Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakonu u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo jeste ozbiljan zakon tj. zakonski predlog i veoma komplikovan, ne samo u glomaznom nazivu, nego uopšte u strukturi.

Srpska radikalna smatra da je trebalo doneti jedan novi zakon za oblast građevinarstva i urbanizma. Mi smatramo da postojeći zakon o eksproprijaciji nije dobro rešenje, ali je uvek važeći i kao takav treba ga sprovoditi.

Projekti koji su završeni zaključno sa 2019. godinom, zatim projekti koji su u toku, kao i oni koji su u planu do 2025. godine i koji će predstavljati jednu saobraćajnu funkcionalnu celinu u oblasti svih vidova saobraćaja drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog, i koji će omogućiti bolju povezanost regiona i povezanost cele Srbije. To su obilaznice oko Beograda sektor B, autoput Moravski koridor, autoput Ruma-Šabac, Preljina-Požega, Kuzmin-Rača, zatim Šumadijski koridor „Vožd Karađorđe“, obilaznica oko Beograda drumsko železnička, rekonstrukcija pruge Novi Sad-Subotica, rekonstrukcija pruge Beograd-Zrenjanin, izgradnja nove Luke Beograd, izgradnja metroa u Beogradu itd.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč?

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč?

Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Koleginice, Jovanović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, primetili ste gospođo Damjanović, šta je bila intencija ovakve reakcije poslaničke grupe SRS.

Mi smatramo da je apsolutno nepotrebno da se donose posebni zakoni i da jednim uređenim zakonom o eksproprijaciji i utvrđivanjem javnog interesa Republike Srbije za sve infrastrukturne projekte, ovaj način može da bude drugačiji i da se reši u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Mi smo bili i protiv onog posebnog zakona, kada je bilo u pitanju utvrđivanje svih uslova za Moravski koridor, zato što smatramo da u buduće ne treba da bude takvih izuzetaka i onaj aspekt te cene koju mi osporavamo, posla koja je poveren „Behtelu“ i nemogućnosti još uvek građana kroz čija naseljena mesta će, imali smo ovde priliku da vidimo i onu mapu, da prođe ovaj Koridor, da znaju, a koje su to tačno parcele koje će biti predmet eksproprijacije.

Državi Srbiji treba još mnogo, mnogo infrastrukturnih projekata. Pre svega, da bi se čitava mreža puteva i da kažemo i kolegi Orliću i svim drugim kolegama koji su ovde u sali, da SRS je za to da se prave, grade putevi, ali i putevi koji su regionalnog karaktera, putevi tzv. prvog reda, kao što je put od Novog Pazara do Sjenice, od Ivanjice do Sjenice.

Ne možete to da stavite negde tamo u zapećak i da kažete – e to će da posle bude u nekom drugom ciklusu, jer i ti ljudi tamo koji možda nikada ili će retko ići auto-putem, traže da se njihov problem reši, a naročito za sve one koji žive od poljoprivrede, mislim na sve te padine, planine Golije, mislim na oblast Zlatara, mislim na čitav potez zapadne Srbije, gde i te kako potrebno mnogo više da se radi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč?
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ono što izaziva veliku rezervu, to je sama činjenica da ovi zakoni, koji imaju i specijalni tretman pojavljuju se postaje, potpisivanje ugovora sa „Behtelom“ i najave izrade Moravičkog koridora. Naslušali smo se svega i svačega, a do sada je tu bilo problema, prisetimo se samo kada je Vlada manje više u istom sastavu odlučila se da pravi put, već pomenuti Ub-Ljig, išlo se od njive do njive, zato što se dogovaralo, razgovaralo sa vlasnicima, nije htelo da se naruši to neprekosnoveno pravo vlasništva i to je otežavalo sam projekat.

Ovde se odjednom napravio presek i sve po principu leks specijalisa, ubrzava se kada je u pitanju interes države ili projekti koji su od interesa države, onda se prvo gradi, a pravo žalbe na neadekvatnu nadoknadu koji su bili vlasnici pre izgradnje, odnosno eksproprijacije i to u modernoj demokratskoj Evropi, uvek će izazivati određenu rezervu.

