Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, koliko vidim, poslednji amandman koji sam podneo na ovaj član i to je i prilika da se napravi mali zaključak vezano za ovaj zakon.

Srpska radikalna stranka neće, gospodine Šarčeviću, glasati za ovaj zakon. Čujem za neke, to nije iznenađenje. Naravno da nije. Nećemo glasati iz mnogo razloga. Mi smo ih naveli i tokom rasprave. A za mene mislim, ipak onaj koji ostaje najbitniji je taj što je i dalje osnovni razlog za donošenje ovakvih zakona i to vidimo od zakona do zakona. Takav je slučaj bio i za prethodne zakone u ovoj objedinjenoj raspravi, ta želja Vlade da se što pre približi EU i da što pre zakonodavstvo u Srbiji uskladi sa evropskom regulativom i njihovim direktivama.

Što se pre srpski narod i Vlada Republike Srbije oslobode, da kažem, te zablude zvane EU, i što pre prestanete da obmanjujete građane Srbije da će živeti bolje kada budemo članovi EU, utoliko bolje i za nas i za vas. Potpuno je jasno da Srbija neće, makar narednih 10 godina ući u EU, a čini mi se da se ta, kako koja godina prođe, da se tako ta granica pomera.

Vi ste, gospodine Šarčeviću, kao i ostale vaše kolege u Vladi dužni, pre svega, da vodite računa o interesima građana Srbije, i vi veoma dobro znate da se interesi EU tome suprotstavljaju.

Oni u Srbiji vide tržište za svoje proizvode i vide izvor jeftine, a izuzetno kvalifikovane radne snage u čije obrazovanje i usavršavanje nisu uložili apsolutno ništa. Zbog toga mene ne raduje to vaše približavanje, ne raduju me ti vaši navodni uspesi, jer što vas više tapšu po ramenu, što je uspešnija, po njihovim kriterijumima, Vlada Republike Srbije, to je manje stručnjaka u Srbiji i to se ovde teže živi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kad se sagleda Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, onda bi morali da kažemo da mi nismo, uopšte, naslednici Tesle, Pupina, Milankovića i mnogih drugih koji su poznati u svetskim okvirima.

Neki naučni časopisi i naravno, ozbiljne svetske institucije kažu da kad je pitanju pronalazaštvo i ono što je jedan čovek mogao da učini za svetski poredak, da je naš Nikola Tesla odmah iza Arhimeda. Ali, gledajući danas ove zakone, mi moramo gledati stvari integralno, posmatrati. Ovo sad kao da je urađeno za neku naciju koja tek treba da se formira. Nije tako moguće u ljudskoj istoriji, ali kao da treba da se formira, pa onda, eto da im obećamo da će nešto biti urađeno za njih, a da to u suštini nema neki veliki značaj.

Ovaj amandman koji smo podneli na član 55. Predloga ovog zakona se odnosi uglavnom na zloupotrebu autorskih prava. I, onda su predviđene tu neke naknade i prosto se objašnjava kako bi sudije trebale da postupaju prilikom dosuđivanja, naknade za odštete, pa se razrađivalo u neke sitne detalje, kao da sudski postupak, kad je u pitanju i zaštita autorskih i srodnih prava ne postoje od ranije, kao da mi nemamo razvijen taj sudski postupak.

U ovom stavu 2. ste vi rekli da treba da sud proceni izgubljenu dobit vlasnika autorskog prava, pa onda na taj način da može da mu nadoknadi štetu, odnosno da ona bude u onom iznosu koju bi on ostvario da nije bilo te zloupotrebe.

Ponavljamo, za SRS, krađa autorskih, srodnih i intelektualnih prava je ravna skoro najtežim krivičnim delima. I, ako imamo to u vidu, to ne bi trebalo da bude samo stav SRS, nego da bude opšte prihvaćeno pravilo. Ako imamo to u vidu, onda i raspodela vlasnicima autorskih prava i naknada prilikom zloupotrebe njihovih autorskih prava nije na dobar način regulisana, i mislim da je ovaj posao dosta pogrešno urađen, imali ste loš pristup ovom poslu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, došli smo do kraja rasprave o Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Gospodine ministre, mi smo smatrali da pojedinim odredbama, takođe, nije mesto u ovom zakonu, a tiče se postupaka sudova, jer mi imamo druge zakone koji su na snazi u Srbiji, koji tretiraju kako građanske parnice, tako i upravne sporove, a evo kolega Sreto Perić me je dobro podsetio i Krivični zakonik koji, takođe, tretira i oblast autorskog prava sa određenim zaprećenim zatvorskim kaznama.

