Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

Marina Ristić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ima još nekoliko primedbi na određene tačke ovog zakona, a odnose se na kazne. Tako, pružalac usluga se obavezuje da prilikom potvrđivanja identiteta koristi šemu elektronske identifikacije visokog nivoa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Ta šema podrazumeva da pružalac finansijskih usluga obezbedi da izdavalac sredstava elektronske identifikacije obezbedi identifikacione podatke u okviru sredstava elektronske identifikacije koji odgovaraju licu kojem je sredstvo izdato. Jeste malo rogobatno.

U suštini, ovo znači da banke treba da kontrolišu MUP, jer sredstva elektronske identifikacije obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako pružalac finansijskih usluga to ne obezbedi, biće kažnjen novčanom kaznom od 500.000 do dva miliona dinara. Ovakvi propusti dešavaju se kada se zakoni samo prevode sa engleskog na srpski jezik, bez provere da li je to u Srbiji uopšte primenljivo. Ovakvih primera ima još mnogo u našem zakonodavnom sistemu i zato se zakoni i ne sprovode, nemoguće je. Za tri meseca imaćemo situaciju da ako pružalac finansijskih usluga ne bude snimao sve što se izgovori tokom pregovora, nadrljao je. Ako ne dokaže da nešto nije rekao, a trebalo je, kazna je od 50 do 800 hiljada dinara.

A sa koliko će narodni poslanik Meho Omerović biti kažnjen, koji je svojom sitnom krađom najgrublje urušio dostojanstvo Narodne skupštine? Hoćemo da kažemo da se u Srbiji još uvek nisu stekli svi uslovi za ovakvo poslovanje na pošten način. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dubravko Bojić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Otkud ja s njima, samo mi to nije jasno?

Dame i gospodo narodni poslanici, članom 3. ovog predloga zakona uređuje se odnos zakona prema drugim propisima kako ste naveli zbog izbegavanja poteškoća u primeni zakona i radi zaštite svih korisnika finansijskih usluga.

Uzimajući u obzir još uvek nedovoljnu rasprostranjenost kvalifikovanog elektronskog potpisa kod fizičkih lica omogućeno je da se kod ugovora na daljinu u vrednosti do 600.000 dinara korisnik daje saglasnost korišćenjem metode dvofaktorske autentifikacije, složićete se to ne zvuči baš najrazumljivije, bolje bi zvučalo da stoji dva elementa za utvrđivanje identiteta korisnika.

A kada znamo da i pored fizičkih lica u užem smislu reči, zakon se primenjuje i na preduzetnike i na poljoprivrednike, jer i ovi subjekti treba da uživaju isti stepen zaštite prava i interesa kod ugovaranja na daljinu, ali ovde mogu nastati problemi kada znamo da opšti nivo njihovog finansijskog znanja nije na nivou privrednih društava koja poseduju i veća materijalna sredstva i veće stručne kapacitete.

Sve je ovo po meni ishitreno, isforsirano i plod je kuhinje dobro poznatih evropskih nalogodavnih zakona.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala profesore Bojiću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovakvim restriktivnim Poslovnikom ne možemo davati primedbe u vidu amandmana, samo na žalost na prva četiri člana i to prvog, odnosno jednog od pet predloženih finansijskih zakona.

Recimo, o predloženom Zakonu o NBS u članu 9. se kaže, citiram – minimalan broj članova izvršnog odbora prema predloženom rešenju je tri, a ne četiri kao što je do sada bilo. Stoga je neophodno i propisati i novi kvorum za održavanje sednice. Sada, kada je prisutna većina, tj. dva kako obezbediti većinu ako je jedan protiv.

Zatim, primedba na predloženi Zakon o platnom prometu u članu 3. treba propisati gornju granicu maksimalnog iznosa platnih usluga, a sve to u cilju zaštite korisnika usluga o velikim nametima. Zatim, o Zakonu o finansijskom obezbeđenju u članu 20. trebalo je dodati još jedan stav i regulisati netiranje obaveze, odnosno upravljanja rizikom kada ne mogu da se namire, a stečajna masa nije dovoljna da izmiri ukupna potraživanja i obaveze.

