Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Barišić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja se kroz svoje amandmane zalažem da svaki zakon mora sadržati elemente koji vode ka razvoju Srbije.

Ono što je posebno značajno za lokalnu samoupravu u Boru jeste izuzetno visok nivo saradnje koji smo izgradili sa državnim organima. Na taj način zajedno rešavamo probleme u našoj sredini.

Jedan od problema koji nas je mučio jeste manjak mesta u vrtićima. Da bismo potpuno zadovoljili potrebe mališana, potrebno je da izgradimo novi vrtić, ali kako su nam za to potrebna značajnija finansijska sredstva planiramo da izradimo prvo projekat, pa da apliciramo kod određenih fondova.

Međutim da bismo bar delimično smanjili listu čekanja i povećali kapacitete vrtića, pokrenuli smo projekat u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave kojim ćemo adaptirati nekoliko opštinskih lokala.

Napravićemo vrtić za sto dvadeset dece i time smanjiti listu čekanja za trećinu. Ovaj projekat vredi 18 miliona, od kojih je 50% za tu namenu odvojila opština Bor, a 50% je odobreno iz sredstava ministarstva. Projekat će biti završen do kraja ove godine.

Opština ulaže sredstva i u populacionu politiku, što u vidu jednokratne pomoći porodiljama za prvo dete 25 hiljada, za drugo 40, za treće i četvrto dete 70 hiljada dinara. Zatim, nezaposlenim porodiljama se isplaćuje nadoknada u trajanju od godinu dana. Finansira se i vantelesna oplodnja u iznosu od 250 hiljada dinara, i to dva pokušaja za jedan par.

Ono što je, verujem, najviše obradovalo roditelje osnovaca u Boru, jesu besplatni udžbenici za đake od prvog do četvrtog razreda, kao i besplatni paketi za sve đake prvake.

Nisu zapostavljene ni omladinske organizacije. Adaptirana je zgrada koja je u vlasništvu opštine i formiran je Dom omladine, koji sada koristi preko 20 omladinskih udruženja u okviru Kancelarije za mlade.

I o najstarijima smo brinuli. Izgradili smo Dom za stara lica i dali ga u zakup privatnom preduzetniku, čija je ovo delatnost na teritoriji istočne Srbije. Dakle, mi imamo sva obeležja grada, što ćemo zvanično i postati nakon završetka ove rasprave. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Branko Popović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana stavom 2. koji sam predložio, dodatno se definiše Predlog zakona u smislu afirmacije sveukupnog razvoja naše države, a posebno razvoja regionalnih medicinskih centara.

Politika Vlade Srbije ogleda se u obezbeđivanje i realizaciju strateških projekata i novim investicijama, čime se ostvaruju najpovoljniji uslovi za razvoj države.

Ulaganje u zdravstveni centar Užice, koji obuhvata tri opšte bolnice i 10 domova zdravlja, pokazatelj je da država i lokalne samouprave teže podjednakoj dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike Srbije.

Poslednjih nekoliko godina, uloženo je preko 500 miliona dinara u ovu ustanovu i na taj način je podignut nivo zdravstvene zaštite za preko 300 hiljada građana Zlatiborskog okruga.

Izvršena je rekonstrukcija i adaptacija najvećeg broja službi u svim domovima zdravlja. Nabavljeno je blizu 40 sanitetskih terenskih vozila. Nova računarska oprema instalirana je u svaku organizacionu jedinicu.

Pre nekoliko dana izvršena je stota po redu kardio-hirurška operacija u Opštoj bolnici Užice, u Odeljenju kardio-hirurgije, koje je otvoreno 2014. godine. Radiće se minimum četiri operacije sedmično i biće primljeno još pet lekara i 10 medicinskih sestara, a obezbeđena su sredstva za najmoderniju opremu.

Rad Odeljenja kardio-hirurgije je u punom kapacitetu, značajno je ne samo za građane Zlatiborskog okruga, već i za sve građane Republike Srbije, posebno one koji duže čekaju na ovu vrstu operativnih zahvata. Na taj način, liste čekanja će ubuduće biti značajno smanjene.

Ove činjenice su dokaz strateške politike Vlade Republike Srbije, koja realizuje projekte od vitalnog značaja za razvoj naše države. Samo novim investicijama u infrastrukturu stvoriće se bolji preduslovi za nastavak započetih reformi, koji za krajnji cilj imaju povećanje životnog standarda građana. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Arsiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku zasedanja, današnjeg zasedanja, od svojih kolega iz bivšeg režima mogao sam da čujem najbezočnije neistine koje mogu da se svrstaju u to da kada je u pitanju borba za vlast, da bivši režim smatra da može da iznosi najveće i neistine i da budu neviđeno bezobrazni.