Prema tome, videlo se iz svih ovih naših obrazloženja da smo mi veoma ozbiljno hteli da vam ovim ilustracijama i ovim primerima ukažemo na to da autorsko pravo kao posebna grana prava koja striktno treba da se tretira i da se uređuje samo nacionalnim zakonodavstvom, a ne po modelu EU, u koju Srbija nikada neće da uđe. Treba da bude onako kako bi se primenilo na sve one koji hoće da zaštite svoje autorsko delo.

Autorsko delo, dakle, i jedna jedina rečenica koja bih se plagirala i koja bi bila zloupotrebljena mora da se zaštiti na najbolji mogući način.

Smatramo da kroz Predlog ovakve izmene i dopune zakona, koji je napravljen po osam od deset direktiva EU, autorska i srodna prava neće biti zaštićena na pravi način. Verujte da ćete sigurno, ako ne do kraja ove godine, onda možda početkom sledeće ili u onom sledećem skupštinskom sazivu, po nalogu EU opet doći u Narodnu skupštinu sa izmenama i dopunama zakona, kako vam oni kažu.

Ovaj ste zakon predložili, ušao je u skupštinsku proceduru, evo, sada o njemu raspravljamo, dakle, pre nepunih nekoliko meseci, a posle toga, čini mi se u aprilu mesecu, Evropski parlament doneo je novi Zakon o autorskim pravima koji treba da štiti prava, pre svega, izvorne fotografije i spora koji se vodi oko tog člana i on je sa tesnom većinom izglasan u Evropskom parlamentu. To nas ne treba uopšte da zanima. Ponavljam, autorsko pravo treba da bude isključivo pravo koje se uređuje nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? ( Ne.)
Na član 62. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

O značaju i ulozi zaštite autorskih prava ja bih želeo samo da ukažem istorijski kako je to nastajalo. Nastavio bih ono o čemu sam malopre govorio.

Dakle, pod okriljem UN izrađena je Konvencija 1952. godine, koju je Jugoslavija ratifikovala 1966. godine, a Mirovnim ugovorom, posle Prvog svetskog rata, Jugoslavija je bila obavezna na donošenje propisa o autorskom pravu i ona je to učinila Zakonom o zaštiti autorskog prava 1929. godine.

Taj zakon se smatrao u to vreme kao jedan od najboljih i zato je bio i u primeni određeno vreme.

Zakon o autorskom pravu Jugoslavija je donela 1946. godine, a kasnije je Zakonom o autorskom pravu iz 1957. godine, takođe, regulisano da, prema ovom zakonu, autorsko pravo traje za života 50 godina i posle smrti 50 godina. Moralno pravo autora traje i posle isteka preko 50 godina.

Ovo sam želeo samo da ukažem da je i stara Jugoslavija vodila računa i prilagođavala ove propise kao nacionalne propise i donosila zakone u interesu zaštite autorskih prava.

Narodni poslanik SRS, gospođa Nataša Jovanović je podsetila malopre da je i Krivični zakonik Republike Srbije regulisao ovu oblast i kažnjava se svaka zloupotreba u pogledu kršenja prava kada je u pitanju autorsko pravo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman kojim se posle člana 70. predlaže dodavanje člana 70.a, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 71. Predloga zakona odnosi se na član 71. važećeg Zakona i propisuje se odredba kojom se zanatske radnje oslobađaju naknade za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.

Pravo autora, interpretatora i proizvođača fonograma na ovu naknadu je privatno pravo priznato različitim međunarodnim ugovorima, među kojima je i Sporazum STO i određene direktive EU.

U obrazloženju koje ste dali, izmena člana 171.a Zakona, navodite da je izmena u cilju podrške zanatskog sektora i da će, između ostalog, zanatlije biti oslobođeni plaćanja ove naknade. Imajući u vidu da je član 171.a suprotan odredbama prethodno navedenih međunarodnih sporazuma i da njihovo ukidanje predstavlja jedan od uslova pristupanja Republike Srbije STO i EU, prelaznim odredbama povlastica za zanatske radnje prestaje da se primenjuje danom pristupanja.

Mi smo predložili brisanje ovog člana 71. jer smatramo da je postojeće rešenje bolje i da zbog različitih direktiva EU i pogubnog evropskog puta, građani Srbije ne treba da ispaštaju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima koleginica Jovanović. Izvolite.