Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/35-19

4. dan rada

13.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 78 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 91 narodni poslanik.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje potpredsednik parlamenta poslanik Đorđe Milićević.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O UGOSTITELjSTVU
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o ugostiteljstvu predstavlja još jedan zakon koji je potpuno usklađen sa zakonodavstvom EU. Mi smo vam i juče, ali i na prethodnim sednicama ukazivali na pogubnost prepisivanje zakona EU i bezpogovornog prihvatanja svega što EU traži od nas. Mi zakone treba da donosimo da budu u interesu građana Srbije i da budu primenjivi, a ne da naše zakone usklađujemo sa evropskim zakonima samo zato što EU traži od nas.

Sve ono što nam je EU nametnula bilo je pogubno po građane Srbije. Zato vam stalno govorimo da odustanete od pogubnog puta u EU u koju mi nikada nećemo ući i ne želimo uopšte u tu tvorevinu da uđemo.

Zakon o ugostiteljstvu nam je potreban, ali ne u ovako predloženoj formi. Mi smo zato kroz amandmane ponudili rešenja kojima će se poboljšati nivo kvaliteta u pružanju usluga u ugostiteljskoj delatnosti u Republici Srbiji.

Amandmanom na član 1. precizirali smo predmet zakona kojim se uređuju uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u Srbiji i predlažemo vam da ovaj amandman prihvatite, jer je ovo svakako bolje zakonsko rešenje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li poslanik želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o ugostiteljstvu. Kao što ste mogli da vidite, ovaj član govori o ugostiteljskim objektima koji se odnose na posebne grane turizma kao što je nautički turizam, plovni turizam itd.

Ako se malo pogleda suština ovoga zakona i obrazloženje koje vi ovde dajete, kaže se da se zakon donosi da bi se sprečila siva ekonomija. Naravno, niko nema ništa protiv toga, treba svesti na minimum tu sivu ekonomiju, ali mislim da to nije rešenje svih problema. Ima mnogo stvari i u ovoj oblasti i u oblasti turizma koja je kompatibilna sa ovom granom i koju treba rešiti na drugačiji način. Ta borba protiv sive ekonomije neće rešiti sve probleme.

Zakon predlaže da se određeni broj, veći broj nadležnosti prenese na jedinice lokalne samouprave, što samo po sebi nije loše, ali opet se tu javlja jedan problem druge vrste, a to je da različite lokalne samouprave na različite načine prilaze ovom problemu. Sada već imamo situaciju da po teritoriji Srbije pojedine lokalne samouprave propisuju takse koje nisu primerene trenutku i ekonomskom i finansijskom ambijentu u kojem žive naši građani, tako da ima veći broj pritužbi građana, ne građana koji se bave ugostiteljstvom, čak ima i situacija da zbog tako velikih taksi dolazi i do zatvaranja objekata. Dakle, moralo se voditi računa i o ovoj stvari. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poslaniče, vi nemate vremena više. Milije Miletić, potrošili ste vreme. Hvala vam.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o ugostiteljstvu.

Ovim amandmanom sam tražio da se posle reči: „nautičkog“ dodaju reči: „za potrebe“.

Amandman govori o tome da se na bolji način definišu sve vrste ugostiteljskih usluga.

Naime, svima nama je poznato da postoji više vrsta ugostiteljskih usluga i zato je Agencija za privredne registre dužna da precizno izvrši njihovu klasifikaciju, što će svakako olakšati primenu ovog zakona.

Rođen sam na Kosovu i Metohiji, gde sam živeo sve dok nisam bio prinuđen da napustim svoje rodno ognjište u Kosovskom pomoravlju. Tamo sam dugi niz godina bio rukovodilac u jednom ugostiteljskom preduzeću i iz iskustva znam kakvi sve problemi postoje u ovoj delatnosti.

Svi vaši zakoni se donose prema nalogu EU. Vi nemojte baš uvek donositi zakone prema nalogu i prema normama koje propisuje EU. Nekada je neophodno da se odstupi od toga, jer su mnoge stvari neprimenjive za naše uslove, pogotovo kada je u pitanju ova oblast.

