Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, u prvom redu želim da ukažem na ozbiljnu ugroženost ustavnog i pravnog poretka u Republici Srbiji.

Oni koji su u Narodnoj skupštini i ispred Narodne skupštine divljali pre neki dan, čine nešto što nije zapamćeno u parlamentarizmu Republike Srbije, hteli su da nam pokažu šta je demokratija. Čak nam žele da pokažu da je demokratija ona, da manjina vlada nad većinom i da manjina veša na Terazijama na banderi one koji ne odgovaraju.

Mi srpski radikali jesmo opozicija, ali nismo rušilačka opozicija. Mi radimo kao SRS u interesu Srbije i njenih građana. Moglo bi se sa više aspekata gledati šta se ovo događa u poslednje vreme u Narodnoj skupštini i šta radi spoljni i unutrašnji neprijatelj.

Po članu 132. Krivičnog zakonika, propisano je protivpravno lišenje slobode i oduzimanje slobode kretanja građanima gde je predviđena kazna zatvora i do tri godine. U članu 135. Krivičnog zakonika propisana je prinuda i elementi bića krivičnog dela i ovde su prisutni u radnjama ove grupe ljudi koji su narušili upravo ugled Republike Srbije.

Po članu 138. – ugrožavanje sigurnosti. Ko ugrozi sigurnost nekoga lica pretnjama da će napasti na život ili telo, kazniće se. Imali smo napad na uglednom narodnog poslanika, gospodina Marijana Rističevića, ali odmah da u vezi sa tim kažem da je narodni poslanik, a taj status ima gospodin Rističević, službeno lice, i on se ima tako smatrati i kvalifikovati.

Zatim, član 73. – povreda ugleda Srbije. Ko javno izloži i poruži Srbiju, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniće se do tri godine.

Još da vam kažem, po članu 308, napad na ustavno uređenje – ko silom ili pretnjom, upotrebom sile pokuša da promeni ustavno uređenje Srbije ili da svrgne sa vlasti najviše državne organe, kazniće se i do 15 godina.

Dame i gospodo, ako je Krivičnim zakonikom predviđeno da narodni poslanik može da se pozove na imunitet, ako je počinio krivično delo, ako je zatečen, a za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju do pet godina. Mi u ovom slučaju imamo propisanu kaznu i do 15 godina.

Dame i gospodo, nasilničko ponašanje sadržano je u elementima ponašanja Obradovića i njegovih sledbenika. Po članu 112, dakle narodni poslanik je službeno lice. Drugo, imate napad na službeno lice, sva ona lica koja su intervenisala ovde protiv tih siledžija su pre svega službena lica. Drugo, nasilničko ponašanje, koje je propisano članom 344. Dakle, dame i gospodo, to mi srpski radikali nećemo nikada dozvoliti i borićemo se protiv takvog ponašanja i takvo ponašanje osuđujemo.

Nažalost, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, prema mojim saznanjima do kojih sam došao pre nekoliko trenutaka, krivična prijava koja je podneta protiv grupe ovih nasilnika i Obradovića, je odbačena. Vidite, ako je narodni poslanik napadnut, ako mu je naneta telesna povreda, ako ima svojstvo službenog lica, ako ima dovoljno dokaza da je prema njemu počinjeno krivično delo, da je zadobio telesne povrede, da li postoji nešto drugo nego ono što smo odavno govorili? U sudstvu i tužilaštvu treba izvršiti promene.

Molim vas, kako je moguće da se građanima ne dozvoli da preuzme krivično gonjenje? Koja su prava Marijana Rističevića? Nikakva. On ima pravo samo kao podnosilac krivične prijave da ulaži prigovore. Taj prigovor ide višem javnom tužiocu. Viši javni tužilac odbacuje i Marijan Rističević nema nikakva prava da preuzme krivično gonjenje. Zbog toga je nužno vratiti subsidarnog tužioca prema Zakoniku o krivičnom postupku kako bi građani mogli po Ustavu da uživaju određena prava i da štite sebe i svoju imovinu od učinilaca krivičnih dela. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Jojiću.
Javio se Marijan Rističević, pravo ne repliku.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, upravo zbog ovoga što je gospodin Jojić rekao, naše kolege sede ispred Skupštine. Pokušavaju da nateraju samostalni organ, tužioce da rade svoj posao.

