Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ostoja Mijailović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana tačkom 15. koju sam predložio ukazuje se na značaj Zakona o NOKS u afirmaciji stečenih kvalifikacija, u cilju sveukupnog razvoja naše države sa posebnim akcentom na razvoj regionalnih medicinskih centara.

Naime, Vlada Republike Srbije je prepoznala činjenicu da je ulaganje u kadrove ulaganje u budućnost, siguran put za prosperitet i razvoj države, pa je od 2014. godine do danas zaposlila preko 8.000 zdravstvenih radnika u zdravstvene ustanove širom Srbije. U istom periodu dodeljeno je 5.590 specijalizacija i subspecijalizacija i na taj način počela da ispravlja decenijske greške koje su naše zdravstvo dovele u situaciju da je većina specijalista bila pred penzijom, a da nije imao ko da ih zameni.

Prvi put su za specijalizacije mogli da konkurišu i nezaposleni doktori medicine, bez prethodno obavljenog staža od dve godine i na taj način je onemogućena diskvalifikacija mladih ljudi koji dok čekaju na radno mesto nisu mogli da iskoriste za usavršavanjem. Rezultati ovakve vizionarske politike Vlade Republike Srbije će se videti već krajem ove godine kada će mladi stručnjaci iz oblasti radiologije, anesteziologije, pedijatrije, dermatovenerologije i drugih deficitarnih grana medicine biti spremni da naslede, ali i da prevaziđu sadašnje stručnjake. Odgovornom i sistemskom kadrovskom politikom Vlade Srbije izbegnuta je situacija u kojoj smo se našli pre započetih reformi, da nam nedostaju stručni i obučeni lekari. Omogućavanjem redovnog i stručnog usavršavanja i adekvatnih uslova za rad koji uključuju i savremenu opremu stvaraju se uslovi za nove generacije lekara koji će doprineti razvoju zdravstva, a samim tim i celokupnom razvoju Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 2, a koji se odnosi na afirmaciju kvalifikacija u cilju razvoja Republike Srbije, ali i zaštite ranjivih društvenih grupa.

Najpre, moram da istaknem da se član 2. Predloga zakona odnosi na označavanje osnovnih pojmova. Najpre, moram da izrazim zadovoljstvo što je u pojmovima objašnjen, preciziran, sasvim jasno i sažeto, ishod učenja. Zašto je važno što je taj pojam preciziran? Važno je sa aspekta proverljivosti svakog znanja, bez obzira da li je ono stečeno kroz formalni proces obrazovanja, kroz neformalni proces obrazovanja, kroz informalno učenje ili kroz celoživotno učenje.

Kada su u pitanju učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, moram da pohvalim Ministarstvo prosvete da je ono učinilo ogromne napore upravo u cilju prilagođavanja kako udžbenika, tako i nastavnog plana i programa potrebama dece sa smetnjama u razvoju, odnosno učenicima sa invaliditetom.

Naime, svako dete, odnosno svaki učenik, a posebno ovi učenici treba da se razvijaju u skladu sa svojim potrebama. To škola prepoznaje, izrađuje individualne planove, kroz koje ta deca stiču znanja i, na kraju krajeva, stiču kvalifikaciju. Vrlo je važno da se procenat obuhvata ove dece i kroz osnovnu školu, ali i kasnije kroz upis u srednju školu poveća, jer samo sticanjem kvalifikacije to direktno utiče na njihovu upošljivost i samim tim na smanjenje siromaštva.

Takođe, moram da pohvalim Ministarstvo što smo u zakonu koji smo usvojili 2017. godine, a upravo u cilju unapređenja kvaliteta učenja ovakvih učenika predvideli mogućnost otvaranje resursnih centara sa asistivnim tehnologijama i pomagalima koji i te kako mogu doprineti unapređenju znanja osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Moram da naglasim da je Grad Beograd obezbedio 330 ličnih pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju, kao i 52 personalna asistenta. Ovo govorim upravo iz razloga što posao sticanja kvalifikacija procenta obuhvata dece sa smetnjama u razvoju nije samo pitanje Ministarstva prosvete, već je i pitanje lokalne samouprave, socijalne zaštite i drugih sistema zdravstvene zaštite itd.

Napraviću samo dve paralele koje se tiču usluga podrške, a koje se odnose na decu. Jedna paralela iz vremena Đilasa kada je bespravno uzurpirano 2000 kvadratnih metara na najelitnijem delu Košutnjaka i, umesto dnevnog centra za decu, izgrađen je objekat za potrebe „Velikog brata“, 688,5 miliona zgrnuto u privatne džepove. Iza toga ostala je samo ruševina. Ovo građani mogu da vide - ruševine, otpad, mišolovke i mrtvi pacovi.

Marta 22. ove godine u Ovči otvoren je objekat odnosno dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, veličine 320 metara kvadratnih i u njima se nalazi 30 dece. Izgrađeno je ponajvišim mogućim standardima i ovako izgleda prostor koji je od ulaza prilagođen potrebama ove dece kao i od unutarnjeg ambijenta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacije Republike Srbije, kojim se u članu 2. dodaje tačka 15. koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija - kapitalizacija stečajnih znanja u cilju sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na industrijalizaciju.

