Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Prihvatanjem amandmana konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, te molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
Reč ima ministar gospodin Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Prihvatanjem amandmana od strane predlagača konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Muamer Zukorlić i Jahja Fehratović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman, sa ispravkom, je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Prihvatamo ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prihvatanjem ovog amandmana konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Marinika Tepić, Ivan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Marinika Tepić, Ivan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Vlada i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje predlagača, narodnih poslanika Studenke Kovačević, Miletića Mihajlovića, Darka Laketića, Dejana Radenkovića o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 163. stava 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio je kao nepotpun amandman na član 20. koji je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 20. jun 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama od 1. do 9. tačke dnevnog reda Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Zahvaljujem.
(Sednica prekinuta u 20,15 časova)