Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Zeljug, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, uvažene kolege poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi bliže precizira prava, ali i dužnosti lokalne samouprave koji proističi iz Statuta koji donosi nadležni organ lokalne samouprave.

Amandman koji sam podneo na član 2. Predloga zakona ima za cilj da sagleda efekte realizacije statuta lokalne samouprave i njegov uticaj na sveukupan razvoj Republike Srbije. Saradnjom lokalne samouprave i državne uprave u slučajevima kada lokalna samouprava nema nadležnost za realizaciju, nego nadležnost leži na organima državne uprave, najsvrsishodnije rešenje je upravo u saradnji dva nivoa vlasti, uz uvažavanje zahteva nižih nivoa vlasti, u ovom slučaju, lokalne samouprave.

Dobar primer ovakve prakse i saradnje pokazao bih kroz primer dogovora između gradske opštine Surčin grada Beograda i Ministarstvo saobraćaja, vezano za trasu Koridora južni Jadran, koji jednom deonicom prolazi kroz gradsku opštinu Surčin.

Od strane predsednika gradske opštine predloženo je ministarstvu da se u projekat doda izgradnja petlje na ukrštanju trase koridora i puta Surčin-Jakovo. Realizacijom ovog projekta obezbedila bi se komunikacija za samo sedam minuta između Surčina i Novog Beograda, a oko buduće petlje bi se omogućio razvoj privredne zone u naselju Jakovo, koje je predviđeno PGR u površini od 220 hektara i potencijalnim investitorima omogućila brzo i lako ulaganje u najperspektivniju opštinu grada Beograda, koja je u ovom momentu najbogatija putnom infrastrukturom. Realizacija ovog projekta će stvoriti dodatne efekte.

U cilju prihvatanja predloženog amandmana, pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže moju izmenu zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo poslanici, u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 11. Zakona o lokalnoj samoupravi, predlažem da se doda stav 2. koji glasi – realizacijom statuta lokalne samouprave, obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora.

Ovim amandmanom, unapređenje privatnog sektora se uvodi kao jedan od ciljeva kojim lokalna samouprava treba da teži na svim nivoima svojih nadležnosti. Samo ostvarivanjem unapred jasno postavljenih ciljeva i metoda rada u kojima se zna koji su kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi, moguće je ostvariti značajan napredak i pomak.

Mišljenja sam da upravo na tom putu se trenutno nalazi Srbija i da iz dana u dan, donošenjem reformskih zakona, uređujemo oblast na precizan način. Brojni su primeri koliko su problema imale određene lokalne samouprave u nekim prethodnim godinama, oko papirologije i imovinskih odnosa ili pravnih pitanja. Veliki broj neusklađenih odredbi i odluka koje su pravno ništavne su teme brojnih javnih ustanova i preduzeća na lokalnom nivou.

Dakle, isključivo poštovanjem statuta definisanih normi, unapred pripremljenih tematskih celina, postoji realna šansa za napredak. To je proces koji se već uveliko odvija i opština Aranđelovac prati tokove i preporuke Vlade Republike Srbije kroz ubrzan proces modernizacije uprave razvoja elektronskog poslovanja, izdavanja neophodnih dozvola i projektne dokumentacije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Naš predsednik i Vlada radi na modernizaciji društva u svim segmentima da bi stvorili društvo koje pruža jednake šanse svim svojim građanima. Zato radi na donošenju modernih zakona, kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Amandman koji sam podnela u članu 2. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi se odnosi i ide baš u tom pravcu. Realizacijom statuta lokalnih samouprava, obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa.

Ubrzanje sudskih postupaka i povećanje poverenja građana u pravosuđe su glavni ciljevi reforme istog. Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, doprineo je da se broj starih izvršnih predmeta smanji za skoro 900.000 u odnosu na prethodnu godinu, koji je uspostavio sistem besplatne pravne pomoći.

Cilj uspostavljanja takvog sistema je da svim građanima treba da se unapredi i pruži pravna pomoć, posebno onima koji se nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji. Na taj način oni će moći da ostvare svoje pravo da budu ravnopravni pred sudom i drugim organima pravde.

Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći imaće za cilj i vodiće računa da se usaglasi sa lokalnim samoupravama u Srbiji, kako bismo kao društvo razumeli obaveze svih relevantnih faktora u tom važnom procesu.

Važno je istaći i unapređenje pravosudne infrastrukture, izgradnju sudova u gradovima Srbije i time stvoriti adekvatne uslove za rad i brže okončanje postupka. Građanima će biti omogućen pristup pravdi. To su i ciljevi našeg društva i to je ono zašto i naš predsednik vodi tako mudru politiku i dostiže u svojim ciljeva. Idemo putem bržeg, jačeg i boljeg. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Mijatović izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podnela sam amandman na član 2. koji dodavanjem stava 2. predviđa donošenje statuta lokalne samouprave u cilju razvoja naše zemlje kroz finansiranje institucija koje vode brigu o deci. Izmenom postojećeg statua proširuje se krug delovanja lokalnih samouprava, posebno u postupku sprovođenja javne rasprave prilikom donošenja raznih opštih akata.

Na samom početku htela bih da naglasim da se ovaj predlog zakona odnosi na povećanje efikasnosti rada lokalne samouprave, pošto se zakonskim rešenjima predlaže puno učešće i puna participacija građana u svim onim pitanjima koja se tiču njih samih. Uključivanjem i u postupak pripreme dela budžeta lokalne samouprave, koji se odnosi na investicije, građani će imati mogućnost da kažu i predlože šta da se gradi i u šta da se ulaže, dok će javnost biti uključena i u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenata.

Što se tiče finansiranja i ulaganja u institucije koje se bave brigom o deci i zbrinjavanjem dece, konkretno Grad Beograd je predstavio lepezu aktivnosti u domenu odgovorne socijalne politike kroz obnovu, rekonstrukciju i izgradnju objekata za brigu o decu. Institucije socijalne zaštite zbrinjavaju decu bez roditeljskog staranja, decu žrtve porodičnog nasilja, nebrige i drugu decu i mlade koji dolaze iz nefunkcionalnih porodica.

Želim da istaknem da su u toku radovi na izgradnji zgrade u ul. Živka Davidovića na Zvezdari, gde će biti smešteno prihvatilište za decu i omladinu. Investicija u vrednosti od 97 miliona dinara omogućiće da će ovo prihvatilište biti opremljeno po najvišim mogućim standardima. Statistika je pokazala da kroz prihvatilište godišnje prođe oko 600 dece uzrasta od sedam do 18 godina, i to najčešće ona koja su zlostavljana, sa ulice, bez roditeljskog staranja, pa čak i dece koja su predmet trgovine ljudima.

Realizacija ovog projekta je važna, pre svega za decu, ali i za nas kao društvo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju koleginice Mijatović.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Briga o deci je osnovni ključni zadatak države i društva i u tom smislu i ovaj amandman potencira ulaganje, odnosno finansiranje institucija koje se bave brigom o deci.