Iz tih njihovih diskusija, ja sam u stvari samo jednu stvar zaključio, da do sada u jednom svom delu nisam bio u pravu, a to je da su povećavanjem poverenih prihoda 2011. godine hteli da preusmere više sredstava u lokalne samouprave da bi spremili lokalne samouprave za republičke i lokalne izbore koji su se održavali 2012. godine. U to sam bio ubeđen.

Sada kada ovako postupaju, sa jednim vrhuncem bezobrazluka, vidim da nisam bio u pravu. Povećavali su poverene prihode lokalnim samoupravama da bi još više otimali i krali. To pazite odakle su zakidali, iz fondova iz kojih se isplaćuju penzije i isplaćuje zdravstveno osiguranje, da bi predsednici opština koji su vodili DS mogli više da pokradu. To da sam potpuno u pravu govori samo jedna činjenica, da iako su ta transferna, ti transferni povereni prihodi umanjeni lokalnim samoupravama, kako to da sadašnji predsednici opština i gradova imaju bolje rezultate u svom radu?

Kako to da sa isto ili manje novca možete da imate tri ili četiri puta bolji rezultat u radu?

Znate, kad neko kaže ovde da dok je njegova stranka bila na vlasti, da je evro bio 80, a svi znamo da je dogurao do 120, kada neko kaže ovde da je gorivo bilo 80, a svi znamo da je gorivo 2012. godine bilo isto koliko i sada, kad neko kaže da je isplaćivano za poljoprivredu 14.000 dinara, a da je ukupna masa bila 188 miliona evra, da je danas 320, onda je očigledno da gospoda iz bivšeg ražima smatraju da je i u ljubavi i u ratu sve dozvoljeno, da i u politici možete da iznosite laži koliko god vam je volja da biste došli na vlast, a kada dođete na vlast, još više da lažete da bi mogli da kradete. E, takva vas vlast čeka ukoliko DS pobedi na izborima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč? (Da)
Dragan Veljković ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi definiše lokalnu samoupravu kao skup lokalnih institucija koje imaju pravo, ali i sposobnost i obavezu da građanima određene lokalne zajednice omoguće da neposredno ili preko svojih predstavnika upravljaju, relativno samostalno, određenim javnim poslovima na sopstvenu odgovornost i u sopstvenom interesu.

Uloga lokalne samouprave je i u direktnom prepoznavanju najbitnijih problema u lokalnoj sredini i njihovom efikasnom i jeftinom rešavanju kroz proces definisanja lokalnih interesa i strategija lokalnog razvoja.

Ustavom zagarantovano pravo na lokalnu samoupravu ostvaruju građani, i to posrednim i neposrednim upravljanjem javnim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.

Povećano učešće građana u vršenju lokalne samouprave vodi ka većoj jednakosti građana, daje veću legitimnost odlukama lokalnih vlasti i utiče na stvaranje aktivnog civilnog društva.

U svim demokratskim političkim sistemima jedno od najznačajnijih pitanja je pitanje kvaliteta relacije centrale i lokalne vlasti. Osnovni problem koji se može manifestovati u odnosima državne uprave i lokalne samouprave je problem nedovoljne i neadekvatne koordinacije različitih nivoa vlasti, što za posledicu ima ozbiljne prepreke boljem funkcionisanju lokalne samouprave.

Zato uspostavljanjem partnerskog odnosa, koordinacije i saradnje između države i lokalnih vlasti, stvaraju se uslovi za efikasnije, kvalitetnije pružanje usluga građanima od strane lokalne samouprave, a takođe, podiže se nivo odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti rada lokalne samouprave, što je suština mog predloženog amandmana, sa posebnim osvrtom na prava raseljenih lica.

Partnerski odnos između države i lokalnih samouprava egzistira i u oblasti realizacije prava raseljenih lica kao jedna od najugroženijih društvenih grupa čiji se problemi manifestuju u gotovo svim sferama života. U tom kontekstu, ukazujem da država na centralnom nivou, a naročito preko Komesarijata za izbeglice i migracije, permanentno stvara uslove za kvalitetan i siguran život raseljenih lica, za šta je u prethodnom periodu izdvojila više od 250 miliona evra za stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalna davanja.

