Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Živkoviću.
Radi potpune istine, bio sam prisutan, predsednica je obavestila poslanike da mora još da se sačeka, da trenutno predsednik odbora mora da ispravi nešto olovkom i da se sačeka da to bude odštampano da bi onda mogla da bude distribucija u velikoj sali Narodne skupštine. Tako da radi istine, ovo je potpuno tačna informacija.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
Zašto mislite da imate pravo?
(Marko Đurišić, s mesta: Spomenuo me je kolega Martinović, imenom i prezimenom.)
Imenom i prezimenom vas?
(Marko Đurišić, s mesta: Jeste, malopre je potvrdio.)
Imate reč, narodni poslanik Marko Đurišić, dva minuta replika.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Toliko o tome da ne postoje dvostruki aršini. Da li je neko spomenute ovde, izgleda da treba sa dva svedoka da se dokazuje, jer nije dovoljno to što ja vama kažem da sam spomenut. Valjda dobro čujem.
Kolega Martinović nije meni objasnio u svojih 12 minuta diskusije šta je u mom amandmanu protivno Ustavu.
(Aleksandar Martinović, s mesta: I pravnom sistemu.)
I pravnom sistemu.
Ako ja predviđam da se obriše jedan deo amandmana zato što smatram da namenski i nenamenski transferi ne mogu da budu deo budžeta AP Vojvodine. Zato što su to prihodi koji pripadaju opštinama u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Meni čak i Vlada daje za pravo jer kaže da su ti prihodi, da ne može budžet AP Vojvodine, da se Zakon o finansiranju lokalnih samouprava ne bavi budžetom AP Vojvodine i da je ovaj prihod izvorni i prihod …
(Veroljub Arsić, s mesta: Nije izvorni.)
Nije izvorni, izvinjavam se. Prihod lokalne samouprave, a vi ga veštački dodajete u budžet AP Vojvodine da bi došli do najmanje 7%.
Šta je tu protivno Ustavu? Ako je to protivno Ustavu, ja se izvinjavam, onda je ceo ovaj član protivan Ustavu, jer ovaj član obezbeđuje najmanje 7% budžeta za AP Vojvodinu. Ja to tako tumačim. Vi možete da tumačite drugačije, ali to je stvar samo tumačenja. Nema dokaza.
Sam ministar je rekao – nema na jednom mestu, ali mi sve kad saberemo to je preko 8%. Dajte nama jednom taj račun. Nemojte da to sabira negde neko, a da mi ovde ne vidimo. Mi ovo glasamo, mi smatramo prvo da ovde nema 7%, a drugo budžeti, transferi, namenski, nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ne mogu da budu deo budžeta AP Vojvodine.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Đurišiću.
Vrlo dobro znate da nema dvostrukih aršina. U istom slučaju pitao bih vas, da li ste pomenuli, jer često poslanici smatraju da su pomenuti tako što im je njihova diskusija pogrešno protumačena. Hvala.
Sada ste dali priliku spominjanjem …
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Kada će moja replika doći na red?)
Gospodine Martinoviću, moraće prvo da dobije repliku gospođica Jerkov.
Mislio sam da je po amandmanu, izvolite.
Reč ima mr Aleksandra Jerkov, replika na izlaganje gospodina Martinovića.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Bečiću.
Dakle, član 157. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja tačka 4. – u budžetu RS obezbeđuju se sredstva za plate, naknade i dodatke zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Na moje pitanje, ako tako piše u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja, otkud plate za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u budžetu AP Vojvodine, gospodin Martinović odgovara kako je Fond za kapitala ulaganja pljačkao građane AP Vojvodine.
Dakle, gospodin Martinović prvo treba da zna da će naravno biti tužen za ovo što je izgovorio i svaki put kada neko iz SNS bude bilo koga nazvao lopovom, kriminalcem, duševnim bolesniom, itd. biće tužen …
(Aleksandar Martinović dobacuje sa mesta.)
Sada ćete opet biti tuženi gospodine Martinoviću i svaki put …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođice Jerkov nemojte direktno da se obraćate narodnom poslaniku.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Ne mogu narodni poslanici, gospodine Bečiću, da vode istrage ovde. Ne mogu da donose presude, ne mogu da blate ljude zato što nemaju šta drugo da kažu. Dakle, otkud plate za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju za koje eksplicitno piše da su deo budžeta RS, otkud one u budžetu AP Vojvodine?
To da krečenje škola i obnova toaleta u školama nije kapitalno ulaganje, neka neko skupi hrabrosti da kaže gospodinu Vučiću, jer je on to zadao kao svoju misiju izbavilačku dece u osnovnim i srednjim školama po Srbiji, sve tvrdeći da će obići svaku školu. Pa kada gospodin Vučić to radi onda je to prvi put u istoriji sveta da neko obnavlja škole, a kada to radi Vlada AP Vojvodine onda je to bezvredni pljačkaški pohod.
Tako da svaki put, gospodine Bečiću, recite svojim kolegama, kada neko nekoga …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Replika na izlaganje gospodina Đurišića.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Istini za volju mene je gospodin Pajtić već tužio.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: I opet će.)
Dobro.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas gospođice Jerkov nemojte da dobacujete.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Tužiće me opet. Nemam ništa protiv. Nadam se samo da me neće streljati. Da je ovo 2000. godina verovatno bi me i streljao. Pošto više ne može da strelja, da hapsi, da batina onda može da tuži. Neka tuži, nije problem.
Gospodin Vučić je rekao da će Vlada Srbije da obnovi toalete u osnovnim i srednjim školama, da će da obnovi toalete u domovima zdravlja, bolnicama, kliničkim centrima, ali nikada to nije nazvao kapitalnim ulaganjima. To ste vi u Vojvodini krstili – kapitalnim ulaganjima i pri tom se ta kapitalna ulaganja ili ulaganja bilo kakva u stvari nikada nisu ni desila. Nikada nisu ni realizovana. Pare su potrošene, a od radova ništa.
Pokazivali smo vam slike dvorca „Heterlend“ u Novom Bečeju. Sada vas pitam, nije sporno, Bojan Pajtić će da tuži mene, može da me tuži 50 puta, ali da li će roditelji dece ometene u razvoju da tuže Bojana Pajtića, Igora Rebu, Milivoja Grebalova itd. zbog toga što njihova deca nemaju gde da budu smeštena.
Što se tiče opaski na rad Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, imamo pravo kao Odbor da ocenimo da li je neki amandman u skladu sa Ustavom i ono što neke kolege iz bivšeg režima zaboravljaju – pravnim sistemom. Dakle, ne samo sa Ustavom nego i pravnim sistemom. Pravni sistem čine svi zakoni i podzakonski opšti akti u Republici Srbiji koji međusobno moraju da budu usklađeni, odnosno moraju da budu komplementarni jer Ustavni sud Republike Srbije, koji je na kraju krajeva i danas spomenut u izlaganjima nekih kolega, daje poslednju reč o tome da li je nešto u skladu sa Ustavom ili ne.
Imate odluku Ustavnog suda koja kaže da pravni propisi u Republici Srbiji moraju međusobno da budu usklađeni i Ustavni sud vodi računa o jedinstvu pravnog poretka i o tome vodi računa i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Mi cenimo da li je nešto u skladu sa Ustavom, ali da li je i nešto u skladu sa pravnim sistemom, sastavni deo pravnog sistema Republike Srbije jeste i Zakon o budžetskom sistemu. Vaši amandmani su …