Na primer, kada je u pitanju pušenje u ugostiteljskim objektima, zamislite našeg građanina pušača kome nije omogućeno da puši u ugostiteljskom objektu, pa makar to bilo i u izdvojenom delu? Šta će on onda tamo? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li želite reč? (Da)

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, ovaj zakon nije zaista na adekvatan način uredio ključne oblasti iz domena ugostiteljstva i kao i prethodni ostavio je mogućnost da se podzakonskim aktima definiše kategorizacija seoskih domaćinstava. Mislim da bi vas to trebalo posebno da interesuje, kao ministra za poljoprivredu, zato što pored toga što se bavite ovim segmentom vezanim za poljoprivrednu proizvodnju, i te kako morate da obratite pažnju na podsticaje za ruralni turizam.

To što postoji nije dovoljno, a naročito zbog, evo jednog primera kako će to da izgleda, da vam ilustrujem. Ovde imamo kolege iz raznih krajeva Srbije. Svi smo, naravno, ponosni na to što je Srbija prelepa zemlja, što je seoski turizam koji je imao svoj povoj u Ivanjici, u Arilju, dakle u tim golijskim selima sada proširen na Zlatar, na Priboj, Novu Varoš, Pirot, Kosmaj, Vojvodinu, Šumadiju, Ljuboviju, Loznicu, na sve te gradove, jer bi mi zaista trebalo mnogo vremena da nabrojim koja su to kvalitetna seoska domaćinstva u Srbiji. Ali, sad postoji jedan problem.

Problem se javlja u trenutku kada jedno seosko domaćinstvo treba da izvrši tu kategorizaciju. Da li znate, gospodine ministre, kako izgleda pravilnik za kategorizaciju seoskog domaćinstva? Poljoprivrednicima valjevskog kraja, a na kraju i Kosjerića i Mionice i svih tih prelepih sela gde je izuzetno razvijen etno-turizam, kod onih koji su hteli da krenu taj posao da rade, kada su videli pravilnik, digla im se kosa na glavi. Na 12 gusto kucanih strana, gospodine ministre, od njih se traži da u svakom trenutku garantuju da će imati obezbeđen toliki napon struje, što od njih ne zavisi jer u mnogim selima su trafoi iz 40 i neke godine.

Prema tome, recite nam šta ćete vi kao ministar da uradite da pomognete tim ljudima da započnu taj posao, ako oni žele, a naravno da žele, jer ruralni turizam je budućnost turizma i ugostiteljstva, spojeno kroz etno restorane i pružanje tih usluga?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

Poštovana predsednice, poštovane kolege poslanici, iako ne razgovaramo sad o Zakonu o turizmu, vrlo je blisko i povezano. Imamo jedan amandman koji je podneo poslanik Martinović i koji je Vlada prihvatila, a to je na član 28. On kaže da se dozvoljava da se uvedu nacionalne subvencije za projekte unapređenja ruralnog turizma. Ali, moram vam još jednu stvar reći.
Pored tih nacionalnih mera, to ćemo imati kasnije prilike da razgovaramo o tome, moram vam još jednu stvar reći, da mera sedam u okviru IPARD projekta podrazumeva ruralni turizam i ona će biti akreditovana u septembru mesecu, tako da će pored nacionalnih sredstava i ova sredstva biti na raspolaganju.
Šta ona konkretno znače? Za projekte od 5.000 evra do 300 hiljada evra, za one koji imaju do 30 ležajeva, moći će da konkurišu za izgradnju objekata, za opremanje, za infrastrukturu, za dogradnju, za sve ono što je neophodno da se u okviru ruralnog turizma jedno seosko domaćinstvo može pozicionirati na kvalitetan način.
Što se tiče samog pravilnika, vezano za ispunjavanje uslova da bi se našlo u kategorizaciji seoskog domaćinstva, dosta se radi sa lokalnim samoupravama kako bi upravo ta infrastruktura bila poboljšana i oni ne bi imali smetnje.
Naravno, do pre par godina o ovom segmentu turizma nismo ni razgovarali, ali razvojem infrastrukture i razvojem finansijskih potencijala, koji stoje na raspolaganju državni Srbiji, i ove stvari su došle na dnevni red. Pored svih mera koje je država do sada koristila preko vaučera, sada sa ovim E turistom, odnosno paušalnim oporezivanjem, vezano je za one objekte koji imaju do 30 ležajeva, do 30 noćenja, mi ćemo razviti jednu platformu na kojoj može mnogo kvalitetnije da se razvija turizam u seoskim domaćinstvima.