Tužilaštvo je samostalno, a pravosuđe nezavisno. Nezavisno od ove vlasti, a od bivše nisu. Dakle, tamo je mnogo njihovih rođaka, mnogo članova njihove partije koji su 2009. godine, u čuvenoj ne reformi, deformi pravosuđa postavljeni za tužioce i sudije.

Ja ovde nisam želeo da glasam za Zagorku Dolovac. Rekao sam i zašto, upravo ono što je kolega govorio, rekao sam doslovce, da ću pre ruku odseći nego za nju glasati s obzirom da lopovi iz ove žute stranke kažu – dok je Zagorka Dolovac tužilac, niko nam ništa ne može. Pri tome sam citirao jednog njihovog političara. Zato nisam želeo da dozvolim, odnosno da glasam da ona u kontinuitetu obavlja tu dužnost.

Ovo što sam sada doznao mene ne čudi. Mene čudi zašto im Zagorka Dolovac nije podelila odlikovanja, dileru sa 13 godina zatvora, razbojniku, nasilniku, dakle osuđenim licima koji su me napali? Ima jedno drugo krivično delo koje čini tužilac, to se zove kršenje zakona od strane tužioca, odnosno od strane sudije za koje je takođe predviđena određena kazna.

Ukoliko je tačno ono što je prethodni kolega tvrdio, ja ću podneti krivičnu prijavu protiv nadležnog tužioca koji je prekršio zakon, član 344. Krivičnog zakonika, najmanje to. To je kršenje zakona od strane tužioca i zato ću podneti, ako je ovo tačno, podneću krivičnu prijavu s obzirom da ja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da štrajkujem glađu, a i neću zbog Boškića da štrajkujem glađu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Rističeviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Uvažene kolege poslanici, građani Srbije, evo mi ćemo verovatno danas završiti sa ovim zasedanjem i četiri godine mandata ovog saziva pokazalo je niz pozitivnih stvari, gde su doneti veliki broj zakona koji su veoma dobri, odlični za naše građane.

Ja sam kao narodni poslanik na listi SNS – Aleksandar Vučić bio veoma aktivan i želeo sam da budem glasnogovornik svih onih problema, svih onih stvari koje se dešavaju na jugoistoku Srbije, koje se dešavaju u poljoprivredi, na selu, koje se dešavaju u malim opštinama, demografski ugroženim sredinama i tako ću da nastavim da radim i u narednom periodu.

Mislim da je potrebno da svi mi koji dolazimo iz nekih sredina, da li je to Svrljig, Bela Palanka, ja te ljude zastupam. Bilo bi dobro da u narednom periodu imamo mogućnost da više ulažemo u ta sela, u te naše opštine, da grad Niš, kao centar jugoistočne Srbije ima najmanje jednog ministra ili jednog potpredsednika Vlade koji bi zastupao i jugoistok Srbije i taj deo naše zemlje.

Grad Niš je centar jugoistoka Srbije i zbog ovog što govorim, ja sam više puta govorio o problemima koji su bili na teritoriji grada Niša i jugoistočne Srbije, to su skidanje radioaktivnih gromobrana, rešavanje problema naplatnih rampi, rešavanje problema izgradnje puta od Malčanske petlje do Knjaževačke ulice. To su problemi vezano za male sredine, za mala sela, za više ulaganja za našu decu, za naše žene na selu, rešavanje pruge. To je puno problema koje sam ja ovde iznosio. Mislim da je to bilo potrebno da se zna i da te probleme rešavamo.

Još jednom, uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, još jednom, svima želim puno zdravlja, uspeha i siguran sam da ćemo u ovom narednom izbornom ciklusu lista koju vodi Aleksandar Vučić – „Za našu decu“, pobediti ubedljivo, dobiti najveću obavezu, najveću podršku naroda. To znači najveću odgovornost da sve ono što nismo završili, da to završimo u narednom periodu, da bude bolje svima, posebno onim ljudima koji žive na selu i od sela i koji žive na jugoistoku Srbije, jer verujte mi, tamo je najteže da se živi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga Zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna Skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Primili ste amandmane koji su na predlog zakona podneli narodni poslanici Miljan Damjanović, Milorad Mirčić i Marijan Rističević.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne Skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pa, kolika je apsurdnost čitave ove rasprave, možda pokazuju i ovi predlozi u sklopu ovog zakona koji se odnose na kaznene odredbe.

