Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Izvolite, koleginice Davidovac.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom sam želela da se preciznije definiše predmet Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, s posebnim osvrtom na razvoj regionalne saradnje. Razlog za donošenje ovog zakona jeste potreba da se uspostavi efikasan, transparentan i koordinisan, realističan sistem planiranja Republike Srbije, administrativnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava. Ovaj zakon treba da pokrije sve ključne aspekte, socijalne, ekonomske i razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenja održivog rasta i razvoja Republike Srbije, uključujući AP jedinica lokalnih samouprava, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja EU, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih poglavlja 17 – ekonomska i monetarna politika i 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Predlogom zakona se detaljno određuju i uređuju dokumenta kao što je plan razvoja, investicioni plan, plan razvoja jedinica lokalnih samouprava, strategija, program i politike akcionih planova, projekti i godišnji plan rada Vlade.

Pored toga, prepoznaju se vremenske odrednice dokumenata, kao što su srednjoročni i dugoročni planovi, EKST analiza, koja prethodi sprovođenju politika i EKST POST analiza koje dolaze nakon sprovođenja politika.

Donošenjem ovog zakona, stvara se mogućnost za sve ono što donosi Vlada, što donose AP, što donosi lokalna samouprava, bude povezano i horizontalno i vertikalno, a ne da neka lokalna samouprava radi mimo onoga što je potpisala Vlada ili EP.

Vlada je od 2014. godine na čelu sa tadašnjim premijerom, a danas predsednikom Republikom gospodinom Aleksandrom Vučićem pristupila ozbiljnim reformama i pokazala da sve ono što radi, radi na najbolji mogući način i da već možemo da ubiramo plodove tog rada. Za to su zaslužni naši građani koji su nam ukazali poverenje i dali nam podršku, a mi iz SNS nikada nećemo biti neodgovorni kao neke vlasti pre 2012. godine koje su dovele ekonomiju naše zemlje do te mere da nam preti bankrotstvo.

Mi volimo našu zemlju i radimo u interesu naših građana, a u skladu sa tim imamo i njihovu podršku, što se može videti na održanim izborima u proteklim periodima.

Shodno tome, poslanička grupa SNS će u danu za glasanje podržati predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Izvolite koleginice Ognjanović.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, predloženi amandman glasi – Planskim sistemom Srbije se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Cilj Zakona o planskom sistemu Republike Srbije je uspostavljanje sistema planiranja koji obuhvata sve ključne aspekte, društvene i ekonomske i razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, kako bi se obezbedio održiv rast i razvoj Republike Srbije.

Privreda Srbije je u 2016. godini i 2017. godini ostvarila solidnu stopu rasta. Spoljne i unutrašnje neravnoteže su smanjene, a ostvaren je i napredak u realizaciji strukturnih reformi. Smanjenjem javnog duga i povećanje BDP su uz fiskalnu konsolidaciju imali snažno i pozitivno dejstvo na poverenje investitora. Rast poverenja investitora uz povoljne okolnosti na unutrašnjem i međunarodnom finansijskom tržištu, doprineo je povećanju investicija i njihovom rastu u 2016. i 2017. godini.

Na rast investicija uticale su određene reforme, kao što je to slučaj sa reformama tržišta rada, ubrzanjem procedura odobravanja građevinskih dozvola i širenjem primene E uprave. Ubrzani privredni razvoj zahteva promenu poslovanja organizacija i prilagođavanje novim zahtevima tržišta i zato je neophodno imati efikasan planski sistem koji će se lako kontrolisati i pratiti, a time se direktno postiže brži napredak i povećava finansijska stabilnost u Srbiji.

Kako se vidi napredak i povećanje finansijske stabilnosti? Mislim da su se građani Srbije već do sada potpuno navikli na velike promene koje su postale svakodnevica i upravo su oni ti koji su nam dali poverenje i pokazali koliko su lako prihvatili modernizaciju i napredak, od obnova i izgradnji škola, bolnica i stanova, novih modernih puteva, železničkih pruga do otvorenih novih modernih fabrika širom Srbije.