Tokom školovanja stičemo određene kvalifikacije, ali sa završetkom školovanja ne prestaje potreba za usavršavanjem. Naprotiv, tek onda uđemo u potrebu da svoje znanje i svoje kvalifikaciju unapredimo i usavršimo. Da bi neki posao dobro radili moramo celog života da učimo kako bi bili što efikasniji. Industrija danas izuzetno brzo napreduje. I da bi imali što bolje rezultate, moramo stalno da pratimo šta se novo pojavljuje na tržištu i da na unapređenju svojih kompetencija ostvarimo što bolje rezultate. Ministar Šarčević je sve ovo prepoznao i zato danas raspravljamo o ovom zakonu.

Da bi deca uspešno završila svoje školovanje odnosno da bi stekli kvalifikacije potrebno je da imaju savremene škole sa dobro opremljenim kabinetima. Ministarstvo prosvete na čelu sa ministrom Šarčevićem je uspelo da razreši mnoge probleme koji drugi nisu mogli. To najbolje možemo videti na primeru Aleksinca. Upravo je završena nadogradnja Osnovne škole „LJupče Niković“ i u toku je opremanje učionica. Ali, to nije jedina investicija obrazovanja u Aleksincu. Završena je kompletna rekonstrukcija još jedne velike Osnovne škole „Vožd Karađorđe“ koja nije imalo značajnije investicije još od kad je sagrađena. Ali, ovde nije kraj. Na dobrom smo putu da Poljoprivredna škola u Aleksincu uz veliku pomoć ministra konačno dobije svoju novu zgradu koja je počela da se gradi još daleke 2016. godine. Gradnja nije završena i tek je ministar Šarčević uspeo sa svojim timom da razreši nagomilane probleme i nadam se da do kraja godine i u ovoj školi u Aleksincu krenu radovi na završetku objekta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Lukić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Amandmanom na član 2. Predloga ovog zakona predložio sam da se doda tačka 15. koja se odnosi na kapitalizaciju stečenih znanja i sveobuhvatni razvoj Republike Srbije. Razvoj tehnologije i ekonomske promene uslovljavaju prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta kako bi u optimalnom periodu pojedinac bio zapošljiv i kako bi se ono što nauči moglo da stavi u funkciju unapređenja svog položaja na tržištu rada.

Potrebne su nam pored tradicionalnih oni obrazovni smerovi koji bi omogućili konkretnu primenu stečenog znanja i zadovoljili potrebe tržišta.

Pošto je najveći potencijal Bajine Bašte, odakle ja dolazim, turizam, odnosno moja opština ima najveći potencijal za razvoj turizma u Srbiji, iz razloga što imamo najlepšu planinu Taru koja je tradicionalno vazdušna banja, najlepšu reku Drinu, najkraću reku Vrelo, brojne spomenike kulture i prirodne lepote neophodno je efikasno upravljanje turističkim potencijalima koji se postižu kroz donošenje i primenu strategije i razvoja turizma na teritoriji opštine Bajina Bašta, kojom bi se predvidele sve potencijalne destinacije i neophodni uslovi za razvoj turističke infrastrukture, a čijom bi se primenom pozvali investitori iz celog sveta da ulažu u razvoj turističke infrastrukture.

U cilju optimalnog razvoja opštine Bajina Bašta su potrebni kvalifikovani turistički vodiči, potreban je turistički inspektor, kao i organizovanje stručne prakse za kuvar i konobar. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Predložila sam amandman da se u članu 2. Predloga zakona doda tačka 15. koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija – kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na inkluzivno obrazovanje.

Koncept predloženog zakona predstavlja veoma pogodnu osnovu i priliku za usmeravanje posebne pažnje na koncept inkluzivnog obrazovanja kao jednog od njegovih najznačajnijih integrala. Škola treba da bude otvorena za sve učenike svih starosnih grupa uz posebno usmeravanje pažnje na decu i odrasle sa smetnjama u razvoju i decu iz marginalizovanih grupa.

Prava svakog lica moraju da budu uvažena i poštovana, a na državi i njenom obrazovnom sistemu je obaveza da obezbedi jednake uslove za sve da se obrazuju i dodatno usavršavaju. Koristi od inkluzivnog pristupa su višestruke sa posebnim osvrtom na lica iz kategorije osetljivih grupa i to su osećanje prihvaćenosti uz mogućnost uspostavljanja prijateljstva i samopoštovanja, povećana mogućnost da uče kroz interakciju sa drugima, u prirodnoj vršnjačkoj grupi, osposobljenost za uključivanje u život i rad i u krajnjem, zadovoljstvo životom, povećana sposobnost da brinu o sebi i samostalnost uz mogućnost rada i zarade.

Benefiti za društvo u celini bi bili potpuna iskorišćenost ljudskih potencijala u smislu mogućnosti zapošljavanja i produktivnosti, manja izdvajanja za socijalna davanja i zdravstvenu zaštitu i tolerantnije društvo u smislu socijalne kohezije, socijalne demokratije i političke stabilnosti.

Na kraju, rezimirajući ovaj dodatni stav kojim se naknadno uređuje i nadopunjuje član 2. Predloga zakona ovim amandmanom namera mi je bila da se podstaknu i sublimiraju sve prethodno navedene stavke predviđene ovim članom Predloga zakona, posebno naglašavajući značaj i karakter njegovog inkluzivnog elementa u sebi. Hvala.