Četrnaesto vanredno zasedanje , 19.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da imamo mogućnosti i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o trgovini.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnik Narodne skupštine, obaveštavam vas da su danas pozvani da sednici prisustvuju Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalan pitanja, i njegovi saradnici.
Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč?
Reč ima Olivera Pešić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Predlagač amandmana traži da se u članu 48. stav 1. briše tačka 8. Član 48. stav 1. briše tačka 8. Član 48. definiše ovlašćenja tržišnog inspektora i ta ovlašćenja su u ovom članu data od tačke 1. do 13. pri čemu je ovlašćenje tržišnog inspektora u tački 1. da pregleda poslovni prostor, u tački 2. da vrši uvid u poslovne knjige, tački 3. da vrši identifikaciju lica koja obavljaju trgovinsku delatnost itd. Poređena su ovlašćenja inspektora sve do tačke 8. u kojoj je definisano u tački 8. je definisano ovlašćenje tržišnog inspektora da prikuplja podatke koji su relevantni za predmet nadzora.

Upravo je kolega predložio brisanje ove tačke 8. smatram da ovu tačku 8. u okviru člana 48. ne treba brisati iz prostog razloga što se radi o opštem ovlašćenju inspektora u Zakonu o inspekcijskom nadzoru.

Ono što je dobro, a što je vezano za ovlašćenja tržišnog inspektora je novo ovlašćenje, tzv. ovlašćenje da inspektor obavi prikrivenu kupovinu, gde inspektor može bez legitimisanja da u određenom objektu obavi kupovinu ukoliko on smatra ili ima naznake da se radi o ne registrovanoj trgovini.

Smatram da će uvođenjem jednog ovakvog novog ovlašćenja u velikoj meri doprineti da se smanji obim sive ekonomije i zato smatram da ovo jedno osnovno ovlašćenje inspektora ne treba brisati. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč?
Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, ja zaista podržavam ovaj predlog Vlade i smatram da amandman nije u redu. Međutim, dozvolite da kažem, da ovaj zakon pridonosi u ukupnoj modernizaciji Republike Srbije, a posebno na području trgovine. Međutim, kada je reč o stranci bivšeg režima oni se nisu baš držali određenih zakonskih regulativa, ne samo oni, nego i njihov ministar trgovine, Milosavljević, koji je bio uhapšen.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, moram da vam kažem da me je sinoć u emisiji „380 stepeni“ iznenadili su nastupi akademika Dušana Teodorovića u narodu znanog tresoglav. Zašto tresoglav? Jer je i sinoć prilikom spominjanja predsednika Republike Aleksandra Vučića, od mržnje trese ovako glavu bar 360 minuta, negde 180 puta je izrekao je u negativnom smislu njegovo ime.

Međutim, ono što začuđuje da profesor univerziteta i još i još akademik naziva narodne poslanike u republičkoj Skupštini primitivcima. Sinoć ste čuli. Ja čak mogu reći da meni kaže da sam primitivac, ali da ovom viskom domu kaže da je štala, to ne dolikuje ne samo profesora, nego nijednog građanina Republike Srbije, koji bar malo ima patriotskog osećanja i voli svoju Narodnu skupštinu, kao instituciju i ovaj visoki dom.

Vi ste sinoć čuli za 380 minuta, niti on, niti novinar Stupar, koji je isto rekao da smo štala, a niti profesorka Milivojević nisu izneli nijednu kritiku na račun rada Vlade Republike Srbije, ni na račun vladajuće stranke, jedino su iz njih isijavale mržnja i to prema predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Pa, što nisu sinoć program rada za budućnosti izneli? Što se sa nama ne takmiče u idejama, u radu, u odgovornosti, u kritici, postojećeg stanja itd? Međutim, ne pada im napamet da će to raditi.

Još jedanput kažem, začuđuje da akademik izgovara reči na račun svoje Skupštine, nadam se da je i njegova Narodna skupština Republike Srbije. Još jedanput kažem, možete reći da sam ja stoka, ali ne može ovom visokom domu reći da je štala, jer to govori o građanima, ne govori nama nego građanima jer ovaj dom je svih građana Republike Srbije, ovo je zakonodavno telo, ovo je institucija. Šokiran sam, kad sam sinoć slušao njegove izjave, a novinara Stupar da smo primitivci. Pa, neka i jesmo, ali nikada u ovom domu od vladajuće stranke nismo čuli uvrede kao od onih koje oni sinoć podržavaju.

