Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Sreto Perić, Milorad Mirčić, Nemanja Šarović, Nikola Savić, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Nataša Sp. Jovanović, Filip Stojanović i Vjerica Radeta.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zbog neregulisanosti ove oblasti jednim ozbiljnim zakonom, mi smo do sada imali, nažalost, u Srbiji velikih problema, imamo ih i dan danas. Ali, ovaj zakon neće rešiti ni jedan od tih problema, bar ne na način na koji smo mi očekivali, na koji je trebalo da budu rešeni. Dovoljno je da vidimo da će se zakon mahom primenjivati tek od 1. juna 2023. godine.

Sećate se svi i sećamo se svi kakva su bila obećanja kada su se desile i one strašne poplave i kada su se dešavale razne situacije sa klizištima itd, kada smo imali puno problema sa koritima reka. Ovde smo govorili o reci Moravi, govorili smo o arteškim bunarima, govorili smo o potrebi rušenja vila Tomislava Nikolića na Savi, zato što najdirektnije ugrožavaju bunare kojim se snabdeva voda, prečišćava voda za ceo donji Srem.

Ali, jednostavno vama ti konkretni slučajevi ne dopiru do svesti, i ja stvarno sa žaljenjem moram da konstatujem da možda neko od poslanika koji će za ovo glasati, kada vidi Zakon o hidrografskoj delatnosti, zapravo i ne zna šta bi ovim zakonom sve trebalo da se reši.

Ovo su vrlo životne stvari i od dobrih zakonskih rešenja u ovoj oblasti mnogo toga zavisi. Znate, koliko god ste se vi hvalili onim šta ste i kako ste na brzinu rešili probleme i u Obrenovcu i u Krupnju itd, pa nije to bilo baš tako. Bilo je puno problema i nažalost, ako se, ne dao Bog, desi nešto slično, biće ih i dalje, zato što vi, jednostavno ne želite. Vama je najvažnije da nam objasnite neke izraze EU u ovom zakonu i u ostalim zakonima i da zakone donosite pod tim direktivama i da oni budu, zapravo, nekako prilagođeni tamo nekim uređenim zemljama i uređenim ne samo u pravnom smislu, nego uređenim i u tom tehničko-tehnološkom smislu.

Ne možete takve zakone donositi za Srbiju u kojoj, nažalost, kada je u pitanju hidrografska delatnost, mi smo na samom početku, u predškolskom. Zato je ovaj zakon morao biti znatno drugačiji. A, Zorana Mihajlović duguje odgovor na pitanje kada će se rušiti vile Tomislava Nikolića. Da li je ona zaista obećala onom što je doveo u SNS preko Tomislava Nikolića da će te vile biti zaštićene ili je u pitanju nešto drugo? Možda će i odgovoriti jednog dana, onda kada bude morala pred nadležnim organima svakako.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o hidrografskoj delatnosti. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se izmeni stav 2. ovog zakona, kako u njemu jasno stoji da je hidrografija delatnost od javnog interesa za celokupnu teritoriju Republike Srbije.

Ovako kako je predloženo u zakonu stvara se nedoumica da li ovaj zakon važi na teritoriji AP Kosovo i Metohija i da li je AP Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.

Da li ste pre pisanja zakona pogledali šta kaže Ustav Republike Srbije? Svakoj državi na prvom mestu moraju biti državni i nacionalni interesi i država Srbija u tom smislu ne treba da bude nikakav izuzetak.

Po završetku NATO agresije morao sam da napustim svoje rodno Gnjilane i lično sam na svojoj koži osetio kako to izgleda preko noći ostati bez svoje imovine. Pitajte moje Gnjilance, a i ostale građane srpske nacionalnosti, šta oni misle o ovome. Pitajte njih da li je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i dobićete nedvosmisleni odgovor. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije po Rezoluciji 1244.

Zato vas molim da dobro razmislite o mom amandmanu i donesete jedinu moguću odluku. Prihvatanjem ovog mog amandmana na najbolji način se štiti državni i nacionalni interes. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima Ljubica Mrdaković Todorović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Novina u našem zakonodavstvu je upravo ovaj zakon o hidrografskoj delatnosti, kojim se prvi put detaljno uređuju uslovi i način merenja vodotokova, potrebne kvalifikacije i kadrovski potencijal pravnih lica koja će se baviti merenjem, ali i prilika da se na pravi način utvrdi čime sve raspolažemo kada je u pitanju hidropotencijal naše zemlje.

