Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ivan Manojlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi gospodine ministre, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam ovaj amandman sa željom da ukažem na značenje privrednih resursa i obzirom da ljudski potencijal ima zaista veoma važnu ulogu u razvoju svake zemlje, a naši građani su svedoci upravo na primeru od dolaska SNS kako izgleda danas država vođena ljudima koji su na pozicijama iz SNS i stranaka koalicionih partnera.

Povećanje obrazovanosti radno sposobnih ljudi, ali u skladu sa potrebama privrede, to je nešto što će nesporno ovaj zakon da donese. Želeo sam da ovim amandmanom dodatno definišem osnovne pojmove i njihovo značenje.

Posle čitave decenije, gospodine ministre, vi ste rekli, valjda iz želje da ne uvredite ljude iz opozicije koji su bili u tom trenutku na vlasti - krčkalo se, i želeo bih samo da dodam - i zagorelo bi, gospodine ministre, da je to ostalo da zavisi od takvih ljudi. Možda bi oni i rešili u nekom trenutku da zasuku rukave, samo da su mogli da izvuku ruke iz džepova građana.

Upravo su osnovni pojmovi ono što vlast do 2012. godine nije znala. Juče sam napomenuo da je oko 800.000 radnih mesta nestalo zahvaljujući onima koji su bili na vlasti do 2012. godine, da je u privatizaciji čitava srpska privreda prodata za negde oko 2,8 milijardi dolara, a zamislite, u tom periodu je samo jedna, npr. rumunska banka prodata za 3,8 milijardi dolara. Dakle, čitava srpska privreda je od onih koji su vladali ovom zemljom do 2012. godine, prodata kao maltene kao jedna rumunska banka.

Osnovno pojam je radna snaga koja treba biti uposlena, a ne kao što su to oni radili, isterana na ulici. Osnovni pojam je bio školovati kadar za potrebna zanimanja. Osnovni pojam je i privredna infrastruktura na kojoj takođe ništa nisu radili. Da sada ne nabrajam, toliko pojmova, a oni pojma ni o čemu.

Zarad budućih generacija sam predložio da se ovo doda, jer ovo treba dodati ako bi neko sutradan eventualno postavio pitanje, da bi moglo da im se objasni da su u Srbiji do 2012. godine vladali oni kojima Srbija nije bila važna, koji su omalovažavali i rad i zanimanje, a nekako ponajviše samog radnika, a da je profesionalna afirmacija u tom periodu bila zaista misaona imenica.

Ovo treba dodati, nažalost, i zbog onih pojedinaca koji i danas to čine iz opozicije i omalovažavaju i rad i zanimanje, nazivajući radnike neretko nekakvim robovima, nazivajući radnike u jednoj od najjačih kompanija koja je kooperant u automobilskoj industriji, a to je jedna od onih brojnih koje smo uspeli da dovedemo zahvaljujući gospodinu Aleksandru Vučiću i ogromnoj energiji svih ljudi koji danas čine ovu vlast.

Neko se, eto, usudi da te radnike koji rade, privređuju i žive od svoje plate nazove pletačima kablova. Sutradan isti ti možda i profesionalne vozače, vođeni time, za kojima vlada izuzetno ogromna potražnja upravo iz razloga jer je privreda pokrenuta, čija plata prelazi mesečno i stotinu hiljada dinara, možda može, umesto da izgovori profesionalni vozači, da upotrebi da su to samo motači volana, da recimo lekare da oni ne leče ljude, da su to jednostavno ispisivači recepata, omalovažavajući tako svako pošteno zanimanje i svakog poštenog radnika.

Da bi takve stvari sprečili i pružili im priliku da eto i oni nauče da se svaki rad vrednuje, to je bio razlog podnošenja amandmana i definisanja osnovnog pojma, da ponovim, upravo zbog onih koji nemaju pojma. Hvala puno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Slaviša Bulatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici, poštovani građani, na Predlog zakona o NOK podnosim amandman na član 2. u smislu da se doda tačka 15. koja glasi: „Afirmacija stečenih klasifikacija – Kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na vladavinu prava.“

Sektor vladavine prava ima odlučujući značaj za građane. Ne samo da je vladavina prava ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet, već jača i socijalni i ekonomski kapacitet države i ima veliku moć da transformiše društvo.

