ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 104. Sadržaj izlaganja narodnog poslanika Jovana Palalića jeste bio na ivici da bude u skladu sa svim onim što nama Poslovnik propisuje, ali da je prekršio …
Molim vas da ne dobacujete. To što imate informaciju da li ima ili nema tona u direktnom prenosu nema nikakvog uticaja na moje obaveze prema članu 100. Poslovnika Narodne skupštine. Ili ćete se podsetiti pravila našeg ponašanja koje propisuje Poslovnik ili ću vas zaista poslušati i primenjujući kazne obezbediti red na sednici Narodne skupštine.
Narodni poslanik Jovan Palalić jeste upotrebio reči koje su na ivici, ali da sam mislila da je prekršio bilo koji član, opomenula bih ga.
Mogu da zamolim sve poslanike da dobro razmisle o odgovornosti za javnu reč. Svaki narodni poslanik snosi odgovornost za ono što je izgovoreno.
Ukoliko bilo ko prekrši pravila biće upozoren, pa opomenut. To se u slučaju narodnog poslanika Jovana Palalića nije dogodilo, tako da nema povrede.
Da li još neko od prijavljenih želi da govori o povredi Poslovnika?
Narodni poslanik Ivan Andrić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Na početku bih samo da kažem da nešto nije u redu sa elektronskim sistemom, ali to nije tema.
Član 27. i član 101. Ono što je rekao gospodin Maraš, niste postupili u skladu sa zahtevom i sa onim što je opšti interes i Skupštine, a i svakog građanina Srbije. Ukoliko se dopusti da se rasprava o statutu vodi na temi podela, tako da oni koji su za statut su secesionisti i independisti ili ne znam kakve se reči koriste, a oni koji su protiv su rodoljubi, nije onda važan ishod tog glasanja.
Molim vas, tada na kraju te rasprave, imaćemo dve suprotstavljene grupe i upravo način na koji je ovaj statut došao posle godinu dana u Skupštinu Srbije je sve što je vladajuća većina uradila u vezi sa tim statutom išlo je na to da se stvore dve grupe.
Nijedna ozbiljna rasprava, nijedan ozbiljan ili neozbiljan razgovor, ne ulazim u argumente onih koji su protiv statuta. Nigde nije raspravljano na odgovarajući način. I dalje mi sednicu Skupštine počinjemo raspravom o statutu tako što dozvoljavate da se koristi takav rečnik za dalje produbljivanje odnosa ili grupa ili uopšte našeg društva. Rezultat toga smo dobro videli tokom devedesetih godina. Nemate pravo ni po članu 27. da ignorišete to.
Ukoliko mislite da je opravdano tako ili kako ste rekli „na ivici“, onda nema razloga da o tome raspravljamo. Institucije ove države, Zakonodavni odbor, Skupština Vojvodine su rekle da to nije tako. Iz toga proizilazi vaša obaveza da sprečavate da se na takav način govori o ljudima koji će glasati za ovaj statut ili o građanima koji podržavaju usvajanje tog statuta. Prosto nemate pravo da dalje na bilo koji način promovišete podele u našem društvu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Član 101. ne može biti predmet povrede pošto definiše pravo na repliku. U trećem stavu kaže da odluku o tome ko dobija repliku i pod kojim uslovima donosi predsedavajući.
Starajući se upravo po članu 27. vrlo pažljivo slušam narodne poslanike. Da je narodni poslanik ikoga lično, ili da je pomenuo političku stranku grupu, i uvredio pridevima kojima je karakterisao statut, tada bi bio upozoren, ili bi poslanička grupa ili onaj ko je direktno uvređen onim što narodni poslanik Jovan Palalić misli da je njegovo pravo na slobodno mišljenje dobio mogućnost na repliku.
Drugih mogućnosti nemam i zato molim sve narodne poslanike da vrlo pažljivo i u skladu sa pravilima Poslovnika Narodne skupštine obrazlažu svoje političke i poslaničke stavove o tački dnevnog reda koja je u toku, a tačka dnevnog reda koja u toku je Predlog odluke o potvrđivanju statuta.
Da li još neko želi da govori o povredi Poslovnika?
