Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

2. dan rada

20.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 15:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Replika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne može sada. To je zloupotreba. Znači, vaša je greška. Mogli ste da tražite repliku, možda bi dobili, nisam sigurna. Ne možemo da glasamo o nepostojećoj povredi.
Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Neću se osvrnuti na romansiranu biografiju Zaštitnika građana, već sada izvesno izabranog Zaštitnika građana i neću se osvrtati na to što smo imali najmanje dva kandidata koja su daleko kvalifikovanija od onoga koga predlaže vladajuća većina.

Osvrnuću se na poslednja dva godišnja izveštaja nezavisne institucije Zaštitnika građana u kojima se dosledno preporučuju određene mere koje Vlada i određena ministarstva dosledno ignorišu. U oba izveštaja se govori o tome da su zakoni doneti u manjkavoj, prebrzoj, odnosno hitnoj proceduri, da su međusobno ne usklađeni, da su rešenja nedovoljno jasna stručnjacima, a kamoli svima onima na koje se norme odnose, da je primena neujednačena, selektivna, a sudska praksa koja proistekne iz njihove primene nepoznata. Sve zajedno dovodi do toga da se građani suštinski, što se pravne sigurnosti tiče, osećaju nesigurno.

Osim što se o godišnjem izveštaju dosledno ne raspravlja u Narodnoj skupštini, dosledno Vlada i ministarstva ne primenjuju preporuke Zaštitnika građana. Mnoge mere koje su preporučene u izveštajima Zaštitnika građana da su bile primenjene možda ne bi došlo do toga da imamo dva nesrećna slučaja ubistva ispred centara za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici.

Hteli mi to da priznamo ili ne, odgovornost na doslednom ignorisanju preporuka Zaštitnika građana nije na Zaštitniku građana, već je na Vladi, odnosno na svim vladama unazad pet godina, i na ministarstvima koje preporuke nisu hteli da prihvate. Kada između svih tih propusta dosledno ignorišete dobronamerne preporuke, desi se to što se desi, nažalost.

Preporuke koje su Vlada i određena ministarstva dosledno ignorisala su sledeće. Izdvojila sam samo one koje se tiču dva nesrećna slučaja ispred centara za socijalni rad. Naime, prva preporuka je bila Vladi. Kaže – preporučeno je da se pripremi nacrt zakona o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Da je Skupština primila predlog zakona o zabrani fizičkog kažnjavanja dece i uz paralelnu upotrebu ostalih zakona koji su na snazi, šta mislite da li bi otac koji je pred očima svoje troje dece, a koji je bio sankcionisan zbog toga što je zlostavljao jedno od svoje troje dece, uopšte imao priliku da ih i u kontrolisanim uslovima viđa? Vlada je preporučeno da intenzivira aktivnosti kako bi se proces zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učinio efikasnim i funkcionalnim. Isti komentar kao za prethodnu preporuku.

Ministarstvo kulture i informisanja i Regulatorno telo za elektronske medije treba da preduzimaju mere u slučajevima kršenja medijskih zakona i prava deteta u medijima. Šta mislite da su ove preporuke došle, odnosno da su ih dosledno saslušali, iz izveštaja u izveštaj, Ministarstvo kulture i REM da li bismo na svim nacionalnim frekvencijama danas slušali o svima detaljima gnusnih zločina koji su se dogodili ispred centara za socijalni rad? Da li biste na naslovnim stranama dobili sve podatke o maloletnom licu koje je ubijeno, sve sa slikom?

Ministarstvo pravde treba da pripremi nacrte Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čime bi se unapredio položaj osetljivih grupa, a pre svega žrtava nasilja u porodici žena i dece. Mi smo u novembru usvojili Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i kao jednu vrstu nasilja prepoznali ekonomsko nasilje. Na koji način možete pomoći žrtvi koja nema materijalna sredstva dovoljna da sebi omogući adekvatnu pravnu pomoć, da se zaštiti od sistema koji je ignoriše?

Vlada da obezbedi i postupanje po preporukama, obukama za sticanje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Mi ovim zakonom nismo čak, prethodno usvojenim zakonom nismo čak regulisali ni da svaka policijska stanica ima obavezu da ima najmanje jednog policijskog službenika.

