Dvadeset peta posebna sednica , 10.07.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peta posebna sednica

01 Broj 06-2/173-19

1. dan rada

10.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zaista nije mi želja da upadamo u klopku i da današnji dan i svoj rad posvetimo liku i delu gospodina Šabića.

Međutim, sav ovaj napor koje i moje uvažene kolege u prethodnim obraćanjima ulažu, jeste, podsećanje svih nas ovde u parlamentu, da kada budemo odlučivali o izboru novog Poverenika, sebi ne smemo da dozvolimo luksuz da napravimo grešku kakva se već desila.

Naime, ja zaista ne znam šta se dešava sa ljudima u zemlji Srbiji, koji budu izabrani od strane parlamenta ili na neki drugi način, kako procedura propisuje, koji dobiju ovakvu odgovornu, značajnu funkciju, koja je važna za građane Republike Srbije, a onda zaborave zašta su izabrani, čega su se prihvatili i praktično svojim ličnim postupcima i svojim ličnim ponašanjem, urušavaju i rad kompletne kancelarije.

Meni je potpuno jasno da Šabić nije bio sam u kancelariji, da postoji ogroman broj ljudi koji su ogromnu pozitivnu energiju uložili u rad tokom proteklog perioda, ali zaista zbog same koncepcije rada kancelarije u ozbiljnu sumnju i u ozbiljnu dilemu su dovedeni i njihovi rezultata rada, ponašanjem čoveka koji je koliko, ako se dobro sećam, decembra meseca bio na čelu te kancelarije.

Praktično, nama je zadatak da kada budemo razmišljali o ovome što je bilo u proteklom periodu, još jedanput dobro ocenimo i procenimo ko će doći na mesto, gospodina Šabića, jer u ovom trenutku ne treba da postoji kontinuitet u radu Kancelarije za informacije od javnog značaja, odnosno Poverenika za informacije od javnog značaja, već mora da se napravi jasan diskontinuitet sa onim kako je to Rodoljub Šabić radio, pogotovo poslednjih nekoliko godina.

O kom virusu, o kom problemu se radi, jer očigledno da ta neka vrsta virusa hara u zemlji Srbiji, kada je u pitanju prethodni Zaštitnik građana, pa se onda izgleda inficiralo i prenelo na Poverenika, je nešto što ne leči medicina, to mora da izleči ovaj parlament i odgovorna država, koja će takve greške koje je činila ranije prestati da čini.

Meni lično jeste, zaista, prihvatljiv predlog o kojima već danima već razmišljam za novog Poverenika, mislim da taj čovek može da nastavi kontinuitet onoga što je bilo dobro u radu ove kancelarije, a da upravo napravi diskontinuitet u ponašanju kakav je imao gospodin Šabić, koji je ozbiljno narušio ugled, značaj same institucije, tretirajući je, kao da je to isključivo samo njegovo delo i isključivo samo njegova svojina, a ja verujem da se tako neodgovorno ne bi ponašao, čak ni prema svojoj privatnoj svojini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite, kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.

Evo, ja bih kao poslanik i predstavnik i predsednik USS iz Svrljiga, kako kažem to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji, a izabran sa liste SNS i predstavljam u Skupštini Srbije, USS.

Ja ću kao i do sada, kao i moje kolege koje su prethodno govorili o izveštaju za rad kancelarije Poverenika, da podržim sve ono što su rekli i mislim da puno stvari koje su rađene, rađene su ciljano, jer neko, ko nije trebao da se bavi politikom, bavio se politikom.

Baš zbog toga mislim da to nije bilo primereno i baš zbog toga mislim da neke stvari u narednom periodu moramo raditi mnogo drugačije, jer kancelarija u kojoj je radio i koju je vodio Poverenik, gospodin Šabić, jeste u okviru svog zadatka bila vrlo bitna za sve građane u opštini Svrljig, za sve građane na teritoriju jugoistoka Srbija, za sve građane na teritoriji cele Srbije, baš zbog toga, što informacije koje građani nisu mogli da dobiju iz prve ruke, trebali su da dobiju iz kancelarije, ali dešavalo se to što se dešavalo.

Poverenik za informacije je bio aktivan i politički davao podršku, napadao predstavnike, ljude koje je izabrao narod, ali sa druge strane, naši ljudi koji nisu imali prave informacije, a hteli da čuju te informacije, nisu dobijali.

