspodela resursa, sprovela tržišna selekcija i podsticajno delovalo na rast privrede.

Da bi se to postiglo, moraju se obezbediti i preduslovi da bi neki učesnik tržišta zasnovao delatnost u nekoj lokalnoj samoupravi. Potrebno je da se obezbedi i izgradi i revitalizuje infrastruktura kako bi se stekli uslovi za lakše privlačenje investicija. S tim u vezi neophodno je kroz izgradnju putne i kanalizacione mreže, omogućiti budućim investitorima da mogu da se pozicioniraju i u Bajinu Baštu, lokalnu samoupravu iz koje dolazim. Da bi se to desilo, treba intenzivirati aktivnosti na izgradnji tunela Kadičanja, stavljanja u punu funkciju aerodroma „Ponikve“, izgradnju lokalnih puteva i izrade nužnih urbanističkih planova, kako bi u budućnosti moglo da se planira u što kraćem roku izgradnja kapitalnih objekata nužnih za razvoj moje opštine.

Ovi preduslovi stvaraju uslove za izgradnju akva parka, prvog na teritoriji zapadne Srbije, panoramske gondole u Zaovinama, najvećem i nejlepšem selu Srbije, otvaranjem „spa“ i „velnes“ centara na planini Tari koja je najveća fabrika crvenih krvnih zrnaca u Evropi i mnogih drugih. Sve nabrojano stvara uslove za nova radna mesta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Maletić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Maletić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Ovaj amandman sam podnela sa namerom da dodatno naglasimo uticaj tržišta rada, odnosno povezanosti i negde orijentaciju Vlade koja je pokazala prethodnim zakonima svoju orijentaciju ka povezanosti između obrazovanja i tržišta rada.

Nacionalnim okvirom kvalifikacije se ovo dodatno ističe i zapravo je dobar pokazatelj ka tome gde stremi ova Vlada, odnosno da maksimalno iskoristi sve pogodnosti trenutne situacije, pozitivne situacije u kojoj se nalazi Republika Srbija.

Podsetiću samo poslanike da smo mi u prethodnom periodu, za vreme bivšeg režima, imali dvostruku lošu situaciju, ako mogu to tako da kažem, s obzirom da je proporcionalno, koliko je rastao problem zaposlenja odnosno bilo manjak radnih mesta na tržištu rada, jednako tome se dešavala i situacija da imamo određen broj i to znatan broj ljudi koji nije mogao da se zaposli zato što nije bilo balansa između njihovog obrazovanja odnosno kvalifikacija koje su posedovali i potrebe tržišta rada.

Upravo ovim nacionalnim okvirom kvalifikacije se povezuju ove dve stvari – tržište rada i obrazovanje i pokušaće u nekoliko navrata da se reši ovaj problem koji postoji već dugi niz godina.

Ja se ne bih složila sa poslanicima koji su ovde govorili o nepotrebnosti donošenja ovog zakona, zato što je situacija upravo suprotna. Upravo iz navedenog primera se može videti da je godinama postojao problem između toga da određeni ljudi koji imaju neke kvalifikacije nađu svoje radno mesto u periodu za vreme bivšeg režima, dok je bilo u istom trenutku i nedostatak radnih mesta sveukupno gledajući.

U Nacionalnom okviru kvalifikacija najznačajniji trenutak jeste prethodno učenje, i to je upravo ono što ovim Nacionalnim okvirom kvalifikacija se priznaje i što će umnogome velikom broju ljudi omogućiti brže zaposlenje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Izvolite, kolega Drecun.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, kolege, podneo sam amandman koji glasi: „Nacionalnim okvirom kvalifikacija Republike Srbije se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje odbrambenih kapaciteta.“

Pored ovog, podneo sam još tri amandmana, sa ciljem da se prepozna značaj NOKS-a za unapređenje sistema odbrane, jer savremeni sistemi odbrane, da bi bili efikasni, da bi mogli da odgovore izazovima, moraju da budu precizno definisani i vrednovane kvalifikacije pripadnika sistema odbrane.

Modernizacija svakog sistema je ključ njegovog napretka i razvoja, a za to su potrebni kvalifikovani pripadnici koje treba precizno razvrstati.

Samo da vas podsetim, gospodine ministre, sistem vojnog školstva, koji objedinjuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost, ne može da bude izvan NOKS-a, univerzitet odbrane koji školuje kadrove za potrebe sistema odbrane, a koji sadrži Vojnu akademiju, Medicinsku akademiju, Vojno-medicinsku akademiju, Institut za strategijska istraživanja, Institut za naučna istraživanja i ono što je posebno važno, Školu nacionalne odbrane. Upravo je koncept celoživotnog obrazovanja u Školi nacionalne odbrane.