Žao mi je što nije gospodin Pašalić danas ovde, znam da nema obavezu da bude, ali bi makar moralno morao da sasluša. Mi jednostavno nemamo poverenje u vladajuću koaliciju, koja doslovno ignoriše sve preporuke koje…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ste potrošili.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Samo da završim rečenicu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da. Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
… koje dosledno ignoriše sve preporuke Zaštitnika građana, koje su u krajnjem slučaju dobronamerne. Mi jednostavno nemamo poverenja u vaše kandidate.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslanice.
Sledeći govornik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se danas u svom izlaganju osvrnuti na institut Zaštitnika građana. Jako je važno što je to danas na dnevnom redu, ne samo jer će se i formalno prekinuti sa zloupotrebama te funkcije, već i zbog izbora novog Zaštitnika građana, čiji će zadatak biti da u skladu sa važećim propisima postavi ili vrati ovaj institut na mesto gde je i pripadao, što se vidi iz samog njegovog naziva.

Ono kako ću ja započeti svoje izlaganje jesu odredbe koje se odnose na samog Zaštitnika građana, koje kažu da je on dužan da postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa, ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. On posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i ravnopravnosti polova. Zaštitnik građana je nezavistan u svom radu.

Sa razlogom sam započela na ovaj način svoje izlaganje, jer smatram da ove odredbe moraju biti dostupne i moraju se ponavljati, kako bi svi ljudi znali ko je u stvari zadužen da štiti njihova prava, ali sa druge strane, to ukazuje i na ono što bih ja očekivala i što će građani očekivati od budućeg Zaštitnika građana, a pri tome te odredbe čine samo jedan okvir tog instituta.

Kao član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ukazala bih takođe i na član koji se nalazi u Zakonu o Zaštitniku građana, a koji kaže da nadležni odbor, u ovom slučaju Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, može zakazati sednicu, što je i učinjeno, ali znači da nije bilo obavezno. Dakle, može zakazati sednicu na kojoj će se kandidati predstaviti. Kandidati ne samo da su se predstavili, već su i odgovarali na pitanja kako poslanika koji su članovi tog odbora, tako i poslanika koji nisu članovi tog odbora ali su predstavnici poslaničkih grupa na čiji predlog su ti kandidati uopšte i došle kao predlog za izbor za Zaštitnika građana.

Što se tiče zakonske procedure Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je učinio sve onako kako je bilo po zakonu. Tako da, te neke primedbe koje su iznete ove na Skupštini u prethodnom danu i na samom Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo su apsolutno neosnovane o održavanju tog odbora ili izjašnjavanju kandidata o tome kako će oni ukoliko budu izabrani za Zaštitnika građana se ponašati.

Što se tiče kandidata koga ću ja podržati, to će biti gospodin Pašalić, ne samo zato što sam ja deo poslaničke grupe koja je dala predlog gospodina Pašalića za kandidata za izbor za Zaštitnika građana, već i kao advokat sa određenim iskustvom smatram da mogu da komentarišem izbor Zaštitnika građana i to u sledećem smislu. Iz njegove opširne biografije može se zaključiti i o njegovom dosadašnjem uspešnom i posvećenom radu, ali se može pretpostaviti i da će on vršiti tu funkciju efikasno i u interesu građana. Sa druge strane, ako imamo nekoga ko je bio na čelu Višeg prekršajnog suda ili Prekršajnog apelacionog suda, kao čoveka sa položenim pravosudnim ispitom i, što bi se reklo, kao čoveka iz prakse, ja verujem u njegove organizacione sposobnosti i da će na najbolji mogući način uposliti i svoje zamenike i celu službu u cilju delotvornijeg rada.

Institut Zaštitnika građana je relativno mlad, ali ako uzmemo u obzir ranije ponašanje Zaštitnika građana i ako izvršimo detaljnu analizu o tome kako je postupao Zaštitnik građana, možemo doći do zaključaka kako se neke stvari ne bi smele ponoviti.

