Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, planski sistem predstavlja sistem javnih politika, odnosno pravca delovanja Republike Srbije, AP i jedinica lokalne samouprave u određenim oblastima radi postizanja željenih ciljeva na nivou društva.

Koji su to ciljevi društva? Upravo uspostavljanje jednog efikasnog i transparentnog sistema na svim nivoima vlasti, koji će zahvaljujući realističnim planiranjem i međusobnom koordinacijom postići optimalno korišćenje budžetskih sredstava, ne bi li se obezbedio održivi rast i razvoj Republike Srbije. To se pre svega odnosi na privredni rast, koji možemo kontinuirano održati i time uhvatiti korak sa razvijenim društvima samo uvođenjem ovih principa, principa efikasnosti, transparentnosti, realističnosti i racionalnosti.

Dugoročno planiranje, sagledavanje svih relevantnih činilaca, adekvatno planiranje socijalne i ekonomske razvojne politike i jedini način da postignemo ono što, nadam se svi želimo, a to je razvoj naše zemlje.

Državna uprava ima zadatak da obezbedi visok kvalitet života građana, regulisanje svih onih tržišnih nesavršenosti koje proizvode nejednake ishode. Usluge državne uprave danas, u 21. veku, moraju biti lako dostupne uz niske troškove i građana, ali i države. Zato pozdravljam sveukupnu reformu državne uprave, koja po prvi put zahvaljujući ubrzanoj racionalizaciji i digitalizaciji, jeste servis građana, a ne nekakva kazna i opterećenje.

Kao primer jedne dobre uprave na lokalnom nivou, mogu navesti moju opštinu Rakovica. Tako da, nije u pitanju samo subjektivnost, rekli su i birači na nedavno održanim gradskim izborima, gde su više nego ubedljivo ukazali još jednom poverenje listi SNS. Najvrednije što Rakovica ima jesu njeni građani, pa se i opštinska vlast tako i ponaša. Urađen je novi Dom zdravlja na Labudovom brdu, koji inače ima 40 hiljada kartona i na čiju izgradnju su građani čekali skoro 40 godina.

Asfaltirano je preko sto ulica u poslednje četiri godine, kao i mnoge druge stvari koje su poboljšale kvalitet života svih nas u Rakovici. Urađeno je još mnogo više, ali ću u svojim sledećim amandmanima naravno navesti i te primere.

Usvajanjem ovog Predloga zakona nastavićemo proces donošenja reformskih zakona, donećemo moderan, ali realističan planski sistem koji na prvo mesto stavlja građanina i državni razvoj. Sa tim u vezi, ovim amandmanom želela bih da se to u samom tekstu i naznači. Prihvatanjem ovog amandmana prepoznaćemo razvojni karakter ovog zakona za našu zemlju. Zato pozivam Vladu da usvoji navedeni amandman, a da ukoliko to bude potrebno to učine i kolege moji poslanici. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč?
Kolega Filipoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, iz sednice u sednicu donosimo sistemske zakone, zakone koji u mnogome treba građanima da kažu šta ih čeka u budućnosti. Ja ću pokušati da u ova dva, tri minuta kažem ljudima šta smo imali u prošlosti i šta nas to čeka u budućnosti koja je ispred nas i zbog čega sam, na kraju krajeva, i podneo amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

U Srbiji je od 2000. do 2012. godine postojao kontinuitet planiranja, sistemskog planiranja pljačkanja zemlje, sistemskog planiranja otpuštanja ljudi, otimačine državne i narodne imovine. Tako da u Srbiji od 2012. godine pa do danas, a verujem i u budućnosti imamo takođe plan, ali plan kako da građani žive bolje, plan kako da uredimo naše društvu u skladu sa onim ciljevima i strateškim ciljevima koje imamo kao država.