Postoje i drugi oblici usavršavanja, kada su u pitanju pripadnici sistema odbrane. Pored raznih kurseva, usavršavanje oficira i podoficira, ali i visoke studije bezbednosti odbrane, koje pohađaju i oficiri ali i visoki državni zvaničnici, ministri, državni sekretari. Stoga mislim da bi NOKS morao da uključi sistem vojnog školstva i obrazovanja, odnosno univerziteta odbrane i da unapredi sistem odbrane.

Zato sam i predložio ovaj amandman i mislim da on treba da bude usvojen, jer ne možemo izvan NOKS-a da ostavimo ovaj sistem koji funkcioniše a kojim se školuju pripadnici sistema odbrane, od kojih zavisi budućnost i razvoj svake države. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Todorović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, predložila sam amandman u članu 1. Predloga zakona koji glasi: „NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na inkluzivno obrazovanje“.

Uspostavljanjem NOKS-a definiše se prostor u kome se kvalifikacije uspostavljaju, opisuju se nivoi i vrste kvalifikacija, nadležna tela i procesi, koji su u vezi sa uspostavljanjem sistema kvalifikacija, uz puno uvažavanje specifičnosti nacionalnog obrazovnog sistema, principa evropske obrazovne prakse, posebno evropskog okvira kvalifikacija, jer, naravno, mi moramo kao društvo da idemo ukorak sa svetom.

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije predstavlja instrument kojim se uređuje oblast kvalifikacija i povezanost sa tržištem rada. NOKS je osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja i od uticaja je na unapređenje sistema obrazovanja Republike, kao i na razvoj pojedinaca. Uspostavljanjem NOKS-a i uvođenjem koncepta ishoda učenja omogućava se vrednovanje učenja kroz uspostavljanje principa da svako postignuće može biti izmereno i vrednovano nezavisno od načina na koji je stečeno.

Kada govorimo o inkluziji, ona se definiše kao proces prepoznavanja i odgovaranja na različite potrebe dece i odraslih lica kroz povećanje učešća u učenju, kulturnom životu i životu zajednice, kao i kroz smanjenje isključivanja iz školovanja. Sva lica treba da budu deo školske zajednice, bez obzira na njihove snage i slabosti u pojedinim oblastima, tj. je bez obzira na njihovu etničku pripadnost, jezik, materijalno stanje, pre svega tu mislim na siromaštvo i slično. Ne smemo dozvoliti da bilo koje lice bude isključeno ili marginalizovano u društvu i lokalnim zajednicama na osnovu telesnih, čulnih, motoričkih i intelektualnih posebnosti zbog kojih će ako ne dobije odgovarajuću podršku biti osujećeno da ostvari svoje egzistencijalne potrebe i životne uloge.

Stoga predloženi amandman ima za cilj dodatno definisanje predmeta ovog zakona, sprečavajući bilo kakav vid mogućnosti da se određeni delovi teksta predloženog zakona tumače proizvoljno ili pogrešno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jevtiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, drage kolege narodni poslanici, na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije, podnosim sledeći amandman. U članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi: „Nacionalnim okvirom kvalifikacija Republike Srbije se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na ravnomerni razvoj“.

Svedoci smo posvećenosti Vlade Republike Srbije sveukupnom ravnomernom razvoju čitave zemlje i zaista odgovorne i državotvorne politike koja se ogleda u aktivnostima Vlade Republike Srbije koje za cilj imaju bolji i sigurniji život građana, zatim posvećenost Vlade ka definisanju normalnog i ispravnog sistema vrednosti u svim sferama društvenog života, a znamo da je žila kucavica svakog sistema dobar i ispravan sistem obrazovanja, sa jasno definisanim kvalifikacijama i zvanjima zasnovanim na principima celoživotnog učenja, individualnosti, jednakih mogućnosti, dostupnosti, transparentnosti, otvorenosti, povezivanja i saradnje, sve u cilju stvaranja društva jednakih šansi i ravnomernog razvoja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

U suštini se ovim Predlogom zakona stvara pravni osnov za uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema kvalifikacija i zvanja na čitavoj teritoriji Republike Srbije koji će u budućnosti omogućiti bolju funkcionalnu uređenost društva, u smislu sinhronizacije sistema kvalifikacija sa potrebama privrede, jednostavnije rečeno, funkcionalnu usklađenost između sveta rada i sveta obrazovanja, sve u cilju sveobuhvatnog razvoja čitavog društva.

Iz svega unapred rečenog, smatram da je potrebno kroz predlog ovog amandmana dodatno definisati predmet ovog predloga zakona i samim tim uticati na bolji kvalitet predloženog zakonskog rešenja.