Mislim da period koji dolazi, period kada trebamo izabrati drugog Poverenika, ja ću glasati za ono šta mislim da je dobro, a to je da bude u interesu i radu svih naših građana, da sve informacije koje su potrebne da se čuju, da znaju i građani Svrljiga i tih malih sredina, kako sam malopre rekao, od svojih, koji tamo vode lokalne samouprave, a ne žele nešto da kažu, da ta informacije mora biti javna, transparentna i tu informaciju mora njima obezbediti, nama obezbediti Poverenik.

Dakle, 2018. godine viđeno je u okviru izveštaja niz stvari koje su rađene, papir, što se kaže kod nas, trpi sve, ali suština svega toga jeste, 2018. godina je pokazala, a i prethodna 2017. godine, da je Poverenik za informacije bio veoma aktivan politički, što mislim da nije bilo primereno i mislim da to nikada više ne treba da se dogodi.

Još jednom, ja ću kao predsednik USS i kao poslanik u Skupštini Republike Srbije podržavati sve one mere koje se tiču građana naših malih sredina, naših sela, naše poljoprivrede, jugoistoka Srbije i cele Srbije.

Mislim da novi Poverenik mora biti sušta suprotnost sadašnjem, jer smo i u prethodnom periodu, i ja sam glasao za Poverenika Rodoljuba Šabića, kada je za to bilo potrebno i glasao sam sa ciljem da on radi za šta smo ga glasali.

Mislim da nije zadovoljio potrebe svih nas, svih građana.

Još jednom, novi Poverenik mora da radi u interesu svih građana i malih sredina za naša sela i da u svakom trenutku treba da zna sve ono što je potrebno, baš zbog toga što je transparentnost nešto što štiti interes svih nas koji živimo na teritoriji cele Srbije. Još jednom hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Predrag Jelenković.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Predrag Jelenković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege, Institucija Poverenika za informacije od javnog značaja je ustanovljena kod nas pre 15 godina i njen zadatak je bio između ostalog da radi, pre svega na podizanju svesti građana koji imaju pravo da dobiju traženu informaciju.

Ova Institucija, pre svega, podrazumev sponu između organa vlasti i javnosti, da nastoji da svojim radom poboljša upravo tu komunikaciju, između javnosti kada je u pitanju transparentnost i dostupnost informacija koje su pod kontrolom nekog organa vlasti.

S tim u vezi vrlo je važno da ovu Instituciju sačuvamo, jer na taj način čuvamo i tekovine demokratije, odnosno osnovne vrednosti demokratskog društva. S obzirom da je ova Institucija u službi građana koju očekuju da neko ko vrši vlast i da je na uvid podatke, ne samo o trošenju novca poreskih obveznika, već i slobodan pristup informacijama od javnog značaja, potrebno je dosta vremena, kako bi građani stekli poverenje, a pre svega naviku da se o određenim temama i određenim situacijama uopšte obraćaju Povereniku za informacije od javnog značaja.

Unapređenje rada Poverenika, isključivo karakteriše nezavisnost, transparentnost i učešće javnosti, kao što smo čuli u toku dana, a u tom smislu i SDPS zalaže se za nezavisnost, profesionalnost i efikasnost ove institucije, zato što je važno da upravo stvorimo tu atmosferu, a pre svega jedan adekvatni pravni okvir u kome će ova institucija moći da radi nezavisno i pre svega, u interesu građana, svoj posao. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo, narodni poslanici, danas razmatramo Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka od ličnosti za 2018. godinu.

Dobro je što se ovo napokon našlo na dnevnom redu, međutim, ovakvim zakonom, ovakvim predlozima koje imamo nećemo ni približno rešiti one probleme koje postoje u ovoj oblasti. Pogotovo ih nećemo rešiti ako se bavimo samo bivšim Poverenikom za informacije.

Naravno, verujemo na reč predstavnicima vladajuće većine da je to sve tako što kažu za njega, ali jednostavno, onda tog čoveka treba procesuirati. Ali, dobro, ne želim da se bavim time.

Da bi se video breg treba doći do njega. Da bi se videla planina treba se udaljiti od nje. Ako se vratimo ovih petnaestak godina unazad i pogledamo propise i zakone iz tog perioda, videćemo da ovakvog nečeg u tom vremenu nije bilo.

Međutim, to što danas ima tih propisa, ne znači da su ljudi zaštićeniji, slobodniji i sve ostalo. Naprotiv, mislim da je situacija sasvim drugačija. Još je drevni grčki filozof Diogen govorio: „Da bi čovek živeo mora se naviknuti na dve stvari, na loše vreme i na ljudsku nepravdu“. Naravno, to su stvari sa kojima mora da se živi, dok je jedan drugi filozof govorio - da su retka bila ona vremena u kojima se smelo slobodno misliti, a još ređa vremena u kojima se mogu iznositi to što se misli.