Ali, takođe ističem činjenicu da su jedinice lokalne samouprave važan oslonac i aktivan učesnik u procesima ostvarivanja prava raseljenih lica. Upravo uz koordinaciju i saradnju sa državnim organima, više od 137 što gradskih, što opštinskih skupština usvojilo je lokalne akcione planove za unapređenje položaja raseljenih lica i za dobilo finansijsku podršku Komesarijata za realizaciju aktivnosti predviđenih ciljeva, utvrđenim planovima, što su u najvećem delu uspešno realizovali u prethodnom periodu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Izvolite, dr Krivokapiću.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Na član 1. ovog zakona podneo sam amandman 1. kojim se dodaje stav 2. koji glasi – saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.

Činjenica je da bez dobre i efikasne lokalne samouprave nema ni uspešnog demokratskog društva. Posebno je bitna njena uslužna uloga prema lokalnom stanovništvu. Suština postojanja lokalne samouprave je rešavanje egzistencijalnih potreba građana. Lokalna samouprava treba da ponudi kvalitetne usluge koje će da podignu kvalitet življenja, odnosno da preko odgovarajućih službi zadovolje brojne svakodnevne potrebe građana koji žive na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Lokalna samouprava intenzivno sarađuje sa građanima, a to zahteva stalan razvoj kadrova, unapređenje znanja i kompentenciju javnih službenika. Dakle, dobre i loše prakse se mogu naći svuda, ali moram da naglasim da je našim građanima dosta loše prakse koja se sprovodila prethodnih godina. Prethodna vlast u toku svog mandata je centralizovala javna ovlašćenja tako što je kompletan sistem kontrolisala jedna partija, a imali smo i oduzimanje nadležnosti lokalnim vlastima i kreiranje novih struktura za upravljanje sistemom, odnosno uvećanje kapaciteta organa državne uprave, osnivanje direkcija, javnih agencija, javnih preduzeća i drugo.

Sve je to za posledicu imalo slabljenje lokalne samouprave i značajno umanjenje kapaciteta u lokalnim vlastima. Naravno, građani su bili veoma nezadovoljni kvalitetom života u opštinama u kojima žive, nisu imali dovoljno informacija o radu svoje lokalne samouprave, malo toga je učinjeno na razvoju lokalnog preduzetništva, a najveći problem sa kojim su se suočavali je nezaposlenost. Neposredno učešće građana kroz donošenje odluka i kontrolu rada lokalne vlasti za vreme prethodne vlade je bilo veoma nisko zastupljeno.

Vlada Republike Srbije naporno radi u izradi adekvatnih zakonskih okvira koji stvaraju pretpostavke i preduslove za razvoj i napredak. Predsednik države Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, za razliku od prethodne vlade, odlično znaju šta znači pouzdanost, kredibilitet i poverenje. Upravo zbog toga je i potreban stalni razvoj transparentnosti u odnosu između građana i lokalne samouprave. Lokalna samouprava i lokalni javni službenici treba da budu otvoreni za informativne potrebe građana, privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, zainteresovanih grupa i drugih. To znači da oni treba da budu dobro informisani o donošenju odluka, generalno, ali i o procedurama i uslovima za pružanje konkretnih usluga.

Upravo je ovo što sam napred naveo, između ostalog, dodatno definisano i konkretizovano u izmenama i dopunama zakona, a utvrđene su i promene po kojima će ubuduće biti obavezno konsultovani građani u pogledu kreiranja budžeta lokalnih samouprava u oblasti investicija.

U protekle dve godine, mogu slobodno da kažem, u oblasti državne uprave i lokalne samouprave učinjeni su značajni vidljivi koraci. Oni ne bi bili mogući bez saradnje lokalnih samouprava sa državnom upravom.

Ovaj zakon izražava nameru i volju Vlade Srbije da se njegovom primenom, između ostalog, izvrši profesionalizacija, racionalizacija, modernizacija i krene ka stvaranju moderne uprave u Srbiji koja će biti mnogo efikasnija i ekonomičnija i pri tom pružati znatno viši kvalitet usluga građanima. Samo profesionalna, efikasna i ekonomična uprava može biti faktor stabilnosti same države i uspešan nosilac ukupnih ekonomskih i socijalnih promena u društvu.

Kako je za SNS veoma važan napredak i razvoj Srbije u svim segmentima društva, upravo u tom cilju sam i podneo amandman 1. na član 1. ovog zakona, kojim se dodatno definiše da se saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na nerazvijene opštine. Hvala.