Mi srpski radikali, da bi skrenuli pažnju javnosti i o čemu se radi, da bi to na neki način naglasili, mi smo predložili amandman koji smanjuje taj raspon između najniže i najviše novčane kazne koju treba da plati i pravno i fizičko lice. A, onda dobijemo odgovor od resornog ministarstva, odnosno od predlagača da se imalo u vidu platežna moć stanovništva.

Sada kada čovek gleda, prosto ne može da veruje da živi u ovoj Srbiji, gde je minimalna plata daleko ispod ove najniže visine kazne koju je Vlada odredila da je 50.000 dinara, od 50 do 150 hiljada.

Mi smo samo radi naglašavanja, ništa više, rekli - hajde već kad se časti, neka bude 100 hiljada. Primanja u Srbiji su da nemaju građani dovoljno sredstava da plate ni ovu minimalnu kaznu. I na stranu čitava ta priča, ta realnost u kojoj mi živimo je sasvim drugačija, nego kaznena politika koja se sprovodi po pitanju pandemije i kršenja uredbi.

Ali, ovde imamo jedan primer koji je itekako šokantan. Vi puštate ljude da se okupljaju, da prisustvuju javnim skupovima bez zaštitne opreme, sede na stepenicama, nikog ni da opomenete, a kamoli da mu napišete kaznu ili da ga privedete, kako to nalaže uredba, a ovde već unapred smišljate kako će obični građani ili ona pravna lica morati da plate ovako ne male kazne. Vi mislite da ćete na taj način uvesti dodatnu disciplinu ili postići taj željeni efekat. Nećete, gospodo, nego ćete podstaći još veću diskriminaciju. Zakon mora i pravila moraju da važe za sve jednako.

Kada su u pitanju kaznene odredbe, one moraju da budu u visini shodno primanjima i standardu građana Srbije, a ne tako što ste vi stavili umesto 30.000, stavili ste 50.000 ili stavili ste 70.000, a maksimalna je 500.000 za pravna lica, odnosno 150.000 za fizička lica. Vama ne mali broj stanovnika, pogotovo onih koji su po prirodi stvari najugroženiji, penzioneri, primaju da sastavljaju jedva kraj sa krajem, a ne da plaćaju ovako drakonske, visoke kazne, koje će biti stvar ili predmet procene pojedinca koji će sprovoditi ovu kaznenu politiku.

Ne može se tako voditi ni država, a pogotovo ne može se postupati kada je u pitanju borba protiv pandemije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Pera Jojić je delimično ili u potpunosti u pravu.

Ja sam već rekao da tužilaštvo i sud, koji predstavljaju državu po pitanju kriminala treba da štite nevine, a kažnjavaju krive. Da li se to dešava? Da se to dešava, gospodine Jojiću, naše kolege sada ne bi sedele i štrajkovale glađu.

Država je štit od nepravde i tako tužilaštvo mora da se ponaša. Ne kažnjava sud i tužilaštvo ne goni samo zato što je neko počinio neki kriminal, već da se novi kriminal ne bi počinio. Oni s tim kažnjavanjem i preventivno deluju na moguće druge počinioce, a posebno u izbornoj kampanji, da ne bude nasilja itd. To tužilaštvo ne čini.

Ako je tačno ono što ste vi rekli, da su oni odbacili krivičnu prijavu protiv kriminalaca za krivično delo najmanje nasilničko ponašanje u grupi, ja onda zadržavam pravo da podnesem krivičnu prijavu protiv tog tužioca koji je bio nadležan za kršenje zakona od strane tužioca.

Gospodo iz tužilaštva, jeste ovo o zaraznim bolestima itd, ali veoma je turbulentno. Ovi ne biraju sredstva da odlože izbore i nasiljem dođu na vlast. Ovo što vi činite, to znači da postajete saučesnici u jednoj nasilničkoj grupi, da ih pokrivate nezakonitim postupcima, da im na takav način odobravate. I vama, gospodo tužioci, više ne treba respirator za zaraznu bolest, vama treba respirator za dušu, zajedno sa onima koji nasilje čine. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić, pravo na repliku.
Izvolite.