Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala dr Stefanoviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona gde se dodaje stav 3.

Da li je uopšte potrebno govoriti da realizacijom ovog projekta se pokreće građevinska industrija i građevinska operativa u meri koja utiče na sveobuhvatno unapređenje poslovanja. Verujem, a čuli smo i od ministra da će ugradnja većina materijala, poluproizvoda i proizvoda koji su neophodni za izgradnju ovih stanova, biti domaćeg porekla.

Jedini problem u realizaciji ovog projekta vidim u nedostatku kvalifikovanog kadra, posebno zidara, armirača, tesara i slično, pa je možda potrebno da se pozabavimo načinom i merama kako školovati i obezbediti kvalitetne majstore ne namenski samo za ovaj projekat i slične projekte, već za budućnost.

Drugi aspekt realizacije ovog projekta je i rešavanje stambenog pitanja pripadnicima snaga bezbednosti. Rešavanje stambenog pitanja pripadnika relaksira njihove porodice, te će sasvim sigurno oni svoje poslove i zadatke obavljati sa više motiva. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala kolega Kostiću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Takođe, poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Nastavljamo sa radom u 15,10 časova.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
A Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, motiv za podnošenje ovog amandmana. Jasno se prepoznaje u stavu koji je iskazao i predlagač ovog zakona. Stav koji se nalazi u obrazloženju Predloga zakona i koji prepoznaje kontekst razvoja u širem smislu, kao nesporno važan i kada je reč o problematici kojom se upravo bavi ovaj zakon.

Ja ću taj stav sada pročitati, dakle, kaže predlagač zakona – donošenjem ovog zakona osim što se nastoji rešiti najveći problem nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti značajno će se doprineti i, pa između ostalog, rastu BDP upravo u oblasti građevinarstva. Dalje, upošljavanju domaće građevinske industrije i povećanju zaposlenosti u Republici Srbije. Dalje, rastu prihoda od PDV po raznim osnovama je reč o složenom i sveobuhvatnom procesu, dalje porastu prihoda od poreza na imovinu, unapređenje naše administracije.

I pored toga što se neposredno ovaj zakon tiče kroz svoje pozitivne aplikacije ljudi zaposlenih u Sektoru bezbednosti on ima pozitivne aplikacije. I na privredna društva i na preduzetnike i na državne organe na nivou Republike i na AP i na lokalni nivo kao i na niz drugih zainteresovanih lica.

Dakle, nesporno je jasan kontekst razvoja kao širi od onoga što predstavlja sam naslov zakona i to prepoznaje predlagač, to je stav i poslaničke grupe SNS i sa željom da mi kao poslanička grupa taj aspekt dodatno naglasimo kroz uvođenje u sam tekst zakona podneli smo ovaj amandman, te koristim priliku da zahvalim predlagaču ne samo na usvajanju predloženog amandmana i ne samo na činjenici da delimo istu viziju, iste vrednosti kada je reč o Republici Srbiji, već i na činjenici da ih dobrim zajedničkim radom mi realizujemo u praksi, između ostalog i kroz ovaj predlog zakona. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Orliću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr LJubinko Rakonjac.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Zeleni Srbije

Ljubinko Rakonjac

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneo sam sledeći amandman.

U članu 1. Predloga zakona stav 2. menja se i glasi: „osim odredbi ovog zakona na realizaciju projekta iz člana 1. primenjuju se odredbe zakona o eksproprijaciji „Službenik glasnik Republike Srbije 53/95“ i „US 20/09“ i 55/13 Zakona o planiranju i izgradnji, ispravka 64/10, US 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik Republike Srbije broj 124/12, 14/15, 68/15 i Zakona o opštem upravnom postupku „Službeni glasnik RS“ broj 60 18/16. Ovim amandmanom se vrši pravno tehnička redakcija odvojena članom 1. znači one tehničke prirode sve u cilju unapređenja samog teksta zakona.

Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, već smo govorili o potrebi nesumnjivoj da se pripadnicima službe bezbednosti obezbedi da pod ovim uslovima dođu i reše svoje stambeno pitanje.

Ali, ono što je sigurno jeste da se ono neće rešiti ovim zakonom budući da je to jedan premali broj u odnosu na potrebe, dakle koje su ovi ljudi samo koji su anketirani bilo je više od 18.000, više od 35.000, 18.000 hiljada je reklo da bi pod ovim uslovima pristalo na ovakav način realizacije i rešenje svog stambenog pitanja.

Meni je samo žao ako imamo 1.500 ovih stanova koji treba da izgrade na svim ovim lokacijama, mislim jasno je da to ne mogu da budu najekskluzivnije ili ekskluzivne lokacije, ali to nije ni važno pitanje.

Međutim, nije mi jasno da ako Republika Srbija i lokalne samouprave u Republici Srbiji mogu da obezbede zemljište u najkraćem roku kada dolazi neki investitor, da se sva administrativna papirologija i vlasništvo rešava u najkraćem roku za investitore koji, pogotovo za one koji posle kada im istekne ono što zarade budući da su oni odmah ostvarili ekstra profit, budući da imaju ogromne subvencije po svakom zaposlenom, kako je onda problematično da se reši pitanje i da se veći broj stanova obezbedi od 1.500?

Ovim tempom naglasio sam i ranije danas da se ovo pitanje neće rešiti ni u sledećih 20 godina. Pitanje je koliko će od ovih ljudi koji su u ovoj anketi izrazili želju da učestvuju u realizaciji ovog projekta tj. da na kraju ostvare pravo da konkurišu za stan, koliko će dočekati tu realizaciju.

S druge strane, nisu jasni kriterijumi kako će se dodeljivati, a mislim da treba da bude od najvećih prioriteta za Vladu Republike Srbije da se ovo pitanje što pre reši.

Dakle, ako mogu investitori da dobijaju ovde koji izrabljuju za najmanje plate, a koriste subvencije Republike Srbije, ako oni mogu da reše za mesec ili za manje od mesec dana sva pitanja sa lokalnim samoupravama oko zemljišta, zašto ne može onda obezbedi sada i lokacija i za više nego što je jednostavno predloženo, ovi stanova.

Dakle, to su, sramota je da su nam oficiri i dalje podstanari i da nemaju rešena stambeno pitanje, pogotovo ako od njih očekujemo da sutra brane Srbiju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednik Vlade, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović. Izvolite.