Ima li boljih pokazatelja? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

Izvolite koleginice Jovanović.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre, kolege narodni poslanici, Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije je možda najsveobuhvatniji zakon koji obuhvata sve nivoe odlučivanja od republičkog do jedinica lokalnih samouprava, jer do sada je primećena neefikasnost, neefektivnost i netransparentnost. Naša Vlada je učinila u niz prethodnih godina pomak u ovoj oblasti, ali je potrebno i dalje sprovesti set aktivnosti da ovaj planski sistem postane efikasniji, delotvorniji i u krajnjoj liniji, jeftiniji.

Podnela sam amandman na član 1. tako što se dodaje tačka 2. koja glasi – Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na rast ekonomskih indikatora.

Sve što ova Vlada radi jeste napredak naše zemlje u svim sferama. Srpski dinar je druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 meseci. Prošlog meseca je postignuta najveća vrednost prema evru. Kamatne stope su snižene treći put u proteklih sedam meseci, što uliva još dodatni optimizam investitorima.

Inflacija je prošlog meseca pala na 1,5% što je upola manje nego u decembru 2017. godine. Srbija nudi pozitivne realne prinose na kratkoročne investicije i to su ekonomski indikatori koji pokazuju da polako, ali sigurno napredujemo i zato i imamo velike kritike od strane opozicije, jer ima ona narodna „uspeh se ne prašta“.

Podnetim amandmanima sam želela dodatno da definišem predmet ovog zakona. Zahvaljujem se na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podneo sam amandman na član 1. Zakona o planskom sistemu sa posebnim težištem na razvoj opština i gradova.

Jako je bitno što ovaj zakon ima potrebnu fleksibilnost i što se planski dokumenti mogu lako menjati i dopunjavati, npr. plan razvoja, investicioni plan, prostorni plan, urbanistički planovi itd. Možda sve zakone, pa i ovaj, treba reći kroz neku realnu praksu.

Ja često volim da govorim kroz realnu praksu i uzeću primer ovog zakona, gde se on pokazuje kao jako dobar, a to je brana ili akumulacija na „Stubo-Rovni“. To je velika akumulacija vode sa fabrikom za preradu zdrave, ispravne pijaće vode. Planskim dokumentima do sada, prostornim planom predviđeno je da ta akumulacija sa fabrikom vode zadovolji određeni broj gradova i opština. Međutim, kapacitet brane „Stubo-Rovni“ sa fabrikom vode je mnogo veći nego što je planskim dokumentima predviđeno i normalno je da se korišćenje zdrave, ispravne pijaće vode proširi na okolne opštine i gradove, a to se može uraditi kroz promenu planskih dokumenata.

S obzirom da ovaj zakon omogućava da lako dođemo do promene određenih planskih dokumenata i da korišćenje brane „Stubo-Rovni“ bude prošireno na okolinu, pored onih predviđenih, to je, pogotovo što se radi o ispravnoj pijaćoj vodi, i ko ima ispravnu pijaću vodu ima perspektivu i razvoja.

S obzirom da je to tako da ovaj zakon omogućava da vrlo lako, recimo, opština Osečina, LJig, Koceljeva, Banja Vrujici, mogu se naknadno uključiti kroz promenu dokumenata koje ovaj zakon dozvoljava, oni mogu dobiti zdravu ispravnu pijaću vodu.