Verujem da je ovaj zakonski predlog upravo i zato danas na dnevnom redu kako bismo nastavili kontinuitet politike koju vodimo kao SNS i koju vodi Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 2012. godine do danas, a taj kontinuitet se zasniva na tome da otvaramo fabrike, da modernizujemo društvo, ali da to ne radimo stihijski i ad hok, nego da postoji plan, jasan plan, jasna vizija kako, šta, kad i zbog čega radimo, ali da neko kontroliše kako se taj plan sprovodi u budućnosti, koji su njegovi rezultati, kakvi su efekti na naše građane i društvo u celini. Zato duboko verujem da mi kao poslanička grupa, svi poslanici SNS, treba da podržimo ovakav predlog zakona i druge predloge zakona koji su na dnevnom redu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Kolega Savkiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije dodaje se stav 2. koji glasi: „Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija“.

Predlog zakona o planskom sistemu ima za cilj rešavanje neefikasnosti i netransparentnosti na svim nivoima, republičkom nivou, nivou autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. Princip efikasnosti pravosuđa je jedan od osnovnih principa na kojima se temelji celokupan pravosudni sistem Republike Srbije. Osnovni elementi efikasnosti pravosuđa su garantovani Ustavom, a svaka grana prava predviđa načelo efikasnosti kao krunsko načelo. Smanjenje u zaostalom rešavanju predmeta i ujednačavanje sudske prakse znatno utiču na efikasnost pravosuđa.

Stoga se od početka 2017. godine primenjuje i Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kojim se dodatno garantuje efikasnost sudstva i ostvaruje značajan napredak ka ostvarenju cilja u ovoj oblasti. Sa druge strane, sam proces pristupanja Evropskoj uniji podrazumeva sprovođenje reformi koje Vlada Republike Srbije sa velikim uspehom sprovodi. Poglavlje 23 se odnosi na pravosuđe i osnovna prava i nosi sa sobom obavezu temeljnih reformi koje za cilj imaju upravo efikasnost pravosuđa.

Koliko je ovo pitanje od suštinskog značaja za Srbiju i svaku drugu zemlju koja je pristupila ili je u procesu pristupanja Evropskoj uniji govori praksa da se Poglavlje 23 i 24 otvara na samom početku pregovora, a zatvara poslednje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz?
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč?
Kolega Kostiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, svi ovi propisi treba da otklone sve uočene probleme postojećeg načina rada i dopune dobre elemente koje već imamo u državnoj upravi, povezavši ih u jedan sistem.Glavni postulati koje propisuju su dobro razumevanje problema, analitičnost, jasni i konkretni ciljevi, merljivost rezultata, usklađenost sa budžetom, participativnost i povezanost između planova i propisa.

Ovaj zakon uvodi sistem odgovornosti za rezultate i stvara okvir za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi. Uspostavlja se i efikasan i transparentan sistem planiranja koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, kao i unapređenje poslovanja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč?
Kolega Drecun, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, kolege poslanici, podneo sam amandman koji glasi – U članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2: „Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje odbrambenih kapaciteta“.

Predmet uređivanja planskog sistema Republike Srbije svakako treba da bude razvoj Srbije putem unapređenja i odbrambenih kapaciteta, posebno u novonastalim međunarodnim okolnostima. Javne politike koje definišu pravce delovanja Republike Srbije neizostavno u svakom segmentu utiču na podizanje kapaciteta i unapređenje odbrambenih kapaciteta.

Kada se planira ekonomski razvoj, finansijska politika, energetska održivost, prehrambena održivost, infrastruktura, informacioni napredak, uvek treba i mora se imati u vidu da se na taj način direktno utiče na planiranje i izgradnju odbrambenih kapaciteta Republike Srbije. Stvaranje predvidivog pravnog okruženja, odnosno naprednog, precizno određenog i uređenog planskog sistema Republike Srbije, obezbeđuje smanjivanje neizvesnosti za uspešno planiranje i izgradnju odbrambenih kapaciteta.

Realno planiranje, priprema i podizanje odbrambenih resursa u skladu sa mogućnostima države definisanim i kroz planski sistem su neophodni elementi za strukturiranje, modernizaciju, razvoj i efikasnost ukupnog sistema odbrane. Zato smatram da član 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije treba da bude dopunjen amandmanom koji sam podneo. Hvala.