Narodni poslanik Miloš Aligrudić. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Mislim da je povređen član 104. Poslovnika. Način na koji su se poslanici LDP obraćali Narodnoj skupštini ukazuje na to i delimično ću se ili u nešto malo većoj meri, bolje rečeno, složiti sa delom vašeg izlaganja kao predsedavajućeg u reakciji na njihovo reklamiranje povrede Poslovnika u delu u kojem kažete da zapravo nema povrede na koju ukazuju. Međutim, ne mogu se složiti sa načinom reakcije sa vaše strane koji bi morao da zaštiti interes u ovom domu u smislu člana 104 – neotuđivo pravo poslanika je da kritikuje i argumentovano napada predloge Vlade ili predloge koje Vlada podržava, bilo da je reč o aktu koji treba da se potvrdi u Narodnoj skupštini, bilo da je reč o predlogu zakona.
Kvalifikacije koje se tom prilikom koriste ne mogu s vaše strane biti ocenjene da su na nekoj ivici ili ne znam već šta. To su argumentacije koje se daju i kvalifikacije koje se daju u argumentovanoj raspravi u Narodnoj skupštini i zaštićeni smo kao narodni poslanici svojim imunitetom, ne samo u smislu krivičnog progona, što je ustavna odredba, nego smo zaštićeni i za slobodu reči koje ovde izgovaramo.
Ako nekoga kvalifikujemo kao secesionistu ili separatistu u smislu načina na koji je dao predlog nekog akta, mi to pokušavamo da argumentujemo. To je naše pravo. Pravo je drugoga da to ospori i to je suština parlamentarne debate. Neko ko smatra da treba anulirati pravo poslanika na parlamentarnu debatu, koliko god ona gorka možda bila i neprijatna, to je direktan napad na Skupštinu Srbije u smislu člana 104. Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 104, ni u obrazlaganju narodnih poslanika koji su ukazivali da je povređen član 104. izlaganjem narodnog poslanika Jovana Palalića.
Predlog koji je na dnevnom redu je predlog Ustavnog odbora Narodne skupštine, Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS. Predlog koji je na dnevnom je Predlog odluke o davanju saglasnosti na statut AP Vojvodine. Dakle, ne radi se o predlogu Vlade nego o predlogu Odbora za ustavna pitanja.
Molim vas da ne dobacujete. Uvidom u stenogram videćete da ste rekli kada god se radi o predlozima Vlade, narodni poslanici imaju pravo na kritiku, sa čim se slažem, samo vas podsećam da trenutno ne razgovaramo o predlogu Vlade. Trenutno razgovaramo o predlogu Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS, a predlog akta koji nam je Odbor za ustavna pitanja uputio zove se Predlog odluke za potvrđivanje statuta AP Vojvodine.
Što se tiče usaglašenosti sa pravilima našeg Poslovnika, svačije diskusije pažljivo slušam i svaki put kada neko prekrši biće upozoren. Ako ne prestane da krši biće mu izrečena mera opomene, prve, druge, pa oduzimanje reči, pa udaljenje sa sednice.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Po Poslovniku. Pogrešno su protumačene naše reči. Javio sam se u svoje ime, pretpostavljam i gospodin Maraš. Nije naša namera, predsedavajuća, ni u jednom trenutku bila da na bilo koji način nekome zabranimo da vodi debatu u ovoj skupštini. Naši argumenti su bili upravo protiv toga.
Naša glavna primedba je što se o ovom predlogu nije vodilo dovoljno debate, pa ni u ovoj skupštini i zbog toga je po našem mišljenju došlo do ovakve atmosfere u kojoj raspravljamo o ovom predlogu zakona.
Takođe, mislim da pitanje uvrede nije lična stvar koju bilo ko ima pravo da sam procenjuje da li jeste ili nije. Dosta poslanika ovde je iz Vojvodine, dosta poslanika ima rođake, staviti nekome etiketu secesioniste, imamo iskustvo gde je to vodilo i kakve su moguće posledice.
Zbog toga niko nema pravo, ne da argumente izloži ovde, za to valjda ova skupština i služi, ali nema pravo nikakvu etiketu da stavlja i da širi mržnju prema nekome ko ima drugačije mišljenje. Naša glavna primedba vama ide u tome da takvu raspravu ne smete dopustiti. Tu se ne radi o demokratiji.
Tu se radi, u krajnjoj instanci, o ugrožavanju bezbednosti ne nas ovde, mi ćemo se snaći, ali postoje članovi porodica, postoje prijatelji, postoje članovi naših stranaka. LDP nije secesionistička stranka i LDP će glasati za ovaj statut.
