Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, kako pobeći od toga da nije normalna situacija? Da je normalna situacija i kolega i svi pre njega bi govorili o onome što je u amandmanima. Koliko se sećam kolega Mirčić je krenuo sa ovom grupom amandmana koji govore o visini novčane kazne koja treba da bude plaćena i on je lepo rekao da platežna moć građana to ne dozvoljava. Onda svi krenu da pričaju o nečemu što nema veze sa ovim amandmanom.

Tako i moj kolega koji me je prozvao, Miljan, kaže da sam ja rekao da nije normalna situacija. Hvala Bogu da nije normalna situacija. Ali, ako ćemo već da budemo iskreni i ako hoćemo da prevaziđemo sve ovo bilo bi dobro pročitati i poslušati neko od naših velikana koji su imali dosta mudrih reči i izreka da okarakterišu pojedinu situaciju. Tako je Dučić rekao – Velika je nesreća kada čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa je kada ne zna šta može. Nemojte da radite ono što nećete i nemojte da radite ono što ne možete. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Nemate pravo na repliku, kolega.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem nedelju, 10. maj 2020. godine, sa početkom u 17 časova i 30 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika, te vas pozivam da se ne igrate sa karticama da bih utvrdila tačan kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – osam, uzdržanih – dva, nije glasalo pet poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Aleksandra Šešelja na član 1.
Zaključuje glasanje: za – 12, protiv – dva.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Đorđa Vukadinovića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje amandman Gordane Čomić na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Vojvođanski front, Srbija 21 na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marjana Rističevića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2.
Zaključujem glasanje: za – 10 poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Sreta Perića na član 3.
Zaključuje glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 3.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – 14, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je odlučeno da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu kraćem od osam dana od njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – 12, uzdržanih – dvoje.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o lokalnim izborima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – dvoje.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1.
Zaključujem glasanje: za – deset poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Gordane Čomić na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističivića na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Vojvođanski front, Srbija 21, na član 1.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 2.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 2.
Zaključujem glasanje: za – devet.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržana – dva.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 2.
Zaključujem glasanje: za – četiri.
Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 2.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana njegovog objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – dva.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – jedan.
Konstatujem da je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržana – dva.
Konstatujem da smo usvojili Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izboren komisije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika, potrebno je da se izjasni Narodna skupština u Danu za glasanje.
Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 8. maja 2020. godine, u 11.00 sati, ukazala je na povredu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović, na sednici 10. maja 2020. godine, u 13 sati i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 131.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.