Samo jedan podatak, Zoran Živković zvani poljoprivrednik u pokušaju, za godinu dana 56 puta uvredio narodne poslanike SNS počevši od toga da smo primitivci, primati, pa do predsednice Narodne skupštine uvrede, vide li ste koje sve moguće. Nisam čuo da se ikada osvrnuo na takve uvrede niti on niti profesorka Milivojević, a pogotovo ne novinar Stupar. Neću sa njima da se bavim, neki im služi na čast, još jedanput podvlačim, reći da je ovaj narodni dom štala, i da smo mi životinje, ali ne mogu reći zakonodavnom telu Republike Srbije Narodne skupštine, jer to pokazuje njihov patriotski odnos prema ovoj zemlji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Atlagiću.
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 51. Predloga zakona o trgovini, ovi amandmanom sam tražio brisanje navedenog člana iz razloga što svi komunalni inspektori moraju postupati isključivo po zakonu.

Predviđenim zakonskim rešenjem došli bismo u apsurdnu situaciju da se zakon krši od strane onih koji treba da ga štite. Pa, valjda je cilj komunalnih inspektora da štite, a ne da krše zakon. Evo, nedavno smo doneli izmene i dopune Zakona o komunalnoj miliciji, koja na najdirektniji način oslonjena na komunalne inspektore, ali mi se čini da to neće napraviti nikakav pomak u ovoj oblasti.

Čišćenjem naših ulica i trotoara od svih trgovaca i svih oblika trgovine može se popravljati higijena i šalje lepša slika, ali to ni izbliza ne rešava problem u ovoj oblasti. Naš glavni problem su monopoli i u trgovini gde najviše prednjače uvozni lobiji. Cilj uvoznih lobija nije da zaštite domaće tržište, tako što će ga snabdevati određenom vrstom robe. Njihov cilj je da ostvare što veću zaradu, a to se ponekad katastrofalno reflektuje na domaće trgovce i domaće proizvođače. Zato Vlada mora da više vodi računa o domaćim trgovcima i domaćim proizvođačima. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Stojanović.

Reč ima po amandmanu, profesor dr Ljubiša Stojmirović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Koleginice i kolege, mogu da se složim sa predlagačem amandmana da svi moraju da rade u skladu sa zakonom, da su svi u obavezi da ono što rade, rade na kvalitetan način i da to bude u interesu građana Srbije, ali suprotnost njegovog amandmana ovim stavovima je da se ceo taj član briše. Činjenica da danas kolege iz SRS predlažu veliki broj amandmana gde traže da se nešto briše podseća me malo na kolegu Pavićevića koji je bio, valjda, u prethodnom sazivu.

Ja ne mogu za to da se zalažem, da se prihvati ovaj amandman. Istovremeno, kolegi Filipu dugujem jedno izvinjenje, ja sam na jednoj od prošlih sednica citirao jedan stih, jedne narodne pesme i rekao sam da je su to stihovi jednog narodnog autora. Nisam znao da su to stihovi našeg kolege Filipa Stojanovića, ja mu se sad izvinjavam. Nadam se da više neću grešiti. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Stojmiroviću.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nema potrebe da se kolega Stojmirović izvinjava Filipu Stojanoviću za onako lepe stihove, ali nisam se ja zbog toga javila, već samo da objasnim. Mislim da je zaista krajnje vreme da se razume šta znači kada se amandmanom predlaže da se briše neki član ili neki stav.

Ako poslanička grupa SRS, ili bilo koje druge stranke smatra da neki član ne treba da postoji u zakonu, da neki stav ne treba da postoji u okviru člana nekog, nema drugog načina da se to iskaže nego predlogom da se to briše.

Mi imamo ponekad i situaciju da predlažemo brisanje svih članova, to je jedini način kako nam Poslovnik dozvoljava, jedini način da iskažemo naš stav da mislimo da određeni zakon ne treba uopšte da postoji u pravnom prometu u Srbiji i mi ne možemo to nikako drugačije iskazati osim predlogom da brišemo sve članove, pa i onaj o objavljivanju u „Službenom glasniku“.

Zato vas samo molim da se ni na koji način ne dovodi u pitanje dobronamernost naših amandmana. Ne slažemo se sa poslanicima vlasti, ne slažemo se sa Vladom, to je potpuno normalno. Kroz naše amandmane i na ovaj način pokazujemo naš odnos prema određenom zakonu i prema određenom članu u zakonu i prema određenom stavu u nekom članu zakona.