Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite ministre.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Samo da dopunim vašu konstataciju da je Peta ekonomska škola ušla u program, da se radi nadgradnja škole i sve ono drugo što je jako važno godinama i decenijama, ali da škola nije bila obezbedila projekat za salu.

Razlog je bio parcele tamo koje su nešto rađene sa ostalim komšijama, korisnicima, tako da to mora da se preparcelizuje da bi se radila i sala. Sredstva za salu su obezbeđena, potrebno je da se uradi projekat. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč?
Dragana Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Projektovana stopa rasta DBP za 2018. godinu od 3,5% koja svakako zavisi od stope rasta investicije koja je projektovana od 5,1%. Razvojni budžet Ministarstva prosvete, u iznosu od 197,3 milijarde dinara u ovoj godini je jedan od pokretača razvoja i unapređenja sveukupne privrede, koji se ogleda i kroz Zakon o NOKS-u i njegovu implementaciju.

Osiguranje uslova za adekvatno zapošljavanje osnovni je mehanizam kojim savremena društva štite svoje građane od rizika siromaštva i društvene isključenosti.

Unapređenje privrede, preko indirektnih i direktnih ulaganja utiče na razvoj obrazovanja i prevazilaženja problema neusklađenosti obrazovanja sa potrebama privrede, a samim tim i do ravnoteže ponude i potražnje radne snage na tržištu rada.

Tržište rada predstavlja mesto za produkciju formalnog i neformalnog obrazovanja, a njihovo opremanje sa kompetencijama, veštinama i znanjima će imati pozitivan efekat na adekvatno uključivanje. Kvalifikacija treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila.

Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog prosvetnog sistema u iznosu od 307.000.000 ulaganja u nastavni sadržaj, digitalni udžbenik i digitalnu učionicu u osnovnom obrazovanju sa 307.000.000 su svakako ulaganja koja će uticati na sveukupni razvoj naše privrede. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Kostić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč?
Duško Tarbuk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, želeo bih da predložim amandman na Predlog zakona o NOKS-u, utiče na sam tekst zakona u delu osnovnih pojmova. Iako je tekst zakona više nego precizan, uredio oblast obrazovanja i stečene kvalifikacije, smatram da bi ga sa pojmom – afirmacija stečenih kvalifikacija, kao kapitalizaciju stečenih znanja u cilju sveobuhvatnog razvoja Republika Srbija, sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalne samouprave, dodatno uredio i time poboljšao tekst zakona.

Značaj lokalne samouprave je ogroman, ne bi li imali efikasnu lokalnu samoupravu, neophodno je da stečeno znanje državnih službenika zaposlenih u lokalnoj samoupravi budu u službi građana i privrede.

Neophodna je kapitalizacija stečenog znanja, koja mora biti u cilju dalje racionalizacije državne uprave. Standardizacija, izvesnost i jednakost ishoda, principi su koje ovaj zakon sadrži i koji su osnovni postulati svake efikasne lokalne samouprave.

Želeo bih da pohvalim, između ostalog, ministra koji je održao obećanje i obišao 90% škola u Srbiji i na licu mesta se uverio o stanju i na licu mesta popravlja stanje i obećanje da će to i dalje da radi.

Želim da pohvalim celo ministarstvo što je obrazovni sistem ubrzan i što sve više i više liči na evropsku praksu u prosveti i svoje kolege poslanike molim da u danu za glasanje nađu snage i vremena da ovaj amandman podrže. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Da)
Goran Pekarski, izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Evo, mi smo ušli već u deseti, deveti sat od jutros kako smo ovde, neki poslanici su bili malo nervozni, neki su bili razdraženi, neki su se smejali, ali sve je to dokaz da smo se svi zajedno malo već umorili, ali i to nije ništa čudno, ali evo na sreću imamo ovde ministra koji je ovde sa nama strpljivo ceo dan i neki bi rekli da mu je to i posao, ali osim što mu je to i posao, on je aktivno učestvovao u diskusiji danas ovde, zajedno sa svojim saradnikom, što je za svaku pohvalu.