Mi srpski radikali smo za izgradnju, za gradnju, ali mora ipak da se napravi jedna granica gde ne sme da se pređe ili da se prelazi preko neprekosnovenog prava imovine. Postoje i ranije regulisana zakonskim odredbama nešto što je pravo preče gradnje ili interes države ili nešto što ima poseban tretman, ali ovo je posle „Behtela“, prosto za ne verovati. U svim projektima, jednostavno pravite, a posle ćemo da plaćamo vlasnicima. Da li će biti adekvatna nadoknada ili neće, ma šta nas boli briga.

Kada je u pitanju spajanja parcela, isti princip, ono što odgovara ili što je u potrebi aktuelnoj vlasti, to će biti i spojeno, a ono što ne odgovara, to će biti razdvojeno. Karikiram, ali otprilike, to ispada da će dolaziti sve više do izražaja samovolja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, i na član 10. Predloga zakona, podneli smo amandman kojim tražimo brisanje i ovog člana. Naime, osnovni razlog za to je što je za nas poslanike SRS, neprihvatljivo da se donosi ovakav poseban zakon.

Član čije smo brisanje tražili, propisuje ko može biti stranka u postupku eksproprijacije i kada je u pitanju eksproprijacija, podsetiću vas da smo nedavno ovu temu imali na dnevnom redu. Govorim o onom leks specijalisu koji ste usvojili i mi smo vam i tada ukazivali i govorili šta će se desiti kao posledica jednog lošeg zakona, pa ću vam ponoviti.

Promene, namene zemljišta iz građevinskog u poljoprivredno zemljište, koja je mnogo jeftinije, i na taj način građani dobijaju mnogo manje novca, nego što bi trebali da dobiju za svoje zemljište.

Znači, vi na jedan potpuno nezakonit način tretirate eksproprijaciju zemljišta i građani su vidno nezadovoljni ponuđenom cenom i može se zaključiti da na ovaj način je oštećen i opljačkan veliki broj građana Srbije.

Zatim, problemi u delu Moravskog toka gde je zbog krađe peska i šljunka nestao veliki broj parcela. Kao što vidimo, sve sami problemi koje očigledno resorni ministar ili nije sposoban ili joj ne odgovara da reši, jer je lični interes njen iznad svega.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Neko je u raspravi o amandmanima na neke od ranijih zakona u toku današnjeg dana rekao da smo mi mala država, da mi moramo nešto da trpimo. Mi jesmo mala država, ali su građani ove države ponosni ljudi i trebalo bi tako i da ostane.

Moram kolege da vas podsetim, da kada ste došli na vlast, zna se dobro kako ste došli, da su oni žuti pokrali i opljačkali sve što je bilo da se uzme.

(Vjerica Radeta: Tu je bila i Zorana.)

A, je li, učestvovala je i ona u tome? Ja vama verujem sve, pa verujem i to.

Vi ste obećali da ćete se boriti protiv kriminala i korupcije, građani Srbije su to i očekivali i zato su vam dali podršku, ne koju ste kasnije uspeli da obezbedite, jer ona je bila značajna i u tom trenutku.

Od toga, u prvoj fazi vaše vladavine, nije bilo ništa, čak borba protiv korupcije nikada nije bila iskrena i stvarna, ali su određene stvari išle napred.

Sa ovakvim predlozima zakona, poštovane kolege, možete vrlo brzo očekivati da će ta popularnost u narodu Srbije prestati da raste. Ja ovo kada pogledam kao diplomirani pravnik, kolega i vi se slažete, kao dugogodišnji sudija, znate da ovo zaista ne liči ni na šta.

Ako bi čovek uzeo da iščitava, stiče utisak da je Srbija jedna banana država, jer pogledajte ovde, ovde se nešto preti, kolega Rančiću, u zdravstvenim ustanovama su neke intervencije na sate, pa ponekad i na dane. Ovde vam je u ovom članu 12, ako se pokaže da postoji javni interes za utvrđivanje eksproprijacije, onda je korisnik eksproprijacije dužan da u roku od tri dana dostavi sve dokaze uz to, pa onda ovaj organ koji sprovodi taj postupak je dužan da to pregleda, pa ako nešto nedostaje da u daljem roku od tri dana on zatraži. Onda kada sve to bude kompletirano, organ za sprovođenje eksproprijacije, na ovaj poseban način, ne u redovnom postupku eksproprijacije, onda je on dužan da dostavi vlasniku nepokretnosti dalje na pet dana da se on izjasni, pa ako i tu bude nekih nedostataka, onda će on zakazati raspravu u roku od tri dana. Hvala.