Iz tog razloga mnogo nam je važna istina i informacija da ljudi mogu doći do te istine, jer od ljudi koji ne znaju istinu samo su u nepovoljnijem položaj oni ljudi koji ne žele da znaju istinu i oni ljudi kojima se ta istina uskraćuje, odnosno kojima je zabranjeno da do te istine dođu. Na neznanju takvih ljudi zasniva se današnji svet.

Ranije smo imali situaciju da je jezik bio jedan od najvažnijih, najsvetijih čovekovih sposobnosti. Međutim, kada je glavno sredstvo manipulacije… ljudima postala manipulacija svešću, kao što je to slučaj danas, onda je jezik došao u drugi plan i postao je drugorazredni instrument.

Danas se najviše radi na onim tehničkim dostignućima koja omogućavaju manipulaciju ljudima i manipulaciju svešću. Jedna od takvih stvari na kojima se danas i te kako radi su recimo kvantni kompjuteri. Oni će biti u stanju da vrše proračune stotinama hiljada, pa i više puta nego što su to danas u stanju najsavremeniji kompjuteri, i ta tehnika, znači, takva komunikaciona sredstva, otvaraju neviđene, fantastične mogućnosti u ovoj oblasti, u oblasti kriptografije, a to je oblast kojom se upravo bavi ova naša današnja tačka dnevnog reda.

Danas još uvek ni najmoćniji računari nisu u stanju da tako lako razbiju šifru tekućeg računa, deviznog računa, itd, ali kvantni kompjuteri, na kojima se i te kako radi, to će biti i te kako u stanju.

Mi ne znamo dokle se došlo sa tom tehnologijom, ali imajući iskustva sa nekim prethodnim stvarima koje je čovečanstvo otkrivalo vrlo je moguće da to dana postoji. Znate, čovečanstvo je osuđeno da gleda ugašene zvezde, a ne one zvezde koje i danas sjaje.

Kada se sa takvom tehnikom, takvim kompjuterima, tajnu kakvu poznajemo više neće biti moguća. Možda će biti moguća na nekom drugom nivou, ali u ovakvom sigurno neće. Sada su sve tajne sadržane u kodiranju, u brojevima, otiscima prstiju i ostalo. Naravno, te stvari radi računar. Kompjuter je tu samo jedno pomoćno sredstvo, najvažniji je algoritam koji taj računar koristi.

Prema nekim saznanjima, proračunima, prema Murovom zakonu snaga računara udvostručuje se na svakih 18 meseci. Za otprilike nekih 10 godina imaćemo situaciju da računari, kakve danas poznajemo, da će to biti prošlost, da bukvalno neće postojati, ali će zato postojati u nekom drugom obliku i pratiće nas tiho i neprimetno i biće nevidljivi za ljudsko oko, kao što je nama nevidljiva električna struja, koju svakodnevno koristimo, i bez koje život nije moguć.

Dalje, nije daleko dan kada će internet biti dostupan putem kontaktnog sočiva i kada se to desi onda ćemo sa osobom sa kojom razgovaramo biti u stanju da, da čitamo njegovu biografiju i sve druge podatke koji su vezani za njega lično i za njegov život.

Čak, šta više, ako bude u pitanju osoba koja govori nekim drugim jezikom, moći ćemo odmah da imamo i gledamo ili simultan ili titlovani prevod.

Ovo naravno govorim, jer bukvalno, danas se sve radi preko računara, pa čak i oni ljudi koji rade u ovoj Kancelariji zaštitnika građana, jednostavno i oni nisu svesni šta sve postoji i kakve sve mogućnosti postoje zahvaljujući tehnici.

Recimo, ako bi nervne završetke ljudskih čula, ljudskog oka, ljudskog jezika i drugih organa povezali sa moćnim računarom i taj računar slao signale tim čulima koji imitiraju spoljni svet, spoljnu okolinu, čovekov mozak bi bio 100% prevaren. Bukvalno, čovekov mozak ne bi imao ni jedan promil šanse da se suprotstavi tome da shvati da je to jedna virtuelna realnost. Već sadašnji nivo razvitka sveta dozvoljava da se ovaj problem rešava, doduše, prvo u virtuelnom svetu, ali neke stvari i već i realnom.

U doglednoj budućnosti, recimo reklame će uključivati informaciju koja će se slati direktno u ljudski mozak. Kada govorim o tome, u doglednoj budućnosti, to su stvari koje su bukvalno pred nama, možda se negde već sada dešavaju.

