Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada se sve ovo sagleda sagledaju se obrazloženja koja ste vi dali uz predloge ovih zakona i onda se da zaključiti da vi nećete još dugo.

Problem je u tome što vi izgleda tu podržavate, gospodine Martinoviću, problem je u tome što još uvek se odupirete da za KiM kažete – da, to je, odnosno samostalna država Kosovo. Jel vidite ovde da između vas i ove Vladine komisije, koju je Vlada napravila da rediguje malo ove propise, da ih napravi evropskijim ili kakvim da to uradi, da su rekli da to mišljenje morate dostaviti prvo nevladinim organizacijama tamo gde je Sonja Liht, pa ako oni budu zadovoljni sa tim vašim predlogom i tim majstorijama, onda to može da ide dalje u proceduru. Jel to vama ništa ne govori? To je činjenica da oni na vas više ne računaju.

Oni imaju mnogo više sredstava nego što imate vi i možete da ih uložite u kupovinu glasača. Nema potrebe 100% rasprodaja, 100% kupovina, ali oni imaju više. Ove koje oni vode na brifing, vode na savetovanje oni će njima pomoći svesrdnije i kada smo mi ukazivali na određene stvari mi smo razotkrili. Prvo je SRS razotkrila politiku Boška Obradovića. Niste to vi. Vi ste kasnije videli čemu to vodi i onda ste se pridružili onoj raboti koju je SRS već od ranije to preuzela.

Mi smo svesni da ne mogu svi učesnici u izbornom postupku biti ravnopravni. Najravnopravniji su oni koji vrše vlast, jer kakve god zakone da izglasate uvek će se naći prostora da se to zloupotrebi, sa jedne strane i sa druge strane, ovi vaši prijatelji, koliko je rekao kolega Marković da dana već ne dolaze ovde, oni imaju podršku sa zapada. Zbog čega imaju podršku sa zapada? Zbog toga što rade protiv interesa svoje zemlje. Mi se tome takođe suprotstavljamo. Mi smo za to da vi pogledate ovo što vam govorimo. Mi ovde ne sedimo za badava. Želimo da vam prenesemo stavove SRS. Želimo da vam prenesemo stavove građana Srbije i mi uglavnom kritikujemo ono što nije dobro, ono što čujemo od njih.

Ako ste toliko sigurni da je dobro ono što kao vlast radite i ima pomaka, zbog čega onda ovo mizerno potkupljivanje birača, građana Srbije? Ovo što je malo pre, sadržaj paketa, pročitano, to vredi par hiljada dinara ili možda ne čak ni toliko. To je potcenjivanje. Na dan izbora je ista vrednost glasa i akademika i seljaka. Dozvolite mu bar taj dan kada su izbori da izbori budu praznik, a ne da glasa za to što mora, zato što je on vama nešto obećao ili vi njemu nešto obećali. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljao u 14,00 časova.
Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman je podneo Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre, apsolutno se slažem sa mišljenjem Vlade, kao i obrazloženjem da amandman ne treba prihvatiti, jer ceo set zakona, o kojem danas raspravljamo u pojedinostima, ima za cilj svakako da unapredi izborni proces, izborni ambijent u našoj zemlji, a takođe da obezbedi apsolutno jednake uslove za sve učesnike i da svi učesnici u izbornom procesu budu apsolutno vidljivi.

Takođe su precizno definisani, odnosno redefinisani pojmovi i izborne kampanje i javnog resursa i zabranjenost za političke subjekte da koriste, odnosno zloupotrebe svoje službene položaje, odnosno da koriste sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave ili sredstva iz Republičkog budžeta Srbije za finansiranje političkih aktivnosti u toku kampanje.

Najznačajniju ulogu svakako ima Agencija za borbu protiv korupcije, koja će pratiti i zloupotrebu službenog položaja, kada su funkcioneri u pitanju da spreče vođenje funkcionerske kampanje, a takođe i da spreče zloupotrebu korišćenja javnog resursa. I ovim smo još jednom pokazali da ne postoji nedodirljivi i da svako ko postupi suprotno odredbama zakona, svakako će biti procesuiran.

