Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, nemojte molim vas sada…
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Dakle, o tome se radi, da govorimo o istini…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izborna kampanja još nije krenula, nemojte o kampanji, o sastancima, o tribinama, mislim da to ne treba da radite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Boli ih činjenica je Pokret za preokret ozbiljan politički subjekat. 
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, da su narodni poslanici koji su govorili o amandmanu o kome se trenutno raspravlja vređali bilo kog narodnog poslanika, ja bih sigurno reagovao. Oni su stavljali primedbe na amandman i davali svoje razloge da amandman u ovom obliku nije mogao biti podnet, jer nije tačno navedeno da ga podnosi narodni poslanik imenom i prezimenom, nego oni su govorili o nekim grupama građana, udruženjima građana i osporavali mogućnost da grupi građana, udruženja i po njima nepostojeće organizacije podnose amandmane.
Znači ni u jednom trenutku nisu vređali poslanika, nego su samo osporavali način podnošenja amandmana. Tako da ja, kao predsedavajući, nisam mogao da reagujem. To je njihovo pravo da daju svoje razloge zašto amandman ne treba prihvatiti jer, po njima, taj amandman u tom obliku nije mogao biti ni podnet. Zahvaljujem se.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Da) Hvala.
Izvolite, gospodin Marković, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Smatram da je povređen i zloupotrebljen član 103. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji daje mogućnost narodnom poslaniku da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine.
Prethodni govornik je zloupotrebio taj član i tu mogućnost skrenuvši na opet neke političke teme, na neku zamenu teza i na jednu temu koju on ne bi smeo da uopšte pominje. Dakle, neka sala, neki skup, neki broj ljudi. Ako smo mi u više navrata ovde dokazali da je on imao devet prisutnih ljudi na osnivanju gradskog odbora Beograda, njegovog tog pokreta, to nije stranka nego je pokret. Dakle, devet prisutnih ljudi u dvomilionskom gradu, u prestonici, u glavnom gradu naše zemlje - i on danas spominje neku salu i neki skup, i neki broj ljudi, pa to stvarno nema smisla. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Markoviću.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Pretpostavljam da primedba gospodina Veselinovića je upravo bila u pravcu koji vi kažete. Gospodin Rističević je pomenuo tri prisutna, a on je hteo, pretpostavljam, da kaže da je ipak bilo devet.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Da li vi želite da se izjasni Skupština? (Ne) Hvala.
Reč ima o amandmanu narodni poslanik Dragan Todorović.
Izvolite, gospodine Todoroviću.

Dragan Todorović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, zaista je ovo primer kako se jedna najbolja namera da se olakša život invalidnim osobama koristi u pogrešne svrhe. Podnošenje amandmana koji baš nemaju za cilj olakšavanje ili dodatno unapređivanje zakonskih predloga koji će upravo učiniti to, olakšati život invalidnim osobama, radi političke promocije nije dobro ni za koga, pa ni za same podnosioce takvih amandmana.
Dakle, bez želje da koristeći pravnu terminologiju i imajući u vidu da je zaista ono što je pomenuo jedan od prethodnih govornika: „dva pravnika - tri mišljenja“, činjenica da je moguće razmatrati i tumačiti ekstenzivno ili restriktivno pojedine odredbe zakona, ali možda uvaženi podnosilac ovog amandman, imajući u vidu činjenicu da su u vreme njihove vlasti mnogi zakoni tumačili izuzetno ekstenzivno do toga da su bili rastezani, tako da su uvek sprovođeni u korist zaštite i obezbeđenja interesa njihove vladajuće strukture, sada, iz straha da se to ne nastavi, ulaže jedan amandman koji će po svom, kako je obrazložio, suštinskom delovanju sprečavati to ekstenzivno tumačenje predloženog zakona i omogućiti restriktivno tumačenje.
Međutim, zaista namera ovog Predloga zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom jeste omogućavanje lakšeg funkcionisanja osoba sa posebnim potrebama i zaista ne bismo trebali da ovu raspravu svodimo na nekakve promocije stranačke, nego da zaista te svoje stranačke interese stavimo na stranu i da se okrenemo onome što je na dnevnom redu, a to je upravo želja da pomognemo osobama sa invaliditetom.
Ne mora ovim zakonom da se menja praktično postojeći sistem overe pravnih poslova i isprava, ali se omogućava da se unapredi i da se ljudima koji zaista imaju posebne potrebe i invaliditet omogući lakši način postupanja u takvim situacijama. Ne mora svaki sporazum ili pravni posao da bude i teretni, pa ni brakorazvodna parnica, ali ukoliko dođe do toga, sigurno će imati u vidu i drugi organi i druga ministarstva mogućnosti da izađu u susret i unaprede postojeći sistem overe pravnih poslova i isprava.
Zbog svega toga smatram da je potrebno odbaciti ili ne glasati za ovaj amandman, a sve u interesu što bržeg i što efikasnijeg rešavanja i unapređivanja sistema koji omogućava lakši život osobama sa invaliditetom, što opet prethodna vlast nije u svom mandatu radila, a evo, mi smo sada došli u situaciju i želimo da to uradimo i zahvaljujemo se na podršci i opoziciji i svim poslanicima, apelujući da ne koristimo ovu temu i ovaj Predlog zakona za promocije ličnih pokreta, političkih stavova ili nečeg trećeg. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Todoroviću.
Reč ima narodni poslanik dr Ninoslav Girić.
Izvolite, gospodine Giriću.
...
Srpska napredna stranka

Ninoslav Girić

Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.
Poštovani ministre sa saradnicom, koleginice i kolege narodni poslanici, stvarno ne vidim kakvu dilemu ima predlagač ovog amandmana, s obzirom da je u zadnjoj rečenici obrazloženja zašto se amandman ne prihvata vrlo eksplicitno naznačeno da način overe potpisa, rukopisa i prepisa jeste predmet posebnog zakona, čijim bi se izmenama jedno moglo postići predloženo dejstvo. Dakle, vrlo je jasno i iz tog razloga ne treba prihvatiti ovaj amandman. Hvala.