Molim vas u ime LDP da ne dopustite da nas tako nazivaju. Odgovornost predsedavajućeg je još veća zato što ako ne reagujete, a mi vam uporno govorimo da je potrebna reakcija, indirektno nas terate da se sami branimo, a to je suprotnost demokratiji. To nije naša obaveza.
Molim vas da omogućite normalnu raspravu o Predlogu statuta, da nam omogućite svima da ukrstimo argumente i da u isto vreme ne dozvolite da se bilo kakve etikete lepe bilo kome od poslanika ili bilo kome od političara ko zastupa jedno ili drugo mišljenje. U protivnom, ovo nije demokratska institucija.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Jovan Palalić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Pravo na repliku. Poštovana predsedavajuća, uvaženi kolega Maraš, ovde u Narodnoj skupštini, najvišem domu, raspravljamo o našem viđenju kako treba da bude uređena autonomija u Vojvodini.
Vi imate vašu politiku i mislite da je Predlog statuta u skladu sa Ustavom. U svom izlaganju rekao sam, i ponoviću, da je Predlog statuta protivustavan i ta protivustavnost statuta imaće pogubne posledice po državu. To sam rekao u svom izlaganju. To je naše viđenje ovog statuta.
Imamo pravo da kažemo da on nije usaglašen sa Ustavom i imamo pravo da kažemo da ovo nije autonomija Vojvodine kakva je propisana u Ustavu RS, i da će tako usvojen statut proizvesti po državno jedinstvo RS, po njene institucije, po delovanje pravnog poretka i njenih državnih organa na celoj teritoriji RS ozbiljne i negativne posledice.
U tom smislu, najbolje rešenje je da se ovaj statut povuče iz skupštinske procedure. Ali, u toku dana sigurno ćemo čuti još argumenata koji će ići ovome u prilog.
Vi imate vašu politiku. Legitimno je pravo da je iznosite. Juče ste rekli da je malo autonomije ovde data u ovom predlogu statuta. Mi smo rekli da ono što je dato nije u skladu sa Ustavom i to je naše legitimno pravo. Protivustavan je, pokrenućemo postupke pred Ustavnim sudom. Na sve moguće načine ćemo hteti da ovakav akt oborimo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, niste naveli koji je član Poslovnika povređen, niti ste dali obrazloženje povrede, pa vas sada upozoravam da je to kršenje člana 100. i da me stavovi člana 100. obavezuju da vam izreknem opomenu. Upozoravam vas da se to više ne čini.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospođo Čomić, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se u skladu sa članom 104. Naime, naše demokratsko pravo nije pravo koje nam dozvoljava apsolutnu slobodu koja ničim nije ograničena i valjda zbog toga postoji Poslovnik. Možemo se složiti da nastavimo da obesmišljavamo i Vojvodinu i Vojvođane, i pravo ljudi da utiču na svoj život, koje je znatno šire od vojvođanske autonomije, tako što ćemo učestvovati u ovako neodgovornoj sednici na način na koji je juče započeta, a danas nastavljena.
Ovde su morali da sede predstavnici vojvođanskog parlamenta i to je trebalo da im omogućimo tako što ćemo ih pozvati i na takav način pokazati poštovanje prema jednoj instituciji. Njih nema. U redu.
Nema nikoga ko će u ime predlagača braniti odluku o potvrđivanju statuta i mi smo prinuđeni ovde ili da pristanemo na jezik koji nije prvi put upotrebljen juče ili ponovljen danas, već jezik koji se generacijama koristi i upotrebljava u ovoj nesrećnoj zemlji, ostavljajući za sobom jezive posledice. Zato ne možemo da se pomirimo sa ambicijom da danas neko ovde u Skupštini gleda u Novi Sad ili ovde prebrojava po skupštinskim klupama neke nove Đukanoviće, Tuđmane, Kučane i plaši društvo Srbije onako kako je to činio u prošlosti, a da pri tom nikada nije preuzeo odgovornost za posledice te svoje politike.
To što DSS danas ovde nastavlja da brani Vojvodinu kao što je do juče branila Kosovo može da bude njihovo pravo, ali naša je obaveza da se tome suprotstavimo. Neka traže zaštitu pred Ustavnim sudom, ali nikoga ovde ne smeju vređati. U parlamentu ne sede izdajnici, secesionisti, strani plaćenici.