S obzirom da je to tako, da građani imaju veliku dobit, da javni sektor ima veliku dobit, da privreda ima veliku dobit, a to je valjda cilj svih nas, i ove Vlade i predsednika Republike i svih normalnih u ovoj državi, tako da je zakon dobar, da ga treba podržati i ako on daje pun efekat prema građanima, mislim da je dobar. Ovo sam naveo kroz jedan živi primer, gde se on najbolje razume. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Atlagiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ovaj Predlog zakona, koji je pred nama, o planskom sistemu Republike Srbije, ide u red ključnih zakona koji će pridoneti ubrzanoj modernizaciji Republike Srbije za koju se zdušno zalaže, i ne samo zalaže, nego i sprovodi, predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, na čelu sa Anom Brnabić, najveći broj poslanika u ovom visokom domu, SNS i najveći broj građana Republike Srbije.

Poštovani građani Republike Srbije, ja sam šokiran današnjim prepodnevnim izjavama opozicije vezano za ovaj zakon, pogotovo od stranke bivšeg režima. Ili se radi zaista o tome da oni zakon nisu pročitali, ili namerno se prave da ne znaju ovaj zakon.

Dakle, ovaj zakon o planskom razvoju podrazumeva i investicioni plan, za koji govore da ga nema. Molim vas, imam osećaj da nisu pročitali ovaj zakon, jer se upravo u njemu govori o investicionom planu na period od sedam godina. Plan razvoja AP Vojvodine, na sedam godina. Nema sad gospode iz opozicionih klupa, pogotovo onih koji su separatistički nastrojeni, npr. Žarka Koraća, nema ga dugo, da sad kaže ima li taj plan, ili nema. Plan razvoja lokalne samouprave na sedam godina. Vidite, uopšte to nisu spominjali. Strategija razvoja svake pojedine oblasti itd, dalje da ne navodim.

Izvinite, ali pošto smo čitavo prepodnevno vreme na neki način čak i vređani od strane nekih poslanika iz opozicije, vezano da smo mi poveli ratove i maltene osnovali Haški tribunal. Kao čovek svedok pretposlednji u Haškom tribunalu u suđenju veka kod gospodina Miloševića, samo tri rečenice. Haški tribunal je nelegalna tvorevina, pa prema tome, sve presude koje su donesene i koje će doneti nisu validne. To znate, gospodo, svi vi pravnici, posebno dobro ovo poznaje moj kolega dr Aleksandar Martinović, koji je ekspert i za ovo područje. Druga rečenica koju želim reći, taj Haški tribunal trebao je pridoneti pomirenju naroda na Balkanu, a nije doneo. Treće, Haški tribunal, ponoviću još jednom, je najveća civilizacijska, politička i pravni izmet koji je mogla iznedriti tzv. međunarodna zajednica.

Što se mene lično tiče, moj lični stav, profesoru dr Vojislavu Šešelju hvala što je u Haškom tribunalu bar malo sprao ljagu sa srpskog naroda, koja mu je neopravdano nametnuta.

Gospodo narodni poslanici, ovim zakonom se osiguravaju i planski dokumenti iz područja sistema vaspitanja i obrazovanja na period od sedam do 10 godina. Nema znanja ni vaspitanja bez dobro osposobljenog nastavnika. Zato će Vlada Republike Srbije, što je i najavila, posvetiti ovoj delatnosti izuzetnu pažnju i važnost ne samo u procesu unapređivanja vaspitanja i obrazovanja, kako ste čuli i predsednicu Vlade, nego kada su i u pitanju plate.

Na kraju, naučiti dete broj, složiti slovo u reč, čitati ih, pisati, brisati, razumeti, znati, samo je mali deo onoga što učitelj zaista jeste. Gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, namerno ne kažem – ono što učitelj radi, jer biti učitelj nije posao. Biti učitelj je voleti. Biti učitelj je osećati. Biti učitelj je umeti. Biti učitelj je jednostavno biti.

Na kraju, dajemo punu podršku Vladi Republike Srbije i predsedniku Republike Srbije i SNS da i dalje rade na učvršćivanju bezbednosti i mira u regionu, jer nema ekonomskog i sveukupnog razvoja bez bezbednosti i mira. Hvala.