Ako znamo činjenicu da je prošli, odnosno prethodni Zaštitnik građana selektivno birao skupove koje će nadgledati, pa je tako rešio da se pojavi na protestu „Ne davimo Beograd“ i na taj način se lično uključio u proteste pod simbolom „Žute patke“, možemo zaključiti da je institucija Zaštitnika građana ozbiljno iskompromitovana i u tom smislu, od svakog sledećeg Zaštitnika građana očekujem da se takvo ponašanje ne ponovi.

Zaštitnik građana je tu da bi štitio prava svih građana, a ne da bi određenim grupacijama bio privržen u cilju građenja svoje političke karijere i na taj način postupao protivno zakonu. U skladu sa tim, i nezavisnosti u radu Zaštitnika građana je stavljena pod znak pitanja. Funkcija Zaštitnika građana je ispolitizovana, a vrhunac zloupotrebe te funkcije u političke svrhe dostignut je kandidaturom Zaštitnika građana za predsednika Republike Srbije.

Dalje, jedan banalan primer kome ne moramo poklanjati mnogo pažnje, ali zamislite samo Zaštitnika građana koji za svoja službena vozila traži posebne oznake, odnosno posebne nalepnice koje će značiti da policija neće smeti da zaustavlja Zaštitnika građana i ne samo to, nego je policija dužna da u slučaju da na raskrsnici bude gužva ili da dođe do zastoja, Zaštitnik građana ima prvenstvo prolaza, pa čak su dužni da mu pruže pomoć u parkiranju.

O čemu se ovde radi? Da li se ovde radi o obavljanju posla Zaštitnika građana? Šta je to Zaštitnik građana imao u planu da prevozi svojim službenim automobilima pa je tražio propusnice te vrste da policija ne sme da izvrši kontrolu?

Tu se postavljaju pitanja, da li je možda to koristilo građanima? Ja ću odgovoriti da ne. Postavlja se pitanje da li je to pomoglo da Zaštitnik građana kvalitetnije obavlja svoj posao? Takođe ću odgovoriti ne. I mi ovako možemo ovim primerima iz zloupotrebe u zloupotrebu, ali ovde ću završiti zbog vremena i reći ću samo na kraju da budućem Zaštitniku građana želim da ima snage da zaštiti prava građana, da očuva nezavisnost te institucije…

(Balša Božović: Šta gledaš?)

…Da se nikada više ne dozvoli da se ta institucija zloupotrebljava u političke svrhe i da se ne dozvoli zloupotreba institucije radi zadovoljenja ličnih potreba i pribavljanja privilegija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče Božoviću, nemojte dobacivati kao u kafani – šta gledaš i slično. To je neprimereno jednom narodnom poslaniku.
(Balša Božović: Mršti se nešto.)
Jel vama to smeta, da se neko mršti?
(Balša Božović: Smeta, što se mršti.)
Pa onda nemojte dolaziti na sednice. Nemojte biti kontrolor mrštenja, ovoga i onoga. Sada je opravdanje da kao u kafani vičete – šta gledaš, šta gledaš.
(Balša Božović: Nema potrebe za ovim.)
Ima potrebe. Ima zaista potrebe, tu sam da vodim računa o dostojanstvu parlamenta, pa kafanski rečnik ne dozvoljavam ovde.
Zahvaljujem poslanici.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Skupština pristupi glasanju i izabere predložene kandidate.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka RIK-a o dodeli mandata narodnih poslanika, radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima i to mr Dejanu Radenkoviću, izabranog sa liste Ivica Dačić SPS-JS Dragan Marković Palma i Ružici Nikolić, izabranoj sa izborne liste dr Vojislav Šešelj SRS.
Na osnovu odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima mr Dejanu Radenkoviću i Ružici Nikolić.
Čestitam narodnim poslanicima.
Molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Hvala.
Pozivam vas da potpišete tek zakletve i čestitam vam još jednom u svoje ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
Želim vam uspešan rad. Hvala.
Nastavljamo sa radom, reč ima narodni poslanik Balša Božović.
Molim vas, nemojte da ubacujete.