Evo, recimo jedan američki naučnik je na ovu temu nedavno rekao - ako čovečanstvo bude imalo sreće, ove stvari će se deseti za nekih desetak, petnaest godina, a ako ne bude imalo sreće, desiće se već sa pet, šest godina. Znači, tu su mnoge stvari pred nama, tako da i o tome mora da se vodi računa.

"Da bi se postupalo razumno, nije dovoljan samo razum", to je govorio Dostojevski. Različiti oblici informacije i izveštavanja stvaraju privid različitih informacija.

Danas se, na primer, uporedo sa lažnim izveštajima i lažnim informacijama plasira i neka istinita tačna informacija, ali i informacija koja je izgubila svaki značaj.

To se sve radi u cilju promene svesti ljudi, a svest ljudi se menja samo uvođenjem informacija. Ne postoji drugi način za promenu svesti. Da bi se ovome suprotstavili, mi moramo da imamo i istinu, da pokušavamo da na sve načine do te istine dođemo.

Pošto vreme ističe, veća količina informacija, koje je danas na dohvat ruke čoveku, ne dovodi do veće mudrosti, nego naprotiv, dovodi do još većeg haosa, do veće zabune, gde se jednostavno te informacije ne mogu selektovati. Tako da, sve sam ovo govorio sa jednog drugog aspekta u odnosu na neke moje kolege koje su do sada pričali, ali čisto da znate šta sve čeka čoveka u budućnosti i to u bliskoj budućnosti, koju ćemo nadam se dočekati svi mi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
(Miladin Ševarlić: Ne.)
Ne želi reč.
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovane kolege i poštovani građani, mi danas raspravljamo o izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja, jednog nezavisnog regulatornog državnog tela. I sam sam se složio sa ovim dnevnim redom, međutim moram reći, pre svega i zbog vas i zbog građana Republike Srbije, da bih bio neiskren kada bih rekao da nisam imao duboko u sebi negde dilemu da li uopšte da se složim sa tim.

Naime, taj izveštaj bi trebao da bude izveštaj jednog potpuno nezavisnog i apolitičnog tela, međutim na čelu tog tela se nalazila jedna duboko politička ličnost. Poverenik za informacije od javnog značaja je bio nezavisan od svega, osim od politike i političkih lidera pojedinih partija iz opozicije i osim novca koji je od tamo dolazio.

To je čovek koji je u tom svom političkom delovanju iskoristio svaku priliku da napadne sopstvenu državu, pa čak i onda kada je pijan posrnuo i glavom udario u trotoar. Otuda i moja dilema da li uopšte zaslužuje jedna takva ličnost, da li jedna ovakva, pre svega, moralna karikatura zaslužuje da danas uopšte raspravljamo o njemu u ovom uvaženom domu. Znači, čovek koji je za svoj pad u pijanom stanju našao za shodno da optuži državu, čovek koji je, najblaže rečeno, za sumnjiva zapošljavanja u tom telu potrošio desetine miliona dinara, čovek koji je održavao bliske političke kontakte sa političkim liderima opozicije i sklapao ugovore sa firmama koje su, po pravilu, bile bliske tim političkim liderima.

Dolazimo na kraju do zaključka da je, osim toga što je to telo bilo ozbiljno političko telo, bio jedan ozbiljan biznis klub. Te tvrdnje, doduše, mogu naći svoje uporište negde u prošlosti. Naime, Rodoljub Šabić se još 2001. godine kao funkcioner tadašnjeg DOS-a i funkcioner Socijaldemokratije Vuka Obradovića, 2001. godine za novac lažno optužio svog predsednika partije za seksualno uznemiravanje koleginica i, ponavljam, kao politička ličnost za novac lažno optužio svog predsednika partije. Naravno, pretpostavljate, sve te tvrdnje sud kasnije sud je opovrgao, uostalom kao što i današnje tvrdnje Rodoljuba Šabića može opovrgnuti svaki čovek u Srbiji.

Znači, geneza i razvoj tog političkog i poslovnog potkupljivog delovanja Rodoljuba Šabića seže i decenijama unazad, pa prema tome možda i ne treba da čudi sve ovo što je danas njegovo ponašanje i što su njegovi stavovi.

Kako smo godinama unazad bili u prilici da ispravljamo decenijske greške koje su nam ostavljene u amanet posle 2012. godine, budite sigurni da ćemo mi i ovu grešku ispraviti i da će nova ličnost, koja će doći na čelo tada zaista nezavisnog tela, biti i nezavisna i potpuno drugačija od onoga što je bio Rodoljub Šabić u proteklim decenijama. Hvala.