Ono što smo kao Vlada, započeli to smo svakako obećali i uradili, a to je unapređenje izbornog procesa i izbornog ambijenta u našoj zemlji i dalje ćemo raditi na unapređenju izbornog procesa, tako da će izborni proces u našoj zemlji biti najbolji i najtransparentniji.

Dosta je urađeno u smislu biračkog spiska i oni koji su svakako donosili ove izborne zakone koje mi danas menjamo, nisu prisutni ni u načelnoj raspravi, ne dolaze na posao, ne dolaze ni kada raspravljamo o ovom setu zakona ni u pojedinostima, a sigurna sam da ne će biti prisutni ni kada ovi zakoni budu izglasali. Tako da toliko o tome koliko oni žele da unaprede izborni proces u našoj zemlje, oni bi to na drugačiji način da nešto polome, nešto razbiju, nešto opsuju, nasiljem, a to je svakako jedino što umeju i u tome svakako pobeđuju. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Slažem se sa obrazloženjem koje je dala Vlada Republike Srbije kada je odbila predloženi amandman. Član 2. Predloga zakona upravo nadopunjava i precizira član 50. Zakona o sprečavanju korupcije i zato je neophodan.

Ovi predlozi zakona upravo imaju za cilj jačanje odgovornosti u odnosu na korišćenje i raspolaganje javnim resursima, na jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji, što je suprotno zakonu.

U potpunosti podržavam uvođenje reda, zato što je neophodno da propisi budu jednaki za sve i da se redovno ažuriraju i kontrolišu. Neophodno radi sprečavanja korupcije. Zajedničko za ove predloge zakona upravo jeste da oni predstavljaju nastavak zakona koji su doneseni od kada državu vodi ozbiljna Vlada, odnosno SNS, sa koalicionim partnerima. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Izvolite, koleginice Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, borba protiv korupcije jeste strateški prioritet Vlade Srbije i svakako Ministarstva pravde koje je utvrdilo skup mera i plan donošenja zakona, kako bi se delovalo i preventivno i represivno.

Dakle, 1. septembra očekuje se početak primene Zakona o sprečavanju korupcije kojim su proširena ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije, a pooštrene su odredbe koje se odnose na funkcionere. Proširen je krug podataka koje će javni funkcioneri morati da prijave. Precizirane su odredbe koje se odnose i na postupak u kome se odlučuje o povredi ovog Zakona, a Agencija za borbu protiv korupcije će imati i aktivnu ulogu u donošenju zakona.

Tokom primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji je donet 2008. godine, uočeni su određeni nedostaci i ukazalo se da postoji potreba da se odredbe preciziraju i da se detaljnije reše pitanja koja se odnose na sukob interesa, na akumulaciju funkcija ili na prijavljivanje imovine funkcionera.

Cilj donošenja ovog zakona jeste zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, kao i jačanje integriteta i odgovornosti javne vlasti, sa druge strane. Ovaj predlog znači uspostavljanje normativnog okvira, ali i ispunjavanje obaveza prema GREK-u, odnosno grupi država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije. Podsetila bih da su formirana četiri regionalna centra sa odeljenjima pri tužilaštvima i pri policiji. Oni se bave isključivo koruptivnim krivičnim delima. Informacija do koje sam mogla da dođem jeste da je rezultat njihovog rada 13.000 krivičnih prijava i 771 osuđujuća presuda. U velikoj meri u Srbiji se radilo i na unutrašnjoj saradnji, odnosno na saradnji između različitih državnih organa i institucija, odnosno uspostavljena je tzv. mreža oficira za vezu iz 13 relevantnih državnih organa, kao što su Agencija za borbu protiv korupcije, DRI, NBS, Poreska uprava itd.

Po prvi put kod nas je ustanovljena i služba finansijske forenzike, što je od značaja za suzbijanje finansijskog kriminala. Dakle, ovo su samo neki od primera kontinuirane borbe protiv korupcije. U smislu dalje borbe, poslanička grupa SNS će podržati i ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić.
Izvolite.