S obzirom da obrazovanje predstavlja ključni preduslov za razvoj države, kapitalizacijom stečenih znanja doprinosi se uporedivosti razvoja Republike Srbije u odnosu na ostale države EU.

Dolaskom gospodina Aleksandra Vučića za predsednika Vlade, a potom i države, Republika Srbija se brzim koracima približava stepenu razvoja najrazvijenijih država Evrope, u prilog čemu govori i činjenica da se zakonodavstvo Republike Srbije može uporediti sa zakonodavnim sistemima zemalja koje su već dugi niz godina članice EU.

Usvajanje amandmana doprinelo bi lakšem prepoznavanju i priznavanju domaćih kvalifikacija u evropskim državama.

Uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija će u značajnoj meri unaprediti karijerni razvoj pojedinaca, što u krajnjoj liniji dovodi do kapitalizacije stečenih znanja. Na taj način će biti afirmisan sveukupni razvoj Republike Srbije kao pravne države. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Izvolite koleginice Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Republici Srbiji, sa ciljem dodatnog pojašnjenja pojmova koji su u ovom zakonu upotrebljeni.

Ukoliko razgovaramo o oporavku srpske privrede, moramo da budemo svesni da u narednom periodu moramo i pratiti zahteve tržište rada, ali i hvatati korak sa tehnološkim dostignućima i onim što su dostignuća u praksi.

Ono što je doneo Zakon o dualnom obrazovanju je upravo okvir za obrazovanje ljudi koji će za veoma kratko vreme moći da stave svoje znanje u funkciju privrede i svi zakoni koji su zapravo reformski, u sistemu obrazovanja, omogućavaju da iz sistema izlaze kompletni pojedinci, koji će biti u stanju da prate zahteve privrede i da odgovaraju na izazove i probleme koje poslovi sa sobom nose.

Fabrika „Namenska“ u Trsteniku i „Prva petoletka“ već duže vreme unazad pruža upravo ovakvo praktično obrazovanje učenicima završnih godina, školujući ih, osposobljavajući ih da u praksi odgovore na zahteve poslova i da budu sposobni da iznesu te poslove za koje su se školovali - odličan način za motivisanje učenika i stipendiranje koje nudi „Namenska“ učenicima određenih struka i profila koji su voljni da se usavršavaju u ovim oblastima, kako bi sebi obezbedila kadrove za naredne godine i ovo je, naravno, nešto što daje rezultate u praksi.

Ukoliko govorimo o ravnomernom ulaganju u Republici Srbiji, ja zaista moram da se nadovežem na ono što su kolege govorile, a to je ulaganje u same objekte obrazovnih ustanova. Zaista smo svedoci da gotovo i ne postoje opštine u kojoj nije bilo takvih ulaganja, kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima. U ovom trenutku samo u Trsteniku se na tri škole izvode radovi vredni 70 miliona dinara.

Ovo je zaista izuzetno, imajući u vidu da će se do kraja godine još na dve škole izvoditi radovi i ovo je nešto što imamo samo u proteklih nekoliko godina. Do sada to nije bio slučaj, već su se objekti urušavali i propadali. Sadašnje ulaganje koje se meri milionskim sumama je pokazatelj spremnosti Vlade Republike Srbije da ulaže u obrazovanje i da obezbedi uslove našim mladim ljudima da se kvalitetno školuju.

Imajući sve ovo u vidu, zakonski okvir, odgovaranje na potrebe tržišta rada i pripremanje samih ustanova u kontekstu ovog zakona, zaista će omogućiti da se što veći broj ljudi uposli, da pokrenemo našu privredu i da razvijemo svaki naš okrug i svaki naš region. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Turk.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč?
Reč ima Dragan Veljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odredbom člana 2. predloženog zakona utvrđuje se precizno značenje pojedinih pojmova koji su korišćeni u predloženom zakonu.

Predloženi amandman predviđa dodavanje tačke 15. kojim se predviđa još jedan pojam, a to je afirmacija stečenih kvalifikacija, čije značenje je da predstavlja kapitalizaciju stečenih znanja, u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na prava raseljenih lica.

U tom smislu, želim da istaknem da je sve do sada tržište rada karakterisalo neuređen sistem kvalifikacija, a samim tim bila je i otežana pokretljivost radne snage, budući da poslodavci nisu raspolagali podacima o tome za šta su pojedinci nakon završetka obrazovanja osposobljeni da rade.

Uspostavljanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija, svako zvanje dobiće svoju šifru, koja će biti usklađena sa evropskim kvalifikacijama, te poslodavci neće imati dilemu šta neko zna da radi kad ga zaposle. Od toga će korist ostvarivati svi – poslodavci, pojedinci, državni organi, a samim tim i društvo u celini, pri čemu je od posebnog značaja što će strani investitori imati potpuni uvid u tržište rada, pogotovo oni koji nisu u potpunosti upoznati sa obrazovnim sistemom gde posluju.

Uzimajući u obzir činjenicu da su raseljena lica jedna od najugroženijih kategorija društvenih grupa sa specifičnim problemima, Vlada Republike Srbije preduzima aktivne mere i stvara uslove za pojedince i porodice koji su odlučili da žive u Republici Srbiji, da ravnopravno sa svim drugim građanima rešavaju svoje osnovne životne probleme i uspešno se integrišu u lokalnu zajednicu.

Na kraju, izražavam zahvalnost ministru što pruža ogromnu pomoć u oblasti obrazovanja Srbima i ostalim nealbancima na Kosovu i Metohiji, kao jednom od preostalih stubova opstanka srpskog naroda na tim prostorima. Ministar koristi svaku priliku, a to je učinio i tokom jučerašnje rasprave, da apostrofira da će svaka reforma obrazovanja obuhvatiti i prostor južne srpske pokrajine, da je to moralna, zakonska, pa čak i međunarodna obaveza, uz zadržavanje drugačijeg odnosa prema školama u enklavama, gde se ne mogu poštovati standardi kao u centralnoj Srbiji, uvažavajući aktuelnu konstelaciju prilika na Kosovu i Metohiji.

Ovakvo postupanje samo potvrđuje esencijalnu činjenicu da će obrazovne ustanove na Kosovu i Metohiji ostati institucionalno vezane za Republiku Srbiju, što će omogućiti u krajnjoj instanci ostanak našeg naroda i naše države na tim prostorima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, prethodnih dana vodili smo raspravu o Predlogu zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, pa tako danas ja predlažem da se u članu 2. doda tačka 15, a to je – afirmacija stečenih kvalifikacija, tj. kapitalizacija stečenih znanja. Sama reč: „afirmacija“ u prevodu sa latinskog znači – tvrdnja, potvrda, postizanje nekog uspeha u radu, nauci, uzdizanje iznad proseka.

Kao što znate, mi smo krajem prošle godine usvojili Zakon o dualnom obrazovanju. U diskusiji oko tog zakona, naše kolege iz opozicije su uporno tvrdile da mi tim zakonom stvaramo robove za neke strane investitore, što nije tačno. Predlogom ovog zakona afirmišemo svakog zaposlenog koji želi da se obrazuje i stiče nova znanja i veštine.

Afirmacije mogu biti sa ciljem stalnog unapređivanja ličnih, građanskih i društvenih normi. Ministar Šarčević je nedavno izjavio da država upravo sprovodi afirmativne mere kada je u pitanju visoko školstvo, ali i celokupan sistem obrazovanja.

U minulom periodu, znanje je imalo zanemarljiv uticaj na rast ekonomije. U faktore privrednog rasta i razvoja uključuje se i ljudski kapital. To podrazumeva ulaganje u obrazovanje i povećanje novih proizvodnih sposobnosti. Obrazovanje, veštine i znanje su ključne komponente produktivnosti pojedinaca, i u privredi i u celini.

Iako je ministar Vujović najavio privredni rast ove godine u okvirima između tri i tri i po posto, imali smo priliku da od predsednika Vučića čujemo da je rast bruto društvenog proizvoda iznad predviđenog, čak 3,9 u ovom prvom kvartalu.

Srbija mora da uhvati priključak sa najrazvijenijim zemljama, pa je uz reformske zakone neophodno da naša privreda napreduje krupnim koracima. Prilagođavanjem sistema kvalifikacija, odnosno celokupnog obrazovnog sistema, potrebama privrede, omogućićemo privredi potrebna znanja i veštine, a koji su neophodni, ne bi li privredni rast bio na željenom nivou.

Pozivam moje kolege da stoga podrže moj amandman, u danu za glasanje. Hvala.