Želim da kažem da sam podneo amandman na član 2. predloga, predložio sam da se doda tačka 15. koja glasi – Afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na upošljavanje kapaciteta.

Hteo bih da pohvalim i naše dvoje kolege poslanike koji su danas ovde aktivno učestvovali u razradi ovih amandmana i utrošili smo ovoliko sati, već smo došli u kasne sate, ali ne baš toliko kasne i da kažem da nije ni čudo što koriste i tako neke zapise svoje, neke pisane stvari sa kojima se pomažu dok govore, jer sve je to ovde živa reč i skloni smo da pogrešimo.

Ovi zakoni koje smo dobili su pisani i kada bi smo sve ovo pamtili i kada bi smo sve ovo učili na pamet, sve zakone koje smo dobili, a u stvari ima ih pet na sednici koliko smo ih dobili, i kada bi smo sve amandmane učili napamet, mislim da bi smo na osnovu tačke 14. priznavanja prethodnog učenja, odnosno termina koji se koristi, izjednačava se sa terminom validacije normalnog i neformalnog i informalnog učenja i celoživotnog učenja, možda bi po NOKS mogli da dobijemo i neku titulu, jer zamislite da sledeće četiri godine mi učimo zakone napamet i posle četiri godine da nam se prizna to stečeno učenje, odnosno celoživotno učenje.

Toliko za sada, ne bih više da dužim, pošto smo već okasnili, a i drage moje kolege treba da se jave za reč. hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima dr Milan Knežević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege, prvo da kažem da se član 2, pošto mislim da niko nije pomenuo do sada, zbog gledalaca, odnosi na jasno definisanje osnovnih pojmova i njihovog značenja koji se koriste u ovom zakonu. Ti pojmovi i tumačenje njihovog značenja dato je u 14 tačaka. Mi amandmanom predlažemo dodavanje petnaeste tačke u članu 2. koja bi glasila: „Afirmacija stečenih kvalifikacija – kapitalizacija stečenog znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj prosvetnog sistema“.

Vidite, dodavanjem ove 15. tačke smatram da bi ona predstavljala rezime svih prethodnih navedenih i objašnjenih pojmova, jer afirmacija stečenih kvalifikacija je sigurno i osnovni cilj ovog zakona, mada su ciljevi dati u sledećem članu o kome ćemo diskutovati, tako da bi prihvatanjem dopune 15. tačke u stvari rezimirali i jednu osnovnu svrhu i osnovni cilj ovog zakona.

Kako se postiže afirmacija stečenih kvalifikacija? Mislim da je nama svima jasno da primena stečenih znanja i primena stečenih veština u svom radu i poslu u stvari afirmiše i ta stečena znanja. Primena stečenih znanja i veština na svim nivoima kvalifikacija, na svim vrstama kvalifikacija, pošto se govori o nivoima i različitim vrstama kvalifikacija, sigurno bi afirmisala ovaj zakon, ovaj NOKS.

Pri tome, treba dodati da se pored primene znanja i veština ovde dodaje i direktno predviđena i jasna povezanost sa poslodavcima, sa privredom i sa tržištem rada zato što su neki poslanici i mi svesni, komentarisano je, da na tržištu rada postoje odgovarajući profili koji su stečeni kroz jasno definisano obrazovanje, a da ih tržište rada ne prepoznaje. S druge strane, poslodavci i pojedini privredni subjekti iskazuju potrebu za odgovarajućim profilima kojih nema na tržištu rada.

Povezanost i prihvatanje ovog NOKS sigurno će poboljšati, povratno uticati na razvoj prosvetnog sistema, da se odrede i urede programi i planovi odgovarajućih profila za kojima ima potrebe i poslodavac i tržište rada. Hvala.