Prosto je neverovatno da niko pre nas do sada nije to uradio. Tako da, predložena zakonska rešenja predviđaju da se izvrše detaljna merenja svih vodotokova, kao i rečnih i jezerskih dna, pristup obalama, mogućnost plovidbe i još mnogo, mnogo detalja koji nam u budućnosti mogu i te kako koristiti.

Takođe, činjenica je da pojedini vodotokovi često menjaju pravac kretanja. Reke se izlivaju, plave domaćinstva i poljoprivredno zemljište i nanose veliku štetu i državi i građanima.

S obzirom da se poslednjih godina intenzivno radi na izgradnji infrastrukture kroz Srbiju, mislim tu, pre svega, na autoputeve koje smo izgradili, koje ćemo tek da gradimo, potrebno je da precizno poznajemo teren sa svim pojedinostima vezanim za gradnju i precizni podaci koji se tiču upravo gradnje pored vodotokova pored kojih prolaze te saobraćajnice.

Takođe ćemo, između ostalog, preduprediti npr. i izmene projekata i izvođenje dodatnih radova, tako da, nadam se da usvajanjem ovog predloga zakona ćemo izbeći i ove moguće probleme u praksi.

Imajući u vidu činjenicu da je ovaj zakon i ovakav zakon novina u našem pravnom sistemu, ovo je dobar početak i ova Vlada i Ministarstvo pokazuju da se zalažu i za kreativnost, ali i za iznalaženje najboljih rešenja. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunkacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde želim sada da potenciram, ovaj amandman je više tehničke prirode, ali pitanja koja su važna za plovni tok Srbije, pre svega, za to da nas do sada Vlada Republike Srbije i nadležno Ministarstvo, osim zaista, to mora da budem iskrena, o tome govori na ovim redovnim pojavljivanjima na Odboru za spoljne poslove ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Do sada nas uopšte niste obavestili, kao vladajuća stranka, formirali ste nekakvu međudržavnu Komisiju sa ustaškom hrvatskom vlašću, kakav ste do sada pomak napravili, jer vama je dobro poznato da bilo koja vlast da se menja u Hrvatskoj potražuje 10 hiljada hektara na levoj obali Dunava.

Ono što je veoma važno je da znamo to da u oblasti hidrografije i ne iskorišćenosti puno kapaciteta plovnog toka reka u Srbiji, pre svega Dunava i Save, kao i mnogih jezera, direktno odgovornost snosi Vlada Republike Srbije. Nisu ljudi koji su registrovani za oblast nautike, pre svega, oni koji imaju funkciju pružanja turističkih usluga, dužni da se sami edukuju.

Zašto ste postavili tamo novog direktora u Direkciji za plovne puteve? Zašto imate načelnike upravnih okruga? Šta radi ministarstvo Zorane Mihajlović? Da upravo tim ljudima pomogne da svoje kapacitete, a naravno i uz stručnu i finansijsku pomoć, stave u službu iskorišćavanja resursa u Srbiji.

Zar vi mislite da nije veliki broj ljudi koji dolazi da poseti meandre Uvca i neke druge destinacije, a gde se koriste upravo ti brodići koji treba da provedu kako kineske, tako i turiste širom sveta koji dolaze u našu zemlju?

(Predsedavajući: Hvala.)

Dakle, Vlada Srbije u ovom mandatu nije dovoljno uradila da se taj ogromni potencijal, koje Republika Srbija ima na raznim lokacijama, a pre svega u plovnom toku Dunava i Save, iskoristi na pravi način.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o uslovima koje moraju da ispune pravna lica za vršenje poslova hidrografskog premera na unutrašnjim vodnim putevima, koje je regulisano članom 6. ovog zakona, mi smo zbog preciznosti morali da intervenišemo.

Naime, smatramo da uslove u pogledu tehničke opreme mernih uređaja, materijalnih i tehničkih sredstava za izvođenje radova koje pravna lica moraju da ispunjavaju propisuje Ministarstvo, a ne resorni ministar koji je u svakom smislu podređen resornom ministarstvu.

Smatramo da je previše nadležnosti dato resornom ministru, odnosno prevelika su ovlašćenja koje ima i da neko za čije se ime vezuju brojne afere i čiji je rad praćen raznim skandalima ne treba više da sedi u Vladi Republike Srbije.

Jasno je svim građanima Srbije da je vaše obavljanje važnih državnih funkcija isključivo volja stranog faktora i da su poslovi koje obavljate isključivo u vašem ličnom interesu, ali i u interesu stranih agentura, a ne u interesu građana Srbije, kako bi trebalo da bude. Potrebno je zbog toga da što pre ili podnesete ostavku, odnosno da vas smene, jer svaki dan koji provedete na toj funkciji ministra je poguban za sve građane Srbije. Zahvaljujem.