Na kraju, ja bih zamolio skupštinsku većinu da privoli Mehu Omerovića zbog obraza i časti da podnese ostavku, jer nije naneo samo sebi zlo nego i ovom visokom domu i Republici Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Da.)

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pošto smo konstatovali ovih dana da ovih pet zakona koje je NBS donela na razmatranje su mogli da budu u proceduri još pre mnogo godina, znači prve nedelje kako je guvernerka stupila na funkciju, mogla je da reši ove probleme ta međubankarska transakcija i par dobrih stvari koje postoje u ovih pet zakona.

To je samo pet dobrih stvari, ali ono što sigurno znamo to jeste da su banke strane u ovoj državi, da nam je ceo bankarski sistem stran, da te iste banke 500.000 evra svake godine iznose iz naše zemlje, a onda bi bilo lepo da nam ona kao stručnjak i kao pravi predstavnik odgovori na sledeće pitanje. Koliko je u tih 500.000 evra profita, koliko je realno uzeto kredita od strane naših građana? Znači, koliko je tu potrošačkog kredita? Ako znamo da su to uglavnom potrošački krediti bili, a nisu bili razvojni jer niko u ovoj državi prošle godine nije mogao da otvori nikakav privatni biznis, i niko u ovim bankama ne može da se zaduži da bi otvorio privatni biznis. Isključivo su se ljudi zaduživali za vraćanje svojih dugova, a i za potrošnju. Tu potrošnju gde su realizovali? U stranim lancima i u stranim marketima. Šta se prodaje u stranim marketima? Prodaje se strana roba.

Sada vi nama recite koliko to godišnje stranci iznesu iz naše zemlje, ako znači 500.000 evra iznesu samo banke u vidu profita, koliko onda ovi strani lanci iznesu svog profita iz naše zemlje na osnovu kredita, što se mi zadužujemo kod tih stranih banaka? To vam je jedna prosta računica i to jeste pitanje za guvernera. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice.

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pretpostavljam gospodine Marinkoviću da vi znate, a zna i gospođa Gojković ko su Medison Kiz i Sloun Stivens, ali ne verujem da to zna gospođa Tabaković ko su te dve osobe, jer kad bi znala ona bi, pošto je ovo za nju veoma bitan zakon, zatražila od vas u predstavništvu da prekinete zasedanje, jer trenutno je za RTS važniji meč između Medison Kiza i Sloun Stivensa od Narodne skupštine. Tako da mi nemamo mogućnost da se sada direktno obratimo građanima Srbije, već kada se završi polufinale Rolangarosa, noćas u neko doba, možda će neko od ovih umornih poljoprivrednika, iscrpljenih i gladnih penzionera, ljudi koji su ostali bez posla, zbog nesanice, zbog bede i nemaštine, da uključe RTS drugi program i da vide da se pričalo o zakonu koji veze nema sa njihovim trenutnim problemima i stvarnim životom.

Da je to tako, govori i činjenica, a to bi guverner trebala da zna, pa zato da je htela da uradi nešto dobro za Srbiju kako je ovde hvale poslanici SNS, onda bi valjda predložila izmene i dopune Zakona o stečaju koji je dobar, a to nije ovaj koji je predložila, insistirala da upravo taj zakon bude prvi u raspravi, da se o njemu govori u amandmanima, jer trenutno u Srbiji ima 2.063 preduzeća. Vi to isto tako dobro znate gospodine Marinkoviću, koji su u aktivnom stečaju, na dan 5. juni 2018. godine.

Neverovatno je, gospodine Marinkoviću, da vi još uvek ne znate, kaže gospođa Radeta i u pravu što mi je suflirala, zahvaljujem joj se na tome, da li će Meho Omerović da podnese ostavku zbog onoga što je uradio. Time je učinio bruku na kraju krajeva i vašoj partiji i listi Aleksandar Vučić, kako Srbija pobeđuje, na kojoj se nalazi, ali to njega ne zanima, to je očigledno, a ni vas, jer vi ni jednim svojim gestom, potezom, rečju niste osudili to što poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije krade na frankfurtskom fri šopu. Zato je vama bitno da ovde sada teče neka rasprava, a za to vreme Medison Kiz i Sloun Stivens se bore za milione na Rolangarosu, guvernerku baš briga, ona ništa i ne zna.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.